Hoang Kim

Hoang Kim

1607308980

Hàm Lambda là gì ? Cách sử dụng Lambda trong hàm Map, Filter, Reduce | Python Cơ Bản #12

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hàm Lambda trong Python là gì ? Khi nào sử dụng Lambda nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 12):
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial

 • [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋

 • [2:30] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python

 • [3:00] Hàm Lambda trong Python là gì ?

  • Lambda là một anonymous function (hàm ẩn danh) nó có thể khai báo, định nghĩa ở bất kỳ đâu và không có khả năng tái sử dụng.
  • Lambda chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy nếu như biến đó vượt ra ngoài phạm vi thì hàm này cũng không còn tác dụng nữa.
   Lambda thường được dùng để gán vào biến, hay được gán vào hàm, class như một tham số.
 • [7:25] Cách Sử dụng hàm Lambda trong hàm sorted

 • [13:00] Cách Sử dụng hàm Lambda trong các hàm Map, Filter, và Reduce

#python

What is GEEK

Buddha Community

Hàm Lambda là gì ? Cách sử dụng Lambda trong hàm Map, Filter, Reduce | Python Cơ Bản #12
Ray Patel

Ray Patel

1619510796

Lambda, Map, Filter functions in python

Welcome to my Blog, In this article, we will learn python lambda function, Map function, and filter function.

Lambda function in python: Lambda is a one line anonymous function and lambda takes any number of arguments but can only have one expression and python lambda syntax is

Syntax: x = lambda arguments : expression

Now i will show you some python lambda function examples:

#python #anonymous function python #filter function in python #lambda #lambda python 3 #map python #python filter #python filter lambda #python lambda #python lambda examples #python map

Minh Quan

Minh Quan

1607952300

Hàm Lambda là gì ? Cách sử dụng Lambda trong hàm Map, Filter, Reduce | Python Cơ Bản #12

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hàm Lambda trong Python là gì ? Khi nào sử dụng Lambda nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 12):
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial

[0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
[2:30] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python
[3:00] Hàm Lambda trong Python là gì ?
Lambda là một anonymous function (hàm ẩn danh) nó có thể khai báo, định nghĩa ở bất kỳ đâu và không có khả năng tái sử dụng.
Lambda chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy nếu như biến đó vượt ra ngoài phạm vi thì hàm này cũng không còn tác dụng nữa.
Lambda thường được dùng để gán vào biến, hay được gán vào hàm, class như một tham số.

[7:25] Cách Sử dụng hàm Lambda trong hàm sorted
[13:00] Cách Sử dụng hàm Lambda trong các hàm Map, Filter, và Reduce

#python #programming #developer

Hoang Kim

Hoang Kim

1607308980

Hàm Lambda là gì ? Cách sử dụng Lambda trong hàm Map, Filter, Reduce | Python Cơ Bản #12

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về Hàm Lambda trong Python là gì ? Khi nào sử dụng Lambda nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 12):
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial

 • [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋

 • [2:30] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python

 • [3:00] Hàm Lambda trong Python là gì ?

  • Lambda là một anonymous function (hàm ẩn danh) nó có thể khai báo, định nghĩa ở bất kỳ đâu và không có khả năng tái sử dụng.
  • Lambda chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy nếu như biến đó vượt ra ngoài phạm vi thì hàm này cũng không còn tác dụng nữa.
   Lambda thường được dùng để gán vào biến, hay được gán vào hàm, class như một tham số.
 • [7:25] Cách Sử dụng hàm Lambda trong hàm sorted

 • [13:00] Cách Sử dụng hàm Lambda trong các hàm Map, Filter, và Reduce

#python

Ray Patel

Ray Patel

1619518440

top 30 Python Tips and Tricks for Beginners

Welcome to my Blog , In this article, you are going to learn the top 10 python tips and tricks.

1) swap two numbers.

2) Reversing a string in Python.

3) Create a single string from all the elements in list.

4) Chaining Of Comparison Operators.

5) Print The File Path Of Imported Modules.

6) Return Multiple Values From Functions.

7) Find The Most Frequent Value In A List.

8) Check The Memory Usage Of An Object.

#python #python hacks tricks #python learning tips #python programming tricks #python tips #python tips and tricks #python tips and tricks advanced #python tips and tricks for beginners #python tips tricks and techniques #python tutorial #tips and tricks in python #tips to learn python #top 30 python tips and tricks for beginners

Solve 2 problems with Advanced Python and Overview of 'The Complete Python Series'

Hey people, this is Rahul SriRam. In this video, I’ll be solving 2 LeetCode Easy problems using some intermediate-Advanced Python, so that it acts like a primer to my upcoming ‘The Complete Python Series’. I’ve explained some concepts like list-comprehensions, string-slicing, higher-order functions like filter(), Python-Lambdas, the ‘math’ module, builtin functions like abs() and sum(). In the end, I’ll give an overview of the upcoming series, so that you can follow along, without any confusion.

#reduce #python #lambdas #filter #map