Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib và Python

Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib và Python

Hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series "Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu". Và chủ đề của Video hôm này đó chính là "Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib và Python" 🤩 !

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình xin giới thiệu đến các bạn 1 video mới trong Series "Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu". Và chủ đề của Video hôm này đó chính là "Hướng Dẫn Trực Quan Hoá Dữ Liệu với Matplotlib và Python" 🤩 !

✪ Jupyter Notebook của Video này: https://github.com/CodexploreRepo/data_science/blob/main/Code/A4_Matplotlib/Introduction_to_Matplotlib.ipynb ✪ Link Download Data California Cities CSV: https://github.com/CodexploreRepo/data_science/blob/main/Code/A4_Matplotlib/data/california_cities.csv

Như chúng ta đã biết Python được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, mà trong khoa học dữ liệu, việc trực quan hóa dữ liệu (data visualisation) thông qua các đồ thị, biểu đồ giúp cho chúng ta hiểu được các mối quan hệ trong dữ liệu dễ dàng hơn rất nhiều. Matplotlib là một thư viện vẽ đồ thị rất mạnh mẽ hữu ích cho những người làm việc với Python và NumPy. Module được sử dụng nhiều nhất của Matplotib là Pyplot cung cấp giao diện như MATLAB nhưng thay vào đó, nó sử dụng Python và nó là nguồn mở.

⏱ Timestamps

 • [0:00] Giới thiệu về Series "Tự Học Data Science Cho Người Mới Bắt Đầu"
 • [2:15] Giới thiệu về Nội Dung của Video
 • [5:10] Giới thiệu Tổng quan về Machine Learning project
 • [6:30] Giới thiệu về Thư viện Matplotlib
 • [12:30] Pyplot API vs Object-Oriented API
 • [13:25] Pyplot API
 • [20:25] Object-Oriented API
 • [24:00] Giới thiệu về Các loại Biểu Đồ và Đồ Thị thông dụng trong Matplotlib
 • [24:30] Line - Biểu đồ Đường
 • [26:05] Scatter - Biểu đồ Phân Tán
 • [30:50] Bar - Biểu đồ Cột
 • [36:15] Histogram - Biểu đồ thể hiện Tần Suất dạng Cột
 • [40:15] Hướng Dẫn vẽ Subplots
 • [46:50] Project tạo bản đồ trực quan hoá dữ liệu các thành phố ở bang California Mỹ

matplotlib python

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

top 30 Python Tips and Tricks for Beginners

In this post, we'll learn top 30 Python Tips and Tricks for Beginners

Lambda, Map, Filter functions in python

You can learn how to use Lambda,Map,Filter function in python with Advance code examples. Please read this article

Matplotlib Tutorial | Python Matplotlib Library

Matplotlib Tutorial. Matplotlib is one of the most popular Python packages used for data visualization. It is a cross-platform library for making 2D plots from data in arrays. It provides an object-oriented API that helps in embedding plots in applications using Python GUI toolkits such as PyQt, WxPythonotTkinter.

Python Matplotlib Introduction & Installation

This is our first tutorial in Python Matplotlib, in this tutorial we are going to learn about Python Matplotlib Introduction & Installation.

Python Matplotlib How to Plot Points

In this article we are going to learn Matplotlib How to Plot Points. also we can call it scatter plot.  you