Phân tích dữ liệu ngành JAV - Những điều ít người biết về các JAV Idol

Phân tích dữ liệu ngành JAV - Những điều ít người biết về các JAV Idol

Anh em ta cùng đàm đạo, phân tích dữ liệu ngành JAV, tìm hiểu những điều nhiều người chưa biết nha. Bọn mình sẽ sử dụng Python, Jupiter Notebook và Google Collab để phân tích, hiển thị dữ liệu, vẽ biểu đồ các kiểu con đà điểu và bình luận nhé :3. Anh Cảnh cũng sẽ chia sẻ về các thư viện như panda, matplotlib, seeborn, wordcloud v..v luôn nha.

Hôm nay mình có mời anh Cảnh - Senior Data Engineer của Grab Singapore ghé thăm channel để anh em ta cùng đàm đạo, phân tích dữ liệu ngành JAV, tìm hiểu những điều nhiều người chưa biết nha. Bọn mình sẽ sử dụng Python, Jupiter Notebook và Google Collab để phân tích, hiển thị dữ liệu, vẽ biểu đồ các kiểu con đà điểu và bình luận nhé :3. Anh Cảnh cũng sẽ chia sẻ về các thư viện như panda, matplotlib, seeborn, wordcloud v..v luôn nha.

Tải dữ liệu và font từ đây để bắt đầu code: https://github.com/conanak99/jav-py

python data-science machine-learning programming developer

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Hire Machine Learning Developers in India

We supply you with world class machine learning experts / ML Developers with years of domain experience who can add more value to your business.

Data Science Projects | Data Science | Machine Learning | Python

Practice your skills in Data Science with Python, by learning and then trying all these hands-on, interactive projects, that I have posted for you.

Data Science Projects | Data Science | Machine Learning | Python

Practice your skills in Data Science with Python, by learning and then trying all these hands-on, interactive projects, that I have posted for you.

Data Science Projects | Data Science | Machine Learning | Python

Practice your skills in Data Science with Python, by learning and then trying all these hands-on, interactive projects, that I have posted for you.

Data Science Projects | Data Science | Machine Learning | Python

Practice your skills in Data Science with Python, by learning and then trying all these hands-on, interactive projects, that I have posted for you.