Hoang  Kim

Hoang Kim

1595210520

Cách Deploy Nuxt lên Amazon Web Service EC2

Như các bạn đã biết thì Vue, React hay Angular thì chúng ta có thể deploy lên S3 dễ dàng, vì những web app này hoạt động như một web tĩnh. S3 là một dịch vụ lưu trữ file của AWS nhưng nó cũng có chức năng Static Hosting nên phù hợp cho việc này. Còn các Node js server như Express hay Nuxt, Next thì các bạn phải deploy lên Ec2. Ok đơn giản vậy thôi, chúng ta vào bài nào :v

Chuẩn bị

  • Bạn cần một instance EC2, nếu chưa có bạn có thể tham khảo tại đây
  • Source code Nuxt tất nhiên rồi :v.

Bắt đầu

Truy cập vào instance EC2

Mở một SSH Terminal lên ( Git bash chẳng hạn), vào cùng thư mục với file .pem

chmod 400 Tên_file.pem
ssh -i Tên_file.pem ec2-user@ipv4_public_của_instance

Nếu có hỏi thì gõ yes

Update AMI

sudo yum update

Cài NVM

Ở đây các bạn vào https://github.com/nvm-sh/nvm để coi version mới nhất. Tại lúc mình viết bài thì thì là v0.35.2

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | bash

để xác nhận là đã cài thành công thì các bạn gõ

logout​

và đăng nhập lại instance gõ

nvm -v

Nếu hiện ra version thì là đã ok rồi đó

#nuxt #aws #web-development #node

What is GEEK

Buddha Community

Cách Deploy Nuxt lên Amazon Web Service EC2

Ajay Kapoor

1626759008

AWS Development Company | Amazon Web Development Services

PixelCrayons provides its clients with best-in-class AWS development services in India. They are backed by a team of 500+ professionals and help to reduce the operational overhead and risk of the organisations.

AWS development services aid in automating simple activities, such as to request change, monitoring, patch management, security, and backup services. Our services are efficient to provide the full-lifecycle services to establish, run, plus support IT infrastructure.

Overview of Our Amazon Web Services
PixelCrayons AWS Managed Services relieves you from infrastructure operations to provide direct access to resources toward distinguishing your business.

Ready to Get Started?
Stay ahead of competition with our professional, tailor-made & enterprise-grade Amazon Web Services. We provide you the right talent with right skills to the right business. Our professionals have expertise with modern technologies to address critical needs of global clients across industries.

Amazon web development services

#aws development services #aws development services in india #amazon web services #aws managed services #amazon web development services

Learn to Deploy a PHP Application using Amazon EC2 Instance

Learn about the Deployment of Web application using AWS

Amazon EC2 allows individuals to deploy various applications. Using Amazon EC2, you can launch as many or as few virtual servers as per the given circumstances. Hence, in this blog, I will be discussing on deploying a PHP application using Amazon EC2 instance.

What are the pre requisitions before you go through this blog?

Before you dive into this blog, please make sure that you have created your own Amazon EC2 instance and be connected to it to view the stepwise procedure for deploying a PHP application. Adding to that, you should also have your PHP application in the GitHub repository. Likewise, familiarity with the Linux environment can help to provide a better understanding of the blog content. However, I will further elaborate on all the required Linux commands.

Note: If you have not created your Amazon EC2 instance yet, you can go through my previous blog on the stepwise procedure for creating an Amazon EC2 instance and connecting to the Amazon EC2 instance with the link provided below.

Note: If you are willing to connect to your Amazon EC2 using PuTTy, you can open the link provided below.

_ Note: You should also have your PHP application in your GitHub repository. So, if you have not created your PHP application, then for the demo, you might as well use the application provided in the GitHub repository below._

#amazon #aws #amazon-web-services #amazon-ec2 #web-applications

Hoang  Kim

Hoang Kim

1595210520

Cách Deploy Nuxt lên Amazon Web Service EC2

Như các bạn đã biết thì Vue, React hay Angular thì chúng ta có thể deploy lên S3 dễ dàng, vì những web app này hoạt động như một web tĩnh. S3 là một dịch vụ lưu trữ file của AWS nhưng nó cũng có chức năng Static Hosting nên phù hợp cho việc này. Còn các Node js server như Express hay Nuxt, Next thì các bạn phải deploy lên Ec2. Ok đơn giản vậy thôi, chúng ta vào bài nào :v

Chuẩn bị

  • Bạn cần một instance EC2, nếu chưa có bạn có thể tham khảo tại đây
  • Source code Nuxt tất nhiên rồi :v.

Bắt đầu

Truy cập vào instance EC2

Mở một SSH Terminal lên ( Git bash chẳng hạn), vào cùng thư mục với file .pem

chmod 400 Tên_file.pem
ssh -i Tên_file.pem ec2-user@ipv4_public_của_instance

Nếu có hỏi thì gõ yes

Update AMI

sudo yum update

Cài NVM

Ở đây các bạn vào https://github.com/nvm-sh/nvm để coi version mới nhất. Tại lúc mình viết bài thì thì là v0.35.2

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | bash

để xác nhận là đã cài thành công thì các bạn gõ

logout​

và đăng nhập lại instance gõ

nvm -v

Nếu hiện ra version thì là đã ok rồi đó

#nuxt #aws #web-development #node

Rahim Makhani

Rahim Makhani

1621483980

Get the best web app for your Business FUTURE

The web app is application software that runs on the webserver. You can easily use the web app by searching it in the web browser through Google or any other search engine, or you can also add shortcuts of the web app to your smartphone.

Web app for your business helps you to reach new customers and enables them to know about your firm and the services you provide and can know about your organization’s feedback and rating. It can also help you with the advertisement of your app among all.

Do you want to develop a web app for your business? Then it would help if you collaborated with Nevina Infotech, which is the best web application development company that will help you develop a unique web app with the help of its dedicated developers.

#web application development company #web application development services #web app development company #custom web application development company #web app development services #custom web application development services

Rahim Makhani

Rahim Makhani

1626238039

Find the best web app development company for your Startup

A web app is the best way to promote their business for startups. You can’t verbally go and tell everyone to visit your company, but your website or web app can do that. A web app can represent your company, and the visitors who are visiting your website or web app will get knowledge about your firm. Doing this can help you to increase your customer rate.

Nevina Infotech is the best web app development company to choose for developing your web app for your startup. We have a great team of web developers to work with. Our developers are dedicated and enthusiastic in their work.

#web application development company #web application development services #web app development company #custom web application development company #web app development services #custom web application development services