Minh Quang

Minh Quang

1608817500

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #13: Queue | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #13 mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Stack

 • Queuelà gì
 • Các loại Queue
 • Các method của Queue ADT
 • Các ứng dụng của Queue

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

What is GEEK

Buddha Community

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #13: Queue | DS&A
Minh Quang

Minh Quang

1608817500

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #13: Queue | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #13 mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Stack

 • Queuelà gì
 • Các loại Queue
 • Các method của Queue ADT
 • Các ứng dụng của Queue

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1605188700

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #2: Thuật toán là gì? | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Video này mình sẽ nói về thuật toán:

 • Thuật toán là gì
 • Tại sao phải phân tích thuật toán
 • Các yếu tố khi phân tích một thuật toán
 • Tại sao phân tích thời gian chạy của một thuật toán
 • Các kiểu dữ liệu khi phân tích

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1605534300

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #3: BigO Notation và ví dụ | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #3 này mình sẽ nói về BigO Notation và đưa ra một số ví dụ:

 • BigO là gì
 • BigO để làm gì
 • Các thuộc tính trong BigO
 • Ví dụ và cách tính BigO

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1610372700

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #15: Queue Code | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #15: Queue Code bao gồm:

 • QueueADT interface
 • CircularArrayBasedQueue
 • LinkedListBasedQueue
 • So sánh performance

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1609163100

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #14: Queue Implementations | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #14 mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các loại Queue Implementation:

 • Simple Circular Array Based Queue
 • Dynamic Circular Array Based Queue
 • Linked List Queue
 • So sánh sơ qua

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming