Hong Nhung

Hong Nhung

1657283880

Cách Thiết Lập Môi Trường Kiểm Tra ứng Dụng TypeScript Với Jest

Cách thiết lập môi trường thử nghiệm của bạn

Có năm bước để thiết lập môi trường thử nghiệm cho ứng dụng typeScript của bạn và chúng được đánh dấu bên dưới:

 1. Cài đặt các khung và phụ thuộc: cài đặt Jest , ts-jest ts-node làm phụ thuộc phát triển bằng lệnh dưới đây:
npm i --save dev jest ts-jest ts-node
ts-jest is a dependency that allows you to use jest to test applications written in typeScript while ts-node is a typeScript REPL for node js.

2. Cài đặt định nghĩa kiểu: sau khi cài đặt thành công các khung như được chỉ ra trong lệnh npm ban đầu, hãy cài đặt định nghĩa kiểu cho Jest bằng lệnh dưới đây:

npm i --save dev @types/jest

3. Cấu hình jest: tạo một tệp cấu hình jest có phần mở rộng là typeScript trong thư mục gốc của dự án của bạn (như trong hình bên dưới).

jest.config.ts file in the root of a project.> jest.config.tsimport type { Config } from "@jest/types";export default async (): Promise<Config.InitialOptions> => {
 return {
  preset: "ts-jest",
   displayName: {
   name: "placeNameOfYourAppHere",
   color: "greenBright",
  },
  verbose: true,
  setupFiles: ["dotenv/config"],
  testMatch: ["**/**/*.test.ts"],
  testEnvironment: "node",
  detectOpenHandles: true,
  collectCoverage: true,
  transform: { "^.+\\.tsx?$": "ts-jest" },
  globalTeardown: "<rootDir>/src/tests/jest-globals-teardown.ts",
  forceExit: true,
 };
};

Bạn cũng có thể truy cập tài liệu khung jest để xem những cách khác có thể đạt được điều này.
Lưu ý rằng trong tệp jest.config.ts , có thuộc tính globalTeardown trỏ đến tệp jest-global-teardown.ts bên trong thư mục / src / tests . Jes t global teardown đang được thực thi sau khi thực thi bộ thử nghiệm. Điều này đơn giản có nghĩa là jest sẽ thoát ngay sau khi thực thi bộ / trường hợp thử nghiệm.

Để tạo một giọt toàn cục, hãy điều hướng vào / src và tạo một thư mục / tests , nơi chứa tệp jest-global-teardown.ts (như hình bên dưới). Theo tùy chọn, bạn có thể tạo các thư mục / helpers, / integration_tests/ unit_tests . Các thư mục này sẽ chứa các chức năng trợ giúp, kiểm tra tích hợp và kiểm tra đơn vị tương ứng.

jest-globals-teardown.ts file in a test folder.> jest-globals-teardown.tsexport default () => {
 process.exit(0);
};

4. Đặt lệnh npm kiểm tra: bước cuối cùng là đặt lệnh npm test scripts trong tệp package.json . Các lệnh này được đặt bên trong đối tượng “scripts” của tệp package.json cho phép bạn thực thi trình chạy thử nghiệm của khuôn khổ jest .

"scripts": {
 "test": "jest --runInBand",
 "test:watch": "jest --runInBand --watchAll",
}

- runInBand: bí danh:. -ichạy tất cả các thử nghiệm nối tiếp trong quy trình hiện tại, thay vì tạo một nhóm công nhân gồm các quy trình con chạy thử nghiệm. Điều này có thể hữu ích cho việc gỡ lỗi.

5. Định cấu hình môi trường nút của bạn: Đặt môi trường nút của bạn để kiểm tra như bên dưới:

> .env NODE_ENV='test'

Để chạy và thoát khỏi jest test runner ngay lập tức, hãy sử dụng lệnh:

npm run test

Để chạy và tiếp tục theo dõi thử nghiệm để tìm các thay đổi mà không cần thoát khỏi trình chạy thử, hãy sử dụng lệnh:

npm run test:watch

Trường hợp thử nghiệm đầu tiên của bạn

Cho đến nay, chúng tôi đã trình bày các bước để thiết lập môi trường thử nghiệm của bạn. Để tạo thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi, hãy điều hướng vào / src / tests / unit_tests và sau đó tạo tệp test.test.ts có chứa một trường hợp thử nghiệm đơn giản như sau:

test("My first test", () => {
 const res = 1;
 expect(res).toBe(1);
});

Sau đó thực hiện chạy thử nghiệm bằng lệnh npm:

npm run test

Tất cả mọi thứ đều bình đẳng, người chạy thử nghiệm sẽ trả về một điểm vượt qua trong khi báo cáo thời gian chạy trường hợp thử nghiệm, số lượng bộ thử nghiệm và trường hợp thử nghiệm như được hiển thị bên dưới:

Người chạy thử nghiệm báo cáo trường hợp thử nghiệm đã thông qua.

NB: .test  sau tên tệp thử nghiệm của bạn và trước  phần mở rộng .ts là quan trọng, ví dụ: (nameOfFile. Test .ts). Nó báo hiệu rằng đây là một tệp thử nghiệm và bạn nên chạy nó như vậy. Nếu không có dấu hiệu rằng đây là một tệp thử nghiệm (với  .test ), người chạy jest sẽ trả về lỗi; “Không tìm thấy bài kiểm tra nào, đang thoát ra với mã 1”.

Liên kết: https://medium.com/faun/how-to-setupyour-typescript-app-test-enosystemwith-jest-b41c481a2c

#typescript #jest

What is GEEK

Buddha Community

Cách Thiết Lập Môi Trường Kiểm Tra ứng Dụng TypeScript Với Jest
Hong Nhung

Hong Nhung

1657283880

Cách Thiết Lập Môi Trường Kiểm Tra ứng Dụng TypeScript Với Jest

Cách thiết lập môi trường thử nghiệm của bạn

Có năm bước để thiết lập môi trường thử nghiệm cho ứng dụng typeScript của bạn và chúng được đánh dấu bên dưới:

 1. Cài đặt các khung và phụ thuộc: cài đặt Jest , ts-jest ts-node làm phụ thuộc phát triển bằng lệnh dưới đây:
npm i --save dev jest ts-jest ts-node
ts-jest is a dependency that allows you to use jest to test applications written in typeScript while ts-node is a typeScript REPL for node js.

2. Cài đặt định nghĩa kiểu: sau khi cài đặt thành công các khung như được chỉ ra trong lệnh npm ban đầu, hãy cài đặt định nghĩa kiểu cho Jest bằng lệnh dưới đây:

npm i --save dev @types/jest

3. Cấu hình jest: tạo một tệp cấu hình jest có phần mở rộng là typeScript trong thư mục gốc của dự án của bạn (như trong hình bên dưới).

jest.config.ts file in the root of a project.> jest.config.tsimport type { Config } from "@jest/types";export default async (): Promise<Config.InitialOptions> => {
 return {
  preset: "ts-jest",
   displayName: {
   name: "placeNameOfYourAppHere",
   color: "greenBright",
  },
  verbose: true,
  setupFiles: ["dotenv/config"],
  testMatch: ["**/**/*.test.ts"],
  testEnvironment: "node",
  detectOpenHandles: true,
  collectCoverage: true,
  transform: { "^.+\\.tsx?$": "ts-jest" },
  globalTeardown: "<rootDir>/src/tests/jest-globals-teardown.ts",
  forceExit: true,
 };
};

Bạn cũng có thể truy cập tài liệu khung jest để xem những cách khác có thể đạt được điều này.
Lưu ý rằng trong tệp jest.config.ts , có thuộc tính globalTeardown trỏ đến tệp jest-global-teardown.ts bên trong thư mục / src / tests . Jes t global teardown đang được thực thi sau khi thực thi bộ thử nghiệm. Điều này đơn giản có nghĩa là jest sẽ thoát ngay sau khi thực thi bộ / trường hợp thử nghiệm.

Để tạo một giọt toàn cục, hãy điều hướng vào / src và tạo một thư mục / tests , nơi chứa tệp jest-global-teardown.ts (như hình bên dưới). Theo tùy chọn, bạn có thể tạo các thư mục / helpers, / integration_tests/ unit_tests . Các thư mục này sẽ chứa các chức năng trợ giúp, kiểm tra tích hợp và kiểm tra đơn vị tương ứng.

jest-globals-teardown.ts file in a test folder.> jest-globals-teardown.tsexport default () => {
 process.exit(0);
};

4. Đặt lệnh npm kiểm tra: bước cuối cùng là đặt lệnh npm test scripts trong tệp package.json . Các lệnh này được đặt bên trong đối tượng “scripts” của tệp package.json cho phép bạn thực thi trình chạy thử nghiệm của khuôn khổ jest .

"scripts": {
 "test": "jest --runInBand",
 "test:watch": "jest --runInBand --watchAll",
}

- runInBand: bí danh:. -ichạy tất cả các thử nghiệm nối tiếp trong quy trình hiện tại, thay vì tạo một nhóm công nhân gồm các quy trình con chạy thử nghiệm. Điều này có thể hữu ích cho việc gỡ lỗi.

5. Định cấu hình môi trường nút của bạn: Đặt môi trường nút của bạn để kiểm tra như bên dưới:

> .env NODE_ENV='test'

Để chạy và thoát khỏi jest test runner ngay lập tức, hãy sử dụng lệnh:

npm run test

Để chạy và tiếp tục theo dõi thử nghiệm để tìm các thay đổi mà không cần thoát khỏi trình chạy thử, hãy sử dụng lệnh:

npm run test:watch

Trường hợp thử nghiệm đầu tiên của bạn

Cho đến nay, chúng tôi đã trình bày các bước để thiết lập môi trường thử nghiệm của bạn. Để tạo thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi, hãy điều hướng vào / src / tests / unit_tests và sau đó tạo tệp test.test.ts có chứa một trường hợp thử nghiệm đơn giản như sau:

test("My first test", () => {
 const res = 1;
 expect(res).toBe(1);
});

Sau đó thực hiện chạy thử nghiệm bằng lệnh npm:

npm run test

Tất cả mọi thứ đều bình đẳng, người chạy thử nghiệm sẽ trả về một điểm vượt qua trong khi báo cáo thời gian chạy trường hợp thử nghiệm, số lượng bộ thử nghiệm và trường hợp thử nghiệm như được hiển thị bên dưới:

Người chạy thử nghiệm báo cáo trường hợp thử nghiệm đã thông qua.

NB: .test  sau tên tệp thử nghiệm của bạn và trước  phần mở rộng .ts là quan trọng, ví dụ: (nameOfFile. Test .ts). Nó báo hiệu rằng đây là một tệp thử nghiệm và bạn nên chạy nó như vậy. Nếu không có dấu hiệu rằng đây là một tệp thử nghiệm (với  .test ), người chạy jest sẽ trả về lỗi; “Không tìm thấy bài kiểm tra nào, đang thoát ra với mã 1”.

Liên kết: https://medium.com/faun/how-to-setupyour-typescript-app-test-enosystemwith-jest-b41c481a2c

#typescript #jest

The Definitive Guide to TypeScript & Possibly The Best TypeScript Book

TypeScript Deep Dive

I've been looking at the issues that turn up commonly when people start using TypeScript. This is based on the lessons from Stack Overflow / DefinitelyTyped and general engagement with the TypeScript community. You can follow for updates and don't forget to ★ on GitHub 🌹

Reviews

 • Thanks for the wonderful book. Learned a lot from it. (link)
 • Its probably the Best TypeScript book out there. Good Job (link)
 • Love how precise and clear the examples and explanations are! (link)
 • For the low, low price of free, you get pages of pure awesomeness. Chock full of source code examples and clear, concise explanations, TypeScript Deep Dive will help you learn TypeScript development. (link)
 • Just a big thank you! Best TypeScript 2 detailed explanation! (link)
 • This gitbook got my project going pronto. Fluent easy read 5 stars. (link)
 • I recommend the online #typescript book by @basarat you'll love it.(link)
 • I've always found this by @basarat really helpful. (link)
 • We must highlight TypeScript Deep Dive, an open source book.(link)
 • Great online resource for learning. (link)
 • Thank you for putting this book together, and for all your hard work within the TypeScript community. (link)
 • TypeScript Deep Dive is one of the best technical texts I've read in a while. (link)
 • Thanks @basarat for the TypeScript Deep Dive Book. Help me a lot with my first TypeScript project. (link)
 • Thanks to @basarat for this great #typescript learning resource. (link)
 • Guyz excellent book on Typescript(@typescriptlang) by @basarat (link)
 • Leaning on the legendary @basarat's "TypeScript Deep Dive" book heavily at the moment (link)
 • numTimesPointedPeopleToBasaratsTypeScriptBook++; (link)
 • A book not only for typescript, a good one for deeper JavaScript knowledge as well. link
 • In my new job, we're using @typescriptlang, which I am new to. This is insanely helpful huge thanks, @basarat! link
 • Thank you for writing TypeScript Deep Dive. I have learned so much. link
 • Loving @basarat's @typescriptlang online book basarat.gitbooks.io/typescript/# loaded with great recipes! link
 • Microsoft doc is great already, but if want to "dig deeper" into TypeScript I find this book of great value link
 • Thanks, this is a great book 🤓🤓 link
 • Deep dive to typescript is awesome in so many levels. i find it very insightful. Thanks link
 • @basarat's intro to @typescriptlang is still one of the best going (if not THE best) link
 •  
 • This is sweet! So many #typescript goodies! link

Get Started

If you are here to read the book online get started.

Translations

Book is completely free so you can copy paste whatever you want without requiring permission. If you have a translation you want me to link here. Send a PR.

Other Options

You can also download one of the Epub, Mobi, or PDF formats from the actions tab by clicking on the latest build run. You will find the files in the artifacts section.

Special Thanks

All the amazing contributors 🌹

Share

Share URL: https://basarat.gitbook.io/typescript/

Author: Basarat
Source Code: https://github.com/basarat/typescript-book/ 
License: View license

#typescript #opensource 

Josefa Corwin

Josefa Corwin

1659852060

A Template Language That Completely Separates Structure and Logic/Ruby

Curly

Curly is a template language that completely separates structure and logic. Instead of interspersing your HTML with snippets of Ruby, all logic is moved to a presenter class.

Installing

Installing Curly is as simple as running gem install curly-templates. If you're using Bundler to manage your dependencies, add this to your Gemfile

gem 'curly-templates'

Curly can also install an application layout file, replacing the .erb file commonly created by Rails. If you wish to use this, run the curly:install generator.

$ rails generate curly:install

How to use Curly

In order to use Curly for a view or partial, use the suffix .curly instead of .erb, e.g. app/views/posts/_comment.html.curly. Curly will look for a corresponding presenter class named Posts::CommentPresenter. By convention, these are placed in app/presenters/, so in this case the presenter would reside in app/presenters/posts/comment_presenter.rb. Note that presenters for partials are not prepended with an underscore.

Add some HTML to the partial template along with some Curly components:

<!-- app/views/posts/_comment.html.curly -->
<div class="comment">
 <p>
  {{author_link}} posted {{time_ago}} ago.
 </p>

 {{body}}

 {{#author?}}
  <p>{{deletion_link}}</p>
 {{/author?}}
</div>

The presenter will be responsible for providing the data for the components. Add the necessary Ruby code to the presenter:

# app/presenters/posts/comment_presenter.rb
class Posts::CommentPresenter < Curly::Presenter
 presents :comment

 def body
  SafeMarkdown.render(@comment.body)
 end

 def author_link
  link_to @comment.author.name, @comment.author, rel: "author"
 end

 def deletion_link
  link_to "Delete", @comment, method: :delete
 end

 def time_ago
  time_ago_in_words(@comment.created_at)
 end

 def author?
  @comment.author == current_user
 end
end

The partial can now be rendered like any other, e.g. by calling

render 'comment', comment: comment
render comment
render collection: post.comments

Curly components are surrounded by curly brackets, e.g. {{hello}}. They always map to a public method on the presenter class, in this case #hello. Methods ending in a question mark can be used for conditional blocks, e.g. {{#admin?}} ... {{/admin?}}.

Identifiers

Curly components can specify an identifier using the so-called dot notation: {{x.y.z}}. This can be very useful if the data you're accessing is hierarchical in nature. One common example is I18n:

<h1>{{i18n.homepage.header}}</h1>
# In the presenter, the identifier is passed as an argument to the method. The
# argument will always be a String.
def i18n(key)
 translate(key)
end

The identifier is separated from the component name with a dot. If the presenter method has a default value for the argument, the identifier is optional – otherwise it's mandatory.

Attributes

In addition to an identifier, Curly components can be annotated with attributes. These are key-value pairs that affect how a component is rendered.

The syntax is reminiscent of HTML:

<div>{{sidebar rows=3 width=200px title="I'm the sidebar!"}}</div>

The presenter method that implements the component must have a matching keyword argument:

def sidebar(rows: "1", width: "100px", title:); end

All argument values will be strings. A compilation error will be raised if

 • an attribute is used in a component without a matching keyword argument being present in the method definition; or
 • a required keyword argument in the method definition is not set as an attribute in the component.

You can define default values using Ruby's own syntax. Additionally, if the presenter method accepts arbitrary keyword arguments using the **doublesplat syntax then all attributes will be valid for the component, e.g.

def greetings(**names)
 names.map {|name, greeting| "#{name}: #{greeting}!" }.join("\n")
end
{{greetings alice=hello bob=hi}}
<!-- The above would be rendered as: -->
alice: hello!
bob: hi!

Note that since keyword arguments in Ruby are represented as Symbol objects, which are not garbage collected in Ruby versions less than 2.2, accepting arbitrary attributes represents a security vulnerability if your application allows untrusted Curly templates to be rendered. Only use this feature with trusted templates if you're not on Ruby 2.2 yet.

Conditional blocks

If there is some content you only want rendered under specific circumstances, you can use conditional blocks. The {{#admin?}}...{{/admin?}} syntax will only render the content of the block if the admin? method on the presenter returns true, while the {{^admin?}}...{{/admin?}} syntax will only render the content if it returns false.

Both forms can have an identifier: {{#locale.en?}}...{{/locale.en?}} will only render the block if the locale? method on the presenter returns true given the argument "en". Here's how to implement that method in the presenter:

class SomePresenter < Curly::Presenter
 # Allows rendering content only if the locale matches a specified identifier.
 def locale?(identifier)
  current_locale == identifier
 end
end

Furthermore, attributes can be set on the block. These only need to be specified when opening the block, not when closing it:

{{#square? width=3 height=3}}
 <p>It's square!</p>
{{/square?}}

Attributes work the same way as they do for normal components.

Collection blocks

Sometimes you want to render one or more items within the current template, and splitting out a separate template and rendering that in the presenter is too much overhead. You can instead define the template that should be used to render the items inline in the current template using the collection block syntax.

Collection blocks are opened using an asterisk:

{{*comments}}
 <li>{{body}} ({{author_name}})</li>
{{/comments}}

The presenter will need to expose the method #comments, which should return a collection of objects:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def comments
  @post.comments
 end
end

The template within the collection block will be used to render each item, and it will be backed by a presenter named after the component – in this case, comments. The name will be singularized and Curly will try to find the presenter class in the following order:

 • Posts::ShowPresenter::CommentPresenter
 • Posts::CommentPresenter
 • CommentPresenter

This allows you some flexibility with regards to how you want to organize these nested templates and presenters.

Note that the nested template will only have access to the methods on the nested presenter, but all variables passed to the "parent" presenter will be forwarded to the nested presenter. In addition, the current item in the collection will be passed, as well as that item's index in the collection:

class Posts::CommentPresenter < Curly::Presenter
 presents :post, :comment, :comment_counter

 def number
  # `comment_counter` is automatically set to the item's index in the collection,
  # starting with 1.
  @comment_counter
 end

 def body
  @comment.body
 end

 def author_name
  @comment.author.name
 end
end

Collection blocks are an alternative to splitting out a separate template and rendering that from the presenter – which solution is best depends on your use case.

Context blocks

While collection blocks allow you to define the template that should be used to render items in a collection right within the parent template, context blocks allow you to define the template for an arbitrary context. This is very powerful, and can be used to define widget-style components and helpers, and provide an easy way to work with structured data. Let's say you have a comment form on your page, and you'd rather keep the template inline. A simple template could look like:

<!-- post.html.curly -->
<h1>{{title}}</h1>
{{body}}

{{@comment_form}}
 <b>Name: </b> {{name_field}}<br>
 <b>E-mail: </b> {{email_field}}<br>
 {{comment_field}}

 {{submit_button}}
{{/comment_form}}

Note that an @ character is used to denote a context block. Like with collection blocks, a separate presenter class is used within the block, and a simple convention is used to find it. The name of the context component (in this case, comment_form) will be camel cased, and the current presenter's namespace will be searched:

class PostPresenter < Curly::Presenter
 presents :post
 def title; @post.title; end
 def body; markdown(@post.body); end

 # A context block method *must* take a block argument. The return value
 # of the method will be used when rendering. Calling the block argument will
 # render the nested template. If you pass a value when calling the block
 # argument it will be passed to the presenter.
 def comment_form(&block)
  form_for(Comment.new, &block)
 end

 # The presenter name is automatically deduced.
 class CommentFormPresenter < Curly::Presenter
  # The value passed to the block argument will be passed in a parameter named
  # after the component.
  presents :comment_form

  # Any parameters passed to the parent presenter will be forwarded to this
  # presenter as well.
  presents :post

  def name_field
   @comment_form.text_field :name
  end

  # ...
 end
end

Context blocks were designed to work well with Rails' helper methods such as form_for and content_tag, but you can also work directly with the block. For instance, if you want to directly control the value that is passed to the nested presenter, you can call the call method on the block yourself:

def author(&block)
 content_tag :div, class: "author" do
  # The return value of `call` will be the result of rendering the nested template
  # with the argument. You can post-process the string if you want.
  block.call(@post.author)
 end
end

Context shorthand syntax

If you find yourself opening a context block just in order to use a single component, e.g. {{@author}}{{name}}{{/author}}, you can use the shorthand syntax instead: {{author:name}}. This works for all component types, e.g.

{{#author:admin?}}
 <p>The author is an admin!</p>
{{/author:admin?}}

The syntax works for nested contexts as well, e.g. {{comment:author:name}}. Any identifier and attributes are passed to the target component, which in this example would be {{name}}.

Setting up state

Although most code in Curly presenters should be free of side effects, sometimes side effects are required. One common example is defining content for a content_for block.

If a Curly presenter class defines a setup! method, it will be called before the view is rendered:

class PostPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def setup!
  content_for :title, post.title

  content_for :sidebar do
   render 'post_sidebar', post: post
  end
 end
end

Escaping Curly syntax

In order to have {{ appear verbatim in the rendered HTML, use the triple Curly escape syntax:

This is {{{escaped}}.

You don't need to escape the closing }}.

Comments

If you want to add comments to your Curly templates that are not visible in the rendered HTML, use the following syntax:

{{! This is some interesting stuff }}

Presenters

Presenters are classes that inherit from Curly::Presenter – they're usually placed in app/presenters/, but you can put them anywhere you'd like. The name of the presenter classes match the virtual path of the view they're part of, so if your controller is rendering posts/show, the Posts::ShowPresenter class will be used. Note that Curly is only used to render a view if a template can be found – in this case, at app/views/posts/show.html.curly.

Presenters can declare a list of accepted variables using the presents method:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post
end

A variable can have a default value:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post
 presents :comment, default: nil
end

Any public method defined on the presenter is made available to the template as a component:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def title
  @post.title
 end

 def author_link
  # You can call any Rails helper from within a presenter instance:
  link_to author.name, profile_path(author), rel: "author"
 end

 private

 # Private methods are not available to the template, so they're safe to
 # use.
 def author
  @post.author
 end
end

Presenter methods can even take an argument. Say your Curly template has the content {{t.welcome_message}}, where welcome_message is an I18n key. The following presenter method would make the lookup work:

def t(key)
 translate(key)
end

That way, simple ``functions'' can be added to the Curly language. Make sure these do not have any side effects, though, as an important part of Curly is the idempotence of the templates.

Layouts and content blocks

Both layouts and content blocks (see content_for) use yield to signal that content can be inserted. Curly works just like ERB, so calling yield with no arguments will make the view usable as a layout, while passing a Symbol will make it try to read a content block with the given name:

# Given you have the following Curly template in
# app/views/layouts/application.html.curly
#
#  <html>
#   <head>
#    <title>{{title}}</title>
#   </head>
#   <body>
#    <div id="sidebar">{{sidebar}}</div>
#    {{body}}
#   </body>
#  </html>
#
class ApplicationLayout < Curly::Presenter
 def title
  "You can use methods just like in any other presenter!"
 end

 def sidebar
  # A view can call `content_for(:sidebar) { "some HTML here" }`
  yield :sidebar
 end

 def body
  # The view will be rendered and inserted here:
  yield
 end
end

Rails helper methods

In order to make a Rails helper method available as a component in your template, use the exposes_helper method:

class Layouts::ApplicationPresenter < Curly::Presenter
 # The components {{sign_in_path}} and {{root_path}} are made available.
 exposes_helper :sign_in_path, :root_path
end

Testing

Presenters can be tested directly, but sometimes it makes sense to integrate with Rails on some levels. Currently, only RSpec is directly supported, but you can easily instantiate a presenter:

SomePresenter.new(context, assigns)

context is a view context, i.e. an object that responds to render, has all the helper methods you expect, etc. You can pass in a test double and see what you need to stub out. assigns is the hash containing the controller and local assigns. You need to pass in a key for each argument the presenter expects.

Testing with RSpec

In order to test presenters with RSpec, make sure you have rspec-rails in your Gemfile. Given the following presenter:

# app/presenters/posts/show_presenter.rb
class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def body
  Markdown.render(@post.body)
 end
end

You can test the presenter methods like this:

# You can put this in your `spec_helper.rb`.
require 'curly/rspec'

# spec/presenters/posts/show_presenter_spec.rb
describe Posts::ShowPresenter, type: :presenter do
 describe "#body" do
  it "renders the post's body as Markdown" do
   assign(:post, double(:post, body: "**hello!**"))
   expect(presenter.body).to eq "<strong>hello!</strong>"
  end
 end
end

Note that your spec must be tagged with type: :presenter.

Examples

Here is a simple Curly template – it will be looked up by Rails automatically.

<!-- app/views/posts/show.html.curly -->
<h1>{{title}}<h1>
<p class="author">{{author}}</p>
<p>{{description}}</p>

{{comment_form}}

<div class="comments">
 {{comments}}
</div>

When rendering the template, a presenter is automatically instantiated with the variables assigned in the controller or the render call. The presenter declares the variables it expects with presents, which takes a list of variables names.

# app/presenters/posts/show_presenter.rb
class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def title
  @post.title
 end

 def author
  link_to(@post.author.name, @post.author, rel: "author")
 end

 def description
  Markdown.new(@post.description).to_html.html_safe
 end

 def comments
  render 'comment', collection: @post.comments
 end

 def comment_form
  if @post.comments_allowed?
   render 'comment_form', post: @post
  else
   content_tag(:p, "Comments are disabled for this post")
  end
 end
end

Caching

Caching is handled at two levels in Curly – statically and dynamically. Static caching concerns changes to your code and templates introduced by deploys. If you do not wish to clear your entire cache every time you deploy, you need a way to indicate that some view, helper, or other piece of logic has changed.

Dynamic caching concerns changes that happen on the fly, usually made by your users in the running system. You wish to cache a view or a partial and have it expire whenever some data is updated – usually whenever a specific record is changed.

Dynamic Caching

Because of the way logic is contained in presenters, caching entire views or partials by the data they present becomes exceedingly straightforward. Simply define a #cache_key method that returns a non-nil object, and the return value will be used to cache the template.

Whereas in ERB you would include the cache call in the template itself:

<% cache([@post, signed_in?]) do %>
 ...
<% end %>

In Curly you would instead declare it in the presenter:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def cache_key
  [@post, signed_in?]
 end
end

Likewise, you can add a #cache_duration method if you wish to automatically expire the fragment cache:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 ...

 def cache_duration
  30.minutes
 end
end

In order to set any cache option, define a #cache_options method that returns a Hash of options:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 ...

 def cache_options
  { compress: true, namespace: "my-app" }
 end
end

Static Caching

Static caching will only be enabled for presenters that define a non-nil #cache_key method (see Dynamic Caching.)

In order to make a deploy expire the cache for a specific view, set the version of the view to something new, usually by incrementing by one:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 version 3

 def cache_key
  # Some objects
 end
end

This will change the cache keys for all instances of that view, effectively expiring the old cache entries.

This works well for views, or for partials that are rendered in views that themselves are not cached. If the partial is nested within a view that is cached, however, the outer cache will not be expired. The solution is to register that the inner partial is a dependency of the outer one such that Curly can automatically deduce that the outer partial cache should be expired:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 version 3
 depends_on 'posts/comment'

 def cache_key
  # Some objects
 end
end

class Posts::CommentPresenter < Curly::Presenter
 version 4

 def cache_key
  # Some objects
 end
end

Now, if the version of Posts::CommentPresenter is bumped, the cache keys for both presenters would change. You can register any number of view paths with depends_on.

Curly integrates well with the caching mechanism in Rails 4 (or Cache Digests in Rails 3), so the dependencies defined with depends_on will be tracked by Rails. This will allow you to deploy changes to your templates and have the relevant caches automatically expire.

Thanks

Thanks to Zendesk for sponsoring the work on Curly.

Contributors

Build Status


Author: zendesk
Source code: https://github.com/zendesk/curly

#ruby   #ruby-on-rails 

CODE VN

CODE VN

1669291260

Cách kiểm tra môi trường ứng dụng Laravel đang chạy

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về việc trình diễn môi trường ứng dụng kiểm tra Laravel. Bạn sẽ học cách kiểm tra môi trường ứng dụng trong Laravel với một số ví dụ khác nhau. Bài viết này cung cấp nhiều ví dụ đơn giản về kiểm tra môi trường mà ứng dụng laravel đang chạy.

Ví dụ: bạn muốn kiểm tra ứng dụng Laravel của mình đang chạy trong môi trường dàn dựng hay sản xuất. Vì vậy, có nhiều cách để kiểm tra điều này. Chúng tôi sẽ sử dụng App::environment(), app()->environment()@productionđể @envkiểm tra env hiện tại của ứng dụng. Vì vậy, hãy kiểm tra từng ví dụ một như dưới đây.

Cách kiểm tra môi trường ứng dụng Laravel đang chạy

Ví dụ 1:

<?php
  
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    if (App::environment(['local', 'staging'])) {
      return "This is Local or Staging App";
    }
 
  }
}

Ví dụ 2:

<?php
  
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    if (app()->environment(['production'])) {
      return "This is a production app.";
    }
 
  }
}

Ví dụ 3:

@if(App::environment('production'))
   <h1>Production Environment</h1>
@endif

Ví dụ 4:

@production
   <h1>Production Environment</h1>
@endproduction

Ví dụ 5:

@env('local', 'staging')
  <h1>Local or Staging Environment</h1>
@endenv

Mã hóa vui vẻ! 

CODE VN

CODE VN

1669362551

Kiểm tra môi trường ứng dụng Laravel đang chạy với ví dụ

Trong hướng dẫn này, Bạn sẽ học cách kiểm tra môi trường ứng dụng trong Laravel với một số ví dụ khác nhau. Bài viết này cung cấp nhiều ví dụ đơn giản về kiểm tra môi trường mà ứng dụng laravel đang chạy.

Ví dụ: bạn muốn kiểm tra ứng dụng Laravel của mình đang chạy trong môi trường dàn dựng hay sản xuất. Vì vậy, có nhiều cách để kiểm tra điều này. Chúng tôi sẽ sử dụng App::environment(), app()->environment()@productionđể @envkiểm tra env hiện tại của ứng dụng. Vì vậy, hãy kiểm tra từng ví dụ một như dưới đây.

Ví dụ 1:

<?php
  
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    if (App::environment(['local', 'staging'])) {
      return "This is Local or Staging App";
    }
 
  }
}

Ví dụ 2:

<?php
  
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    if (app()->environment(['production'])) {
      return "This is a production app.";
    }
 
  }
}

Ví dụ 3:

@if(App::environment('production'))
   <h1>Production Environment</h1>
@endif

Ví dụ 4:

@production
   <h1>Production Environment</h1>
@endproduction

Ví dụ 5:

@env('local', 'staging')
  <h1>Local or Staging Environment</h1>
@endenv

Mã hóa vui vẻ!