Hoang Kim

Hoang Kim

1657947720

Xây Dựng Trang Đăng Nhập Đáp Ứng Trong Flutter

Flutter, với tư cách là một khung ứng dụng đa nền tảng, cho phép bạn phát triển các ứng dụng trông tuyệt vời trên bất kỳ nền tảng nào bằng cách sử dụng một cơ sở mã duy nhất. Với việc phát hành Flutter 3.0, giờ đây chúng ta đã có Windows, macOS và web hoàn toàn ổn định trên đó.

Điều này có nghĩa là khi phát triển ứng dụng cho các nền tảng này, chúng tôi phải tính đến các thông số kỹ thuật thiết bị khác nhau và đảm bảo rằng sự hấp dẫn của ứng dụng của chúng tôi là nhất quán và cung cấp cho người dùng trải nghiệm liền mạch.

Với ý nghĩ này, Flutter cung cấp nhiều tiện ích và lớp khác nhau để tạo bố cục đáp ứng trong các ứng dụng; bao gồm MediaQuery,, và . LayoutBuilder_ExpandedFlexibleAspectRatio

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét cách chúng tôi có thể xây dựng một trang đăng nhập đáp ứng bằng cách sử dụng hai phương pháp chính được nhóm Flutter đề xuất, đó là các lớp MediaQueryLayoutBuilder.

Trước khi tiếp tục, tôi khuyên bạn nên đảm bảo bạn đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau để tiếp tục với hướng dẫn này:

 • Bất kỳ IDE nào có cài đặt Flutter SDK (ví dụ: Android Studio , VSCode )
 • Kiến thức cơ bản về Dart và Flutter
 • Visual Studio 2022 là bắt buộc để phát triển máy tính để bàn Windows
 • Xcode là bắt buộc để phát triển máy tính để bàn Windows
 • Để phát triển web, bạn cần cài đặt Chrome

Vì vậy, với tất cả những điều đó, hãy bắt đầu.

Lớp MediaQuery

Lớp MediaQuery có một .ofphương thức lấy bối cảnh và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào kích thước (chiều rộng / chiều cao) và hướng (dọc / ngang) của ứng dụng hiện tại của bạn.

Đây là một ví dụ:

//...
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final size = MediaQuery.of(context).size; //getting the size property
  final orientation = MediaQuery.of(context).orientation; //getting the orientation
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Text('Size of the screen: ${size.width}x${size.height}',
        style: const TextStyle(fontSize: 16)),
      const SizedBox(height: 20),
      Text('Orientation of the screen: $orientation',
        style: const TextStyle(fontSize: 16)),
     ],
    ),
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: incrementCounter,
    tooltip: 'Increment',
    child: const Icon(Icons.add),
   ),
  );
 }
}

Sử dụng lớp MediaQuery

Sử dụng lớp MediaQuery

Lớp LayoutBuilder

Lớp LayoutBuilder có thuộc tính trình tạo cho phép chúng ta truy cập một BoxConstraintđối tượng.

maxWidthĐối tượng này chứa thông tin ràng buộc cho một widget cụ thể, có thể được sử dụng để tính toán và của widget maxHeight. Những giá trị này rất quan trọng trong việc điều chỉnh màn hình của chúng tôi dựa trên các ràng buộc về kích thước được chỉ định cho tiện ích của chúng tôi.

 

Đây là một ví dụ:

//...
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text('USING LAYOUTBUILDER'),
   ),
   body: Row(
    children: [
     Expanded(
      flex: 2,
      child: LayoutBuilder(builder: (context, constraints) {
       return Container(
        width: constraints.maxWidth,
        height: constraints.maxHeight,
        color: Colors.indigo.shade900,
        child: Column(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
         children: <Widget>[
          Center(
           child: Text(
             'This is my max height: ${constraints.maxHeight}',
             style: const TextStyle(
               fontSize: 16, color: Colors.white)),
          ),
          const SizedBox(height: 20),
          Center(
           child: Text(
             'This is my max width: ${constraints.maxWidth.toStringAsFixed(2)}',
             style: const TextStyle(
               fontSize: 16, color: Colors.white)),
          ),
         ],
        ),
       );
      }),
     ),
     Expanded(
      flex: 4,
      child: LayoutBuilder(builder: (context, constraints) {
       return Container(
        width: constraints.maxWidth,
        height: constraints.maxHeight,
        color: Colors.white,
        child: Column(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
         children: <Widget>[
          Text('This is my max height: ${constraints.maxHeight}',
            style: const TextStyle(fontSize: 16)),
          const SizedBox(height: 20),
          Text('This is my max width: ${constraints.maxWidth}',
            style: const TextStyle(fontSize: 16)),
         ],
        ),
       );
      }),
     ),
    ],
   ),
  );
 }
}

iPhone sử dụng layoutBuilder widger

Sử dụng tiện ích LayoutBuilder

Bây giờ chúng ta đã có ý tưởng chung về cách chúng hoạt động, hãy sử dụng chúng để xây dựng một trang đăng nhập đáp ứng trông tuyệt vời trên tất cả các nền tảng.

Thiết lập dự án

Để bắt đầu, chúng tôi sẽ xây dựng một màn hình đăng nhập đơn giản tương tự như các hình ảnh bên dưới:

Trang đăng nhập trên thiết bị di động

Chế độ xem di độngTrang đăng nhập trên trình duyệt web trên máy tính để bàn

Web / Desktop View
Ảnh của Daniel trên Cộng đồng Figma

Bây giờ, hãy tạo một dự án Flutter mới và dán mã sau vào main.darttệp của bạn làm điểm bắt đầu của ứng dụng của chúng tôi:

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: const LoginScreen(), //<--
  );
 }
}

Lưu ý trong đoạn mã trên rằng chúng ta có một LoginScreentiện ích con; bây giờ hãy tạo LoginScreentiện ích con. Tiện ích này có thể chứa LayoutBuilderlớp của chúng tôi, cũng như cách chúng tôi có thể trả lại các màn hình khác nhau dựa trên thông số kỹ thuật về kích thước thiết bị.

class LoginScreen extends StatelessWidget {
 const LoginScreen({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   body: LayoutBuilder(
    builder: (context, constraints) {
     if (constraints.maxWidth < 600) {
      return const LoginMobile();
     } else if (constraints.maxWidth > 600 && constraints.maxWidth < 900) {
      return const LoginTablet();
     } else {
      return const LoginDesktop();
     }
    },
   ),
  );
 }
}

Từ đoạn mã ở trên, hãy lưu ý cách chúng tôi đặt điểm ngắt chiều rộng và sau đó sử dụng đối tượng ràng buộc bắt nguồn từ LayoutBuildertiện ích con để kiểm tra xem maxWidthgiá trị thiết bị lớn hơn hay nhỏ hơn điểm ngắt chiều rộng - và trả về các tiện ích con thích hợp nếu cần.

Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi trả lại chế độ xem di động nếu maxWidthnhỏ hơn 600, chế độ xem máy tính bảng nếu từ 600 đến 900 và chế độ xem trên máy tính để bàn / web nếu không.

Chế độ xem điện thoại di động / máy tính bảng

Về cơ bản, LoginMobiletiện ích con có hai TextFormFieldtiện ích con đóng vai trò là trường emailvà của chúng tôi password, cũng như một nút để xử lý việc gửi sự kiện, như được hiển thị trong đoạn mã bên dưới.

Chế độ xem trên thiết bị di động và máy tính bảng về cơ bản hiển thị cùng một thứ, vì vậy, để ngắn gọn, tôi sẽ không bao gồm mã chế độ xem máy tính bảng.

class _LoginMobileState extends State<LoginMobile> {
 bool _isChecked = false;
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Center(
   child: SingleChildScrollView(
    child: Padding(
     padding: const EdgeInsets.all(30),
     child: Center(
      child: SizedBox(
       width: 300,
       child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
         Text(
          'Welcome back',
          style: GoogleFonts.inter(
           fontSize: 17,
           color: Colors.black,
          ),
         ),
         const SizedBox(height: 8),
         Text(
          'Login to your account',
          style: GoogleFonts.inter(
           fontSize: 23,
           color: Colors.black,
           fontWeight: FontWeight.w700,
          ),
         ),
         const SizedBox(height: 35),
         TextFormField(
          //...
         ),
         const SizedBox(height: 20),
         TextFormField(
          //...
         ),
         const SizedBox(height: 25),
         Row(
          //...
         ),
         const SizedBox(height: 30),
         TextButton(
          //...
         ),
         const SizedBox(height: 15),
         TextButton(
         //...
         ),
        ],
       ),
      ),
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Chế độ xem web / máy tính để bàn

Đối với chế độ xem web, chúng tôi sẽ hiển thị màn hình chia nhỏ với hình ảnh và các thành phần đăng nhập đã tạo trước đó của chúng tôi. Chúng tôi làm điều đó bằng cách đặt chúng cạnh nhau bằng cách sử dụng một Rowtiện ích và sau đó bọc cả hai mặt bằng một Expandedtiện ích để chiếm không gian trống còn lại.

//...
class _LoginDesktopState extends State<LoginDesktop> {
 //...
 bool _isChecked = false;
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Row(
   children: [
    Expanded( //<-- Expanded widget
     child: Image.asset(
       'assets/image 1.png', 
       fit: BoxFit.cover,
    )),
    Expanded( //<-- Expanded widget
     child: Container(
      constraints: const BoxConstraints(maxWidth: 21),
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 50),
      child: Column(
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
       crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
       children: [
        Text(
         'Welcome back',
         style: GoogleFonts.inter(
          fontSize: 17,
          color: Colors.black,
         ),
        ),
        const SizedBox(height: 8),
        Text(
         'Login to your account',
         style: GoogleFonts.inter(
          fontSize: 23,
          color: Colors.black,
          fontWeight: FontWeight.w700,
         ),
        ),
        const SizedBox(height: 35),
        TextField(
         //...
        ),
        const SizedBox(height: 20),
        TextField(
         //...
        ),
        const SizedBox(height: 25),
        Row(
         //...
        ),
        const SizedBox(height: 30),
        TextButton(
         //...
        ),
        const SizedBox(height: 15),
        TextButton(
         //...
        ),
       ],
      ),
     ),
    ),
   ],
  );
 }
}

 

Chế độ xem web:Chế độ xem trên máy tính để bàn (macOS)

 

Chế độ xem trên máy tính để bàn (macOS):

Thay đổi kích thước cửa sổ

Sự kết luận

Đạt được khả năng phản hồi trong ứng dụng của bạn làm cho ứng dụng trông nhất quán và mang lại cho người dùng trải nghiệm liền mạch và chúng tôi đã thấy nhiều cách tiếp cận để giải quyết khả năng phản hồi. Bạn cũng có thể xem xét các gói đáp ứng như trình tạo đáp ứng , trình phản hồi và responsive_framework .

Đây là liên kết GitHub tới dự án mẫu mà chúng tôi đã thực hiện: https://github.com/dev-tayy/ màn hình đăng nhập phản hồi 

Nguồn: https://blog.logrocket.com/building-responsive-login-page-flutter/

#flutter 

What is GEEK

Buddha Community

Xây Dựng Trang Đăng Nhập Đáp Ứng Trong Flutter

Google's Flutter 1.20 stable announced with new features - Navoki

Flutter Google cross-platform UI framework has released a new version 1.20 stable.

Flutter is Google’s UI framework to make apps for Android, iOS, Web, Windows, Mac, Linux, and Fuchsia OS. Since the last 2 years, the flutter Framework has already achieved popularity among mobile developers to develop Android and iOS apps. In the last few releases, Flutter also added the support of making web applications and desktop applications.

Last month they introduced the support of the Linux desktop app that can be distributed through Canonical Snap Store(Snapcraft), this enables the developers to publish there Linux desktop app for their users and publish on Snap Store.  If you want to learn how to Publish Flutter Desktop app in Snap Store that here is the tutorial.

Flutter 1.20 Framework is built on Google’s made Dart programming language that is a cross-platform language providing native performance, new UI widgets, and other more features for the developer usage.

Here are the few key points of this release:

Performance improvements for Flutter and Dart

In this release, they have got multiple performance improvements in the Dart language itself. A new improvement is to reduce the app size in the release versions of the app. Another performance improvement is to reduce junk in the display of app animation by using the warm-up phase.

sksl_warm-up

If your app is junk information during the first run then the Skia Shading Language shader provides for pre-compilation as part of your app’s build. This can speed it up by more than 2x.

Added a better support of mouse cursors for web and desktop flutter app,. Now many widgets will show cursor on top of them or you can specify the type of supported cursor you want.

Autofill for mobile text fields

Autofill was already supported in native applications now its been added to the Flutter SDK. Now prefilled information stored by your OS can be used for autofill in the application. This feature will be available soon on the flutter web.

flutter_autofill

A new widget for interaction

InteractiveViewer is a new widget design for common interactions in your app like pan, zoom drag and drop for resizing the widget. Informations on this you can check more on this API documentation where you can try this widget on the DartPad. In this release, drag-drop has more features added like you can know precisely where the drop happened and get the position.

Updated Material Slider, RangeSlider, TimePicker, and DatePicker

In this new release, there are many pre-existing widgets that were updated to match the latest material guidelines, these updates include better interaction with Slider and RangeSliderDatePicker with support for date range and time picker with the new style.

flutter_DatePicker

New pubspec.yaml format

Other than these widget updates there is some update within the project also like in pubspec.yaml file format. If you are a flutter plugin publisher then your old pubspec.yaml  is no longer supported to publish a plugin as the older format does not specify for which platform plugin you are making. All existing plugin will continue to work with flutter apps but you should make a plugin update as soon as possible.

Preview of embedded Dart DevTools in Visual Studio Code

Visual Studio code flutter extension got an update in this release. You get a preview of new features where you can analyze that Dev tools in your coding workspace. Enable this feature in your vs code by _dart.previewEmbeddedDevTools_setting. Dart DevTools menu you can choose your favorite page embed on your code workspace.

Network tracking

The updated the Dev tools comes with the network page that enables network profiling. You can track the timings and other information like status and content type of your** network calls** within your app. You can also monitor gRPC traffic.

Generate type-safe platform channels for platform interop

Pigeon is a command-line tool that will generate types of safe platform channels without adding additional dependencies. With this instead of manually matching method strings on platform channel and serializing arguments, you can invoke native class and pass nonprimitive data objects by directly calling the Dartmethod.

There is still a long list of updates in the new version of Flutter 1.2 that we cannot cover in this blog. You can get more details you can visit the official site to know more. Also, you can subscribe to the Navoki newsletter to get updates on these features and upcoming new updates and lessons. In upcoming new versions, we might see more new features and improvements.

You can get more free Flutter tutorials you can follow these courses:

#dart #developers #flutter #app developed #dart devtools in visual studio code #firebase local emulator suite in flutter #flutter autofill #flutter date picker #flutter desktop linux app build and publish on snapcraft store #flutter pigeon #flutter range slider #flutter slider #flutter time picker #flutter tutorial #flutter widget #google flutter #linux #navoki #pubspec format #setup flutter desktop on windows

Terry Tremblay

Terry Tremblay

1598396940

What is Flutter and why you should learn it?

Flutter is an open-source UI toolkit for mobile developers, so they can use it to build native-looking** Android and iOS** applications from the same code base for both platforms. Flutter is also working to make Flutter apps for Web, PWA (progressive Web-App) and Desktop platform (Windows,macOS,Linux).

flutter-mobile-desktop-web-embedded_min

Flutter was officially released in December 2018. Since then, it has gone a much stronger flutter community.

There has been much increase in flutter developers, flutter packages, youtube tutorials, blogs, flutter examples apps, official and private events, and more. Flutter is now on top software repos based and trending on GitHub.

Flutter meaning?

What is Flutter? this question comes to many new developer’s mind.

humming_bird_dart_flutter

Flutter means flying wings quickly, and lightly but obviously, this doesn’t apply in our SDK.

So Flutter was one of the companies that were acquired by **Google **for around $40 million. That company was based on providing gesture detection and recognition from a standard webcam. But later when the Flutter was going to release in alpha version for developer it’s name was Sky, but since Google already owned Flutter name, so they rename it to Flutter.

Where Flutter is used?

Flutter is used in many startup companies nowadays, and even some MNCs are also adopting Flutter as a mobile development framework. Many top famous companies are using their apps in Flutter. Some of them here are

Dream11

Dream11

NuBank

NuBank

Reflectly app

Reflectly app

Abbey Road Studios

Abbey Road Studios

and many more other apps. Mobile development companies also adopted Flutter as a service for their clients. Even I was one of them who developed flutter apps as a freelancer and later as an IT company for mobile apps.

Flutter as a service

#dart #flutter #uncategorized #flutter framework #flutter jobs #flutter language #flutter meaning #flutter meaning in hindi #google flutter #how does flutter work #what is flutter

Punith Raaj

1644991598

The Ultimate Guide To Tik Tok Clone App With Firebase - Ep 2

The Ultimate Guide To Tik Tok Clone App With Firebase - Ep 2
In this video, I'm going to show you how to make a Cool Tik Tok App a new Instagram using Flutter,firebase and visual studio code.

In this tutorial, you will learn how to Upload a Profile Pic to Firestore Data Storage.

🚀 Nice, clean and modern TikTok Clone #App #UI made in #Flutter⚠️

Starter Project : https://github.com/Punithraaj/Flutter_Tik_Tok_Clone_App/tree/Episode1

► Timestamps 
0:00 Intro 0:20 
Upload Profile Screen 
16:35 Image Picker
20:06 Image Cropper 
24:25 Firestore Data Storage Configuration.

⚠️ IMPORTANT: If you want to learn, I strongly advise you to watch the video at a slow speed and try to follow the code and understand what is done, without having to copy the code, and then download it from GitHub.

► Social Media 
GitHub: https://github.com/Punithraaj/Flutter_Tik_Tok_Clone_App.git
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/roaring-r...
Twitter: https://twitter.com/roaringraaj
Facebook: https://www.facebook.com/flutterdartacademy

► Previous Episode : https://youtu.be/QnL3fr-XpC4
► Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PL6vcAuTKAaYe_9KQRsxTsFFSx78g1OluK

I hope you liked it, and don't forget to like,comment, subscribe, share this video with your friends, and star the repository on GitHub!
⭐️ Thanks for watching the video and for more updates don't forget to click on the notification. 
⭐️Please comment your suggestion for my improvement. 
⭐️Remember to like, subscribe, share this video, and star the repo on Github :)

Hope you enjoyed this video!
If you loved it, you can Buy me a coffee : https://www.buymeacoffee.com/roaringraaj

LIKE & SHARE & ACTIVATE THE BELL Thanks For Watching :-)
 
https://youtu.be/F_GgZVD4sDk

#flutter tutorial - tiktok clone with firebase #flutter challenge @tiktokclone #fluttertutorial firebase #flutter firebase #flutter pageview #morioh #flutter

Punith Raaj

1640672627

Flutter Hotel Booking UI - Book your Stay At A New Hotel With Flutter - Ep1

https://youtu.be/-tHUmjIkGJ4
Flutter Hotel Booking UI - Book your Stay At A New Hotel With Flutter - Ep1
#flutter #fluttertravelapp #hotelbookingui #flutter ui design 

In this video, I'm going to show you how to make a Cool Hotel Booking App using Flutter and visual studio code. 

In this tutorial, you will learn how to create a Splash Screen and Introduction Screen, how to implement a SmoothPageIndicator in Flutter. 

🚀 Nice, clean and modern Hotel Booking #App #UI made in #Flutter 

⚠️ IMPORTANT: If you want to learn, I strongly advise you to watch the video at a slow speed and try to follow the code and understand what is done, without having to copy the code, and then download it from GitHub. 

► Social Media 

    GitHub: https://github.com/Punithraaj 

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/roaring-r...

    Twitter: https://twitter.com/roaringraaj

    Facebook: https://www.facebook.com/flutterdartacademy

I hope you liked it, and don't forget to like,comment, subscribe, share this video with your friends, and star the repository on GitHub! 

⭐️ Thanks for watching the video and for more updates don't forget to click on the notification.⭐️Please comment your suggestion for my improvement. ⭐️Remember to like, subscribe, share this video, and star the repo on Github :)Hope you enjoyed this video! If you loved it, you can Buy me a coffee : https://www.buymeacoffee.com/roaringraaj

#flutter riverpod #flutter travel app #appointment app flutter #morioh

Adobe XD plugin for Flutter with CodePen Tutorial

Recently Adobe XD releases a new version of the plugin that you can use to export designs directly into flutter widgets or screens. Yes, you read it right, now you can make and export your favorite design in Adobe XD and export all the design in the widget form or as a full-screen design, this can save you a lot of time required in designing.

What we will do?
I will make a simple design of a dialogue box with a card design with text over it as shown below. After you complete this exercise you can experiment with the UI. You can make your own components or import UI kits available with the Adobe XD.

#developers #flutter #adobe xd design export to flutter #adobe xd flutter code #adobe xd flutter code generator - plugin #adobe xd flutter plugin #adobe xd flutter plugin tutorial #adobe xd plugins #adobe xd to flutter #adobe xd tutorial #codepen for flutter.