Stellar To Power VISA’s New Partnership, XLM Begins Breakout

Các nhà đầu tư rút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch
Giống như mọi tài sản có thể giao dịch, giá Bitcoin được hình thành dựa trên cung và cầu. Trong thế giới của Bitcoin, số lượng nguồn cung có sẵn trên các sàn giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó vì các holder có thể nhanh chóng xử lý chúng.

Ngược lại, khi số coin trên các sàn giao dịch giảm thì áp lực bán sẽ ít hơn. Đây là điều mà CEO của CryptoQuant đã nhấn mạnh vào đầu ngày hôm nay.

Ki Young Ju đã phác thảo một lượng Bitcoin “đáng kể” đã bị rút ra khỏi các sàn giao dịch trong vài ngày qua. Do đó, ông ấy dự đoán rằng nó đã “sẵn sàng để có một bước tiến khác”.

Điều này xảy ra khi Bitcoin thực sự đã tăng từ mức 56.400 đô la lên mức cao nhất trong ba ngày là hơn 58.400 đô la.s

#stellar

What is GEEK

Buddha Community

Stellar To Power VISA’s New Partnership, XLM Begins Breakout
Mike Kozey

Mike Kozey

1656151740

Test_cov_console: Flutter Console Coverage Test

Flutter Console Coverage Test

This small dart tools is used to generate Flutter Coverage Test report to console

How to install

Add a line like this to your package's pubspec.yaml (and run an implicit flutter pub get):

dev_dependencies:
 test_cov_console: ^0.2.2

How to run

run the following command to make sure all flutter library is up-to-date

flutter pub get
Running "flutter pub get" in coverage...              0.5s

run the following command to generate lcov.info on coverage directory

flutter test --coverage
00:02 +1: All tests passed!

run the tool to generate report from lcov.info

flutter pub run test_cov_console
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File                     |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
 print_cov_constants.dart          |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|

Optional parameter

If not given a FILE, "coverage/lcov.info" will be used.
-f, --file=<FILE>           The target lcov.info file to be reported
-e, --exclude=<STRING1,STRING2,...>  A list of contains string for files without unit testing
                    to be excluded from report
-l, --line               It will print Lines & Uncovered Lines only
                    Branch & Functions coverage percentage will not be printed
-i, --ignore              It will not print any file without unit testing
-m, --multi              Report from multiple lcov.info files
-c, --csv               Output to CSV file
-o, --output=<CSV-FILE>        Full path of output CSV file
                    If not given, "coverage/test_cov_console.csv" will be used
-t, --total              Print only the total coverage
                    Note: it will ignore all other option (if any), except -m
-p, --pass=<MINIMUM>          Print only the whether total coverage is passed MINIMUM value or not
                    If the value >= MINIMUM, it will print PASSED, otherwise FAILED
                    Note: it will ignore all other option (if any), except -m
-h, --help               Show this help

example run the tool with parameters

flutter pub run test_cov_console --file=coverage/lcov.info --exclude=_constants,_mock
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File                     |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|

report for multiple lcov.info files (-m, --multi)

It support to run for multiple lcov.info files with the followings directory structures:
1. No root module
<root>/<module_a>
<root>/<module_a>/coverage/lcov.info
<root>/<module_a>/lib/src
<root>/<module_b>
<root>/<module_b>/coverage/lcov.info
<root>/<module_b>/lib/src
...
2. With root module
<root>/coverage/lcov.info
<root>/lib/src
<root>/<module_a>
<root>/<module_a>/coverage/lcov.info
<root>/<module_a>/lib/src
<root>/<module_b>
<root>/<module_b>/coverage/lcov.info
<root>/<module_b>/lib/src
...
You must run test_cov_console on <root> dir, and the report would be grouped by module, here is
the sample output for directory structure 'with root module':
flutter pub run test_cov_console --file=coverage/lcov.info --exclude=_constants,_mock --multi
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File                     |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File - module_a -              |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
File - module_b -              |% Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
lib/src/                   |     |     |     |          |
 print_cov.dart               | 100.00 | 100.00 |  88.37 |...,149,205,206,207|
lib/                     |     |     |     |          |
 test_cov_console.dart            |  0.00 |  0.00 |  0.00 |  no unit testing|
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
 All files with unit testing         | 100.00 | 100.00 |  88.37 |          |
---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|

Output to CSV file (-c, --csv, -o, --output)

flutter pub run test_cov_console -c --output=coverage/test_coverage.csv

#### sample CSV output file:
File,% Branch,% Funcs,% Lines,Uncovered Line #s
lib/,,,,
test_cov_console.dart,0.00,0.00,0.00,no unit testing
lib/src/,,,,
parser.dart,100.00,100.00,97.22,"97"
parser_constants.dart,100.00,100.00,100.00,""
print_cov.dart,100.00,100.00,82.91,"29,49,51,52,171,174,177,180,183,184,185,186,187,188,279,324,325,387,388,389,390,391,392,393,394,395,398"
print_cov_constants.dart,0.00,0.00,0.00,no unit testing
All files with unit testing,100.00,100.00,86.07,""

Installing

Use this package as an executable

Install it

You can install the package from the command line:

dart pub global activate test_cov_console

Use it

The package has the following executables:

$ test_cov_console

Use this package as a library

Depend on it

Run this command:

With Dart:

 $ dart pub add test_cov_console

With Flutter:

 $ flutter pub add test_cov_console

This will add a line like this to your package's pubspec.yaml (and run an implicit dart pub get):

dependencies:
 test_cov_console: ^0.2.2

Alternatively, your editor might support dart pub get or flutter pub get. Check the docs for your editor to learn more.

Import it

Now in your Dart code, you can use:

import 'package:test_cov_console/test_cov_console.dart';

example/lib/main.dart

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    // This is the theme of your application.
    //
    // Try running your application with "flutter run". You'll see the
    // application has a blue toolbar. Then, without quitting the app, try
    // changing the primarySwatch below to Colors.green and then invoke
    // "hot reload" (press "r" in the console where you ran "flutter run",
    // or simply save your changes to "hot reload" in a Flutter IDE).
    // Notice that the counter didn't reset back to zero; the application
    // is not restarted.
    primarySwatch: Colors.blue,
    // This makes the visual density adapt to the platform that you run
    // the app on. For desktop platforms, the controls will be smaller and
    // closer together (more dense) than on mobile platforms.
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key? key, required this.title}) : super(key: key);

 // This widget is the home page of your application. It is stateful, meaning
 // that it has a State object (defined below) that contains fields that affect
 // how it looks.

 // This class is the configuration for the state. It holds the values (in this
 // case the title) provided by the parent (in this case the App widget) and
 // used by the build method of the State. Fields in a Widget subclass are
 // always marked "final".

 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 int _counter = 0;

 void _incrementCounter() {
  setState(() {
   // This call to setState tells the Flutter framework that something has
   // changed in this State, which causes it to rerun the build method below
   // so that the display can reflect the updated values. If we changed
   // _counter without calling setState(), then the build method would not be
   // called again, and so nothing would appear to happen.
   _counter++;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  // This method is rerun every time setState is called, for instance as done
  // by the _incrementCounter method above.
  //
  // The Flutter framework has been optimized to make rerunning build methods
  // fast, so that you can just rebuild anything that needs updating rather
  // than having to individually change instances of widgets.
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    // Here we take the value from the MyHomePage object that was created by
    // the App.build method, and use it to set our appbar title.
    title: Text(widget.title),
   ),
   body: Center(
    // Center is a layout widget. It takes a single child and positions it
    // in the middle of the parent.
    child: Column(
     // Column is also a layout widget. It takes a list of children and
     // arranges them vertically. By default, it sizes itself to fit its
     // children horizontally, and tries to be as tall as its parent.
     //
     // Invoke "debug painting" (press "p" in the console, choose the
     // "Toggle Debug Paint" action from the Flutter Inspector in Android
     // Studio, or the "Toggle Debug Paint" command in Visual Studio Code)
     // to see the wireframe for each widget.
     //
     // Column has various properties to control how it sizes itself and
     // how it positions its children. Here we use mainAxisAlignment to
     // center the children vertically; the main axis here is the vertical
     // axis because Columns are vertical (the cross axis would be
     // horizontal).
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Text(
       'You have pushed the button this many times:',
      ),
      Text(
       '$_counter',
       style: Theme.of(context).textTheme.headline4,
      ),
     ],
    ),
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: _incrementCounter,
    tooltip: 'Increment',
    child: Icon(Icons.add),
   ), // This trailing comma makes auto-formatting nicer for build methods.
  );
 }
}

Author: DigitalKatalis
Source Code: https://github.com/DigitalKatalis/test_cov_console 
License: BSD-3-Clause license

#flutter #dart #test 

Stellar To Power VISA’s New Partnership, XLM Begins Breakout

Các nhà đầu tư rút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch
Giống như mọi tài sản có thể giao dịch, giá Bitcoin được hình thành dựa trên cung và cầu. Trong thế giới của Bitcoin, số lượng nguồn cung có sẵn trên các sàn giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó vì các holder có thể nhanh chóng xử lý chúng.

Ngược lại, khi số coin trên các sàn giao dịch giảm thì áp lực bán sẽ ít hơn. Đây là điều mà CEO của CryptoQuant đã nhấn mạnh vào đầu ngày hôm nay.

Ki Young Ju đã phác thảo một lượng Bitcoin “đáng kể” đã bị rút ra khỏi các sàn giao dịch trong vài ngày qua. Do đó, ông ấy dự đoán rằng nó đã “sẵn sàng để có một bước tiến khác”.

Điều này xảy ra khi Bitcoin thực sự đã tăng từ mức 56.400 đô la lên mức cao nhất trong ba ngày là hơn 58.400 đô la.s

#stellar

Managing your Data with Microsoft’s Power BI

In a world where the sheer amount of data is often overwhelming, the ability to interrogate and organise data to make meaningful business decisions is more important than ever.

Microsoft have created Power BI to enable every day users to use the data more effectively rather than relying on IT staff or system admins.

This is image title

Power BI is an analytics tool that uses natural language in a similar way to searching in Google. It will offer a real-time insight into your company’s performance by reporting on and encouraging the manipulation of your CRM data and in some cases, pulling together data from multiple sources to give you a richer snapshot.

To get in-Depth knowledge on Power BI you can enroll for a live demo on Power BI online training

Creating and personalising your very own reports, sharing them through your organisation…Power BI makes all these actions possible.

We have found Directors and Executives are excited about what Power BI offers, an insight into their complete business performance in a way they have never had before either at their desk or on their mobile device.

One of the things that makes Power BI so special is how easy it is to use and gives everyone the information they need to make better business decisions.

One of the many ease of use features utilises Cortana Technology.
This is image title

‘Ask a question about your data’ gives you an instant, graphical report response to the data you seek and offers intelligent suggestions on what else might interest you?

The following are some of the reasons why Power BI, here’s an insight of Power BI’s features.

 • Creation of reports and interactive dashboards
 • Access to Power BI reports in your Dynamics 365 dashboards
 • Creation of reports based on multiple data sources
 • Reports publication and centralization on web service
 • Visualization of reports on different devices via Power BI Mobile
 • Real time reporting
  Take your career to new heights of success with Power BI online training Hyderabad

#power bi training #power bi course #learn power bi #microsoft power bi training #power bi online course #power bi training in ameerpet

sophia tondon

sophia tondon

1620885491

Microsoft Power BI Consulting | Power BI Solutions in India

Hire top dedicated Mirosoft power BI consultants from ValueCoders who aim at leveraging their potential to address organizational challenges for large-scale data storage and seamless processing.

We have a team of dedicated power BI consultants who help start-ups, SMEs, and enterprises to analyse business data and get useful insights.

What are you waiting for? Contact us now!

No Freelancers, 100% Own Staff
Experienced Consultants
Continuous Monitoring
Lean Processes, Agile Mindset
Non-Disclosure Agreement
Up To 2X Less Time

##power bi service #power bi consultant #power bi consultants #power bi consulting #power bi developer #power bi development

sophia tondon

sophia tondon

1619670565

Hire Power BI Developer | Microsoft Power BI consultants in India

Hire our expert Power BI consultants to make the most out of your business data. Our power bi developers have deep knowledge in Microsoft Power BI data modeling, structuring, and analysis. 16+ Yrs exp | 2500+ Clients| 450+ Team

Visit Website - https://www.valuecoders.com/hire-developers/hire-power-bi-developer-consultants

#power bi service #power bi consultant #power bi consultants #power bi consulting #power bi developer #power bi consulting services