kingston white

1613540747

Jak przywrócić skrzynki pocztowe z PST do Exchange Server?

This is image title
Chcesz przywrócić skrzynki pocztowe z pliku PST na serwer Exchange? Następnie jesteś na właściwej stronie. Tutaj dowiesz się, jak łatwo przywrócić wiadomości i inne elementy z pliku PST do serwera MS Exchange.

Często jest to konieczne, aby użytkownicy przywracali elementy danych PST do programu Exchange Server, ale ze względu na niedostępność niezawodnego rozwiązania użytkownicy nie mogą go uzyskać. Daj nam najpierw znać o pliku PST i serwerze MS Exchange.

Wiedzieć o PST i Exchange Server

PST to format pliku używany przez MS Outlook, klienta poczty e-mail systemu Windows i bardzo popularny wśród użytkowników domowych i biznesowych.

Z drugiej strony Exchange Server to potężny serwer pocztowy, na którym wszystkie dane są przechowywane w pliku EDB. Użytkownicy zazwyczaj zapisują kopie zapasowe skrzynek pocztowych Exchange w pliku PST, ale często wymagają przywrócenia danych pliku PST do Exchange. Aby rozwiązać ten problem, oferujemy profesjonalne rozwiązanie, które omówimy w następnej sekcji tego postu.

Profesjonalna metoda przywracania plików PST do Exchange Server

Nie zalecamy losowego wybierania rozwiązania do przywracania danych PST na serwerze Exchange. Dlatego wykonując kilka badań, mamy tu sprytne i wygodne rozwiązanie, jakim jest oprogramowanie Exchange Restore. Jest zbyt łatwy w obsłudze dla wszystkich użytkowników i wygodnie przywraca wszystkie dane z pliku PST do Exchange Server.

Najważniejsze funkcje oferowane przez oprogramowanie Exchange Restore

Oprogramowanie jest zbyt proste w obsłudze i można je łatwo zainstalować we wszystkich wersjach systemu Windows. Za pomocą kilku kliknięć narzędzie może przywrócić elementy skrzynki pocztowej programu Exchange.

Nie ma potrzeby, aby MS Outlook przywrócił dane PST do Exchange. Wszystkie e-maile, kontakty, notatki, kalendarze itp. Są przywracane z pliku PST do Exchange Server.

Wszystkie wersje Outlooka są obsługiwane przez narzędzie takie jak Outlook 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, itd. Narzędzie udostępnia różne filtry, za pomocą których można przywrócić żądane dane z pliku PST na serwer Exchange. Program można zainstalować na wszystkich wersjach systemu Windows, takich jak Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, Vista itp.

Pobierz wersję demonstracyjną oprogramowania Exchange Restore Software i przeanalizuj działanie oprogramowania, przywracając pierwsze 50 elementów na folder.

Linie końcowe

Nie ma ręcznego rozwiązania przywracania skrzynek pocztowych Exchange z pliku PST. Dlatego wyjaśniliśmy proste i inteligentne rozwiązanie do przywracania danych pliku PST na serwerze Exchange. Możesz po prostu użyć tego oprogramowania i przywrócić wszystkie dane z pliku PST do serwera Exchange.

Więcej informacji:- https://www.datavare.com/software/exchange-restore.html

#przywróć skrzynki pocztowe z pst na serwer exchange #przywróć skrzynki pocztowe wymiany z pliku pst #skrzynki pocztowe do pst

What is GEEK

Buddha Community

Jak przywrócić skrzynki pocztowe z PST do Exchange Server?

kingston white

1613540747

Jak przywrócić skrzynki pocztowe z PST do Exchange Server?

This is image title
Chcesz przywrócić skrzynki pocztowe z pliku PST na serwer Exchange? Następnie jesteś na właściwej stronie. Tutaj dowiesz się, jak łatwo przywrócić wiadomości i inne elementy z pliku PST do serwera MS Exchange.

Często jest to konieczne, aby użytkownicy przywracali elementy danych PST do programu Exchange Server, ale ze względu na niedostępność niezawodnego rozwiązania użytkownicy nie mogą go uzyskać. Daj nam najpierw znać o pliku PST i serwerze MS Exchange.

Wiedzieć o PST i Exchange Server

PST to format pliku używany przez MS Outlook, klienta poczty e-mail systemu Windows i bardzo popularny wśród użytkowników domowych i biznesowych.

Z drugiej strony Exchange Server to potężny serwer pocztowy, na którym wszystkie dane są przechowywane w pliku EDB. Użytkownicy zazwyczaj zapisują kopie zapasowe skrzynek pocztowych Exchange w pliku PST, ale często wymagają przywrócenia danych pliku PST do Exchange. Aby rozwiązać ten problem, oferujemy profesjonalne rozwiązanie, które omówimy w następnej sekcji tego postu.

Profesjonalna metoda przywracania plików PST do Exchange Server

Nie zalecamy losowego wybierania rozwiązania do przywracania danych PST na serwerze Exchange. Dlatego wykonując kilka badań, mamy tu sprytne i wygodne rozwiązanie, jakim jest oprogramowanie Exchange Restore. Jest zbyt łatwy w obsłudze dla wszystkich użytkowników i wygodnie przywraca wszystkie dane z pliku PST do Exchange Server.

Najważniejsze funkcje oferowane przez oprogramowanie Exchange Restore

Oprogramowanie jest zbyt proste w obsłudze i można je łatwo zainstalować we wszystkich wersjach systemu Windows. Za pomocą kilku kliknięć narzędzie może przywrócić elementy skrzynki pocztowej programu Exchange.

Nie ma potrzeby, aby MS Outlook przywrócił dane PST do Exchange. Wszystkie e-maile, kontakty, notatki, kalendarze itp. Są przywracane z pliku PST do Exchange Server.

Wszystkie wersje Outlooka są obsługiwane przez narzędzie takie jak Outlook 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, itd. Narzędzie udostępnia różne filtry, za pomocą których można przywrócić żądane dane z pliku PST na serwer Exchange. Program można zainstalować na wszystkich wersjach systemu Windows, takich jak Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, Vista itp.

Pobierz wersję demonstracyjną oprogramowania Exchange Restore Software i przeanalizuj działanie oprogramowania, przywracając pierwsze 50 elementów na folder.

Linie końcowe

Nie ma ręcznego rozwiązania przywracania skrzynek pocztowych Exchange z pliku PST. Dlatego wyjaśniliśmy proste i inteligentne rozwiązanie do przywracania danych pliku PST na serwerze Exchange. Możesz po prostu użyć tego oprogramowania i przywrócić wszystkie dane z pliku PST do serwera Exchange.

Więcej informacji:- https://www.datavare.com/software/exchange-restore.html

#przywróć skrzynki pocztowe z pst na serwer exchange #przywróć skrzynki pocztowe wymiany z pliku pst #skrzynki pocztowe do pst

Veronica Roob

Veronica Roob

1648869960

LaravelS: An Out-Of-The-Box Adapter Between Swoole and Laravel/Lumen

 _                _ _____ 
| |               | |/ ____|
| |   __ _ _ __ __ ___  _____| | (___ 
| |  / _` | '__/ _` \ \ / / _ \ |\___ \ 
| |___| (_| | | | (_| |\ V / __/ |____) |
|______\__,_|_| \__,_| \_/ \___|_|_____/ 
                      

🚀 LaravelS is an out-of-the-box adapter between Swoole and Laravel/Lumen.

Please Watch this repository to get the latest updates.

中文文档

Features

Built-in Http/WebSocket server

Multi-port mixed protocol

Custom process

Memory resident

Asynchronous event listening

Asynchronous task queue

Millisecond cron job

Common Components

Gracefully reload

Automatically reload after modifying code

Support Laravel/Lumen both, good compatibility

Simple & Out of the box

Benchmark

Which is the fastest web framework?

TechEmpower Framework Benchmarks

Requirements

DependencyRequirement
PHP>= 5.5.9 Recommend PHP7+
Swoole>= 1.7.19 No longer support PHP5 since 2.0.12 Recommend 4.5.0+
Laravel/Lumen>= 5.1 Recommend 8.0+

Install

1.Require package via Composer(packagist).

composer require "hhxsv5/laravel-s:~3.7.0" -vvv
# Make sure that your composer.lock file is under the VCS

2.Register service provider(pick one of two).

Laravel: in config/app.php file, Laravel 5.5+ supports package discovery automatically, you should skip this step

'providers' => [
  //...
  Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelSServiceProvider::class,
],

Lumen: in bootstrap/app.php file

$app->register(Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelSServiceProvider::class);

3.Publish configuration and binaries.

After upgrading LaravelS, you need to republish; click here to see the change notes of each version.

php artisan laravels publish
# Configuration: config/laravels.php
# Binary: bin/laravels bin/fswatch bin/inotify

4.Change config/laravels.php: listen_ip, listen_port, refer Settings.

5.Performance tuning

Adjust kernel parameters

Number of Workers: LaravelS uses Swoole's Synchronous IO mode, the larger the worker_num setting, the better the concurrency performance, but it will cause more memory usage and process switching overhead. If one request takes 100ms, in order to provide 1000QPS concurrency, at least 100 Worker processes need to be configured. The calculation method is: worker_num = 1000QPS/(1s/1ms) = 100, so incremental pressure testing is needed to calculate the best worker_num.

Number of Task Workers

Run

Please read the notices carefully before running, Important notices(IMPORTANT).

 • Commands: php bin/laravels {start|stop|restart|reload|info|help}.
CommandDescription
startStart LaravelS, list the processes by "ps -ef|grep laravels"
stopStop LaravelS, and trigger the method onStop of Custom process
restartRestart LaravelS: Stop gracefully before starting; The service is unavailable until startup is complete
reloadReload all Task/Worker/Timer processes which contain your business codes, and trigger the method onReload of Custom process, CANNOT reload Master/Manger processes. After modifying config/laravels.php, you only have to call restart to restart
infoDisplay component version information
helpDisplay help information
 • Boot options for the commands start and restart.
OptionDescription
-d|--daemonizeRun as a daemon, this option will override the swoole.daemonize setting in laravels.php
-e|--envThe environment the command should run under, such as --env=testing will use the configuration file .env.testing firstly, this feature requires Laravel 5.2+
-i|--ignoreIgnore checking PID file of Master process
-x|--x-versionThe version(branch) of the current project, stored in $_ENV/$_SERVER, access via $_ENV['X_VERSION'] $_SERVER['X_VERSION'] $request->server->get('X_VERSION')
 • Runtime files: start will automatically execute php artisan laravels config and generate these files, developers generally don't need to pay attention to them, it's recommended to add them to .gitignore.
FileDescription
storage/laravels.confLaravelS's runtime configuration file
storage/laravels.pidPID file of Master process
storage/laravels-timer-process.pidPID file of the Timer process
storage/laravels-custom-processes.pidPID file of all custom processes

Deploy

It is recommended to supervise the main process through Supervisord, the premise is without option -d and to set swoole.daemonize to false.

[program:laravel-s-test]
directory=/var/www/laravel-s-test
command=/usr/local/bin/php bin/laravels start -i
numprocs=1
autostart=true
autorestart=true
startretries=3
user=www-data
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/log/supervisor/%(program_name)s.log

Cooperate with Nginx (Recommended)

Demo.

gzip on;
gzip_min_length 1024;
gzip_comp_level 2;
gzip_types text/plain text/css text/javascript application/json application/javascript application/x-javascript application/xml application/x-httpd-php image/jpeg image/gif image/png font/ttf font/otf image/svg+xml;
gzip_vary on;
gzip_disable "msie6";
upstream swoole {
  # Connect IP:Port
  server 127.0.0.1:5200 weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  # Connect UnixSocket Stream file, tips: put the socket file in the /dev/shm directory to get better performance
  #server unix:/yourpath/laravel-s-test/storage/laravels.sock weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.1:5200 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.2:5200 backup;
  keepalive 16;
}
server {
  listen 80;
  # Don't forget to bind the host
  server_name laravels.com;
  root /yourpath/laravel-s-test/public;
  access_log /yourpath/log/nginx/$server_name.access.log main;
  autoindex off;
  index index.html index.htm;
  # Nginx handles the static resources(recommend enabling gzip), LaravelS handles the dynamic resource.
  location / {
    try_files $uri @laravels;
  }
  # Response 404 directly when request the PHP file, to avoid exposing public/*.php
  #location ~* \.php$ {
  #  return 404;
  #}
  location @laravels {
    # proxy_connect_timeout 60s;
    # proxy_send_timeout 60s;
    # proxy_read_timeout 120s;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-PORT $remote_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header Server-Protocol $server_protocol;
    proxy_set_header Server-Name $server_name;
    proxy_set_header Server-Addr $server_addr;
    proxy_set_header Server-Port $server_port;
    # "swoole" is the upstream
    proxy_pass http://swoole;
  }
}

Cooperate with Apache

LoadModule proxy_module /yourpath/modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module /yourpath/modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule lbmethod_byrequests_module /yourpath/modules/mod_lbmethod_byrequests.so
LoadModule proxy_http_module /yourpath/modules/mod_proxy_http.so
LoadModule slotmem_shm_module /yourpath/modules/mod_slotmem_shm.so
LoadModule rewrite_module /yourpath/modules/mod_rewrite.so
LoadModule remoteip_module /yourpath/modules/mod_remoteip.so
LoadModule deflate_module /yourpath/modules/mod_deflate.so

<IfModule deflate_module>
  SetOutputFilter DEFLATE
  DeflateCompressionLevel 2
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/css text/javascript application/json application/javascript application/x-javascript application/xml application/x-httpd-php image/jpeg image/gif image/png font/ttf font/otf image/svg+xml
</IfModule>

<VirtualHost *:80>
  # Don't forget to bind the host
  ServerName www.laravels.com
  ServerAdmin hhxsv5@sina.com

  DocumentRoot /yourpath/laravel-s-test/public;
  DirectoryIndex index.html index.htm
  <Directory "/">
    AllowOverride None
    Require all granted
  </Directory>

  RemoteIPHeader X-Forwarded-For

  ProxyRequests Off
  ProxyPreserveHost On
  <Proxy balancer://laravels> 
    BalancerMember http://192.168.1.1:5200 loadfactor=7
    #BalancerMember http://192.168.1.2:5200 loadfactor=3
    #BalancerMember http://192.168.1.3:5200 loadfactor=1 status=+H
    ProxySet lbmethod=byrequests
  </Proxy>
  #ProxyPass / balancer://laravels/
  #ProxyPassReverse / balancer://laravels/

  # Apache handles the static resources, LaravelS handles the dynamic resource.
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^/(.*)$ balancer://laravels%{REQUEST_URI} [P,L]

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.laravels.com.error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.laravels.com.access.log combined
</VirtualHost>

Enable WebSocket server

The Listening address of WebSocket Sever is the same as Http Server.

1.Create WebSocket Handler class, and implement interface WebSocketHandlerInterface.The instant is automatically instantiated when start, you do not need to manually create it.

namespace App\Services;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\WebSocketHandlerInterface;
use Swoole\Http\Request;
use Swoole\Http\Response;
use Swoole\WebSocket\Frame;
use Swoole\WebSocket\Server;
/**
 * @see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-websocket-server
 */
class WebSocketService implements WebSocketHandlerInterface
{
  // Declare constructor without parameters
  public function __construct()
  {
  }
  // public function onHandShake(Request $request, Response $response)
  // {
      // Custom handshake: https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-websocket-server-on-handshake
      // The onOpen event will be triggered automatically after a successful handshake
  // }
  public function onOpen(Server $server, Request $request)
  {
    // Before the onOpen event is triggered, the HTTP request to establish the WebSocket has passed the Laravel route,
    // so Laravel's Request, Auth information are readable, Session is readable and writable, but only in the onOpen event.
    // \Log::info('New WebSocket connection', [$request->fd, request()->all(), session()->getId(), session('xxx'), session(['yyy' => time()])]);
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
    $server->push($request->fd, 'Welcome to LaravelS');
  }
  public function onMessage(Server $server, Frame $frame)
  {
    // \Log::info('Received message', [$frame->fd, $frame->data, $frame->opcode, $frame->finish]);
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
    $server->push($frame->fd, date('Y-m-d H:i:s'));
  }
  public function onClose(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
  }
}

2.Modify config/laravels.php.

// ...
'websocket'   => [
  'enable' => true, // Note: set enable to true
  'handler' => \App\Services\WebSocketService::class,
],
'swoole'     => [
  //...
  // Must set dispatch_mode in (2, 4, 5), see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
  'dispatch_mode' => 2,
  //...
],
// ...

3.Use SwooleTable to bind FD & UserId, optional, Swoole Table Demo. Also you can use the other global storage services, like Redis/Memcached/MySQL, but be careful that FD will be possible conflicting between multiple Swoole Servers.

4.Cooperate with Nginx (Recommended)

Refer WebSocket Proxy

map $http_upgrade $connection_upgrade {
  default upgrade;
  ''   close;
}
upstream swoole {
  # Connect IP:Port
  server 127.0.0.1:5200 weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  # Connect UnixSocket Stream file, tips: put the socket file in the /dev/shm directory to get better performance
  #server unix:/yourpath/laravel-s-test/storage/laravels.sock weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.1:5200 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.2:5200 backup;
  keepalive 16;
}
server {
  listen 80;
  # Don't forget to bind the host
  server_name laravels.com;
  root /yourpath/laravel-s-test/public;
  access_log /yourpath/log/nginx/$server_name.access.log main;
  autoindex off;
  index index.html index.htm;
  # Nginx handles the static resources(recommend enabling gzip), LaravelS handles the dynamic resource.
  location / {
    try_files $uri @laravels;
  }
  # Response 404 directly when request the PHP file, to avoid exposing public/*.php
  #location ~* \.php$ {
  #  return 404;
  #}
  # Http and WebSocket are concomitant, Nginx identifies them by "location"
  # !!! The location of WebSocket is "/ws"
  # Javascript: var ws = new WebSocket("ws://laravels.com/ws");
  location =/ws {
    # proxy_connect_timeout 60s;
    # proxy_send_timeout 60s;
    # proxy_read_timeout: Nginx will close the connection if the proxied server does not send data to Nginx in 60 seconds; At the same time, this close behavior is also affected by heartbeat setting of Swoole.
    # proxy_read_timeout 60s;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-PORT $remote_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header Server-Protocol $server_protocol;
    proxy_set_header Server-Name $server_name;
    proxy_set_header Server-Addr $server_addr;
    proxy_set_header Server-Port $server_port;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    proxy_pass http://swoole;
  }
  location @laravels {
    # proxy_connect_timeout 60s;
    # proxy_send_timeout 60s;
    # proxy_read_timeout 60s;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-PORT $remote_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header Server-Protocol $server_protocol;
    proxy_set_header Server-Name $server_name;
    proxy_set_header Server-Addr $server_addr;
    proxy_set_header Server-Port $server_port;
    proxy_pass http://swoole;
  }
}

5.Heartbeat setting

Heartbeat setting of Swoole

// config/laravels.php
'swoole' => [
  //...
  // All connections are traversed every 60 seconds. If a connection does not send any data to the server within 600 seconds, the connection will be forced to close.
  'heartbeat_idle_time'   => 600,
  'heartbeat_check_interval' => 60,
  //...
],

Proxy read timeout of Nginx

# Nginx will close the connection if the proxied server does not send data to Nginx in 60 seconds
proxy_read_timeout 60s;

6.Push data in controller

namespace App\Http\Controllers;
class TestController extends Controller
{
  public function push()
  {
    $fd = 1; // Find fd by userId from a map [userId=>fd].
    /**@var \Swoole\WebSocket\Server $swoole */
    $swoole = app('swoole');
    $success = $swoole->push($fd, 'Push data to fd#1 in Controller');
    var_dump($success);
  }
}

Listen events

System events

Usually, you can reset/destroy some global/static variables, or change the current Request/Response object.

laravels.received_request After LaravelS parsed Swoole\Http\Request to Illuminate\Http\Request, before Laravel's Kernel handles this request.

// Edit file `app/Providers/EventServiceProvider.php`, add the following code into method `boot`
// If no variable $events, you can also call Facade \Event::listen(). 
$events->listen('laravels.received_request', function (\Illuminate\Http\Request $req, $app) {
  $req->query->set('get_key', 'hhxsv5');// Change query of request
  $req->request->set('post_key', 'hhxsv5'); // Change post of request
});

laravels.generated_response After Laravel's Kernel handled the request, before LaravelS parses Illuminate\Http\Response to Swoole\Http\Response.

// Edit file `app/Providers/EventServiceProvider.php`, add the following code into method `boot`
// If no variable $events, you can also call Facade \Event::listen(). 
$events->listen('laravels.generated_response', function (\Illuminate\Http\Request $req, \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $rsp, $app) {
  $rsp->headers->set('header-key', 'hhxsv5');// Change header of response
});

Customized asynchronous events

This feature depends on AsyncTask of Swoole, your need to set swoole.task_worker_num in config/laravels.php firstly. The performance of asynchronous event processing is influenced by number of Swoole task process, you need to set task_worker_num appropriately.

1.Create event class.

use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Event;
class TestEvent extends Event
{
  protected $listeners = [
    // Listener list
    TestListener1::class,
    // TestListener2::class,
  ];
  private $data;
  public function __construct($data)
  {
    $this->data = $data;
  }
  public function getData()
  {
    return $this->data;
  }
}

2.Create listener class.

use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Listener;
class TestListener1 extends Listener
{
  /**
   * @var TestEvent
   */
  protected $event;
  
  public function handle()
  {
    \Log::info(__CLASS__ . ':handle start', [$this->event->getData()]);
    sleep(2);// Simulate the slow codes
    // Deliver task in CronJob, but NOT support callback finish() of task.
    // Note: Modify task_ipc_mode to 1 or 2 in config/laravels.php, see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
    $ret = Task::deliver(new TestTask('task data'));
    var_dump($ret);
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
  }
}

3.Fire event.

// Create instance of event and fire it, "fire" is asynchronous.
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Event;
$event = new TestEvent('event data');
// $event->delay(10); // Delay 10 seconds to fire event
// $event->setTries(3); // When an error occurs, try 3 times in total
$success = Event::fire($event);
var_dump($success);// Return true if sucess, otherwise false

Asynchronous task queue

This feature depends on AsyncTask of Swoole, your need to set swoole.task_worker_num in config/laravels.php firstly. The performance of task processing is influenced by number of Swoole task process, you need to set task_worker_num appropriately.

1.Create task class.

use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
class TestTask extends Task
{
  private $data;
  private $result;
  public function __construct($data)
  {
    $this->data = $data;
  }
  // The logic of task handling, run in task process, CAN NOT deliver task
  public function handle()
  {
    \Log::info(__CLASS__ . ':handle start', [$this->data]);
    sleep(2);// Simulate the slow codes
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
    $this->result = 'the result of ' . $this->data;
  }
  // Optional, finish event, the logic of after task handling, run in worker process, CAN deliver task 
  public function finish()
  {
    \Log::info(__CLASS__ . ':finish start', [$this->result]);
    Task::deliver(new TestTask2('task2 data')); // Deliver the other task
  }
}

2.Deliver task.

// Create instance of TestTask and deliver it, "deliver" is asynchronous.
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
$task = new TestTask('task data');
// $task->delay(3);// delay 3 seconds to deliver task
// $task->setTries(3); // When an error occurs, try 3 times in total
$ret = Task::deliver($task);
var_dump($ret);// Return true if sucess, otherwise false

Millisecond cron job

Wrapper cron job base on Swoole's Millisecond Timer, replace Linux Crontab.

1.Create cron job class.

namespace App\Jobs\Timer;
use App\Tasks\TestTask;
use Swoole\Coroutine;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Timer\CronJob;
class TestCronJob extends CronJob
{
  protected $i = 0;
  // !!! The `interval` and `isImmediate` of cron job can be configured in two ways(pick one of two): one is to overload the corresponding method, and the other is to pass parameters when registering cron job.
  // --- Override the corresponding method to return the configuration: begin
  public function interval()
  {
    return 1000;// Run every 1000ms
  }
  public function isImmediate()
  {
    return false;// Whether to trigger `run` immediately after setting up
  }
  // --- Override the corresponding method to return the configuration: end
  public function run()
  {
    \Log::info(__METHOD__, ['start', $this->i, microtime(true)]);
    // do something
    // sleep(1); // Swoole < 2.1
    Coroutine::sleep(1); // Swoole>=2.1 Coroutine will be automatically created for run().
    $this->i++;
    \Log::info(__METHOD__, ['end', $this->i, microtime(true)]);

    if ($this->i >= 10) { // Run 10 times only
      \Log::info(__METHOD__, ['stop', $this->i, microtime(true)]);
      $this->stop(); // Stop this cron job, but it will run again after restart/reload.
      // Deliver task in CronJob, but NOT support callback finish() of task.
      // Note: Modify task_ipc_mode to 1 or 2 in config/laravels.php, see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
      $ret = Task::deliver(new TestTask('task data'));
      var_dump($ret);
    }
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
  }
}

2.Register cron job.

// Register cron jobs in file "config/laravels.php"
[
  // ...
  'timer'     => [
    'enable' => true, // Enable Timer
    'jobs'  => [ // The list of cron job
      // Enable LaravelScheduleJob to run `php artisan schedule:run` every 1 minute, replace Linux Crontab
      // \Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelScheduleJob::class,
      // Two ways to configure parameters:
      // [\App\Jobs\Timer\TestCronJob::class, [1000, true]], // Pass in parameters when registering
      \App\Jobs\Timer\TestCronJob::class, // Override the corresponding method to return the configuration
    ],
    'max_wait_time' => 5, // Max waiting time of reloading
    // Enable the global lock to ensure that only one instance starts the timer when deploying multiple instances. This feature depends on Redis, please see https://laravel.com/docs/7.x/redis
    'global_lock'   => false,
    'global_lock_key' => config('app.name', 'Laravel'),
  ],
  // ...
];

3.Note: it will launch multiple timers when build the server cluster, so you need to make sure that launch one timer only to avoid running repetitive task.

4.LaravelS v3.4.0 starts to support the hot restart [Reload] Timer process. After LaravelS receives the SIGUSR1 signal, it waits for max_wait_time(default 5) seconds to end the process, then the Manager process will pull up the Timer process again.

5.If you only need to use minute-level scheduled tasks, it is recommended to enable Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelScheduleJob instead of Linux Crontab, so that you can follow the coding habits of Laravel task scheduling and configure Kernel.

// app/Console/Kernel.php
protected function schedule(Schedule $schedule)
{
  // runInBackground() will start a new child process to execute the task. This is asynchronous and will not affect the execution timing of other tasks.
  $schedule->command(TestCommand::class)->runInBackground()->everyMinute();
}

Automatically reload after modifying code

Via inotify, support Linux only.

1.Install inotify extension.

2.Turn on the switch in Settings.

3.Notice: Modify the file only in Linux to receive the file change events. It's recommended to use the latest Docker. Vagrant Solution.

Via fswatch, support OS X/Linux/Windows.

1.Install fswatch.

2.Run command in your project root directory.

# Watch current directory
./bin/fswatch
# Watch app directory
./bin/fswatch ./app

Via inotifywait, support Linux.

1.Install inotify-tools.

2.Run command in your project root directory.

# Watch current directory
./bin/inotify
# Watch app directory
./bin/inotify ./app

When the above methods does not work, the ultimate solution: set max_request=1,worker_num=1, so that Worker process will restart after processing a request. The performance of this method is very poor, so only development environment use.

Get the instance of SwooleServer in your project

/**
 * $swoole is the instance of `Swoole\WebSocket\Server` if enable WebSocket server, otherwise `Swoole\Http\Server`
 * @var \Swoole\WebSocket\Server|\Swoole\Http\Server $swoole
 */
$swoole = app('swoole');
var_dump($swoole->stats());
$swoole->push($fd, 'Push WebSocket message');

Use SwooleTable

1.Define Table, support multiple.

All defined tables will be created before Swoole starting.

// in file "config/laravels.php"
[
  // ...
  'swoole_tables' => [
    // Scene:bind UserId & FD in WebSocket
    'ws' => [// The Key is table name, will add suffix "Table" to avoid naming conflicts. Here defined a table named "wsTable"
      'size'  => 102400,// The max size
      'column' => [// Define the columns
        ['name' => 'value', 'type' => \Swoole\Table::TYPE_INT, 'size' => 8],
      ],
    ],
    //...Define the other tables
  ],
  // ...
];

2.Access Table: all table instances will be bound on SwooleServer, access by app('swoole')->xxxTable.

namespace App\Services;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\WebSocketHandlerInterface;
use Swoole\Http\Request;
use Swoole\WebSocket\Frame;
use Swoole\WebSocket\Server;
class WebSocketService implements WebSocketHandlerInterface
{
  /**@var \Swoole\Table $wsTable */
  private $wsTable;
  public function __construct()
  {
    $this->wsTable = app('swoole')->wsTable;
  }
  // Scene:bind UserId & FD in WebSocket
  public function onOpen(Server $server, Request $request)
  {
    // var_dump(app('swoole') === $server);// The same instance
    /**
     * Get the currently logged in user
     * This feature requires that the path to establish a WebSocket connection go through middleware such as Authenticate.
     * E.g:
     * Browser side: var ws = new WebSocket("ws://127.0.0.1:5200/ws");
     * Then the /ws route in Laravel needs to add the middleware like Authenticate.
     * Route::get('/ws', function () {
     *   // Respond any content with status code 200
     *   return 'websocket';
     * })->middleware(['auth']);
     */
    // $user = Auth::user();
    // $userId = $user ? $user->id : 0; // 0 means a guest user who is not logged in
    $userId = mt_rand(1000, 10000);
    // if (!$userId) {
    //   // Disconnect the connections of unlogged users
    //   $server->disconnect($request->fd);
    //   return;
    // }
    $this->wsTable->set('uid:' . $userId, ['value' => $request->fd]);// Bind map uid to fd
    $this->wsTable->set('fd:' . $request->fd, ['value' => $userId]);// Bind map fd to uid
    $server->push($request->fd, "Welcome to LaravelS #{$request->fd}");
  }
  public function onMessage(Server $server, Frame $frame)
  {
    // Broadcast
    foreach ($this->wsTable as $key => $row) {
      if (strpos($key, 'uid:') === 0 && $server->isEstablished($row['value'])) {
        $content = sprintf('Broadcast: new message "%s" from #%d', $frame->data, $frame->fd);
        $server->push($row['value'], $content);
      }
    }
  }
  public function onClose(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    $uid = $this->wsTable->get('fd:' . $fd);
    if ($uid !== false) {
      $this->wsTable->del('uid:' . $uid['value']); // Unbind uid map
    }
    $this->wsTable->del('fd:' . $fd);// Unbind fd map
    $server->push($fd, "Goodbye #{$fd}");
  }
}

Multi-port mixed protocol

For more information, please refer to Swoole Server AddListener

To make our main server support more protocols not just Http and WebSocket, we bring the feature multi-port mixed protocol of Swoole in LaravelS and name it Socket. Now, you can build TCP/UDP applications easily on top of Laravel.

Create Socket handler class, and extend Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Socket\{TcpSocket|UdpSocket|Http|WebSocket}.

namespace App\Sockets;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Socket\TcpSocket;
use Swoole\Server;
class TestTcpSocket extends TcpSocket
{
  public function onConnect(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    \Log::info('New TCP connection', [$fd]);
    $server->send($fd, 'Welcome to LaravelS.');
  }
  public function onReceive(Server $server, $fd, $reactorId, $data)
  {
    \Log::info('Received data', [$fd, $data]);
    $server->send($fd, 'LaravelS: ' . $data);
    if ($data === "quit\r\n") {
      $server->send($fd, 'LaravelS: bye' . PHP_EOL);
      $server->close($fd);
    }
  }
  public function onClose(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    \Log::info('Close TCP connection', [$fd]);
    $server->send($fd, 'Goodbye');
  }
}

These Socket connections share the same worker processes with your HTTP/WebSocket connections. So it won't be a problem at all if you want to deliver tasks, use SwooleTable, even Laravel components such as DB, Eloquent and so on. At the same time, you can access Swoole\Server\Port object directly by member property swoolePort.

public function onReceive(Server $server, $fd, $reactorId, $data)
{
  $port = $this->swoolePort; // Get the `Swoole\Server\Port` object
}
namespace App\Http\Controllers;
class TestController extends Controller
{
  public function test()
  {
    /**@var \Swoole\Http\Server|\Swoole\WebSocket\Server $swoole */
    $swoole = app('swoole');
    // $swoole->ports: Traverse all Port objects, https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/multiple-ports
    $port = $swoole->ports[0]; // Get the `Swoole\Server\Port` object, $port[0] is the port of the main server
    foreach ($port->connections as $fd) { // Traverse all connections
      // $swoole->send($fd, 'Send tcp message');
      // if($swoole->isEstablished($fd)) {
      //   $swoole->push($fd, 'Send websocket message');
      // }
    }
  }
}

Register Sockets.

// Edit `config/laravels.php`
//...
'sockets' => [
  [
    'host'   => '127.0.0.1',
    'port'   => 5291,
    'type'   => SWOOLE_SOCK_TCP,// Socket type: SWOOLE_SOCK_TCP/SWOOLE_SOCK_TCP6/SWOOLE_SOCK_UDP/SWOOLE_SOCK_UDP6/SWOOLE_UNIX_DGRAM/SWOOLE_UNIX_STREAM
    'settings' => [// Swoole settings:https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server-methods#swoole_server-addlistener
      'open_eof_check' => true,
      'package_eof'  => "\r\n",
    ],
    'handler' => \App\Sockets\TestTcpSocket::class,
    'enable'  => true, // whether to enable, default true
  ],
],

About the heartbeat configuration, it can only be set on the main server and cannot be configured on Socket, but the Socket inherits the heartbeat configuration of the main server.

For TCP socket, onConnect and onClose events will be blocked when dispatch_mode of Swoole is 1/3, so if you want to unblock these two events please set dispatch_mode to 2/4/5.

'swoole' => [
  //...
  'dispatch_mode' => 2,
  //...
];

Test.

TCP: telnet 127.0.0.1 5291

UDP: [Linux] echo "Hello LaravelS" > /dev/udp/127.0.0.1/5292

Register example of other protocols.

 • UDP
 • Http
 • WebSocket: The main server must turn on WebSocket, that is, set websocket.enable to true.

Coroutine

Swoole Coroutine

Warning: The order of code execution in the coroutine is out of order. The data of the request level should be isolated by the coroutine ID. However, there are many singleton and static attributes in Laravel/Lumen, the data between different requests will affect each other, it's Unsafe. For example, the database connection is a singleton, the same database connection shares the same PDO resource. This is fine in the synchronous blocking mode, but it does not work in the asynchronous coroutine mode. Each query needs to create different connections and maintain IO state of different connections, which requires a connection pool.

DO NOT enable the coroutine, only the custom process can use the coroutine.

Custom process

Support developers to create special work processes for monitoring, reporting, or other special tasks. Refer addProcess.

Create Proccess class, implements CustomProcessInterface.

namespace App\Processes;
use App\Tasks\TestTask;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Process\CustomProcessInterface;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
use Swoole\Coroutine;
use Swoole\Http\Server;
use Swoole\Process;
class TestProcess implements CustomProcessInterface
{
  /**
   * @var bool Quit tag for Reload updates
   */
  private static $quit = false;

  public static function callback(Server $swoole, Process $process)
  {
    // The callback method cannot exit. Once exited, Manager process will automatically create the process 
    while (!self::$quit) {
      \Log::info('Test process: running');
      // sleep(1); // Swoole < 2.1
      Coroutine::sleep(1); // Swoole>=2.1: Coroutine & Runtime will be automatically enabled for callback().
       // Deliver task in custom process, but NOT support callback finish() of task.
      // Note: Modify task_ipc_mode to 1 or 2 in config/laravels.php, see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
      $ret = Task::deliver(new TestTask('task data'));
      var_dump($ret);
      // The upper layer will catch the exception thrown in the callback and record it in the Swoole log, and then this process will exit. The Manager process will re-create the process after 3 seconds, so developers need to try/catch to catch the exception by themselves to avoid frequent process creation.
      // throw new \Exception('an exception');
    }
  }
  // Requirements: LaravelS >= v3.4.0 & callback() must be async non-blocking program.
  public static function onReload(Server $swoole, Process $process)
  {
    // Stop the process...
    // Then end process
    \Log::info('Test process: reloading');
    self::$quit = true;
    // $process->exit(0); // Force exit process
  }
  // Requirements: LaravelS >= v3.7.4 & callback() must be async non-blocking program.
  public static function onStop(Server $swoole, Process $process)
  {
    // Stop the process...
    // Then end process
    \Log::info('Test process: stopping');
    self::$quit = true;
    // $process->exit(0); // Force exit process
  }
}

Register TestProcess.

// Edit `config/laravels.php`
// ...
'processes' => [
  'test' => [ // Key name is process name
    'class'  => \App\Processes\TestProcess::class,
    'redirect' => false, // Whether redirect stdin/stdout, true or false
    'pipe'   => 0,   // The type of pipeline, 0: no pipeline 1: SOCK_STREAM 2: SOCK_DGRAM
    'enable'  => true, // Whether to enable, default true
    //'num'  => 3  // To create multiple processes of this class, default is 1
    //'queue'  => [ // Enable message queue as inter-process communication, configure empty array means use default parameters
    //  'msg_key' => 0,  // The key of the message queue. Default: ftok(__FILE__, 1).
    //  'mode'   => 2,  // Communication mode, default is 2, which means contention mode
    //  'capacity' => 8192, // The length of a single message, is limited by the operating system kernel parameters. The default is 8192, and the maximum is 65536
    //],
    //'restart_interval' => 5, // After the process exits abnormally, how many seconds to wait before restarting the process, default 5 seconds
  ],
],

Note: The callback() cannot quit. If quit, the Manager process will re-create the process.

Example: Write data to a custom process.

// config/laravels.php
'processes' => [
  'test' => [
    'class'  => \App\Processes\TestProcess::class,
    'redirect' => false,
    'pipe'   => 1,
  ],
],
// app/Processes/TestProcess.php
public static function callback(Server $swoole, Process $process)
{
  while ($data = $process->read()) {
    \Log::info('TestProcess: read data', [$data]);
    $process->write('TestProcess: ' . $data);
  }
}
// app/Http/Controllers/TestController.php
public function testProcessWrite()
{
  /**@var \Swoole\Process $process */
  $process = app('swoole')->customProcesses['test'];
  $process->write('TestController: write data' . time());
  var_dump($process->read());
}

Common components

Apollo

LaravelS will pull the Apollo configuration and write it to the .env file when starting. At the same time, LaravelS will start the custom process apollo to monitor the configuration and automatically reload when the configuration changes.

Enable Apollo: add --enable-apollo and Apollo parameters to the startup parameters.

php bin/laravels start --enable-apollo --apollo-server=http://127.0.0.1:8080 --apollo-app-id=LARAVEL-S-TEST

Support hot updates(optional).

// Edit `config/laravels.php`
'processes' => Hhxsv5\LaravelS\Components\Apollo\Process::getDefinition(),
// When there are other custom process configurations
'processes' => [
  'test' => [
    'class'  => \App\Processes\TestProcess::class,
    'redirect' => false,
    'pipe'   => 1,
  ],
  // ...
] + Hhxsv5\LaravelS\Components\Apollo\Process::getDefinition(),

List of available parameters.

ParameterDescriptionDefaultDemo
apollo-serverApollo server URL---apollo-server=http://127.0.0.1:8080
apollo-app-idApollo APP ID---apollo-app-id=LARAVEL-S-TEST
apollo-namespacesThe namespace to which the APP belongs, support specify the multipleapplication--apollo-namespaces=application --apollo-namespaces=env
apollo-clusterThe cluster to which the APP belongsdefault--apollo-cluster=default
apollo-client-ipIP of current instance, can also be used for grayscale publishingLocal intranet IP--apollo-client-ip=10.2.1.83
apollo-pull-timeoutTimeout time(seconds) when pulling configuration5--apollo-pull-timeout=5
apollo-backup-old-envWhether to backup the old configuration file when updating the configuration file .envfalse--apollo-backup-old-env

Prometheus

Support Prometheus monitoring and alarm, Grafana visually view monitoring metrics. Please refer to Docker Compose for the environment construction of Prometheus and Grafana.

Require extension APCu >= 5.0.0, please install it by pecl install apcu.

Copy the configuration file prometheus.php to the config directory of your project. Modify the configuration as appropriate.

# Execute commands in the project root directory
cp vendor/hhxsv5/laravel-s/config/prometheus.php config/

If your project is Lumen, you also need to manually load the configuration $app->configure('prometheus'); in bootstrap/app.php.

Configure global middleware: Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\RequestMiddleware::class. In order to count the request time consumption as accurately as possible, RequestMiddleware must be the first global middleware, which needs to be placed in front of other middleware.

Register ServiceProvider: Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\ServiceProvider::class.

Configure the CollectorProcess in config/laravels.php to collect the metrics of Swoole Worker/Task/Timer processes regularly.

'processes' => Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\CollectorProcess::getDefinition(),

Create the route to output metrics.

use Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\Exporter;

Route::get('/actuator/prometheus', function () {
  $result = app(Exporter::class)->render();
  return response($result, 200, ['Content-Type' => Exporter::REDNER_MIME_TYPE]);
});

Complete the configuration of Prometheus and start it.

global:
 scrape_interval: 5s
 scrape_timeout: 5s
 evaluation_interval: 30s
scrape_configs:
- job_name: laravel-s-test
 honor_timestamps: true
 metrics_path: /actuator/prometheus
 scheme: http
 follow_redirects: true
 static_configs:
 - targets:
  - 127.0.0.1:5200 # The ip and port of the monitored service
# Dynamically discovered using one of the supported service-discovery mechanisms
# https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/configuration/#scrape_config
# - job_name: laravels-eureka
#  honor_timestamps: true
#  scrape_interval: 5s
#  metrics_path: /actuator/prometheus
#  scheme: http
#  follow_redirects: true
 # eureka_sd_configs:
 # - server: http://127.0.0.1:8080/eureka
 #  follow_redirects: true
 #  refresh_interval: 5s

Start Grafana, then import panel json.

Grafana Dashboard

Other features

Configure Swoole events

Supported events:

EventInterfaceWhen happened
ServerStartHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\ServerStartInterfaceOccurs when the Master process is starting, this event should not handle complex business logic, and can only do some simple work of initialization.
ServerStopHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\ServerStopInterfaceOccurs when the server exits normally, CANNOT use async or coroutine related APIs in this event.
WorkerStartHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerStartInterfaceOccurs after the Worker/Task process is started, and the Laravel initialization has been completed.
WorkerStopHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerStopInterfaceOccurs after the Worker/Task process exits normally
WorkerErrorHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerErrorInterfaceOccurs when an exception or fatal error occurs in the Worker/Task process

1.Create an event class to implement the corresponding interface.

namespace App\Events;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\ServerStartInterface;
use Swoole\Atomic;
use Swoole\Http\Server;
class ServerStartEvent implements ServerStartInterface
{
  public function __construct()
  {
  }
  public function handle(Server $server)
  {
    // Initialize a global counter (available across processes)
    $server->atomicCount = new Atomic(2233);

    // Invoked in controller: app('swoole')->atomicCount->get();
  }
}
namespace App\Events;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerStartInterface;
use Swoole\Http\Server;
class WorkerStartEvent implements WorkerStartInterface
{
  public function __construct()
  {
  }
  public function handle(Server $server, $workerId)
  {
    // Initialize a database connection pool
    // DatabaseConnectionPool::init();
  }
}

2.Configuration.

// Edit `config/laravels.php`
'event_handlers' => [
  'ServerStart' => [\App\Events\ServerStartEvent::class], // Trigger events in array order
  'WorkerStart' => [\App\Events\WorkerStartEvent::class],
],

Serverless

Alibaba Cloud Function Compute

Function Compute.

1.Modify bootstrap/app.php and set the storage directory. Because the project directory is read-only, the /tmp directory can only be read and written.

$app->useStoragePath(env('APP_STORAGE_PATH', '/tmp/storage'));

2.Create a shell script laravels_bootstrap and grant executable permission.

#!/usr/bin/env bash
set +e

# Create storage-related directories
mkdir -p /tmp/storage/app/public
mkdir -p /tmp/storage/framework/cache
mkdir -p /tmp/storage/framework/sessions
mkdir -p /tmp/storage/framework/testing
mkdir -p /tmp/storage/framework/views
mkdir -p /tmp/storage/logs

# Set the environment variable APP_STORAGE_PATH, please make sure it's the same as APP_STORAGE_PATH in .env
export APP_STORAGE_PATH=/tmp/storage

# Start LaravelS
php bin/laravels start

3.Configure template.xml.

ROSTemplateFormatVersion: '2015-09-01'
Transform: 'Aliyun::Serverless-2018-04-03'
Resources:
 laravel-s-demo:
  Type: 'Aliyun::Serverless::Service'
  Properties:
   Description: 'LaravelS Demo for Serverless'
  fc-laravel-s:
   Type: 'Aliyun::Serverless::Function'
   Properties:
    Handler: laravels.handler
    Runtime: custom
    MemorySize: 512
    Timeout: 30
    CodeUri: ./
    InstanceConcurrency: 10
    EnvironmentVariables:
     BOOTSTRAP_FILE: laravels_bootstrap

Important notices

Singleton Issue

Under FPM mode, singleton instances will be instantiated and recycled in every request, request start=>instantiate instance=>request end=>recycled instance.

Under Swoole Server, All singleton instances will be held in memory, different lifetime from FPM, request start=>instantiate instance=>request end=>do not recycle singleton instance. So need developer to maintain status of singleton instances in every request.

Common solutions:

Write a XxxCleaner class to clean up the singleton object state. This class implements the interface Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\Cleaners\CleanerInterface and then registers it in cleaners of laravels.php.

Reset status of singleton instances by Middleware.

Re-register ServiceProvider, add XxxServiceProvider into register_providers of file laravels.php. So that reinitialize singleton instances in every request Refer.

Cleaners

Configuration cleaners.

Known issues

Known issues: a package of known issues and solutions.

Debugging method

Logging; if you want to output to the console, you can use stderr, Log::channel('stderr')->debug('debug message').

Laravel Dump Server(Laravel 5.7 has been integrated by default).

Read request

Read request by Illuminate\Http\Request Object, $_ENV is readable, $_SERVER is partially readable, CANNOT USE $_GET/$_POST/$_FILES/$_COOKIE/$_REQUEST/$_SESSION/$GLOBALS.

public function form(\Illuminate\Http\Request $request)
{
  $name = $request->input('name');
  $all = $request->all();
  $sessionId = $request->cookie('sessionId');
  $photo = $request->file('photo');
  // Call getContent() to get the raw POST body, instead of file_get_contents('php://input')
  $rawContent = $request->getContent();
  //...
}

Output response

Respond by Illuminate\Http\Response Object, compatible with echo/vardump()/print_r(),CANNOT USE functions dd()/exit()/die()/header()/setcookie()/http_response_code().

public function json()
{
  return response()->json(['time' => time()])->header('header1', 'value1')->withCookie('c1', 'v1');
}

Persistent connection

Singleton connection will be resident in memory, it is recommended to turn on persistent connection for better performance.

Database connection, it will reconnect automatically immediately after disconnect.

// config/database.php
'connections' => [
  'my_conn' => [
    'driver'  => 'mysql',
    'host'   => env('DB_MY_CONN_HOST', 'localhost'),
    'port'   => env('DB_MY_CONN_PORT', 3306),
    'database' => env('DB_MY_CONN_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_MY_CONN_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_MY_CONN_PASSWORD', ''),
    'charset'  => 'utf8mb4',
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
    'prefix'  => '',
    'strict'  => false,
    'options'  => [
      // Enable persistent connection
      \PDO::ATTR_PERSISTENT => true,
    ],
  ],
],

Redis connection, it won't reconnect automatically immediately after disconnect, and will throw an exception about lost connection, reconnect next time. You need to make sure that SELECT DB correctly before operating Redis every time.

// config/database.php
'redis' => [
  'client' => env('REDIS_CLIENT', 'phpredis'), // It is recommended to use phpredis for better performance.
  'default' => [
    'host'    => env('REDIS_HOST', 'localhost'),
    'password'  => env('REDIS_PASSWORD', null),
    'port'    => env('REDIS_PORT', 6379),
    'database'  => 0,
    'persistent' => true, // Enable persistent connection
  ],
],

About memory leaks

Avoid using global variables. If necessary, please clean or reset them manually.

Infinitely appending element into static/global variable will lead to OOM(Out of Memory).

class Test
{
  public static $array = [];
  public static $string = '';
}

// Controller
public function test(Request $req)
{
  // Out of Memory
  Test::$array[] = $req->input('param1');
  Test::$string .= $req->input('param2');
}

Memory leak detection method

Modify config/laravels.php: worker_num=1, max_request=1000000, remember to change it back after test;

Add routing /debug-memory-leak without route middleware to observe the memory changes of the Worker process;

Start LaravelS and request /debug-memory-leak until diff_mem is less than or equal to zero; if diff_mem is always greater than zero, it means that there may be a memory leak in Global Middleware or Laravel Framework;

After completing Step 3, alternately request the business routes and /debug-memory-leak (It is recommended to use ab/wrk to make a large number of requests for business routes), the initial increase in memory is normal. After a large number of requests for the business routes, if diff_mem is always greater than zero and curr_mem continues to increase, there is a high probability of memory leak; If curr_mem always changes within a certain range and does not continue to increase, there is a low probability of memory leak.

If you still can't solve it, max_request is the last guarantee.

Linux kernel parameter adjustment

Linux kernel parameter adjustment

Pressure test

Pressure test

Alternatives

Sponsor

PayPal

BTC

Gitee

License

MIT

Author: hhxsv5
Source Code: https://github.com/hhxsv5/laravel-s
License: MIT License

#php #laravel 

Daniel Hughes

Daniel Hughes

1649214000

LaravelS: Glue for using Swoole in Laravel Or Lumen.

🚀 LaravelS is an out-of-the-box adapter between Swoole and Laravel/Lumen.

Please Watch this repository to get the latest updates.

中文文档

Table of Contents

Features

Built-in Http/WebSocket server

Multi-port mixed protocol

Custom process

Memory resident

Asynchronous event listening

Asynchronous task queue

Millisecond cron job

Common Components

Gracefully reload

Automatically reload after modifying code

Support Laravel/Lumen both, good compatibility

Simple & Out of the box

Benchmark

Which is the fastest web framework?

TechEmpower Framework Benchmarks

Requirements

DependencyRequirement
PHP>= 5.5.9 Recommend PHP7+
Swoole>= 1.7.19 No longer support PHP5 since 2.0.12 Recommend 4.5.0+
Laravel/Lumen>= 5.1 Recommend 8.0+

Install

1.Require package via Composer(packagist).

composer require "hhxsv5/laravel-s:~3.7.0" -vvv
# Make sure that your composer.lock file is under the VCS

2.Register service provider(pick one of two).

Laravel: in config/app.php file, Laravel 5.5+ supports package discovery automatically, you should skip this step

'providers' => [
  //...
  Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelSServiceProvider::class,
],

Lumen: in bootstrap/app.php file

$app->register(Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelSServiceProvider::class);

3.Publish configuration and binaries.

After upgrading LaravelS, you need to republish; click here to see the change notes of each version.

php artisan laravels publish
# Configuration: config/laravels.php
# Binary: bin/laravels bin/fswatch bin/inotify

4.Change config/laravels.php: listen_ip, listen_port, refer Settings.

5.Performance tuning

Adjust kernel parameters

Number of Workers: LaravelS uses Swoole's Synchronous IO mode, the larger the worker_num setting, the better the concurrency performance, but it will cause more memory usage and process switching overhead. If one request takes 100ms, in order to provide 1000QPS concurrency, at least 100 Worker processes need to be configured. The calculation method is: worker_num = 1000QPS/(1s/1ms) = 100, so incremental pressure testing is needed to calculate the best worker_num.

Number of Task Workers

Run

Please read the notices carefully before running, Important notices(IMPORTANT).

 • Commands: php bin/laravels {start|stop|restart|reload|info|help}.
CommandDescription
startStart LaravelS, list the processes by "ps -ef|grep laravels"
stopStop LaravelS, and trigger the method onStop of Custom process
restartRestart LaravelS: Stop gracefully before starting; The service is unavailable until startup is complete
reloadReload all Task/Worker/Timer processes which contain your business codes, and trigger the method onReload of Custom process, CANNOT reload Master/Manger processes. After modifying config/laravels.php, you only have to call restart to restart
infoDisplay component version information
helpDisplay help information
 • Boot options for the commands start and restart.
OptionDescription
-d|--daemonizeRun as a daemon, this option will override the swoole.daemonize setting in laravels.php
-e|--envThe environment the command should run under, such as --env=testing will use the configuration file .env.testing firstly, this feature requires Laravel 5.2+
-i|--ignoreIgnore checking PID file of Master process
-x|--x-versionThe version(branch) of the current project, stored in $_ENV/$_SERVER, access via $_ENV['X_VERSION'] $_SERVER['X_VERSION'] $request->server->get('X_VERSION')
 • Runtime files: start will automatically execute php artisan laravels config and generate these files, developers generally don't need to pay attention to them, it's recommended to add them to .gitignore.
FileDescription
storage/laravels.confLaravelS's runtime configuration file
storage/laravels.pidPID file of Master process
storage/laravels-timer-process.pidPID file of the Timer process
storage/laravels-custom-processes.pidPID file of all custom processes

Deploy

It is recommended to supervise the main process through Supervisord, the premise is without option -d and to set swoole.daemonize to false.

[program:laravel-s-test]
directory=/var/www/laravel-s-test
command=/usr/local/bin/php bin/laravels start -i
numprocs=1
autostart=true
autorestart=true
startretries=3
user=www-data
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/log/supervisor/%(program_name)s.log

Cooperate with Nginx (Recommended)

Demo.

gzip on;
gzip_min_length 1024;
gzip_comp_level 2;
gzip_types text/plain text/css text/javascript application/json application/javascript application/x-javascript application/xml application/x-httpd-php image/jpeg image/gif image/png font/ttf font/otf image/svg+xml;
gzip_vary on;
gzip_disable "msie6";
upstream swoole {
  # Connect IP:Port
  server 127.0.0.1:5200 weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  # Connect UnixSocket Stream file, tips: put the socket file in the /dev/shm directory to get better performance
  #server unix:/yourpath/laravel-s-test/storage/laravels.sock weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.1:5200 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.2:5200 backup;
  keepalive 16;
}
server {
  listen 80;
  # Don't forget to bind the host
  server_name laravels.com;
  root /yourpath/laravel-s-test/public;
  access_log /yourpath/log/nginx/$server_name.access.log main;
  autoindex off;
  index index.html index.htm;
  # Nginx handles the static resources(recommend enabling gzip), LaravelS handles the dynamic resource.
  location / {
    try_files $uri @laravels;
  }
  # Response 404 directly when request the PHP file, to avoid exposing public/*.php
  #location ~* \.php$ {
  #  return 404;
  #}
  location @laravels {
    # proxy_connect_timeout 60s;
    # proxy_send_timeout 60s;
    # proxy_read_timeout 120s;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-PORT $remote_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header Server-Protocol $server_protocol;
    proxy_set_header Server-Name $server_name;
    proxy_set_header Server-Addr $server_addr;
    proxy_set_header Server-Port $server_port;
    # "swoole" is the upstream
    proxy_pass http://swoole;
  }
}

Cooperate with Apache

LoadModule proxy_module /yourpath/modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module /yourpath/modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule lbmethod_byrequests_module /yourpath/modules/mod_lbmethod_byrequests.so
LoadModule proxy_http_module /yourpath/modules/mod_proxy_http.so
LoadModule slotmem_shm_module /yourpath/modules/mod_slotmem_shm.so
LoadModule rewrite_module /yourpath/modules/mod_rewrite.so
LoadModule remoteip_module /yourpath/modules/mod_remoteip.so
LoadModule deflate_module /yourpath/modules/mod_deflate.so

<IfModule deflate_module>
  SetOutputFilter DEFLATE
  DeflateCompressionLevel 2
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/css text/javascript application/json application/javascript application/x-javascript application/xml application/x-httpd-php image/jpeg image/gif image/png font/ttf font/otf image/svg+xml
</IfModule>

<VirtualHost *:80>
  # Don't forget to bind the host
  ServerName www.laravels.com
  ServerAdmin hhxsv5@sina.com

  DocumentRoot /yourpath/laravel-s-test/public;
  DirectoryIndex index.html index.htm
  <Directory "/">
    AllowOverride None
    Require all granted
  </Directory>

  RemoteIPHeader X-Forwarded-For

  ProxyRequests Off
  ProxyPreserveHost On
  <Proxy balancer://laravels> 
    BalancerMember http://192.168.1.1:5200 loadfactor=7
    #BalancerMember http://192.168.1.2:5200 loadfactor=3
    #BalancerMember http://192.168.1.3:5200 loadfactor=1 status=+H
    ProxySet lbmethod=byrequests
  </Proxy>
  #ProxyPass / balancer://laravels/
  #ProxyPassReverse / balancer://laravels/

  # Apache handles the static resources, LaravelS handles the dynamic resource.
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^/(.*)$ balancer://laravels%{REQUEST_URI} [P,L]

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.laravels.com.error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.laravels.com.access.log combined
</VirtualHost>

Enable WebSocket server

The Listening address of WebSocket Sever is the same as Http Server.

1.Create WebSocket Handler class, and implement interface WebSocketHandlerInterface.The instant is automatically instantiated when start, you do not need to manually create it.

namespace App\Services;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\WebSocketHandlerInterface;
use Swoole\Http\Request;
use Swoole\Http\Response;
use Swoole\WebSocket\Frame;
use Swoole\WebSocket\Server;
/**
 * @see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-websocket-server
 */
class WebSocketService implements WebSocketHandlerInterface
{
  // Declare constructor without parameters
  public function __construct()
  {
  }
  // public function onHandShake(Request $request, Response $response)
  // {
      // Custom handshake: https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-websocket-server-on-handshake
      // The onOpen event will be triggered automatically after a successful handshake
  // }
  public function onOpen(Server $server, Request $request)
  {
    // Before the onOpen event is triggered, the HTTP request to establish the WebSocket has passed the Laravel route,
    // so Laravel's Request, Auth information are readable, Session is readable and writable, but only in the onOpen event.
    // \Log::info('New WebSocket connection', [$request->fd, request()->all(), session()->getId(), session('xxx'), session(['yyy' => time()])]);
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
    $server->push($request->fd, 'Welcome to LaravelS');
  }
  public function onMessage(Server $server, Frame $frame)
  {
    // \Log::info('Received message', [$frame->fd, $frame->data, $frame->opcode, $frame->finish]);
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
    $server->push($frame->fd, date('Y-m-d H:i:s'));
  }
  public function onClose(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
  }
}

2.Modify config/laravels.php.

// ...
'websocket'   => [
  'enable' => true, // Note: set enable to true
  'handler' => \App\Services\WebSocketService::class,
],
'swoole'     => [
  //...
  // Must set dispatch_mode in (2, 4, 5), see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
  'dispatch_mode' => 2,
  //...
],
// ...

3.Use SwooleTable to bind FD & UserId, optional, Swoole Table Demo. Also you can use the other global storage services, like Redis/Memcached/MySQL, but be careful that FD will be possible conflicting between multiple Swoole Servers.

4.Cooperate with Nginx (Recommended)

Refer WebSocket Proxy

map $http_upgrade $connection_upgrade {
  default upgrade;
  ''   close;
}
upstream swoole {
  # Connect IP:Port
  server 127.0.0.1:5200 weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  # Connect UnixSocket Stream file, tips: put the socket file in the /dev/shm directory to get better performance
  #server unix:/yourpath/laravel-s-test/storage/laravels.sock weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.1:5200 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.2:5200 backup;
  keepalive 16;
}
server {
  listen 80;
  # Don't forget to bind the host
  server_name laravels.com;
  root /yourpath/laravel-s-test/public;
  access_log /yourpath/log/nginx/$server_name.access.log main;
  autoindex off;
  index index.html index.htm;
  # Nginx handles the static resources(recommend enabling gzip), LaravelS handles the dynamic resource.
  location / {
    try_files $uri @laravels;
  }
  # Response 404 directly when request the PHP file, to avoid exposing public/*.php
  #location ~* \.php$ {
  #  return 404;
  #}
  # Http and WebSocket are concomitant, Nginx identifies them by "location"
  # !!! The location of WebSocket is "/ws"
  # Javascript: var ws = new WebSocket("ws://laravels.com/ws");
  location =/ws {
    # proxy_connect_timeout 60s;
    # proxy_send_timeout 60s;
    # proxy_read_timeout: Nginx will close the connection if the proxied server does not send data to Nginx in 60 seconds; At the same time, this close behavior is also affected by heartbeat setting of Swoole.
    # proxy_read_timeout 60s;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-PORT $remote_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header Server-Protocol $server_protocol;
    proxy_set_header Server-Name $server_name;
    proxy_set_header Server-Addr $server_addr;
    proxy_set_header Server-Port $server_port;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    proxy_pass http://swoole;
  }
  location @laravels {
    # proxy_connect_timeout 60s;
    # proxy_send_timeout 60s;
    # proxy_read_timeout 60s;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-PORT $remote_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header Server-Protocol $server_protocol;
    proxy_set_header Server-Name $server_name;
    proxy_set_header Server-Addr $server_addr;
    proxy_set_header Server-Port $server_port;
    proxy_pass http://swoole;
  }
}

5.Heartbeat setting

Heartbeat setting of Swoole

// config/laravels.php
'swoole' => [
  //...
  // All connections are traversed every 60 seconds. If a connection does not send any data to the server within 600 seconds, the connection will be forced to close.
  'heartbeat_idle_time'   => 600,
  'heartbeat_check_interval' => 60,
  //...
],

Proxy read timeout of Nginx

# Nginx will close the connection if the proxied server does not send data to Nginx in 60 seconds
proxy_read_timeout 60s;

6.Push data in controller

namespace App\Http\Controllers;
class TestController extends Controller
{
  public function push()
  {
    $fd = 1; // Find fd by userId from a map [userId=>fd].
    /**@var \Swoole\WebSocket\Server $swoole */
    $swoole = app('swoole');
    $success = $swoole->push($fd, 'Push data to fd#1 in Controller');
    var_dump($success);
  }
}

Listen events

System events

Usually, you can reset/destroy some global/static variables, or change the current Request/Response object.

laravels.received_request After LaravelS parsed Swoole\Http\Request to Illuminate\Http\Request, before Laravel's Kernel handles this request.

// Edit file `app/Providers/EventServiceProvider.php`, add the following code into method `boot`
// If no variable $events, you can also call Facade \Event::listen(). 
$events->listen('laravels.received_request', function (\Illuminate\Http\Request $req, $app) {
  $req->query->set('get_key', 'hhxsv5');// Change query of request
  $req->request->set('post_key', 'hhxsv5'); // Change post of request
});

laravels.generated_response After Laravel's Kernel handled the request, before LaravelS parses Illuminate\Http\Response to Swoole\Http\Response.

// Edit file `app/Providers/EventServiceProvider.php`, add the following code into method `boot`
// If no variable $events, you can also call Facade \Event::listen(). 
$events->listen('laravels.generated_response', function (\Illuminate\Http\Request $req, \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $rsp, $app) {
  $rsp->headers->set('header-key', 'hhxsv5');// Change header of response
});

Customized asynchronous events

This feature depends on AsyncTask of Swoole, your need to set swoole.task_worker_num in config/laravels.php firstly. The performance of asynchronous event processing is influenced by number of Swoole task process, you need to set task_worker_num appropriately.

1.Create event class.

use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Event;
class TestEvent extends Event
{
  protected $listeners = [
    // Listener list
    TestListener1::class,
    // TestListener2::class,
  ];
  private $data;
  public function __construct($data)
  {
    $this->data = $data;
  }
  public function getData()
  {
    return $this->data;
  }
}

2.Create listener class.

use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Listener;
class TestListener1 extends Listener
{
  /**
   * @var TestEvent
   */
  protected $event;
  
  public function handle()
  {
    \Log::info(__CLASS__ . ':handle start', [$this->event->getData()]);
    sleep(2);// Simulate the slow codes
    // Deliver task in CronJob, but NOT support callback finish() of task.
    // Note: Modify task_ipc_mode to 1 or 2 in config/laravels.php, see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
    $ret = Task::deliver(new TestTask('task data'));
    var_dump($ret);
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
  }
}

3.Fire event.

// Create instance of event and fire it, "fire" is asynchronous.
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Event;
$event = new TestEvent('event data');
// $event->delay(10); // Delay 10 seconds to fire event
// $event->setTries(3); // When an error occurs, try 3 times in total
$success = Event::fire($event);
var_dump($success);// Return true if sucess, otherwise false

Asynchronous task queue

This feature depends on AsyncTask of Swoole, your need to set swoole.task_worker_num in config/laravels.php firstly. The performance of task processing is influenced by number of Swoole task process, you need to set task_worker_num appropriately.

1.Create task class.

use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
class TestTask extends Task
{
  private $data;
  private $result;
  public function __construct($data)
  {
    $this->data = $data;
  }
  // The logic of task handling, run in task process, CAN NOT deliver task
  public function handle()
  {
    \Log::info(__CLASS__ . ':handle start', [$this->data]);
    sleep(2);// Simulate the slow codes
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
    $this->result = 'the result of ' . $this->data;
  }
  // Optional, finish event, the logic of after task handling, run in worker process, CAN deliver task 
  public function finish()
  {
    \Log::info(__CLASS__ . ':finish start', [$this->result]);
    Task::deliver(new TestTask2('task2 data')); // Deliver the other task
  }
}

2.Deliver task.

// Create instance of TestTask and deliver it, "deliver" is asynchronous.
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
$task = new TestTask('task data');
// $task->delay(3);// delay 3 seconds to deliver task
// $task->setTries(3); // When an error occurs, try 3 times in total
$ret = Task::deliver($task);
var_dump($ret);// Return true if sucess, otherwise false

Millisecond cron job

Wrapper cron job base on Swoole's Millisecond Timer, replace Linux Crontab.

1.Create cron job class.

namespace App\Jobs\Timer;
use App\Tasks\TestTask;
use Swoole\Coroutine;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Timer\CronJob;
class TestCronJob extends CronJob
{
  protected $i = 0;
  // !!! The `interval` and `isImmediate` of cron job can be configured in two ways(pick one of two): one is to overload the corresponding method, and the other is to pass parameters when registering cron job.
  // --- Override the corresponding method to return the configuration: begin
  public function interval()
  {
    return 1000;// Run every 1000ms
  }
  public function isImmediate()
  {
    return false;// Whether to trigger `run` immediately after setting up
  }
  // --- Override the corresponding method to return the configuration: end
  public function run()
  {
    \Log::info(__METHOD__, ['start', $this->i, microtime(true)]);
    // do something
    // sleep(1); // Swoole < 2.1
    Coroutine::sleep(1); // Swoole>=2.1 Coroutine will be automatically created for run().
    $this->i++;
    \Log::info(__METHOD__, ['end', $this->i, microtime(true)]);

    if ($this->i >= 10) { // Run 10 times only
      \Log::info(__METHOD__, ['stop', $this->i, microtime(true)]);
      $this->stop(); // Stop this cron job, but it will run again after restart/reload.
      // Deliver task in CronJob, but NOT support callback finish() of task.
      // Note: Modify task_ipc_mode to 1 or 2 in config/laravels.php, see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
      $ret = Task::deliver(new TestTask('task data'));
      var_dump($ret);
    }
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
  }
}

2.Register cron job.

// Register cron jobs in file "config/laravels.php"
[
  // ...
  'timer'     => [
    'enable' => true, // Enable Timer
    'jobs'  => [ // The list of cron job
      // Enable LaravelScheduleJob to run `php artisan schedule:run` every 1 minute, replace Linux Crontab
      // \Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelScheduleJob::class,
      // Two ways to configure parameters:
      // [\App\Jobs\Timer\TestCronJob::class, [1000, true]], // Pass in parameters when registering
      \App\Jobs\Timer\TestCronJob::class, // Override the corresponding method to return the configuration
    ],
    'max_wait_time' => 5, // Max waiting time of reloading
    // Enable the global lock to ensure that only one instance starts the timer when deploying multiple instances. This feature depends on Redis, please see https://laravel.com/docs/7.x/redis
    'global_lock'   => false,
    'global_lock_key' => config('app.name', 'Laravel'),
  ],
  // ...
];

3.Note: it will launch multiple timers when build the server cluster, so you need to make sure that launch one timer only to avoid running repetitive task.

4.LaravelS v3.4.0 starts to support the hot restart [Reload] Timer process. After LaravelS receives the SIGUSR1 signal, it waits for max_wait_time(default 5) seconds to end the process, then the Manager process will pull up the Timer process again.

5.If you only need to use minute-level scheduled tasks, it is recommended to enable Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelScheduleJob instead of Linux Crontab, so that you can follow the coding habits of Laravel task scheduling and configure Kernel.

// app/Console/Kernel.php
protected function schedule(Schedule $schedule)
{
  // runInBackground() will start a new child process to execute the task. This is asynchronous and will not affect the execution timing of other tasks.
  $schedule->command(TestCommand::class)->runInBackground()->everyMinute();
}

Automatically reload after modifying code

Via inotify, support Linux only.

1.Install inotify extension.

2.Turn on the switch in Settings.

3.Notice: Modify the file only in Linux to receive the file change events. It's recommended to use the latest Docker. Vagrant Solution.

Via fswatch, support OS X/Linux/Windows.

1.Install fswatch.

2.Run command in your project root directory.

# Watch current directory
./bin/fswatch
# Watch app directory
./bin/fswatch ./app

Via inotifywait, support Linux.

1.Install inotify-tools.

2.Run command in your project root directory.

# Watch current directory
./bin/inotify
# Watch app directory
./bin/inotify ./app

When the above methods does not work, the ultimate solution: set max_request=1,worker_num=1, so that Worker process will restart after processing a request. The performance of this method is very poor, so only development environment use.

Get the instance of SwooleServer in your project

/**
 * $swoole is the instance of `Swoole\WebSocket\Server` if enable WebSocket server, otherwise `Swoole\Http\Server`
 * @var \Swoole\WebSocket\Server|\Swoole\Http\Server $swoole
 */
$swoole = app('swoole');
var_dump($swoole->stats());
$swoole->push($fd, 'Push WebSocket message');

Use SwooleTable

1.Define Table, support multiple.

All defined tables will be created before Swoole starting.

// in file "config/laravels.php"
[
  // ...
  'swoole_tables' => [
    // Scene:bind UserId & FD in WebSocket
    'ws' => [// The Key is table name, will add suffix "Table" to avoid naming conflicts. Here defined a table named "wsTable"
      'size'  => 102400,// The max size
      'column' => [// Define the columns
        ['name' => 'value', 'type' => \Swoole\Table::TYPE_INT, 'size' => 8],
      ],
    ],
    //...Define the other tables
  ],
  // ...
];

2.Access Table: all table instances will be bound on SwooleServer, access by app('swoole')->xxxTable.

namespace App\Services;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\WebSocketHandlerInterface;
use Swoole\Http\Request;
use Swoole\WebSocket\Frame;
use Swoole\WebSocket\Server;
class WebSocketService implements WebSocketHandlerInterface
{
  /**@var \Swoole\Table $wsTable */
  private $wsTable;
  public function __construct()
  {
    $this->wsTable = app('swoole')->wsTable;
  }
  // Scene:bind UserId & FD in WebSocket
  public function onOpen(Server $server, Request $request)
  {
    // var_dump(app('swoole') === $server);// The same instance
    /**
     * Get the currently logged in user
     * This feature requires that the path to establish a WebSocket connection go through middleware such as Authenticate.
     * E.g:
     * Browser side: var ws = new WebSocket("ws://127.0.0.1:5200/ws");
     * Then the /ws route in Laravel needs to add the middleware like Authenticate.
     * Route::get('/ws', function () {
     *   // Respond any content with status code 200
     *   return 'websocket';
     * })->middleware(['auth']);
     */
    // $user = Auth::user();
    // $userId = $user ? $user->id : 0; // 0 means a guest user who is not logged in
    $userId = mt_rand(1000, 10000);
    // if (!$userId) {
    //   // Disconnect the connections of unlogged users
    //   $server->disconnect($request->fd);
    //   return;
    // }
    $this->wsTable->set('uid:' . $userId, ['value' => $request->fd]);// Bind map uid to fd
    $this->wsTable->set('fd:' . $request->fd, ['value' => $userId]);// Bind map fd to uid
    $server->push($request->fd, "Welcome to LaravelS #{$request->fd}");
  }
  public function onMessage(Server $server, Frame $frame)
  {
    // Broadcast
    foreach ($this->wsTable as $key => $row) {
      if (strpos($key, 'uid:') === 0 && $server->isEstablished($row['value'])) {
        $content = sprintf('Broadcast: new message "%s" from #%d', $frame->data, $frame->fd);
        $server->push($row['value'], $content);
      }
    }
  }
  public function onClose(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    $uid = $this->wsTable->get('fd:' . $fd);
    if ($uid !== false) {
      $this->wsTable->del('uid:' . $uid['value']); // Unbind uid map
    }
    $this->wsTable->del('fd:' . $fd);// Unbind fd map
    $server->push($fd, "Goodbye #{$fd}");
  }
}

Multi-port mixed protocol

For more information, please refer to Swoole Server AddListener

To make our main server support more protocols not just Http and WebSocket, we bring the feature multi-port mixed protocol of Swoole in LaravelS and name it Socket. Now, you can build TCP/UDP applications easily on top of Laravel.

Create Socket handler class, and extend Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Socket\{TcpSocket|UdpSocket|Http|WebSocket}.

namespace App\Sockets;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Socket\TcpSocket;
use Swoole\Server;
class TestTcpSocket extends TcpSocket
{
  public function onConnect(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    \Log::info('New TCP connection', [$fd]);
    $server->send($fd, 'Welcome to LaravelS.');
  }
  public function onReceive(Server $server, $fd, $reactorId, $data)
  {
    \Log::info('Received data', [$fd, $data]);
    $server->send($fd, 'LaravelS: ' . $data);
    if ($data === "quit\r\n") {
      $server->send($fd, 'LaravelS: bye' . PHP_EOL);
      $server->close($fd);
    }
  }
  public function onClose(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    \Log::info('Close TCP connection', [$fd]);
    $server->send($fd, 'Goodbye');
  }
}

These Socket connections share the same worker processes with your HTTP/WebSocket connections. So it won't be a problem at all if you want to deliver tasks, use SwooleTable, even Laravel components such as DB, Eloquent and so on. At the same time, you can access Swoole\Server\Port object directly by member property swoolePort.

public function onReceive(Server $server, $fd, $reactorId, $data)
{
  $port = $this->swoolePort; // Get the `Swoole\Server\Port` object
}
namespace App\Http\Controllers;
class TestController extends Controller
{
  public function test()
  {
    /**@var \Swoole\Http\Server|\Swoole\WebSocket\Server $swoole */
    $swoole = app('swoole');
    // $swoole->ports: Traverse all Port objects, https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/multiple-ports
    $port = $swoole->ports[0]; // Get the `Swoole\Server\Port` object, $port[0] is the port of the main server
    foreach ($port->connections as $fd) { // Traverse all connections
      // $swoole->send($fd, 'Send tcp message');
      // if($swoole->isEstablished($fd)) {
      //   $swoole->push($fd, 'Send websocket message');
      // }
    }
  }
}

Register Sockets.

// Edit `config/laravels.php`
//...
'sockets' => [
  [
    'host'   => '127.0.0.1',
    'port'   => 5291,
    'type'   => SWOOLE_SOCK_TCP,// Socket type: SWOOLE_SOCK_TCP/SWOOLE_SOCK_TCP6/SWOOLE_SOCK_UDP/SWOOLE_SOCK_UDP6/SWOOLE_UNIX_DGRAM/SWOOLE_UNIX_STREAM
    'settings' => [// Swoole settings:https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server-methods#swoole_server-addlistener
      'open_eof_check' => true,
      'package_eof'  => "\r\n",
    ],
    'handler' => \App\Sockets\TestTcpSocket::class,
    'enable'  => true, // whether to enable, default true
  ],
],

About the heartbeat configuration, it can only be set on the main server and cannot be configured on Socket, but the Socket inherits the heartbeat configuration of the main server.

For TCP socket, onConnect and onClose events will be blocked when dispatch_mode of Swoole is 1/3, so if you want to unblock these two events please set dispatch_mode to 2/4/5.

'swoole' => [
  //...
  'dispatch_mode' => 2,
  //...
];

Test.

TCP: telnet 127.0.0.1 5291

UDP: [Linux] echo "Hello LaravelS" > /dev/udp/127.0.0.1/5292

Register example of other protocols.

 • UDP
'sockets' => [
  [
    'host'   => '0.0.0.0',
    'port'   => 5292,
    'type'   => SWOOLE_SOCK_UDP,
    'settings' => [
      'open_eof_check' => true,
      'package_eof'  => "\r\n",
    ],
    'handler' => \App\Sockets\TestUdpSocket::class,
  ],
],
 • Http
'sockets' => [
  [
    'host'   => '0.0.0.0',
    'port'   => 5293,
    'type'   => SWOOLE_SOCK_TCP,
    'settings' => [
      'open_http_protocol' => true,
    ],
    'handler' => \App\Sockets\TestHttp::class,
  ],
],
 • WebSocket: The main server must turn on WebSocket, that is, set websocket.enable to true.
'sockets' => [
  [
    'host'   => '0.0.0.0',
    'port'   => 5294,
    'type'   => SWOOLE_SOCK_TCP,
    'settings' => [
      'open_http_protocol'   => true,
      'open_websocket_protocol' => true,
    ],
    'handler' => \App\Sockets\TestWebSocket::class,
  ],
],

Coroutine

Swoole Coroutine

Warning: The order of code execution in the coroutine is out of order. The data of the request level should be isolated by the coroutine ID. However, there are many singleton and static attributes in Laravel/Lumen, the data between different requests will affect each other, it's Unsafe. For example, the database connection is a singleton, the same database connection shares the same PDO resource. This is fine in the synchronous blocking mode, but it does not work in the asynchronous coroutine mode. Each query needs to create different connections and maintain IO state of different connections, which requires a connection pool.

DO NOT enable the coroutine, only the custom process can use the coroutine.

Custom process

Support developers to create special work processes for monitoring, reporting, or other special tasks. Refer addProcess.

Create Proccess class, implements CustomProcessInterface.

namespace App\Processes;
use App\Tasks\TestTask;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Process\CustomProcessInterface;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
use Swoole\Coroutine;
use Swoole\Http\Server;
use Swoole\Process;
class TestProcess implements CustomProcessInterface
{
  /**
   * @var bool Quit tag for Reload updates
   */
  private static $quit = false;

  public static function callback(Server $swoole, Process $process)
  {
    // The callback method cannot exit. Once exited, Manager process will automatically create the process 
    while (!self::$quit) {
      \Log::info('Test process: running');
      // sleep(1); // Swoole < 2.1
      Coroutine::sleep(1); // Swoole>=2.1: Coroutine & Runtime will be automatically enabled for callback().
       // Deliver task in custom process, but NOT support callback finish() of task.
      // Note: Modify task_ipc_mode to 1 or 2 in config/laravels.php, see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
      $ret = Task::deliver(new TestTask('task data'));
      var_dump($ret);
      // The upper layer will catch the exception thrown in the callback and record it in the Swoole log, and then this process will exit. The Manager process will re-create the process after 3 seconds, so developers need to try/catch to catch the exception by themselves to avoid frequent process creation.
      // throw new \Exception('an exception');
    }
  }
  // Requirements: LaravelS >= v3.4.0 & callback() must be async non-blocking program.
  public static function onReload(Server $swoole, Process $process)
  {
    // Stop the process...
    // Then end process
    \Log::info('Test process: reloading');
    self::$quit = true;
    // $process->exit(0); // Force exit process
  }
  // Requirements: LaravelS >= v3.7.4 & callback() must be async non-blocking program.
  public static function onStop(Server $swoole, Process $process)
  {
    // Stop the process...
    // Then end process
    \Log::info('Test process: stopping');
    self::$quit = true;
    // $process->exit(0); // Force exit process
  }
}

Register TestProcess.

// Edit `config/laravels.php`
// ...
'processes' => [
  'test' => [ // Key name is process name
    'class'  => \App\Processes\TestProcess::class,
    'redirect' => false, // Whether redirect stdin/stdout, true or false
    'pipe'   => 0,   // The type of pipeline, 0: no pipeline 1: SOCK_STREAM 2: SOCK_DGRAM
    'enable'  => true, // Whether to enable, default true
    //'num'  => 3  // To create multiple processes of this class, default is 1
    //'queue'  => [ // Enable message queue as inter-process communication, configure empty array means use default parameters
    //  'msg_key' => 0,  // The key of the message queue. Default: ftok(__FILE__, 1).
    //  'mode'   => 2,  // Communication mode, default is 2, which means contention mode
    //  'capacity' => 8192, // The length of a single message, is limited by the operating system kernel parameters. The default is 8192, and the maximum is 65536
    //],
    //'restart_interval' => 5, // After the process exits abnormally, how many seconds to wait before restarting the process, default 5 seconds
  ],
],

Note: The callback() cannot quit. If quit, the Manager process will re-create the process.

Example: Write data to a custom process.

// config/laravels.php
'processes' => [
  'test' => [
    'class'  => \App\Processes\TestProcess::class,
    'redirect' => false,
    'pipe'   => 1,
  ],
],
// app/Processes/TestProcess.php
public static function callback(Server $swoole, Process $process)
{
  while ($data = $process->read()) {
    \Log::info('TestProcess: read data', [$data]);
    $process->write('TestProcess: ' . $data);
  }
}
// app/Http/Controllers/TestController.php
public function testProcessWrite()
{
  /**@var \Swoole\Process $process */
  $process = app('swoole')->customProcesses['test'];
  $process->write('TestController: write data' . time());
  var_dump($process->read());
}

Common components

Apollo

LaravelS will pull the Apollo configuration and write it to the .env file when starting. At the same time, LaravelS will start the custom process apollo to monitor the configuration and automatically reload when the configuration changes.

Enable Apollo: add --enable-apollo and Apollo parameters to the startup parameters.

php bin/laravels start --enable-apollo --apollo-server=http://127.0.0.1:8080 --apollo-app-id=LARAVEL-S-TEST

Support hot updates(optional).

// Edit `config/laravels.php`
'processes' => Hhxsv5\LaravelS\Components\Apollo\Process::getDefinition(),
// When there are other custom process configurations
'processes' => [
  'test' => [
    'class'  => \App\Processes\TestProcess::class,
    'redirect' => false,
    'pipe'   => 1,
  ],
  // ...
] + Hhxsv5\LaravelS\Components\Apollo\Process::getDefinition(),

List of available parameters.

ParameterDescriptionDefaultDemo
apollo-serverApollo server URL---apollo-server=http://127.0.0.1:8080
apollo-app-idApollo APP ID---apollo-app-id=LARAVEL-S-TEST
apollo-namespacesThe namespace to which the APP belongs, support specify the multipleapplication--apollo-namespaces=application --apollo-namespaces=env
apollo-clusterThe cluster to which the APP belongsdefault--apollo-cluster=default
apollo-client-ipIP of current instance, can also be used for grayscale publishingLocal intranet IP--apollo-client-ip=10.2.1.83
apollo-pull-timeoutTimeout time(seconds) when pulling configuration5--apollo-pull-timeout=5
apollo-backup-old-envWhether to backup the old configuration file when updating the configuration file .envfalse--apollo-backup-old-env

Prometheus

Support Prometheus monitoring and alarm, Grafana visually view monitoring metrics. Please refer to Docker Compose for the environment construction of Prometheus and Grafana.

Require extension APCu >= 5.0.0, please install it by pecl install apcu.

Copy the configuration file prometheus.php to the config directory of your project. Modify the configuration as appropriate.

# Execute commands in the project root directory
cp vendor/hhxsv5/laravel-s/config/prometheus.php config/

If your project is Lumen, you also need to manually load the configuration $app->configure('prometheus'); in bootstrap/app.php.

Configure global middleware: Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\RequestMiddleware::class. In order to count the request time consumption as accurately as possible, RequestMiddleware must be the first global middleware, which needs to be placed in front of other middleware.

Register ServiceProvider: Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\ServiceProvider::class.

Configure the CollectorProcess in config/laravels.php to collect the metrics of Swoole Worker/Task/Timer processes regularly.

'processes' => Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\CollectorProcess::getDefinition(),

Create the route to output metrics.

use Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\Exporter;

Route::get('/actuator/prometheus', function () {
  $result = app(Exporter::class)->render();
  return response($result, 200, ['Content-Type' => Exporter::REDNER_MIME_TYPE]);
});

Complete the configuration of Prometheus and start it.

global:
 scrape_interval: 5s
 scrape_timeout: 5s
 evaluation_interval: 30s
scrape_configs:
- job_name: laravel-s-test
 honor_timestamps: true
 metrics_path: /actuator/prometheus
 scheme: http
 follow_redirects: true
 static_configs:
 - targets:
  - 127.0.0.1:5200 # The ip and port of the monitored service
# Dynamically discovered using one of the supported service-discovery mechanisms
# https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/configuration/#scrape_config
# - job_name: laravels-eureka
#  honor_timestamps: true
#  scrape_interval: 5s
#  metrics_path: /actuator/prometheus
#  scheme: http
#  follow_redirects: true
 # eureka_sd_configs:
 # - server: http://127.0.0.1:8080/eureka
 #  follow_redirects: true
 #  refresh_interval: 5s

Start Grafana, then import panel json.

Grafana Dashboard

Other features

Configure Swoole events

Supported events:

EventInterfaceWhen happened
ServerStartHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\ServerStartInterfaceOccurs when the Master process is starting, this event should not handle complex business logic, and can only do some simple work of initialization.
ServerStopHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\ServerStopInterfaceOccurs when the server exits normally, CANNOT use async or coroutine related APIs in this event.
WorkerStartHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerStartInterfaceOccurs after the Worker/Task process is started, and the Laravel initialization has been completed.
WorkerStopHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerStopInterfaceOccurs after the Worker/Task process exits normally
WorkerErrorHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerErrorInterfaceOccurs when an exception or fatal error occurs in the Worker/Task process

1.Create an event class to implement the corresponding interface.

namespace App\Events;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\ServerStartInterface;
use Swoole\Atomic;
use Swoole\Http\Server;
class ServerStartEvent implements ServerStartInterface
{
  public function __construct()
  {
  }
  public function handle(Server $server)
  {
    // Initialize a global counter (available across processes)
    $server->atomicCount = new Atomic(2233);

    // Invoked in controller: app('swoole')->atomicCount->get();
  }
}
namespace App\Events;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerStartInterface;
use Swoole\Http\Server;
class WorkerStartEvent implements WorkerStartInterface
{
  public function __construct()
  {
  }
  public function handle(Server $server, $workerId)
  {
    // Initialize a database connection pool
    // DatabaseConnectionPool::init();
  }
}

2.Configuration.

// Edit `config/laravels.php`
'event_handlers' => [
  'ServerStart' => [\App\Events\ServerStartEvent::class], // Trigger events in array order
  'WorkerStart' => [\App\Events\WorkerStartEvent::class],
],

Serverless

Alibaba Cloud Function Compute

Function Compute.

1.Modify bootstrap/app.php and set the storage directory. Because the project directory is read-only, the /tmp directory can only be read and written.

$app->useStoragePath(env('APP_STORAGE_PATH', '/tmp/storage'));

2.Create a shell script laravels_bootstrap and grant executable permission.

#!/usr/bin/env bash
set +e

# Create storage-related directories
mkdir -p /tmp/storage/app/public
mkdir -p /tmp/storage/framework/cache
mkdir -p /tmp/storage/framework/sessions
mkdir -p /tmp/storage/framework/testing
mkdir -p /tmp/storage/framework/views
mkdir -p /tmp/storage/logs

# Set the environment variable APP_STORAGE_PATH, please make sure it's the same as APP_STORAGE_PATH in .env
export APP_STORAGE_PATH=/tmp/storage

# Start LaravelS
php bin/laravels start

3.Configure template.xml.

ROSTemplateFormatVersion: '2015-09-01'
Transform: 'Aliyun::Serverless-2018-04-03'
Resources:
 laravel-s-demo:
  Type: 'Aliyun::Serverless::Service'
  Properties:
   Description: 'LaravelS Demo for Serverless'
  fc-laravel-s:
   Type: 'Aliyun::Serverless::Function'
   Properties:
    Handler: laravels.handler
    Runtime: custom
    MemorySize: 512
    Timeout: 30
    CodeUri: ./
    InstanceConcurrency: 10
    EnvironmentVariables:
     BOOTSTRAP_FILE: laravels_bootstrap

Important notices

Singleton Issue

Under FPM mode, singleton instances will be instantiated and recycled in every request, request start=>instantiate instance=>request end=>recycled instance.

Under Swoole Server, All singleton instances will be held in memory, different lifetime from FPM, request start=>instantiate instance=>request end=>do not recycle singleton instance. So need developer to maintain status of singleton instances in every request.

Common solutions:

Write a XxxCleaner class to clean up the singleton object state. This class implements the interface Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\Cleaners\CleanerInterface and then registers it in cleaners of laravels.php.

Reset status of singleton instances by Middleware.

Re-register ServiceProvider, add XxxServiceProvider into register_providers of file laravels.php. So that reinitialize singleton instances in every request Refer.

Cleaners

Configuration cleaners.

Known issues

Known issues: a package of known issues and solutions.

Debugging method

Logging; if you want to output to the console, you can use stderr, Log::channel('stderr')->debug('debug message').

Laravel Dump Server(Laravel 5.7 has been integrated by default).

Read request

Read request by Illuminate\Http\Request Object, $_ENV is readable, $_SERVER is partially readable, CANNOT USE $_GET/$_POST/$_FILES/$_COOKIE/$_REQUEST/$_SESSION/$GLOBALS.

public function form(\Illuminate\Http\Request $request)
{
  $name = $request->input('name');
  $all = $request->all();
  $sessionId = $request->cookie('sessionId');
  $photo = $request->file('photo');
  // Call getContent() to get the raw POST body, instead of file_get_contents('php://input')
  $rawContent = $request->getContent();
  //...
}

Output response

Respond by Illuminate\Http\Response Object, compatible with echo/vardump()/print_r(),CANNOT USE functions dd()/exit()/die()/header()/setcookie()/http_response_code().

public function json()
{
  return response()->json(['time' => time()])->header('header1', 'value1')->withCookie('c1', 'v1');
}

Persistent connection

Singleton connection will be resident in memory, it is recommended to turn on persistent connection for better performance.

 1. Database connection, it will reconnect automatically immediately after disconnect.
// config/database.php
'connections' => [
  'my_conn' => [
    'driver'  => 'mysql',
    'host'   => env('DB_MY_CONN_HOST', 'localhost'),
    'port'   => env('DB_MY_CONN_PORT', 3306),
    'database' => env('DB_MY_CONN_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_MY_CONN_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_MY_CONN_PASSWORD', ''),
    'charset'  => 'utf8mb4',
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
    'prefix'  => '',
    'strict'  => false,
    'options'  => [
      // Enable persistent connection
      \PDO::ATTR_PERSISTENT => true,
    ],
  ],
],
 1. Redis connection, it won't reconnect automatically immediately after disconnect, and will throw an exception about lost connection, reconnect next time. You need to make sure that SELECT DB correctly before operating Redis every time.
// config/database.php
'redis' => [
  'client' => env('REDIS_CLIENT', 'phpredis'), // It is recommended to use phpredis for better performance.
  'default' => [
    'host'    => env('REDIS_HOST', 'localhost'),
    'password'  => env('REDIS_PASSWORD', null),
    'port'    => env('REDIS_PORT', 6379),
    'database'  => 0,
    'persistent' => true, // Enable persistent connection
  ],
],

About memory leaks

Avoid using global variables. If necessary, please clean or reset them manually.

Infinitely appending element into static/global variable will lead to OOM(Out of Memory).

class Test
{
  public static $array = [];
  public static $string = '';
}

// Controller
public function test(Request $req)
{
  // Out of Memory
  Test::$array[] = $req->input('param1');
  Test::$string .= $req->input('param2');
}

Memory leak detection method

Modify config/laravels.php: worker_num=1, max_request=1000000, remember to change it back after test;

Add routing /debug-memory-leak without route middleware to observe the memory changes of the Worker process;

Route::get('/debug-memory-leak', function () {
  global $previous;
  $current = memory_get_usage();
  $stats = [
    'prev_mem' => $previous,
    'curr_mem' => $current,
    'diff_mem' => $current - $previous,
  ];
  $previous = $current;
  return $stats;
});

Start LaravelS and request /debug-memory-leak until diff_mem is less than or equal to zero; if diff_mem is always greater than zero, it means that there may be a memory leak in Global Middleware or Laravel Framework;

After completing Step 3, alternately request the business routes and /debug-memory-leak (It is recommended to use ab/wrk to make a large number of requests for business routes), the initial increase in memory is normal. After a large number of requests for the business routes, if diff_mem is always greater than zero and curr_mem continues to increase, there is a high probability of memory leak; If curr_mem always changes within a certain range and does not continue to increase, there is a low probability of memory leak.

If you still can't solve it, max_request is the last guarantee.

Linux kernel parameter adjustment

Linux kernel parameter adjustment

Pressure test

Pressure test


Author: hhxsv5
Source Code: https://github.com/hhxsv5/laravel-s
License: MIT License

#laravel #php 

LaravelS: Glue for using Swoole in Laravel Or Lumen

🚀 LaravelS is an out-of-the-box adapter between Swoole and Laravel/Lumen.

Please Watch this repository to get the latest updates.

 _                _ _____ 
| |               | |/ ____|
| |   __ _ _ __ __ ___  _____| | (___ 
| |  / _` | '__/ _` \ \ / / _ \ |\___ \ 
| |___| (_| | | | (_| |\ V / __/ |____) |
|______\__,_|_| \__,_| \_/ \___|_|_____/ 

中文文档

Features

Built-in Http/WebSocket server

Multi-port mixed protocol

Custom process

Memory resident

Asynchronous event listening

Asynchronous task queue

Millisecond cron job

Common Components

Gracefully reload

Automatically reload after modifying code

Support Laravel/Lumen both, good compatibility

Simple & Out of the box

Benchmark

Which is the fastest web framework?

TechEmpower Framework Benchmarks

Requirements

DependencyRequirement
PHP>= 5.5.9 Recommend PHP7+
Swoole>= 1.7.19 No longer support PHP5 since 2.0.12 Recommend 4.5.0+
Laravel/Lumen>= 5.1 Recommend 8.0+

Install

1.Require package via Composer(packagist).

composer require "hhxsv5/laravel-s:~3.7.0" -vvv
# Make sure that your composer.lock file is under the VCS

2.Register service provider(pick one of two).

Laravel: in config/app.php file, Laravel 5.5+ supports package discovery automatically, you should skip this step

'providers' => [
  //...
  Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelSServiceProvider::class,
],

Lumen: in bootstrap/app.php file

$app->register(Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelSServiceProvider::class);

3.Publish configuration and binaries.

After upgrading LaravelS, you need to republish; click here to see the change notes of each version.

php artisan laravels publish
# Configuration: config/laravels.php
# Binary: bin/laravels bin/fswatch bin/inotify

4.Change config/laravels.php: listen_ip, listen_port, refer Settings.

5.Performance tuning

Adjust kernel parameters

Number of Workers: LaravelS uses Swoole's Synchronous IO mode, the larger the worker_num setting, the better the concurrency performance, but it will cause more memory usage and process switching overhead. If one request takes 100ms, in order to provide 1000QPS concurrency, at least 100 Worker processes need to be configured. The calculation method is: worker_num = 1000QPS/(1s/1ms) = 100, so incremental pressure testing is needed to calculate the best worker_num.

Number of Task Workers

Run

Please read the notices carefully before running, Important notices(IMPORTANT).

 • Commands: php bin/laravels {start|stop|restart|reload|info|help}.
CommandDescription
startStart LaravelS, list the processes by "ps -ef|grep laravels"
stopStop LaravelS, and trigger the method onStop of Custom process
restartRestart LaravelS: Stop gracefully before starting; The service is unavailable until startup is complete
reloadReload all Task/Worker/Timer processes which contain your business codes, and trigger the method onReload of Custom process, CANNOT reload Master/Manger processes. After modifying config/laravels.php, you only have to call restart to restart
infoDisplay component version information
helpDisplay help information
 • Boot options for the commands start and restart.
OptionDescription
-d|--daemonizeRun as a daemon, this option will override the swoole.daemonize setting in laravels.php
-e|--envThe environment the command should run under, such as --env=testing will use the configuration file .env.testing firstly, this feature requires Laravel 5.2+
-i|--ignoreIgnore checking PID file of Master process
-x|--x-versionThe version(branch) of the current project, stored in $_ENV/$_SERVER, access via $_ENV['X_VERSION'] $_SERVER['X_VERSION'] $request->server->get('X_VERSION')
 • Runtime files: start will automatically execute php artisan laravels config and generate these files, developers generally don't need to pay attention to them, it's recommended to add them to .gitignore.
FileDescription
storage/laravels.confLaravelS's runtime configuration file
storage/laravels.pidPID file of Master process
storage/laravels-timer-process.pidPID file of the Timer process
storage/laravels-custom-processes.pidPID file of all custom processes

Deploy

It is recommended to supervise the main process through Supervisord, the premise is without option -d and to set swoole.daemonize to false.

[program:laravel-s-test]
directory=/var/www/laravel-s-test
command=/usr/local/bin/php bin/laravels start -i
numprocs=1
autostart=true
autorestart=true
startretries=3
user=www-data
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/var/log/supervisor/%(program_name)s.log

Cooperate with Nginx (Recommended)

Demo.

gzip on;
gzip_min_length 1024;
gzip_comp_level 2;
gzip_types text/plain text/css text/javascript application/json application/javascript application/x-javascript application/xml application/x-httpd-php image/jpeg image/gif image/png font/ttf font/otf image/svg+xml;
gzip_vary on;
gzip_disable "msie6";
upstream swoole {
  # Connect IP:Port
  server 127.0.0.1:5200 weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  # Connect UnixSocket Stream file, tips: put the socket file in the /dev/shm directory to get better performance
  #server unix:/yourpath/laravel-s-test/storage/laravels.sock weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.1:5200 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.2:5200 backup;
  keepalive 16;
}
server {
  listen 80;
  # Don't forget to bind the host
  server_name laravels.com;
  root /yourpath/laravel-s-test/public;
  access_log /yourpath/log/nginx/$server_name.access.log main;
  autoindex off;
  index index.html index.htm;
  # Nginx handles the static resources(recommend enabling gzip), LaravelS handles the dynamic resource.
  location / {
    try_files $uri @laravels;
  }
  # Response 404 directly when request the PHP file, to avoid exposing public/*.php
  #location ~* \.php$ {
  #  return 404;
  #}
  location @laravels {
    # proxy_connect_timeout 60s;
    # proxy_send_timeout 60s;
    # proxy_read_timeout 120s;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-PORT $remote_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header Server-Protocol $server_protocol;
    proxy_set_header Server-Name $server_name;
    proxy_set_header Server-Addr $server_addr;
    proxy_set_header Server-Port $server_port;
    # "swoole" is the upstream
    proxy_pass http://swoole;
  }
}

Cooperate with Apache

LoadModule proxy_module /yourpath/modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module /yourpath/modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule lbmethod_byrequests_module /yourpath/modules/mod_lbmethod_byrequests.so
LoadModule proxy_http_module /yourpath/modules/mod_proxy_http.so
LoadModule slotmem_shm_module /yourpath/modules/mod_slotmem_shm.so
LoadModule rewrite_module /yourpath/modules/mod_rewrite.so
LoadModule remoteip_module /yourpath/modules/mod_remoteip.so
LoadModule deflate_module /yourpath/modules/mod_deflate.so

<IfModule deflate_module>
  SetOutputFilter DEFLATE
  DeflateCompressionLevel 2
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/css text/javascript application/json application/javascript application/x-javascript application/xml application/x-httpd-php image/jpeg image/gif image/png font/ttf font/otf image/svg+xml
</IfModule>

<VirtualHost *:80>
  # Don't forget to bind the host
  ServerName www.laravels.com
  ServerAdmin hhxsv5@sina.com

  DocumentRoot /yourpath/laravel-s-test/public;
  DirectoryIndex index.html index.htm
  <Directory "/">
    AllowOverride None
    Require all granted
  </Directory>

  RemoteIPHeader X-Forwarded-For

  ProxyRequests Off
  ProxyPreserveHost On
  <Proxy balancer://laravels> 
    BalancerMember http://192.168.1.1:5200 loadfactor=7
    #BalancerMember http://192.168.1.2:5200 loadfactor=3
    #BalancerMember http://192.168.1.3:5200 loadfactor=1 status=+H
    ProxySet lbmethod=byrequests
  </Proxy>
  #ProxyPass / balancer://laravels/
  #ProxyPassReverse / balancer://laravels/

  # Apache handles the static resources, LaravelS handles the dynamic resource.
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^/(.*)$ balancer://laravels%{REQUEST_URI} [P,L]

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.laravels.com.error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/www.laravels.com.access.log combined
</VirtualHost>

Enable WebSocket server

The Listening address of WebSocket Sever is the same as Http Server.

1.Create WebSocket Handler class, and implement interface WebSocketHandlerInterface.The instant is automatically instantiated when start, you do not need to manually create it.

namespace App\Services;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\WebSocketHandlerInterface;
use Swoole\Http\Request;
use Swoole\Http\Response;
use Swoole\WebSocket\Frame;
use Swoole\WebSocket\Server;
/**
 * @see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-websocket-server
 */
class WebSocketService implements WebSocketHandlerInterface
{
  // Declare constructor without parameters
  public function __construct()
  {
  }
  // public function onHandShake(Request $request, Response $response)
  // {
      // Custom handshake: https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-websocket-server-on-handshake
      // The onOpen event will be triggered automatically after a successful handshake
  // }
  public function onOpen(Server $server, Request $request)
  {
    // Before the onOpen event is triggered, the HTTP request to establish the WebSocket has passed the Laravel route,
    // so Laravel's Request, Auth information are readable, Session is readable and writable, but only in the onOpen event.
    // \Log::info('New WebSocket connection', [$request->fd, request()->all(), session()->getId(), session('xxx'), session(['yyy' => time()])]);
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
    $server->push($request->fd, 'Welcome to LaravelS');
  }
  public function onMessage(Server $server, Frame $frame)
  {
    // \Log::info('Received message', [$frame->fd, $frame->data, $frame->opcode, $frame->finish]);
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
    $server->push($frame->fd, date('Y-m-d H:i:s'));
  }
  public function onClose(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
  }
}

2.Modify config/laravels.php.

// ...
'websocket'   => [
  'enable' => true, // Note: set enable to true
  'handler' => \App\Services\WebSocketService::class,
],
'swoole'     => [
  //...
  // Must set dispatch_mode in (2, 4, 5), see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
  'dispatch_mode' => 2,
  //...
],
// ...

3.Use SwooleTable to bind FD & UserId, optional, Swoole Table Demo. Also you can use the other global storage services, like Redis/Memcached/MySQL, but be careful that FD will be possible conflicting between multiple Swoole Servers.

4.Cooperate with Nginx (Recommended)

Refer WebSocket Proxy

map $http_upgrade $connection_upgrade {
  default upgrade;
  ''   close;
}
upstream swoole {
  # Connect IP:Port
  server 127.0.0.1:5200 weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  # Connect UnixSocket Stream file, tips: put the socket file in the /dev/shm directory to get better performance
  #server unix:/yourpath/laravel-s-test/storage/laravels.sock weight=5 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.1:5200 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
  #server 192.168.1.2:5200 backup;
  keepalive 16;
}
server {
  listen 80;
  # Don't forget to bind the host
  server_name laravels.com;
  root /yourpath/laravel-s-test/public;
  access_log /yourpath/log/nginx/$server_name.access.log main;
  autoindex off;
  index index.html index.htm;
  # Nginx handles the static resources(recommend enabling gzip), LaravelS handles the dynamic resource.
  location / {
    try_files $uri @laravels;
  }
  # Response 404 directly when request the PHP file, to avoid exposing public/*.php
  #location ~* \.php$ {
  #  return 404;
  #}
  # Http and WebSocket are concomitant, Nginx identifies them by "location"
  # !!! The location of WebSocket is "/ws"
  # Javascript: var ws = new WebSocket("ws://laravels.com/ws");
  location =/ws {
    # proxy_connect_timeout 60s;
    # proxy_send_timeout 60s;
    # proxy_read_timeout: Nginx will close the connection if the proxied server does not send data to Nginx in 60 seconds; At the same time, this close behavior is also affected by heartbeat setting of Swoole.
    # proxy_read_timeout 60s;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-PORT $remote_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header Server-Protocol $server_protocol;
    proxy_set_header Server-Name $server_name;
    proxy_set_header Server-Addr $server_addr;
    proxy_set_header Server-Port $server_port;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    proxy_pass http://swoole;
  }
  location @laravels {
    # proxy_connect_timeout 60s;
    # proxy_send_timeout 60s;
    # proxy_read_timeout 60s;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Real-PORT $remote_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header Scheme $scheme;
    proxy_set_header Server-Protocol $server_protocol;
    proxy_set_header Server-Name $server_name;
    proxy_set_header Server-Addr $server_addr;
    proxy_set_header Server-Port $server_port;
    proxy_pass http://swoole;
  }
}

5.Heartbeat setting

Heartbeat setting of Swoole

// config/laravels.php
'swoole' => [
  //...
  // All connections are traversed every 60 seconds. If a connection does not send any data to the server within 600 seconds, the connection will be forced to close.
  'heartbeat_idle_time'   => 600,
  'heartbeat_check_interval' => 60,
  //...
],

Proxy read timeout of Nginx

# Nginx will close the connection if the proxied server does not send data to Nginx in 60 seconds
proxy_read_timeout 60s;

6.Push data in controller

namespace App\Http\Controllers;
class TestController extends Controller
{
  public function push()
  {
    $fd = 1; // Find fd by userId from a map [userId=>fd].
    /**@var \Swoole\WebSocket\Server $swoole */
    $swoole = app('swoole');
    $success = $swoole->push($fd, 'Push data to fd#1 in Controller');
    var_dump($success);
  }
}

Listen events

System events

Usually, you can reset/destroy some global/static variables, or change the current Request/Response object.

laravels.received_request After LaravelS parsed Swoole\Http\Request to Illuminate\Http\Request, before Laravel's Kernel handles this request.

// Edit file `app/Providers/EventServiceProvider.php`, add the following code into method `boot`
// If no variable $events, you can also call Facade \Event::listen(). 
$events->listen('laravels.received_request', function (\Illuminate\Http\Request $req, $app) {
  $req->query->set('get_key', 'hhxsv5');// Change query of request
  $req->request->set('post_key', 'hhxsv5'); // Change post of request
});

laravels.generated_response After Laravel's Kernel handled the request, before LaravelS parses Illuminate\Http\Response to Swoole\Http\Response.

// Edit file `app/Providers/EventServiceProvider.php`, add the following code into method `boot`
// If no variable $events, you can also call Facade \Event::listen(). 
$events->listen('laravels.generated_response', function (\Illuminate\Http\Request $req, \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $rsp, $app) {
  $rsp->headers->set('header-key', 'hhxsv5');// Change header of response
});

Customized asynchronous events

This feature depends on AsyncTask of Swoole, your need to set swoole.task_worker_num in config/laravels.php firstly. The performance of asynchronous event processing is influenced by number of Swoole task process, you need to set task_worker_num appropriately.

1.Create event class.

use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Event;
class TestEvent extends Event
{
  protected $listeners = [
    // Listener list
    TestListener1::class,
    // TestListener2::class,
  ];
  private $data;
  public function __construct($data)
  {
    $this->data = $data;
  }
  public function getData()
  {
    return $this->data;
  }
}

2.Create listener class.

use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Listener;
class TestListener1 extends Listener
{
  /**
   * @var TestEvent
   */
  protected $event;
  
  public function handle()
  {
    \Log::info(__CLASS__ . ':handle start', [$this->event->getData()]);
    sleep(2);// Simulate the slow codes
    // Deliver task in CronJob, but NOT support callback finish() of task.
    // Note: Modify task_ipc_mode to 1 or 2 in config/laravels.php, see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
    $ret = Task::deliver(new TestTask('task data'));
    var_dump($ret);
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
  }
}

3.Fire event.

// Create instance of event and fire it, "fire" is asynchronous.
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Event;
$event = new TestEvent('event data');
// $event->delay(10); // Delay 10 seconds to fire event
// $event->setTries(3); // When an error occurs, try 3 times in total
$success = Event::fire($event);
var_dump($success);// Return true if sucess, otherwise false

Asynchronous task queue

This feature depends on AsyncTask of Swoole, your need to set swoole.task_worker_num in config/laravels.php firstly. The performance of task processing is influenced by number of Swoole task process, you need to set task_worker_num appropriately.

1.Create task class.

use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
class TestTask extends Task
{
  private $data;
  private $result;
  public function __construct($data)
  {
    $this->data = $data;
  }
  // The logic of task handling, run in task process, CAN NOT deliver task
  public function handle()
  {
    \Log::info(__CLASS__ . ':handle start', [$this->data]);
    sleep(2);// Simulate the slow codes
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
    $this->result = 'the result of ' . $this->data;
  }
  // Optional, finish event, the logic of after task handling, run in worker process, CAN deliver task 
  public function finish()
  {
    \Log::info(__CLASS__ . ':finish start', [$this->result]);
    Task::deliver(new TestTask2('task2 data')); // Deliver the other task
  }
}

2.Deliver task.

// Create instance of TestTask and deliver it, "deliver" is asynchronous.
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
$task = new TestTask('task data');
// $task->delay(3);// delay 3 seconds to deliver task
// $task->setTries(3); // When an error occurs, try 3 times in total
$ret = Task::deliver($task);
var_dump($ret);// Return true if sucess, otherwise false

Millisecond cron job

Wrapper cron job base on Swoole's Millisecond Timer, replace Linux Crontab.

1.Create cron job class.

namespace App\Jobs\Timer;
use App\Tasks\TestTask;
use Swoole\Coroutine;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Timer\CronJob;
class TestCronJob extends CronJob
{
  protected $i = 0;
  // !!! The `interval` and `isImmediate` of cron job can be configured in two ways(pick one of two): one is to overload the corresponding method, and the other is to pass parameters when registering cron job.
  // --- Override the corresponding method to return the configuration: begin
  public function interval()
  {
    return 1000;// Run every 1000ms
  }
  public function isImmediate()
  {
    return false;// Whether to trigger `run` immediately after setting up
  }
  // --- Override the corresponding method to return the configuration: end
  public function run()
  {
    \Log::info(__METHOD__, ['start', $this->i, microtime(true)]);
    // do something
    // sleep(1); // Swoole < 2.1
    Coroutine::sleep(1); // Swoole>=2.1 Coroutine will be automatically created for run().
    $this->i++;
    \Log::info(__METHOD__, ['end', $this->i, microtime(true)]);

    if ($this->i >= 10) { // Run 10 times only
      \Log::info(__METHOD__, ['stop', $this->i, microtime(true)]);
      $this->stop(); // Stop this cron job, but it will run again after restart/reload.
      // Deliver task in CronJob, but NOT support callback finish() of task.
      // Note: Modify task_ipc_mode to 1 or 2 in config/laravels.php, see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
      $ret = Task::deliver(new TestTask('task data'));
      var_dump($ret);
    }
    // The exceptions thrown here will be caught by the upper layer and recorded in the Swoole log. Developers need to try/catch manually.
  }
}

2.Register cron job.

// Register cron jobs in file "config/laravels.php"
[
  // ...
  'timer'     => [
    'enable' => true, // Enable Timer
    'jobs'  => [ // The list of cron job
      // Enable LaravelScheduleJob to run `php artisan schedule:run` every 1 minute, replace Linux Crontab
      // \Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelScheduleJob::class,
      // Two ways to configure parameters:
      // [\App\Jobs\Timer\TestCronJob::class, [1000, true]], // Pass in parameters when registering
      \App\Jobs\Timer\TestCronJob::class, // Override the corresponding method to return the configuration
    ],
    'max_wait_time' => 5, // Max waiting time of reloading
    // Enable the global lock to ensure that only one instance starts the timer when deploying multiple instances. This feature depends on Redis, please see https://laravel.com/docs/7.x/redis
    'global_lock'   => false,
    'global_lock_key' => config('app.name', 'Laravel'),
  ],
  // ...
];

3.Note: it will launch multiple timers when build the server cluster, so you need to make sure that launch one timer only to avoid running repetitive task.

4.LaravelS v3.4.0 starts to support the hot restart [Reload] Timer process. After LaravelS receives the SIGUSR1 signal, it waits for max_wait_time(default 5) seconds to end the process, then the Manager process will pull up the Timer process again.

5.If you only need to use minute-level scheduled tasks, it is recommended to enable Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\LaravelScheduleJob instead of Linux Crontab, so that you can follow the coding habits of Laravel task scheduling and configure Kernel.

// app/Console/Kernel.php
protected function schedule(Schedule $schedule)
{
  // runInBackground() will start a new child process to execute the task. This is asynchronous and will not affect the execution timing of other tasks.
  $schedule->command(TestCommand::class)->runInBackground()->everyMinute();
}

Automatically reload after modifying code

Via inotify, support Linux only.

1.Install inotify extension.

2.Turn on the switch in Settings.

3.Notice: Modify the file only in Linux to receive the file change events. It's recommended to use the latest Docker. Vagrant Solution.

Via fswatch, support OS X/Linux/Windows.

1.Install fswatch.

2.Run command in your project root directory.

# Watch current directory
./bin/fswatch
# Watch app directory
./bin/fswatch ./app

Via inotifywait, support Linux.

1.Install inotify-tools.

2.Run command in your project root directory.

# Watch current directory
./bin/inotify
# Watch app directory
./bin/inotify ./app

When the above methods does not work, the ultimate solution: set max_request=1,worker_num=1, so that Worker process will restart after processing a request. The performance of this method is very poor, so only development environment use.

Get the instance of SwooleServer in your project

/**
 * $swoole is the instance of `Swoole\WebSocket\Server` if enable WebSocket server, otherwise `Swoole\Http\Server`
 * @var \Swoole\WebSocket\Server|\Swoole\Http\Server $swoole
 */
$swoole = app('swoole');
var_dump($swoole->stats());
$swoole->push($fd, 'Push WebSocket message');

Use SwooleTable

1.Define Table, support multiple.

All defined tables will be created before Swoole starting.

// in file "config/laravels.php"
[
  // ...
  'swoole_tables' => [
    // Scene:bind UserId & FD in WebSocket
    'ws' => [// The Key is table name, will add suffix "Table" to avoid naming conflicts. Here defined a table named "wsTable"
      'size'  => 102400,// The max size
      'column' => [// Define the columns
        ['name' => 'value', 'type' => \Swoole\Table::TYPE_INT, 'size' => 8],
      ],
    ],
    //...Define the other tables
  ],
  // ...
];

2.Access Table: all table instances will be bound on SwooleServer, access by app('swoole')->xxxTable.

namespace App\Services;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\WebSocketHandlerInterface;
use Swoole\Http\Request;
use Swoole\WebSocket\Frame;
use Swoole\WebSocket\Server;
class WebSocketService implements WebSocketHandlerInterface
{
  /**@var \Swoole\Table $wsTable */
  private $wsTable;
  public function __construct()
  {
    $this->wsTable = app('swoole')->wsTable;
  }
  // Scene:bind UserId & FD in WebSocket
  public function onOpen(Server $server, Request $request)
  {
    // var_dump(app('swoole') === $server);// The same instance
    /**
     * Get the currently logged in user
     * This feature requires that the path to establish a WebSocket connection go through middleware such as Authenticate.
     * E.g:
     * Browser side: var ws = new WebSocket("ws://127.0.0.1:5200/ws");
     * Then the /ws route in Laravel needs to add the middleware like Authenticate.
     * Route::get('/ws', function () {
     *   // Respond any content with status code 200
     *   return 'websocket';
     * })->middleware(['auth']);
     */
    // $user = Auth::user();
    // $userId = $user ? $user->id : 0; // 0 means a guest user who is not logged in
    $userId = mt_rand(1000, 10000);
    // if (!$userId) {
    //   // Disconnect the connections of unlogged users
    //   $server->disconnect($request->fd);
    //   return;
    // }
    $this->wsTable->set('uid:' . $userId, ['value' => $request->fd]);// Bind map uid to fd
    $this->wsTable->set('fd:' . $request->fd, ['value' => $userId]);// Bind map fd to uid
    $server->push($request->fd, "Welcome to LaravelS #{$request->fd}");
  }
  public function onMessage(Server $server, Frame $frame)
  {
    // Broadcast
    foreach ($this->wsTable as $key => $row) {
      if (strpos($key, 'uid:') === 0 && $server->isEstablished($row['value'])) {
        $content = sprintf('Broadcast: new message "%s" from #%d', $frame->data, $frame->fd);
        $server->push($row['value'], $content);
      }
    }
  }
  public function onClose(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    $uid = $this->wsTable->get('fd:' . $fd);
    if ($uid !== false) {
      $this->wsTable->del('uid:' . $uid['value']); // Unbind uid map
    }
    $this->wsTable->del('fd:' . $fd);// Unbind fd map
    $server->push($fd, "Goodbye #{$fd}");
  }
}

Multi-port mixed protocol

For more information, please refer to Swoole Server AddListener

To make our main server support more protocols not just Http and WebSocket, we bring the feature multi-port mixed protocol of Swoole in LaravelS and name it Socket. Now, you can build TCP/UDP applications easily on top of Laravel.

Create Socket handler class, and extend Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Socket\{TcpSocket|UdpSocket|Http|WebSocket}.

namespace App\Sockets;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Socket\TcpSocket;
use Swoole\Server;
class TestTcpSocket extends TcpSocket
{
  public function onConnect(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    \Log::info('New TCP connection', [$fd]);
    $server->send($fd, 'Welcome to LaravelS.');
  }
  public function onReceive(Server $server, $fd, $reactorId, $data)
  {
    \Log::info('Received data', [$fd, $data]);
    $server->send($fd, 'LaravelS: ' . $data);
    if ($data === "quit\r\n") {
      $server->send($fd, 'LaravelS: bye' . PHP_EOL);
      $server->close($fd);
    }
  }
  public function onClose(Server $server, $fd, $reactorId)
  {
    \Log::info('Close TCP connection', [$fd]);
    $server->send($fd, 'Goodbye');
  }
}

These Socket connections share the same worker processes with your HTTP/WebSocket connections. So it won't be a problem at all if you want to deliver tasks, use SwooleTable, even Laravel components such as DB, Eloquent and so on. At the same time, you can access Swoole\Server\Port object directly by member property swoolePort.

public function onReceive(Server $server, $fd, $reactorId, $data)
{
  $port = $this->swoolePort; // Get the `Swoole\Server\Port` object
}
namespace App\Http\Controllers;
class TestController extends Controller
{
  public function test()
  {
    /**@var \Swoole\Http\Server|\Swoole\WebSocket\Server $swoole */
    $swoole = app('swoole');
    // $swoole->ports: Traverse all Port objects, https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/multiple-ports
    $port = $swoole->ports[0]; // Get the `Swoole\Server\Port` object, $port[0] is the port of the main server
    foreach ($port->connections as $fd) { // Traverse all connections
      // $swoole->send($fd, 'Send tcp message');
      // if($swoole->isEstablished($fd)) {
      //   $swoole->push($fd, 'Send websocket message');
      // }
    }
  }
}

Register Sockets.

// Edit `config/laravels.php`
//...
'sockets' => [
  [
    'host'   => '127.0.0.1',
    'port'   => 5291,
    'type'   => SWOOLE_SOCK_TCP,// Socket type: SWOOLE_SOCK_TCP/SWOOLE_SOCK_TCP6/SWOOLE_SOCK_UDP/SWOOLE_SOCK_UDP6/SWOOLE_UNIX_DGRAM/SWOOLE_UNIX_STREAM
    'settings' => [// Swoole settings:https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server-methods#swoole_server-addlistener
      'open_eof_check' => true,
      'package_eof'  => "\r\n",
    ],
    'handler' => \App\Sockets\TestTcpSocket::class,
    'enable'  => true, // whether to enable, default true
  ],
],

About the heartbeat configuration, it can only be set on the main server and cannot be configured on Socket, but the Socket inherits the heartbeat configuration of the main server.

For TCP socket, onConnect and onClose events will be blocked when dispatch_mode of Swoole is 1/3, so if you want to unblock these two events please set dispatch_mode to 2/4/5.

'swoole' => [
  //...
  'dispatch_mode' => 2,
  //...
];

Test.

TCP: telnet 127.0.0.1 5291

UDP: [Linux] echo "Hello LaravelS" > /dev/udp/127.0.0.1/5292

Register example of other protocols.

 • UDP
 • Http
 • WebSocket: The main server must turn on WebSocket, that is, set websocket.enable to true.

Coroutine

Swoole Coroutine

Warning: The order of code execution in the coroutine is out of order. The data of the request level should be isolated by the coroutine ID. However, there are many singleton and static attributes in Laravel/Lumen, the data between different requests will affect each other, it's Unsafe. For example, the database connection is a singleton, the same database connection shares the same PDO resource. This is fine in the synchronous blocking mode, but it does not work in the asynchronous coroutine mode. Each query needs to create different connections and maintain IO state of different connections, which requires a connection pool.

DO NOT enable the coroutine, only the custom process can use the coroutine.

Custom process

Support developers to create special work processes for monitoring, reporting, or other special tasks. Refer addProcess.

Create Proccess class, implements CustomProcessInterface.

namespace App\Processes;
use App\Tasks\TestTask;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Process\CustomProcessInterface;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Task\Task;
use Swoole\Coroutine;
use Swoole\Http\Server;
use Swoole\Process;
class TestProcess implements CustomProcessInterface
{
  /**
   * @var bool Quit tag for Reload updates
   */
  private static $quit = false;

  public static function callback(Server $swoole, Process $process)
  {
    // The callback method cannot exit. Once exited, Manager process will automatically create the process 
    while (!self::$quit) {
      \Log::info('Test process: running');
      // sleep(1); // Swoole < 2.1
      Coroutine::sleep(1); // Swoole>=2.1: Coroutine & Runtime will be automatically enabled for callback().
       // Deliver task in custom process, but NOT support callback finish() of task.
      // Note: Modify task_ipc_mode to 1 or 2 in config/laravels.php, see https://www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-server/configuration
      $ret = Task::deliver(new TestTask('task data'));
      var_dump($ret);
      // The upper layer will catch the exception thrown in the callback and record it in the Swoole log, and then this process will exit. The Manager process will re-create the process after 3 seconds, so developers need to try/catch to catch the exception by themselves to avoid frequent process creation.
      // throw new \Exception('an exception');
    }
  }
  // Requirements: LaravelS >= v3.4.0 & callback() must be async non-blocking program.
  public static function onReload(Server $swoole, Process $process)
  {
    // Stop the process...
    // Then end process
    \Log::info('Test process: reloading');
    self::$quit = true;
    // $process->exit(0); // Force exit process
  }
  // Requirements: LaravelS >= v3.7.4 & callback() must be async non-blocking program.
  public static function onStop(Server $swoole, Process $process)
  {
    // Stop the process...
    // Then end process
    \Log::info('Test process: stopping');
    self::$quit = true;
    // $process->exit(0); // Force exit process
  }
}

Register TestProcess.

// Edit `config/laravels.php`
// ...
'processes' => [
  'test' => [ // Key name is process name
    'class'  => \App\Processes\TestProcess::class,
    'redirect' => false, // Whether redirect stdin/stdout, true or false
    'pipe'   => 0,   // The type of pipeline, 0: no pipeline 1: SOCK_STREAM 2: SOCK_DGRAM
    'enable'  => true, // Whether to enable, default true
    //'num'  => 3  // To create multiple processes of this class, default is 1
    //'queue'  => [ // Enable message queue as inter-process communication, configure empty array means use default parameters
    //  'msg_key' => 0,  // The key of the message queue. Default: ftok(__FILE__, 1).
    //  'mode'   => 2,  // Communication mode, default is 2, which means contention mode
    //  'capacity' => 8192, // The length of a single message, is limited by the operating system kernel parameters. The default is 8192, and the maximum is 65536
    //],
    //'restart_interval' => 5, // After the process exits abnormally, how many seconds to wait before restarting the process, default 5 seconds
  ],
],

Note: The callback() cannot quit. If quit, the Manager process will re-create the process.

Example: Write data to a custom process.

// config/laravels.php
'processes' => [
  'test' => [
    'class'  => \App\Processes\TestProcess::class,
    'redirect' => false,
    'pipe'   => 1,
  ],
],
// app/Processes/TestProcess.php
public static function callback(Server $swoole, Process $process)
{
  while ($data = $process->read()) {
    \Log::info('TestProcess: read data', [$data]);
    $process->write('TestProcess: ' . $data);
  }
}
// app/Http/Controllers/TestController.php
public function testProcessWrite()
{
  /**@var \Swoole\Process $process */
  $process = app('swoole')->customProcesses['test'];
  $process->write('TestController: write data' . time());
  var_dump($process->read());
}

Common components

Apollo

LaravelS will pull the Apollo configuration and write it to the .env file when starting. At the same time, LaravelS will start the custom process apollo to monitor the configuration and automatically reload when the configuration changes.

Enable Apollo: add --enable-apollo and Apollo parameters to the startup parameters.

php bin/laravels start --enable-apollo --apollo-server=http://127.0.0.1:8080 --apollo-app-id=LARAVEL-S-TEST

Support hot updates(optional).

// Edit `config/laravels.php`
'processes' => Hhxsv5\LaravelS\Components\Apollo\Process::getDefinition(),
// When there are other custom process configurations
'processes' => [
  'test' => [
    'class'  => \App\Processes\TestProcess::class,
    'redirect' => false,
    'pipe'   => 1,
  ],
  // ...
] + Hhxsv5\LaravelS\Components\Apollo\Process::getDefinition(),

List of available parameters.

ParameterDescriptionDefaultDemo
apollo-serverApollo server URL---apollo-server=http://127.0.0.1:8080
apollo-app-idApollo APP ID---apollo-app-id=LARAVEL-S-TEST
apollo-namespacesThe namespace to which the APP belongs, support specify the multipleapplication--apollo-namespaces=application --apollo-namespaces=env
apollo-clusterThe cluster to which the APP belongsdefault--apollo-cluster=default
apollo-client-ipIP of current instance, can also be used for grayscale publishingLocal intranet IP--apollo-client-ip=10.2.1.83
apollo-pull-timeoutTimeout time(seconds) when pulling configuration5--apollo-pull-timeout=5
apollo-backup-old-envWhether to backup the old configuration file when updating the configuration file .envfalse--apollo-backup-old-env

Prometheus

Support Prometheus monitoring and alarm, Grafana visually view monitoring metrics. Please refer to Docker Compose for the environment construction of Prometheus and Grafana.

Require extension APCu >= 5.0.0, please install it by pecl install apcu.

Copy the configuration file prometheus.php to the config directory of your project. Modify the configuration as appropriate.

# Execute commands in the project root directory
cp vendor/hhxsv5/laravel-s/config/prometheus.php config/

If your project is Lumen, you also need to manually load the configuration $app->configure('prometheus'); in bootstrap/app.php.

Configure global middleware: Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\RequestMiddleware::class. In order to count the request time consumption as accurately as possible, RequestMiddleware must be the first global middleware, which needs to be placed in front of other middleware.

Register ServiceProvider: Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\ServiceProvider::class.

Configure the CollectorProcess in config/laravels.php to collect the metrics of Swoole Worker/Task/Timer processes regularly.

'processes' => Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\CollectorProcess::getDefinition(),

Create the route to output metrics.

use Hhxsv5\LaravelS\Components\Prometheus\Exporter;

Route::get('/actuator/prometheus', function () {
  $result = app(Exporter::class)->render();
  return response($result, 200, ['Content-Type' => Exporter::REDNER_MIME_TYPE]);
});

Complete the configuration of Prometheus and start it.

global:
 scrape_interval: 5s
 scrape_timeout: 5s
 evaluation_interval: 30s
scrape_configs:
- job_name: laravel-s-test
 honor_timestamps: true
 metrics_path: /actuator/prometheus
 scheme: http
 follow_redirects: true
 static_configs:
 - targets:
  - 127.0.0.1:5200 # The ip and port of the monitored service
# Dynamically discovered using one of the supported service-discovery mechanisms
# https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/configuration/configuration/#scrape_config
# - job_name: laravels-eureka
#  honor_timestamps: true
#  scrape_interval: 5s
#  metrics_path: /actuator/prometheus
#  scheme: http
#  follow_redirects: true
 # eureka_sd_configs:
 # - server: http://127.0.0.1:8080/eureka
 #  follow_redirects: true
 #  refresh_interval: 5s

Start Grafana, then import panel json.

Grafana Dashboard

Other features

Configure Swoole events

Supported events:

EventInterfaceWhen happened
ServerStartHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\ServerStartInterfaceOccurs when the Master process is starting, this event should not handle complex business logic, and can only do some simple work of initialization.
ServerStopHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\ServerStopInterfaceOccurs when the server exits normally, CANNOT use async or coroutine related APIs in this event.
WorkerStartHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerStartInterfaceOccurs after the Worker/Task process is started, and the Laravel initialization has been completed.
WorkerStopHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerStopInterfaceOccurs after the Worker/Task process exits normally
WorkerErrorHhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerErrorInterfaceOccurs when an exception or fatal error occurs in the Worker/Task process

1.Create an event class to implement the corresponding interface.

namespace App\Events;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\ServerStartInterface;
use Swoole\Atomic;
use Swoole\Http\Server;
class ServerStartEvent implements ServerStartInterface
{
  public function __construct()
  {
  }
  public function handle(Server $server)
  {
    // Initialize a global counter (available across processes)
    $server->atomicCount = new Atomic(2233);

    // Invoked in controller: app('swoole')->atomicCount->get();
  }
}
namespace App\Events;
use Hhxsv5\LaravelS\Swoole\Events\WorkerStartInterface;
use Swoole\Http\Server;
class WorkerStartEvent implements WorkerStartInterface
{
  public function __construct()
  {
  }
  public function handle(Server $server, $workerId)
  {
    // Initialize a database connection pool
    // DatabaseConnectionPool::init();
  }
}

2.Configuration.

// Edit `config/laravels.php`
'event_handlers' => [
  'ServerStart' => [\App\Events\ServerStartEvent::class], // Trigger events in array order
  'WorkerStart' => [\App\Events\WorkerStartEvent::class],
],

Serverless

Alibaba Cloud Function Compute

Function Compute.

1.Modify bootstrap/app.php and set the storage directory. Because the project directory is read-only, the /tmp directory can only be read and written.

$app->useStoragePath(env('APP_STORAGE_PATH', '/tmp/storage'));

2.Create a shell script laravels_bootstrap and grant executable permission.

#!/usr/bin/env bash
set +e

# Create storage-related directories
mkdir -p /tmp/storage/app/public
mkdir -p /tmp/storage/framework/cache
mkdir -p /tmp/storage/framework/sessions
mkdir -p /tmp/storage/framework/testing
mkdir -p /tmp/storage/framework/views
mkdir -p /tmp/storage/logs

# Set the environment variable APP_STORAGE_PATH, please make sure it's the same as APP_STORAGE_PATH in .env
export APP_STORAGE_PATH=/tmp/storage

# Start LaravelS
php bin/laravels start

3.Configure template.xml.

ROSTemplateFormatVersion: '2015-09-01'
Transform: 'Aliyun::Serverless-2018-04-03'
Resources:
 laravel-s-demo:
  Type: 'Aliyun::Serverless::Service'
  Properties:
   Description: 'LaravelS Demo for Serverless'
  fc-laravel-s:
   Type: 'Aliyun::Serverless::Function'
   Properties:
    Handler: laravels.handler
    Runtime: custom
    MemorySize: 512
    Timeout: 30
    CodeUri: ./
    InstanceConcurrency: 10
    EnvironmentVariables:
     BOOTSTRAP_FILE: laravels_bootstrap

Important notices

Singleton Issue

Under FPM mode, singleton instances will be instantiated and recycled in every request, request start=>instantiate instance=>request end=>recycled instance.

Under Swoole Server, All singleton instances will be held in memory, different lifetime from FPM, request start=>instantiate instance=>request end=>do not recycle singleton instance. So need developer to maintain status of singleton instances in every request.

Common solutions:

Write a XxxCleaner class to clean up the singleton object state. This class implements the interface Hhxsv5\LaravelS\Illuminate\Cleaners\CleanerInterface and then registers it in cleaners of laravels.php.

Reset status of singleton instances by Middleware.

Re-register ServiceProvider, add XxxServiceProvider into register_providers of file laravels.php. So that reinitialize singleton instances in every request Refer.

Cleaners

Configuration cleaners.

Known issues

Known issues: a package of known issues and solutions.

Debugging method

Logging; if you want to output to the console, you can use stderr, Log::channel('stderr')->debug('debug message').

Laravel Dump Server(Laravel 5.7 has been integrated by default).

Read request

Read request by Illuminate\Http\Request Object, $_ENV is readable, $_SERVER is partially readable, CANNOT USE $_GET/$_POST/$_FILES/$_COOKIE/$_REQUEST/$_SESSION/$GLOBALS.

public function form(\Illuminate\Http\Request $request)
{
  $name = $request->input('name');
  $all = $request->all();
  $sessionId = $request->cookie('sessionId');
  $photo = $request->file('photo');
  // Call getContent() to get the raw POST body, instead of file_get_contents('php://input')
  $rawContent = $request->getContent();
  //...
}

Output response

Respond by Illuminate\Http\Response Object, compatible with echo/vardump()/print_r(),CANNOT USE functions dd()/exit()/die()/header()/setcookie()/http_response_code().

public function json()
{
  return response()->json(['time' => time()])->header('header1', 'value1')->withCookie('c1', 'v1');
}

Persistent connection

Singleton connection will be resident in memory, it is recommended to turn on persistent connection for better performance.

 1. Database connection, it will reconnect automatically immediately after disconnect.
// config/database.php
'connections' => [
  'my_conn' => [
    'driver'  => 'mysql',
    'host'   => env('DB_MY_CONN_HOST', 'localhost'),
    'port'   => env('DB_MY_CONN_PORT', 3306),
    'database' => env('DB_MY_CONN_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_MY_CONN_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_MY_CONN_PASSWORD', ''),
    'charset'  => 'utf8mb4',
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
    'prefix'  => '',
    'strict'  => false,
    'options'  => [
      // Enable persistent connection
      \PDO::ATTR_PERSISTENT => true,
    ],
  ],
],
 1. Redis connection, it won't reconnect automatically immediately after disconnect, and will throw an exception about lost connection, reconnect next time. You need to make sure that SELECT DB correctly before operating Redis every time.
// config/database.php
'redis' => [
  'client' => env('REDIS_CLIENT', 'phpredis'), // It is recommended to use phpredis for better performance.
  'default' => [
    'host'    => env('REDIS_HOST', 'localhost'),
    'password'  => env('REDIS_PASSWORD', null),
    'port'    => env('REDIS_PORT', 6379),
    'database'  => 0,
    'persistent' => true, // Enable persistent connection
  ],
],

About memory leaks

Avoid using global variables. If necessary, please clean or reset them manually.

Infinitely appending element into static/global variable will lead to OOM(Out of Memory).

class Test
{
  public static $array = [];
  public static $string = '';
}

// Controller
public function test(Request $req)
{
  // Out of Memory
  Test::$array[] = $req->input('param1');
  Test::$string .= $req->input('param2');
}

Memory leak detection method

Modify config/laravels.php: worker_num=1, max_request=1000000, remember to change it back after test;

Add routing /debug-memory-leak without route middleware to observe the memory changes of the Worker process;

Start LaravelS and request /debug-memory-leak until diff_mem is less than or equal to zero; if diff_mem is always greater than zero, it means that there may be a memory leak in Global Middleware or Laravel Framework;

After completing Step 3, alternately request the business routes and /debug-memory-leak (It is recommended to use ab/wrk to make a large number of requests for business routes), the initial increase in memory is normal. After a large number of requests for the business routes, if diff_mem is always greater than zero and curr_mem continues to increase, there is a high probability of memory leak; If curr_mem always changes within a certain range and does not continue to increase, there is a low probability of memory leak.

If you still can't solve it, max_request is the last guarantee.

Linux kernel parameter adjustment

Linux kernel parameter adjustment

Pressure test

Pressure test

Alternatives

Sponsor

PayPal

BTC

Gitee

Author: hhxsv5
Source Code: https://github.com/hhxsv5/laravel-s 
License: MIT License

#php #laravel #http 

Dylan Iqbal

Dylan Iqbal

1630996646

A Look at an ES2022 Feature: Class Static Initialization Blocks

ECMAScript class static initialization blocks

Class static blocks provide a mechanism to perform additional static initialization during class definition evaluation.

This is not intended as a replacement for public fields, as they provide useful information for static analysis tools and are a valid target for decorators. Rather, this is intended to augment existing use cases and enable new use cases not currently handled by that proposal.

Status

Stage: 4
Champion: Ron Buckton (@rbuckton)

For detailed status of this proposal see TODO, below.

Authors

 • Ron Buckton (@rbuckton)

Motivations

The current proposals for static fields and static private fields provide a mechanism to perform per-field initialization of the static-side of a class during ClassDefinitionEvaluation, however there are some cases that cannot be covered easily. For example, if you need to evaluate statements during initialization (such as try..catch), or set two fields from a single value, you have to perform that logic outside of the class definition.

// without static blocks:
class C {
 static x = ...;
 static y;
 static z;
}

try {
 const obj = doSomethingWith(C.x);
 C.y = obj.y
 C.z = obj.z;
}
catch {
 C.y = ...;
 C.z = ...;
}

// with static blocks:
class C {
 static x = ...;
 static y;
 static z;
 static {
  try {
   const obj = doSomethingWith(this.x);
   this.y = obj.y;
   this.z = obj.z;
  }
  catch {
   this.y = ...;
   this.z = ...;
  }
 }
}

In addition, there are cases where information sharing needs to occur between a class with an instance private field and another class or function declared in the same scope.

Static blocks provide an opportunity to evaluate statements in the context of the current class declaration, with privileged access to private state (be they instance-private or static-private):

let getX;

export class C {
 #x
 constructor(x) {
  this.#x = { data: x };
 }

 static {
  // getX has privileged access to #x
  getX = (obj) => obj.#x;
 }
}

export function readXData(obj) {
 return getX(obj).data;
}

Relation to "Private Declarations"

The Private Declarations proposal also intends to address the issue of privileged access between two classes, by lifting the private name out of the class declaration and into the enclosing scope. While there is some overlap in that respect, private declarations do not solve the issue of multi-step static initialization without potentially exposing a private name to the outer scope purely for initialization purposes:

// with private declarations
private #z; // exposed purely for post-declaration initialization
class C {
 static y;
 static outer #z;
}
const obj = ...;
C.y = obj.y;
C.#z = obj.z;

// with static block
class C {
 static y;
 static #z; // not exposed outside of class
 static {
  const obj = ...;
  this.y = obj.y;
  this.#z = obj.z;
 }
}

In addition, Private Declarations expose a private name that potentially allows both read and write access to shared private state when read-only access might be desireable. To work around this with private declarations requires additional complexity (though there is a similar cost for static{} as well):

// with private declarations
private #zRead;
class C {
 #z = ...; // only writable inside of the class
 get #zRead() { return this.#z; } // wrapper needed to ensure read-only access
}

// with static
let zRead;
class C {
 #z = ...; // only writable inside of the class
 static { zRead = obj => obj.#z; } // callback needed to ensure read-only access
}

In the long run, however, there is nothing that prevents these two proposals from working side-by-side:

private #shared;
class C {
 static outer #shared;
 static #local;
 static {
  const obj = ...;
  this.#shared = obj.shared;
  this.#local = obj.local;
 }
}
class D {
 method() {
  C.#shared; // ok
  C.#local; // no access
 }
}

Prior Art

Syntax

class C {
 static {
  // statements
 }
}

Semantics

 • A static {} initialization block creates a new lexical scope (e.g. var, function, and block-scoped declarations are local to the static {} initialization block. This lexical scope is nested within the lexical scope of the class body (granting privileged access to instance private state for the class).
 • A class may have any number of static {} initialization blocks in its class body.
 • static {} initialization blocks are evaluated in document order interleaved with static field initializers.
 • A static {} initialization block may not have decorators (instead you would decorate the class itself).
 • When evaluated, a static {} initialization block's this receiver is the constructor object of the class (as with static field initializers).
 • It is a Syntax Error to reference arguments from within a static {} initialization block.
 • It is a Syntax Error to include a SuperCall (i.e., super()) from within a static {} initialization block.
 • A static {} initialization block may contain SuperProperty references as a means to access or invoke static members on a base class that may have been overridden by the derived class containing the static {} initialization block.
 • A static {} initialization block should be represented as an independent stack frame in debuggers and exception traces.

Examples

// "friend" access (same module)
let A, B;
{
 let friendA;

 A = class A {
  #x;

  static {
    friendA = {
     getX(obj) { return obj.#x },
     setX(obj, value) { obj.#x = value }
    };
  }
 };

 B = class B {
  constructor(a) {
   const x = friendA.getX(a); // ok
   friendA.setX(a, x); // ok
  }
 };
}

References

TODO

The following is a high-level list of tasks to progress through each stage of the TC39 proposal process:

Stage 1 Entrance Criteria

 • Identified a "champion" who will advance the addition.
 • Prose outlining the problem or need and the general shape of a solution.
 • Illustrative examples of usage.
 • High-level API.

Stage 2 Entrance Criteria

Stage 3 Entrance Criteria

Stage 4 Entrance Criteria

For up-to-date information on Stage 4 criteria, check: #48

 • Test262 acceptance tests have been written for mainline usage scenarios and merged.
 • Two compatible implementations which pass the acceptance tests:
 • A pull request has been sent to tc39/ecma262 with the integrated spec text.
 • The ECMAScript editor has signed off on the pull request.

Download Details:
Author: tc39
The Demo/Documentation: View The Demo/Documentation
Download Link: Download The Source Code
Official Website: https://github.com/tc39/proposal-class-static-block 
License: BSD-3
#javascript #es2022 #ecmascript