Minh Quang

Minh Quang

1620008092

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #25: Hashtable Quadratic Probing | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #25: Hashtable Quadratic Probing, mình sẽ giới thiệu về các phương thức quadratic probing trong open addressing của hastable.

Chapters:

 • 0:00 Mở đầu
 • 0:21 Cơ chế Quadratic Probing
 • 1:53 3 loại phương trình chính của QP
 • 5:16 Ví dụ insert vào table
 • 8:08 Tăng size của table
 • 11:39 Kết

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer

What is GEEK

Buddha Community

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #25: Hashtable Quadratic Probing | DS&A
Minh Quang

Minh Quang

1620008092

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #25: Hashtable Quadratic Probing | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #25: Hashtable Quadratic Probing, mình sẽ giới thiệu về các phương thức quadratic probing trong open addressing của hastable.

Chapters:

 • 0:00 Mở đầu
 • 0:21 Cơ chế Quadratic Probing
 • 1:53 3 loại phương trình chính của QP
 • 5:16 Ví dụ insert vào table
 • 8:08 Tăng size của table
 • 11:39 Kết

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer

Minh Quang

Minh Quang

1619099685

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #24: Hashtable Linear Probing | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #24: Hashtable Open Addressing | Linear Probing, mình sẽ giới thiệu về các phương thức linear probing trong open addressing.

Chapters:
0:00 Mở đầu
0:12 Recap Open addressing
1:07 Linear Probing
2:28 Vấn đề lặp vĩnh cửu
8:53 Tăng size array khi tràn load factor
11:00 Kết

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer

Minh Quang

Minh Quang

1605188700

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #2: Thuật toán là gì? | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Video này mình sẽ nói về thuật toán:

 • Thuật toán là gì
 • Tại sao phải phân tích thuật toán
 • Các yếu tố khi phân tích một thuật toán
 • Tại sao phân tích thời gian chạy của một thuật toán
 • Các kiểu dữ liệu khi phân tích

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1605534300

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #3: BigO Notation và ví dụ | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #3 này mình sẽ nói về BigO Notation và đưa ra một số ví dụ:

 • BigO là gì
 • BigO để làm gì
 • Các thuộc tính trong BigO
 • Ví dụ và cách tính BigO

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1616919263

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #23: Hashtable Open Addressing | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #23: Hashtable Open Addressing, mình sẽ giới thiệu về các phương thức sử dụng open addressing của hash table

Chapters:

 • 0:00 Mở đầu
 • 2:40 Cơ chế
 • 4:52 Các probing sequence chính
 • 7:11 Code general của open addressing
 • 9:55 Infinite loop của probing sequence

#developer