Hoang Ha

Hoang Ha

1634544858

Cách chuyển đổi PDF sang Docx bằng Python

Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng thư viện pdf2docx để chuyển đổi tệp PDF sang tệp word docx bằng Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi sâu vào cách chúng ta có thể sử dụng thư viện pdf2docx để chuyển đổi các tệp PDF thành phần mở rộng docx.

Mục tiêu của hướng dẫn này là phát triển một tiện ích dựa trên dòng lệnh nhẹ, thông qua các mô-đun dựa trên Python mà không cần dựa vào các tiện ích bên ngoài bên ngoài hệ sinh thái Python để chuyển đổi một hoặc một bộ sưu tập các tệp PDF nằm trong một thư mục.

pdf2docx là một thư viện Python để trích xuất dữ liệu từ PDF bằng PyMuPDF , phân tích cú pháp bố cục với các quy tắc và tạo tệp docx bằng python-docx . python-docx là một thư viện khác được pdf2docx sử dụng để tạo và cập nhật tệp Microsoft Word (.docx).

Đi vào các yêu cầu:

$ pip install pdf2docx==0.5.1

Hãy bắt đầu bằng cách nhập các mô-đun:

# Import Libraries
from pdf2docx import parse
from typing import Tuple

Hãy xác định chức năng chịu trách nhiệm chuyển đổi PDF sang Docx:

def convert_pdf2docx(input_file: str, output_file: str, pages: Tuple = None):
  """Converts pdf to docx"""
  if pages:
    pages = [int(i) for i in list(pages) if i.isnumeric()]
  result = parse(pdf_file=input_file,
          docx_with_path=output_file, pages=pages)
  summary = {
    "File": input_file, "Pages": str(pages), "Output File": output_file
  }
  # Printing Summary
  print("## Summary ########################################################")
  print("\n".join("{}:{}".format(i, j) for i, j in summary.items()))
  print("###################################################################")
  return result

Các convert_pdf2docx()chức năng cho phép bạn chỉ định một loạt các trang để chuyển đổi, nó chuyển đổi một tập tin PDF thành một file Docx và in một bản tóm tắt của quá trình chuyển đổi cuối cùng.

Hãy sử dụng nó ngay bây giờ:

if __name__ == "__main__":
  import sys
  input_file = sys.argv[1]
  output_file = sys.argv[2]
  convert_pdf2docx(input_file, output_file)

Chúng tôi chỉ cần sử dụng mô-đun sys tích hợp của Python để lấy tên tệp đầu vào và đầu ra từ các đối số dòng lệnh. Hãy thử chuyển đổi một tệp PDF mẫu (lấy tại đây ):

$ python convert_pdf2docx.py letter.pdf letter.docx

Một letter.docxtệp mới sẽ xuất hiện trong thư mục hiện tại và đầu ra sẽ như thế này:

Parsing Page 1: 1/1...
Creating Page 1: 1/1...
--------------------------------------------------
Terminated in 0.10869679999999998s.
## Summary ########################################################
File:letter.pdf
Pages:None
Output File:letter.docx
###################################################################

Bạn cũng có thể chỉ định các trang bạn muốn trong convert_pdf2docx()hàm.

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn ngắn này và bạn thấy công cụ chuyển đổi này hữu ích.

Nguồn: https://www.thepythoncode.com

#python #pdf #docx

What is GEEK

Buddha Community

Cách chuyển đổi PDF sang Docx bằng Python
Ray Patel

Ray Patel

1619510796

Lambda, Map, Filter functions in python

Welcome to my Blog, In this article, we will learn python lambda function, Map function, and filter function.

Lambda function in python: Lambda is a one line anonymous function and lambda takes any number of arguments but can only have one expression and python lambda syntax is

Syntax: x = lambda arguments : expression

Now i will show you some python lambda function examples:

#python #anonymous function python #filter function in python #lambda #lambda python 3 #map python #python filter #python filter lambda #python lambda #python lambda examples #python map

Hoang Ha

Hoang Ha

1634544858

Cách chuyển đổi PDF sang Docx bằng Python

Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng thư viện pdf2docx để chuyển đổi tệp PDF sang tệp word docx bằng Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi sâu vào cách chúng ta có thể sử dụng thư viện pdf2docx để chuyển đổi các tệp PDF thành phần mở rộng docx.

Mục tiêu của hướng dẫn này là phát triển một tiện ích dựa trên dòng lệnh nhẹ, thông qua các mô-đun dựa trên Python mà không cần dựa vào các tiện ích bên ngoài bên ngoài hệ sinh thái Python để chuyển đổi một hoặc một bộ sưu tập các tệp PDF nằm trong một thư mục.

pdf2docx là một thư viện Python để trích xuất dữ liệu từ PDF bằng PyMuPDF , phân tích cú pháp bố cục với các quy tắc và tạo tệp docx bằng python-docx . python-docx là một thư viện khác được pdf2docx sử dụng để tạo và cập nhật tệp Microsoft Word (.docx).

Đi vào các yêu cầu:

$ pip install pdf2docx==0.5.1

Hãy bắt đầu bằng cách nhập các mô-đun:

# Import Libraries
from pdf2docx import parse
from typing import Tuple

Hãy xác định chức năng chịu trách nhiệm chuyển đổi PDF sang Docx:

def convert_pdf2docx(input_file: str, output_file: str, pages: Tuple = None):
  """Converts pdf to docx"""
  if pages:
    pages = [int(i) for i in list(pages) if i.isnumeric()]
  result = parse(pdf_file=input_file,
          docx_with_path=output_file, pages=pages)
  summary = {
    "File": input_file, "Pages": str(pages), "Output File": output_file
  }
  # Printing Summary
  print("## Summary ########################################################")
  print("\n".join("{}:{}".format(i, j) for i, j in summary.items()))
  print("###################################################################")
  return result

Các convert_pdf2docx()chức năng cho phép bạn chỉ định một loạt các trang để chuyển đổi, nó chuyển đổi một tập tin PDF thành một file Docx và in một bản tóm tắt của quá trình chuyển đổi cuối cùng.

Hãy sử dụng nó ngay bây giờ:

if __name__ == "__main__":
  import sys
  input_file = sys.argv[1]
  output_file = sys.argv[2]
  convert_pdf2docx(input_file, output_file)

Chúng tôi chỉ cần sử dụng mô-đun sys tích hợp của Python để lấy tên tệp đầu vào và đầu ra từ các đối số dòng lệnh. Hãy thử chuyển đổi một tệp PDF mẫu (lấy tại đây ):

$ python convert_pdf2docx.py letter.pdf letter.docx

Một letter.docxtệp mới sẽ xuất hiện trong thư mục hiện tại và đầu ra sẽ như thế này:

Parsing Page 1: 1/1...
Creating Page 1: 1/1...
--------------------------------------------------
Terminated in 0.10869679999999998s.
## Summary ########################################################
File:letter.pdf
Pages:None
Output File:letter.docx
###################################################################

Bạn cũng có thể chỉ định các trang bạn muốn trong convert_pdf2docx()hàm.

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn ngắn này và bạn thấy công cụ chuyển đổi này hữu ích.

Nguồn: https://www.thepythoncode.com

#python #pdf #docx

Shardul Bhatt

Shardul Bhatt

1626775355

Why use Python for Software Development

No programming language is pretty much as diverse as Python. It enables building cutting edge applications effortlessly. Developers are as yet investigating the full capability of end-to-end Python development services in various areas. 

By areas, we mean FinTech, HealthTech, InsureTech, Cybersecurity, and that's just the beginning. These are New Economy areas, and Python has the ability to serve every one of them. The vast majority of them require massive computational abilities. Python's code is dynamic and powerful - equipped for taking care of the heavy traffic and substantial algorithmic capacities. 

Programming advancement is multidimensional today. Endeavor programming requires an intelligent application with AI and ML capacities. Shopper based applications require information examination to convey a superior client experience. Netflix, Trello, and Amazon are genuine instances of such applications. Python assists with building them effortlessly. 

5 Reasons to Utilize Python for Programming Web Apps 

Python can do such numerous things that developers can't discover enough reasons to admire it. Python application development isn't restricted to web and enterprise applications. It is exceptionally adaptable and superb for a wide range of uses.

Robust frameworks 

Python is known for its tools and frameworks. There's a structure for everything. Django is helpful for building web applications, venture applications, logical applications, and mathematical processing. Flask is another web improvement framework with no conditions. 

Web2Py, CherryPy, and Falcon offer incredible capabilities to customize Python development services. A large portion of them are open-source frameworks that allow quick turn of events. 

Simple to read and compose 

Python has an improved sentence structure - one that is like the English language. New engineers for Python can undoubtedly understand where they stand in the development process. The simplicity of composing allows quick application building. 

The motivation behind building Python, as said by its maker Guido Van Rossum, was to empower even beginner engineers to comprehend the programming language. The simple coding likewise permits developers to roll out speedy improvements without getting confused by pointless subtleties. 

Utilized by the best 

Alright - Python isn't simply one more programming language. It should have something, which is the reason the business giants use it. Furthermore, that too for different purposes. Developers at Google use Python to assemble framework organization systems, parallel information pusher, code audit, testing and QA, and substantially more. Netflix utilizes Python web development services for its recommendation algorithm and media player. 

Massive community support 

Python has a steadily developing community that offers enormous help. From amateurs to specialists, there's everybody. There are a lot of instructional exercises, documentation, and guides accessible for Python web development solutions. 

Today, numerous universities start with Python, adding to the quantity of individuals in the community. Frequently, Python designers team up on various tasks and help each other with algorithmic, utilitarian, and application critical thinking. 

Progressive applications 

Python is the greatest supporter of data science, Machine Learning, and Artificial Intelligence at any enterprise software development company. Its utilization cases in cutting edge applications are the most compelling motivation for its prosperity. Python is the second most well known tool after R for data analytics.

The simplicity of getting sorted out, overseeing, and visualizing information through unique libraries makes it ideal for data based applications. TensorFlow for neural networks and OpenCV for computer vision are two of Python's most well known use cases for Machine learning applications.

Summary

Thinking about the advances in programming and innovation, Python is a YES for an assorted scope of utilizations. Game development, web application development services, GUI advancement, ML and AI improvement, Enterprise and customer applications - every one of them uses Python to its full potential. 

The disadvantages of Python web improvement arrangements are regularly disregarded by developers and organizations because of the advantages it gives. They focus on quality over speed and performance over blunders. That is the reason it's a good idea to utilize Python for building the applications of the future.

#python development services #python development company #python app development #python development #python in web development #python software development

August Larson

August Larson

1624428000

Creating PDF Invoices in Python with pText

Introduction

The Portable Document Format (PDF) is not a WYSIWYG (What You See is What You Get) format. It was developed to be platform-agnostic, independent of the underlying operating system and rendering engines.

To achieve this, PDF was constructed to be interacted with via something more like a programming language, and relies on a series of instructions and operations to achieve a result. In fact, PDF is based on a scripting language - PostScript, which was the first device-independent Page Description Language.

In this guide, we’ll be using pText - a Python library dedicated to reading, manipulating and generating PDF documents. It offers both a low-level model (allowing you access to the exact coordinates and layout if you choose to use those) and a high-level model (where you can delegate the precise calculations of margins, positions, etc to a layout manager).

We’ll take a look at how to create a PDF invoice in Python using pText.

#python #pdf #creating pdf invoices in python with ptext #creating pdf invoices #pdf invoice #creating pdf invoices in python with ptext

Art Lind

Art Lind

1602968400

Python Tricks Every Developer Should Know

Python is awesome, it’s one of the easiest languages with simple and intuitive syntax but wait, have you ever thought that there might ways to write your python code simpler?

In this tutorial, you’re going to learn a variety of Python tricks that you can use to write your Python code in a more readable and efficient way like a pro.

Let’s get started

Swapping value in Python

Instead of creating a temporary variable to hold the value of the one while swapping, you can do this instead

>>> FirstName = "kalebu"
>>> LastName = "Jordan"
>>> FirstName, LastName = LastName, FirstName 
>>> print(FirstName, LastName)
('Jordan', 'kalebu')

#python #python-programming #python3 #python-tutorials #learn-python #python-tips #python-skills #python-development