Trung  Nguyen

Trung Nguyen

1595920080

Lập trình NextJs - Giới thiệu NextJs

Video demo được trích từ khóa học Lập trình NextJs tại ZendVN.com

Download souce code tại: https://github.com/luutruonghailan/hoc-lap-trinh-online-zendvn/tree/master/khoa-hoc-nextjs

#next #react

What is GEEK

Buddha Community

Lập trình NextJs - Giới thiệu NextJs
Trung  Nguyen

Trung Nguyen

1595920080

Lập trình NextJs - Giới thiệu NextJs

Video demo được trích từ khóa học Lập trình NextJs tại ZendVN.com

Download souce code tại: https://github.com/luutruonghailan/hoc-lap-trinh-online-zendvn/tree/master/khoa-hoc-nextjs

#next #react

What Is NextJS? | NextJS Crash Course

This in the second video in my NextJS framework crash course series! NextJS is a javascript framework that lets you build server-side rendering and static web applications using React. In this video, I talk about what NextJS is, what companies use it, and some of the features that make it great. Then, we use the create-next-app command to create the NextJS boiler plate starter project. We then look at what that generated and go over all the files. In the next video we will start writing code!

NextJS Crash Course Video Outline:
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLL1pJgYmqo2vYtT0v_7axfIG86fyL1whf
Course Intro - https://youtu.be/_dqkETqCJXQ
What is Next.js? - https://youtu.be/L8RaJZodkv8 ⬅️⬅️⬅️ You are here
Pages, CSS, Static Files - https://youtu.be/HM5kB2x1ccw
getInitialProps - https://youtu.be/RgQxcw2R1q0
getStaticProps - https://youtu.be/VH_3hzpAPbQ
getStaticPaths - https://youtu.be/nKg0132Nu0o
getServerSideProps - https://youtu.be/qUhYZi-KMPQ
YouTube API - https://youtu.be/jVc8qVq0NR8
GitHub API - https://youtu.be/4g3Ziy20quY
Strava API - https://youtu.be/fNOUHccIchU
Deploying On Vercel - https://youtu.be/ben3vRAqvKE

Social media dashboard GitHub: https://github.com/bjcarlson42/nextjs-social-dashboard
NextJS website: https://nextjs.org/
My website api route example: https://benjamincarlson.io/api/gear

(0:00) Introduction
(0:43) NextJS Website
(1:00) Why NextJS?
(1:44) Showcase
(2:37) create-next-app command
(5:09) Viewing code in VSCode
(5:57) Pages directory
(7:49) pages/api
(8:37) Viewing the browsable api
(8:59) My personal website api example
(10:11) public folder / gitignore package.json / README.md / yarn.lock
(11:37) Conclusion

#nextjs

#nextjs #nextjs crash course

NextJS Course Introduction | NextJS Crash Course

This in the first video in my NextJS framework crash course series! NextJS is a javascript framework that lets you build server-side rendering and static web applications using React. In this video, I go over the course outline! If you are excited for this course please like, subscribe, and turn on notifications! It helps me out so much!

Social media dashboard GitHub: https://github.com/bjcarlson42/nextjs-social-dashboard
NextJS website: https://nextjs.org/

(0:00) Introduction
(0:31) Going over entire course!

NextJS Crash Course Video Outline:
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLL1pJgYmqo2vYtT0v_7axfIG86fyL1whf
Course Intro - https://youtu.be/_dqkETqCJXQ ⬅️⬅️⬅️ You are here
What is Next.js? - https://youtu.be/L8RaJZodkv8
Pages, CSS, Static Files - https://youtu.be/HM5kB2x1ccw
getInitialProps - https://youtu.be/RgQxcw2R1q0
getStaticProps - https://youtu.be/VH_3hzpAPbQ
getStaticPaths - https://youtu.be/nKg0132Nu0o
getServerSideProps - https://youtu.be/qUhYZi-KMPQ
YouTube API - https://youtu.be/jVc8qVq0NR8
GitHub API - https://youtu.be/4g3Ziy20quY
Strava API - https://youtu.be/fNOUHccIchU
Deploying On Vercel - https://youtu.be/ben3vRAqvKE

✍️ Join my newsletter!! https://buttondown.email/benjamincarlson ✍️
I send out one email the first day of every month with new YouTube videos, Medium posts, stuff I’ve been working on, and anything else programming related I’ve found interesting.

#nextjs

#nextjs #next #javascipt #nextjs course introduction

Henry Nguyễn

Henry Nguyễn

1599622468

Lập Trình Cơ Bản PYTHON Tự Học Cho Người Mới Bắt Đầu

Hướng dẫn tự viết chương trình Python từ đâu và sử dụng Terminal trên Window mad Mac. Clip này phù hợp cho các bạn chưa biết gì về lập trình.

Trong Clip này mình sẽ hướng dẫn:

_ Một số thuật ngữ tiếng Anh ngành lập trình
_ Cài đặt Python mới nhất trên Mac và Window
_ Sử dụng Terminal thành thạo để di chuyển và chạy chương trình
_ Cài đặt và sử dụng Text Editor phổ biến Sublime Text
_ Viết chương trình đổi tiền USD sang VND
_ Chạy Hello World bằng 7 ngôn ngữ Python, Ruby, Golang, C, Java, C++, Pascal
_ Cách đổi 2 biến bằng biến phụ thứ 3

Thuật ngữ tiếng anh đã giải thích:

Path, Directory, Folder, Extension, String, Datatype, Integer, Interpreter, Compiler, Variable, Assign, Assignment Statement, Concatenate, Multiply, Multiplication, Define, Convert, Quotation, Double Quotation Marks, Colons, Print, Save, IDE, Integrated Development Environment, Text Editor, Right Click, File, Terminal

#python #lập trình

Hoang  Ha

Hoang Ha

1596255060

Giới thiệu ngành front-end. Lộ trình tự học lập trình web front-end cơ bản

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về ngành lập trình front-end web, lộ trình học lập trình front-end cơ bản nha.

#javascript #angular #node #web-development #react