CODE VN

CODE VN

1634195071

Cách Thêm Hộp nhập thẻ trong HTML CSS & JavaScript

Trong bài đăng hôm nay , bạn sẽ học cách tạo Hộp nhập thẻ Thêm trong HTML CSS & JavaScript.

Đầu vào thẻ là một thành phần giao diện người dùng (UI) cho phép người dùng thêm hoặc chèn nhiều mục nhập dưới dạng thẻ vào trường đầu vào. Trong dự án này (Nhập thẻ bằng JavaScript), như bạn có thể thấy trên trang web, có một hộp nhập với một số thẻ, nút và bộ đếm thẻ.

Bạn có thể xóa từng thẻ bằng cách nhấp vào biểu tượng đóng hoặc xóa tất cả các thẻ cùng một lúc bằng cách nhấp vào nút Xóa tất cả. Bạn chỉ có thể chèn tối đa 10 thẻ và các thẻ trùng lặp sẽ không được thêm vào trường nhập.

Hộp nhập thẻ trong JavaScript [Mã nguồn]

Để tạo Đầu vào thẻ trong HTML CSS & JavaScript. Đầu tiên, bạn cần tạo ba tệp: tệp HTML, CSS & JavaScript. Sau khi tạo các tệp này, chỉ cần dán các mã sau vào tệp của bạn.

Đầu tiên, tạo một tệp HTML với tên là index.html và dán các mã đã cho vào tệp HTML của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn phải tạo một tệp có đuôi .html.

<!DOCTYPE html>
<!-- Coding By Codequs -->
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Add Tags Input Box | Codequs</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- Unicons CDN Link for Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://unicons.iconscout.com/release/v4.0.0/css/thinline.css">
 </head>
 <body>
  <div class="wrapper">
   <div class="title">
    <img src="tag.svg" alt="icon">
    <h2>Tags</h2>
   </div>
   <div class="content">
    <p>Press enter or add a comma after each tag</p>
    <ul><input type="text" spellcheck="false"></ul>
   </div>
   <div class="details">
    <p><span>10</span> tags are remaining</p>
    <button>Remove All</button>
   </div>
  </div>
  <script src="script.js"></script>
 </body>
</html>

Thứ hai, tạo một tệp CSS với tên style.css và dán các mã đã cho vào tệp CSS của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn phải tạo một tệp có phần mở rộng .css.

/* Import Google Font - Poppins */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;600;700&display=swap');
*{
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: 'Poppins', sans-serif;
}
body{
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 min-height: 100vh;
 background: #5372F0;
}
::selection{
 color: #fff;
 background: #5372F0;
}
.wrapper{
 width: 496px;
 background: #fff;
 border-radius: 10px;
 padding: 18px 25px 20px;
 box-shadow: 0 0 30px rgba(0,0,0,0.06);
}
.wrapper :where(.title, li, li i, .details){
 display: flex;
 align-items: center;
}
.title img{
 max-width: 21px;
}
.title h2{
 font-size: 21px;
 font-weight: 600;
 margin-left: 8px;
}
.wrapper .content{
 margin: 10px 0;
}
.content p{
 font-size: 15px;
}
.content ul{
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 padding: 7px;
 margin: 12px 0;
 border-radius: 5px;
 border: 1px solid #a6a6a6;
}
.content ul li{
 color: #333;
 margin: 4px 3px;
 list-style: none;
 border-radius: 5px;
 background: #F2F2F2;
 padding: 5px 8px 5px 10px;
 border: 1px solid #e3e1e1;
}
.content ul li i{
 height: 20px;
 width: 20px;
 color: #808080;
 margin-left: 8px;
 font-size: 12px;
 cursor: pointer;
 border-radius: 50%;
 background: #dfdfdf;
 justify-content: center;
}
.content ul input{
 flex: 1;
 padding: 5px;
 border: none;
 outline: none;
 font-size: 16px;
}
.wrapper .details{
 justify-content: space-between;
}
.details button{
 border: none;
 outline: none;
 color: #fff;
 font-size: 14px;
 cursor: pointer;
 padding: 9px 15px;
 border-radius: 5px;
 background: #5372F0;
 transition: background 0.3s ease;
}
.details button:hover{
 background: #2c52ed;
}

Cuối cùng, tạo một tệp JavaScript với tên script.js và dán các mã đã cho vào tệp JavaScript của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn phải tạo một tệp có đuôi .js.

const ul = document.querySelector("ul"),
input = document.querySelector("input"),
tagNumb = document.querySelector(".details span");

let maxTags = 10,
tags = ["coding", "nepal"];

countTags();
createTag();

function countTags(){
  input.focus();
  tagNumb.innerText = maxTags - tags.length;
}

function createTag(){
  ul.querySelectorAll("li").forEach(li => li.remove());
  tags.slice().reverse().forEach(tag =>{
    let liTag = `<li>${tag} <i class="uit uit-multiply" onclick="remove(this, '${tag}')"></i></li>`;
    ul.insertAdjacentHTML("afterbegin", liTag);
  });
  countTags();
}

function remove(element, tag){
  let index = tags.indexOf(tag);
  tags = [...tags.slice(0, index), ...tags.slice(index + 1)];
  element.parentElement.remove();
  countTags();
}

function addTag(e){
  if(e.key == "Enter"){
    let tag = e.target.value.replace(/\s+/g, ' ');
    if(tag.length > 1 && !tags.includes(tag)){
      if(tags.length < 10){
        tag.split(',').forEach(tag => {
          tags.push(tag);
          createTag();
        });
      }
    }
    e.target.value = "";
  }
}

input.addEventListener("keyup", addTag);

const removeBtn = document.querySelector(".details button");
removeBtn.addEventListener("click", () =>{
  tags.length = 0;
  ul.querySelectorAll("li").forEach(li => li.remove());
  countTags();
});

Vậy là xong, bây giờ bạn đã tạo thành công Hộp nhập thẻ thêm trong HTML CSS & JavaScript.

What is GEEK

Buddha Community

Lyda White

Lyda White

1628189100

How to Image Uploader with Preview || Html CSS JavaScript

Image Uploader with Preview || Html CSS JavaScript || #html #css #javascript #coding

#html #css #javascript 

code savvy

code savvy

1630506330

Product landing page using HTML CSS & JavaScript | web design

Knowledge

This video is about the product landing page using HTML CSS And JavaScript, in which we created a simple product landing page using HTML CSS and in order to perform  those powerful animations we use the GSAP a JavaScript animation library for work done.

In this video we broadly cover the concepts of CSS Flex box and CSS Grid system and Some CSS Properties such as nth child selector, ::before & ::after much more.

Don't forget to join the channel for more videos like this. Code Savvy

📁 Assets 
Icons : https://fontawesome.com/
Fonts : https://fonts.google.com/
GitHub : https://github.com/ananikets18
GSAP : https://greensock.com/gsap/

Outline ⏱

0:00 - Intro
0:10 - Result
0:38 - Project Setup
01:35 – Reset HTML
02:21 – Left Container HTML
03:41 – Wrapper
14:58 – Bottom Shoe Nav
26:23 – Right Container HTML
33:10 – Product Size
35:49 – Reviews
41:11 – GSAP Animations

Click to Watch Full tutorial on YOUTUBE

#html  #css  #javascript  #web-development #html5 

#html #css #tailwindcss #javascript 

code savvy

code savvy

1629473371

Web Design Speed Code | HTML, CSS, JavaScript (GSAP) | Portfolio Design

Portfolio Website Design with HTML, CSS & Javascript

 

Hello Everyone, In this video we'll create a Portfolio Page design using HTML, CSS & JavaScript (GSAP) 📁

🧠 Knowledge : 

Html, CSS (Flexbox), JavaScript DOM, Javascript Animations.

Anyway, you can learn everything mentioned. Follow the tutorial.

⏱ Outline

 

#css #javascript  #JavaScript  #HTML #html 

Click to Watch Full Tutorial 

anita maity

anita maity

1618667723

Sidebar Menu Using Only HTML and CSS | Side Navigation Bar

how to create a Sidebar Menu using HTML and CSS only. Previously I have shared a Responsive Navigation Menu Bar using HTML & CSS only, now it’s time to create a Side Navigation Menu Bar that slides from the left or right side.

Demo

#sidebar menu using html css #side navigation menu html css #css side navigation menu bar #,pure css sidebar menu #side menu bar html css #side menu bar using html css

Nandini roy

Nandini roy

1618667097

Responsive Personal Portfolio Website Using HTML CSS and JavaScript

Tutorial: https://youtu.be/9DDiorNZiyw

#create a portfolio website with html css javascript #personal portfolio complete website using only html css javascript #responsive portfolio website html css javascript #responsive personal portfolio website #portfolio website #responsive website