Hong  Nhung

Hong Nhung

1648652400

Cách Sử Dụng Hàm điều Kiện IF Trong Excel Từ Cơ Bản đến Nâng Cao

Trong video này, tôi sẽ Hướng dẫn cách sử dụng hàm điều kiện IF trong Excel từ cơ bản đến nâng cao

Link tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/17iXDDf8hWeO-FMGHBV7pTlJ7tB5dJdD-/view

#excel 

What is GEEK

Buddha Community

 Cách Sử Dụng Hàm điều Kiện IF Trong Excel Từ Cơ Bản đến Nâng Cao
Hong  Nhung

Hong Nhung

1648652400

Cách Sử Dụng Hàm điều Kiện IF Trong Excel Từ Cơ Bản đến Nâng Cao

Trong video này, tôi sẽ Hướng dẫn cách sử dụng hàm điều kiện IF trong Excel từ cơ bản đến nâng cao

Link tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/17iXDDf8hWeO-FMGHBV7pTlJ7tB5dJdD-/view

#excel 

Hong  Nhung

Hong Nhung

1648573200

Cách Sử Dụng Hàm XLOOKUP Trong Excel Từ Cơ Bản đến Nâng Cao

Trong video này, tôi sẽ Hướng dẫn cách sử dụng hàm XLOOKUP trong Excel từ cơ bản đến nâng cao

Link tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/18PeNRoGFsiAuecIs9VZiRnZlYpodIuig/view

#excel 

Hong  Nhung

Hong Nhung

1648587600

Cách Sử Dụng Hàm LET Trong Excel Từ Cơ Bản đến Nâng Cao

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LET trong Excel từ cơ bản đến nâng cao

Link tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/1vKRDN8kVOI6gaflEpSM0uatsOopp5jtj/view#
#excel 

Hong  Nhung

Hong Nhung

1646337600

Cách Sử Dụng Hàm Switch Trong Excel Từ Cơ Bản đến Nâng Cao

Trong video này, tôi sẽ Hướng dẫn các bạn sử dụng hàm switch trong excel từ cơ bản đến nâng cao
--------------
Link tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/1AJztEGncBlrXNLEkwUXvPfubmAik41ok/view

#excel 

Hong  Nhung

Hong Nhung

1648566000

Cách Sử Dụng Hàm FORMULATEXT Trong Excel Từ Cơ Bản đến Nâng Cao

Trong video này, tôi sẽ Hướng dẫn cách sử dụng hàm FORMULATEXT trong Excel từ cơ bản đến nâng cao
 

#excel