Peyton  Ullrich

Peyton Ullrich

1625871420

How To Install MySQL on Ubuntu 20.04

  1. sudo apt update
  2. sudo apt install mysql-server
  3. sudo mysql_secure_installation
  4. sudo mysql
  5. mysql -u root -p
  6. mysql -u sammy -p
  7. systemctl status mysql.service
  8. sudo mysqladmin -p -u sammy version

#mysql #ubuntu 20.04

How To Install MySQL on Ubuntu 20.04