วัตถุใน JavaScript คืออะไร

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุ JavaScript วิธีสร้างวัตถุ และวิธีแก้ไข/ลบคุณสมบัติในวัตถุ

วัตถุเป็นโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญในจาวาสคริปต์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาร์เรย์เป็นวัตถุใน JavaScript และคุณจะใช้มันตลอดเวลา

ออบเจกต์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดกลุ่มข้อมูลและฟังก์ชันการทำงาน ดังนั้นคุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้มากมายกับออบเจ็กต์ใน JavaScript โหนด DOM และโหนด DOM ใดๆ ที่สร้างขึ้นด้วยcreateElementเป็นตัวอย่างของวัตถุใน JavaScript

ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับวัตถุ:

 • วัตถุ JavaScript คืออะไร?
 • วิธีสร้างวัตถุใน JavaScript
 • วิธีเพิ่มคุณสมบัติในวัตถุ
 • เหตุใดจึงletต้องใช้คำหลักมากกว่าเครื่องหมายจุด
 • วิธีแก้ไขคุณสมบัติในวัตถุ
 • วิธีลบคุณสมบัติในวัตถุ
 • วิธีใช้คีย์พิเศษในวัตถุ
 • วิธีเข้าถึงคุณสมบัติด้วยวงเล็บเหลี่ยม
 • วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติแบบไดนามิก
 • ไวยากรณ์ชวเลขของเมธอด
 • ข้อดีของการใช้ Object Short Method เหนือ Method ปกติ
 • ตัวดำเนินการกระจายวัตถุ
 • การทำลายวัตถุ
 • วิธีใช้thisคำหลักใน JavaScript
 • บทสรุป

วัตถุ JavaScript คืออะไร?

วัตถุในชีวิตประจำวันมีคุณสมบัติและ "วิธี" การกระทำ ยกตัวอย่างเช่นพัดลม เป็นวัตถุที่มีคุณสมบัติ เช่น ยี่ห้อ สี หรือรุ่น และการดำเนินการที่สามารถทำได้ เช่น ห้องทำความเย็นและการควบคุมความชื้น

ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น อ็อบเจกต์ใน JavaScript เป็นโครงสร้างข้อมูลหลักที่ประกอบด้วยคุณสมบัติและเมธอด แม้ว่าเมธอดจะเป็นฟังก์ชัน/การกระทำที่อ็อบเจกต์สามารถดำเนินการได้ (เช่น ห้องขับขี่และห้องทำความเย็นที่มีวัตถุในชีวิตจริง เช่น รถยนต์และพัดลม) คุณสมบัติคือลักษณะของอ็อบเจ็กต์ เช่น ชื่อและมูลค่าของวัตถุ

ออบเจกต์ช่วยให้คุณจัดกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันและแยกรหัสออกเป็นส่วนตรรกะ ใน JavaScript เรามีค่าดั้งเดิมและค่าอ้างอิง Number, Boolean, Null, Undefined, String และ Symbol เป็นค่าดั้งเดิม ในขณะที่ออบเจ็กต์ เช่น โหนด DOM อาร์เรย์ และอื่นๆ เป็นค่าอ้างอิง

ทั้งในชีวิตจริงและ JavaScript คุณสามารถใช้ออบเจกต์ได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและวิธีการ เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุ JavaScript ในขณะนี้

วิธีสร้างวัตถุใน JavaScript

เราจะใช้โค้ดด้านล่างเป็นตัวอย่าง:

const person = {
 name:'kamal',
 age:30,
 friends:[
   'Shola','Ade','Ibraheem'
 ],
 greet:function(){
  alert('Hello World')
 }
}

การสร้างวัตถุ

ในโค้ดข้างต้น เรามีpersonวัตถุที่เราสร้างขึ้นด้วยวงเล็บปีกกา วัตถุมีคู่ของคีย์-ค่า คุณสามารถจัดเก็บคู่คีย์-ค่าในวัตถุ JavaScript โดยเชื่อมโยงแต่ละคีย์ด้วยค่าที่ไม่ซ้ำกัน

คู่คีย์-ค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถดึงค่าโดยใช้คีย์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น วัตถุด้านบนแสดงถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่น "ชื่อ" "อายุ" "เพื่อน" และฟังก์ชัน "ทักทาย" คุณสมบัติแต่ละรายการจะกลายเป็นคู่คีย์-ค่าโดยมีชื่อคุณสมบัติเป็นคีย์และค่าคุณสมบัติเป็นค่า ทั้งคุณสมบัติและเมธอดถูกสร้างขึ้นภายในวัตถุ

ในการสร้างคีย์ในวัตถุ คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำหลัก let หรือ const เนื่องจากอ็อบเจ็กต์เป็นไดนามิก คุณจึงเพิ่มหรือเปลี่ยนคุณสมบัติได้โดยไม่ต้องประกาศตัวแปร แต่คุณขึ้นต้นด้วยชื่อที่คุณต้องการ เครื่องหมายทวิภาค แล้วตามด้วยค่าของคุณ

เราสร้างอาร์เรย์friendsภายในวัตถุเพื่อแสดงว่าเราสามารถมีวัตถุอยู่ภายในวัตถุได้ เราสร้างเมธอด (ซึ่งเป็นฟังก์ชัน) ภายในอ็อบเจกต์ด้วยgreetคีย์

วิธีเพิ่มคุณสมบัติในวัตถุ

มีสองวิธีหลักในการเพิ่มคุณสมบัติให้กับวัตถุใน JavaScript ประการแรกคือการสร้างวัตถุใหม่เอี่ยม

let person = {
 name:'kamal',
 age:30,
 friends:[
   'Shola','Ade','Ibraheem'
 ],
 greet:function(){
  alert('Hello World')
 }
}
 person = {
 name:'kamal',
 age:30,
 friends:[
   'Shola','Ade','Ibraheem'
 ],
 greet:function(){
  alert('Hello World')
 },
 isAdmin:true
}

With the above code, we created the first person object using the let keyword, allowing us to reassign it to a new value. We then added the "isAdmin" property to the person object. If you run console.log(person), you will see that "isAdmin" is now part of the object's properties.

The second approach is to add properties using dot notation.

const person = {
 name:'kamal',
 age:30,
 friends:[
   'Shola','Ade','Ibraheem'
 ],
 greet:function(){
  alert('Hello World')
 }
}
person.isAdmin = true;

With dot notation, you can access properties that an object has not added before. For example, if the person object doesn't have an "isAdmin" property, accessing it will return "undefined".

You can add the "isAdmin" property to the person object using dot notation, and you can also overwrite any property by assigning a new value to it. This approach is shorter and simpler compared to other methods.

Why let Keyword Over dot Notation?

The choice between using the let keyword and dot notation depends on whether you need to create a new object reference or modify an existing one.

You would use the let keyword to create a new object when you need to create a new reference to an object, separate from any existing references to similar objects.

On the other hand, you would use dot notation to add or modify properties on an existing object reference. This is useful when you want to make changes to an object without creating a new reference.

How to Modify Properties in an Object

You can also use dot notation to modify properties in an object. The below code shows that the property name with the pair value kamal will be changed to lawal when modified using dot notation.

const person = {
 name:'kamal',
 age:30,
 friends:[
   'Shola','Ade','Ibraheem'
 ],
 greet:function(){
  alert('Hello World')
 }
}
person.isAdmin = true;
person.name = 'lawal';
console.log(person);

How to Delete Properties in an Object

It is very simple to delete a property in an object. JavaScript has a special keyword called "delete" that allows you to discard any properties you wish.

const person = {
 name:'kamal',
 age:30,
 friends:[
   'Shola','Ade','Ibraheem'
 ],
 greet:function(){
  alert('Hello World')
 }
}
person.isAdmin = true;
delete person.friends;
console.log(person);

The property friends will be deleted from the object with the above code.

How to Use Special Keys in Objects

You can use anything as a key name that you can use as a variable name. But not every key name can serve as a variable name because keys are more flexible than variables.

let person = {
 name:'kamal',
 age:37,
}

Suppose you want to use "last name" as a key instead of "name". JavaScript syntax does not allow two separate words in this naming convention.

But you can overcome this by using a special key in an object. JavaScript automatically converts any key you enter into a string, even the key "age". As a result, objects in JavaScript are a dictionary of string keys and values of any type.

let person = {
 last name:'kamal',
 age:30,
 friends:[
   'Shola','Ade','Ibraheem'
 ],
 greet:function(){
  alert('Hello World')
 }
}

To use "last name" as a key in the above code, you need to inform JavaScript that it is a key by enclosing it in quotes, either single or double quotes will work. Using a name that can also be used as a variable is recommended instead of this exception method of setting a key.

let person = {
 'last name':'kamal',
 age:30,
 friends:[
   'Shola','Ade','Ibraheem'
 ],
 greet:function(){
  alert('Hello World')
 }
}

Using single quotes to surround "last name" and using it as a key name is valid JavaScript code and will work properly.

How to Access Properties with Square Brackets

To add and modify properties in an object, you can use the object notation method. However, there is another method in JavaScript for accessing object properties, known as square bracket notation, which enables you to access a property created by a special key in JavaScript.

let person = {
 'last name':'kamal',
 age:30,
 friends:[
   'Shola','Ade','Ibraheem'
 ],
}
// console.log(person.last name); is not valid in JavaScript

You cannot access the key name 'last name' using the dot notation method, but you can use the square bracket notation, which is available for any object.

console.log(person['last name']);

The above code will display the value of the last name key which is kamal. However, it is crucial to enclose your key within single or double quotes.

How to Dynamically Set Properties

You can enable another dynamic feature with square brackets and objects in JavaScript. This works when you need to define a new property, especially when you don't know the property name.

ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่ทราบข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนล่วงหน้า แต่คุณจะต้องเพิ่มคุณสมบัติที่มีชื่อนั้นให้กับวัตถุ

const userName ='level';

let person = {
 'first name':'kamal',
 age:30,
 [userName]: 'see',
}
console.log(person);

โดยไม่ใส่ชื่อผู้ใช้ในวงเล็บเหลี่ยม ระบบจะเพิ่มคุณสมบัติที่มีชื่อ userName แทนค่าที่เก็บไว้ภายในนั้น การเพิ่มวงเล็บเหลี่ยมให้กับuserNameจะค้นหาและนำค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรเป็นชื่อคีย์ และเพิ่มไปยังวัตถุบุคคล

ไวยากรณ์ชวเลขของเมธอด

มีไวยากรณ์ทางเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดวิธีการในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามธรรมเนียมแล้ว ในการสร้างเมธอดในออบเจกต์ คุณต้องมีคีย์และค่า โดยที่คุณสร้างค่าเป็นเมธอดโดยใช้คีย์เวิร์ดของฟังก์ชัน

let person = {
 name:'jamaldeen',
 age:30,
 hobbies:[
   'reading','playing','sleeping'
 ],
 speek:function(){
  return this.hobbies
 }
}
console.log(person.speak());

ในโค้ดข้างต้น เมธอดถูกสร้างขึ้นด้วยคีย์เวิร์ดของฟังก์ชันตามหลังโคลอน หรือคุณสามารถทำสิ่งนี้:

let person = {
 name:'jamaldeen',
 age:30,
 hobbies:[
   'reading','playing','sleeping'
 ],
 speek(){
  return this.hobbies
 }
}
console.log(person.speak());

ใน JavaScript การสร้างเมธอดด้วย object short method เป็นเครื่องหมายชวเลข ข้ามคีย์เวิร์ด "function" และโคลอน (:) ก่อนที่เนื้อหาของฟังก์ชันจะได้รับอนุญาตโดยใช้เมธอดสั้นๆ

นี่เป็นเพราะไวยากรณ์ของเมธอดแบบสั้น คุณสมบัติถูกกำหนดเป็นเมธอดโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้คีย์เวิร์ด "ฟังก์ชัน" ไร้ประโยชน์

รหัสยังคงใช้งานได้เนื่องจากเอ็นจิ้น JavaScript รู้จักไวยากรณ์ชวเลขและตีความว่าเป็นคำจำกัดความของฟังก์ชันปกติ

ข้อดีของการใช้ Object Short Method เหนือ Method ปกติ

ข้อดีบางประการของการใช้วิธีสั้นแบบออบเจกต์เหนือวิธีปกติมีดังนี้

 1. ความกระชับ: วิธีการสั้น ๆ ของวัตถุแตกต่างจากวิธีการปกติ ช่วยให้คุณเขียนโค้ดที่กะทัดรัดและอ่านง่ายขึ้น
 2. Improved performance: Although, the performance of both object short methods and regular are similar, but the shorter syntax makes it easier to write and maintain your code.
 3. Reusability: You can easily reuse object short methods in other objects.
 4. Better organization: With object short methods, you can easily group related methods within an object and keep your code organized.

While using object short methods is good, using regular methods may still be more appropriate. It's important to choose the right approach based on your particular requirements.

Object Spread Operator

The object spread operator is a popular and powerful syntax in JavaScript. The spread operator takes all the key-value pairs of an object and copies the key name and value into a new object.

อ็อบเจกต์คือค่าอ้างอิง และถ้าคุณต้องการสำเนาของอ็อบเจ็กต์โดยไม่ชี้ไปที่คุณสมบัติเดียวกันในหน่วยความจำ ตัวดำเนินการสเปรดคือคำตอบ

let person = {
 name:'kamal',
 age:30,
 hobbies:[
   'reading','playing','sleeping'
 ]
}
console.log(person);
const person2 ={...person};
console.log(person2.age);

ไวยากรณ์สำหรับตัวดำเนินการกระจายวัตถุอยู่ระหว่างวงเล็บเปิดและปิด จากนั้นควรมีจุดสามจุดและวัตถุที่คุณต้องการกระจายลงในวัตถุนี้

การทำลายวัตถุ

การทำลายออบเจกต์เป็นคุณลักษณะที่สำคัญใน JavaScript ที่ช่วยให้คุณสามารถดึงค่าจากออบเจ็กต์และกำหนดค่าให้กับตัวแปรแต่ละตัว

ในการทำลายวัตถุ ให้ใช้รูปแบบการทำลายทางด้านซ้ายของคำสั่งกำหนด และวัตถุที่คุณต้องการแยกค่าจากด้านขวา ตัวอย่างเช่น:

const person = { name: 'lawal', age: 39 };
const { person, age } = person;
console.log(name); // 'lawal'
console.log(age); // 39

คำconstสั่งใช้การทำลายวัตถุเพื่อแยก คุณสมบัติ nameและageออกจากpersonวัตถุและกำหนดให้กับตัวแปรสองตัวแยกกัน นี่เป็นวิธีกระชับและมีประสิทธิภาพในการดึงค่าจากวัตถุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับวัตถุที่ซับซ้อน

การทำลายออบเจกต์ยังช่วยให้คุณสามารถระบุค่าเริ่มต้นได้ ในกรณีที่คุณสมบัติที่คุณต้องการแยกไม่มีอยู่ในออบเจ็กต์ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อตัวแปรที่กำลังแยกออกมาโดยใช้นามแฝง ทำให้คุณควบคุมโครงสร้างและการตั้งชื่อของค่าที่แยกออกมาได้ดีขึ้น

วิธีใช้thisคำหลักใน JavaScript

คีย์เวิร์ด คืออะไรthis? thisเป็นคำหลักเฉพาะใน JavaScript ซึ่งสำคัญที่สุดเมื่อใช้ภายในฟังก์ชันในวัตถุ แต่คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ในโค้ดของคุณ นอกเหนือจากเนื้อหาฟังก์ชันของวัตถุ

thisเป็นคำหลักที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการอ้างอิงวัตถุปัจจุบันที่ใช้

let person = {
 name:'kamal',
 age:30,
 greet:function(){
  return `My name is ${this.name}, and my age is ${this.age} years old`;
 },
}
console.log(person.greet());
// My name is kamal, and my age is 30 years old.

โค้ดด้านบนแสดงให้เห็นว่าคำหลัก "นี้" อ้างถึงวัตถุที่มีฟังก์ชัน ในกรณีนี้คือวัตถุ "บุคคล" และผลลัพธ์จะแสดงผลลัพธ์ของฟังก์ชัน "ทักทาย"

โดยไม่คำนึงว่าตำแหน่งใดภายในวัตถุthisคำหลักจะอ้างอิงถึงเอนทิตีที่เรียกใช้ฟังก์ชันในโค้ดเสมอ การใช้thisในบริบทที่แตกต่างกันภายในโค้ดสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น:

let person = {
 name:'kamal',
 age:30,
 greet:function(){
  return `My name is ${this.name}, and my age is ${this.age} years old`;
 },
}
console.log(this);

ผลลัพธ์ของรหัสแสดงว่าthisคำสำคัญเมื่อ console.logged จะพิมพ์วัตถุหน้าต่าง

บทสรุป

ในบทช่วยสอนนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับออบเจกต์ JavaScript วิธีสร้างออบเจกต์ และวิธีแก้ไข/ลบคุณสมบัติในออบเจ็กต์

เราได้พูดคุยสั้น ๆ เกี่ยวกับความสำคัญของตัวดำเนินการสเปรดและการทำลายโครงสร้างวัตถุในวัตถุ JavaScript รวมถึงthisคำหลักยอดนิยมและวิธีการใช้ในวัตถุ JavaScript

ที่มา: https://www.freecodecamp.org

#javascript
 

What is GEEK

Buddha Community

วัตถุใน JavaScript คืออะไร

Rahul Jangid

1622207074

What is JavaScript - Stackfindover - Blog

Who invented JavaScript, how it works, as we have given information about Programming language in our previous article ( What is PHP ), but today we will talk about what is JavaScript, why JavaScript is used The Answers to all such questions and much other information about JavaScript, you are going to get here today. Hope this information will work for you.

Who invented JavaScript?

JavaScript language was invented by Brendan Eich in 1995. JavaScript is inspired by Java Programming Language. The first name of JavaScript was Mocha which was named by Marc Andreessen, Marc Andreessen is the founder of Netscape and in the same year Mocha was renamed LiveScript, and later in December 1995, it was renamed JavaScript which is still in trend.

What is JavaScript?

JavaScript is a client-side scripting language used with HTML (Hypertext Markup Language). JavaScript is an Interpreted / Oriented language called JS in programming language JavaScript code can be run on any normal web browser. To run the code of JavaScript, we have to enable JavaScript of Web Browser. But some web browsers already have JavaScript enabled.

Today almost all websites are using it as web technology, mind is that there is maximum scope in JavaScript in the coming time, so if you want to become a programmer, then you can be very beneficial to learn JavaScript.

JavaScript Hello World Program

In JavaScript, ‘document.write‘ is used to represent a string on a browser.

<script type="text/javascript">
	document.write("Hello World!");
</script>

How to comment JavaScript code?

 • For single line comment in JavaScript we have to use // (double slashes)
 • For multiple line comments we have to use / * – – * /
<script type="text/javascript">

//single line comment

/* document.write("Hello"); */

</script>

Advantages and Disadvantages of JavaScript

#javascript #javascript code #javascript hello world #what is javascript #who invented javascript

Hire Dedicated JavaScript Developers -Hire JavaScript Developers

It is said that a digital resource a business has must be interactive in nature, so the website or the business app should be interactive. How do you make the app interactive? With the use of JavaScript.

Does your business need an interactive website or app?

Hire Dedicated JavaScript Developer from WebClues Infotech as the developer we offer is highly skilled and expert in what they do. Our developers are collaborative in nature and work with complete transparency with the customers.

The technology used to develop the overall app by the developers from WebClues Infotech is at par with the latest available technology.

Get your business app with JavaScript

For more inquiry click here https://bit.ly/31eZyDZ

Book Free Interview: https://bit.ly/3dDShFg

#hire dedicated javascript developers #hire javascript developers #top javascript developers for hire #hire javascript developer #hire a freelancer for javascript developer #hire the best javascript developers

Niraj Kafle

1589255577

The essential JavaScript concepts that you should understand

As a JavaScript developer of any level, you need to understand its foundational concepts and some of the new ideas that help us developing code. In this article, we are going to review 16 basic concepts. So without further ado, let’s get to it.

#javascript-interview #javascript-development #javascript-fundamental #javascript #javascript-tips

Ajay Kapoor

1626321063

JS Development Company India | JavaScript Development Services

PixelCrayons: Our JavaScript web development service offers you a feature-packed & dynamic web application that effectively caters to your business challenges and provide you the best RoI. Our JavaScript web development company works on all major frameworks & libraries like Angular, React, Nodejs, Vue.js, to name a few.

With 15+ years of domain expertise, we have successfully delivered 13800+ projects and have successfully garnered 6800+ happy customers with 97%+ client retention rate.

Looking for professional JavaScript web app development services? We provide custom JavaScript development services applying latest version frameworks and libraries to propel businesses to the next level. Our well-defined and manageable JS development processes are balanced between cost, time and quality along with clear communication.

Our JavaScript development companies offers you strict NDA, 100% money back guarantee and agile/DevOps approach.

#javascript development company #javascript development services #javascript web development #javascript development #javascript web development services #javascript web development company

Nat Grady

Nat Grady

1670062320

How to Use Zapier with MongoDB

I’m a huge fan of automation when the scenario allows for it. Maybe you need to keep track of guest information when they RSVP to your event, or maybe you need to monitor and react to feeds of data. These are two of many possible scenarios where you probably wouldn’t want to do things manually.

There are quite a few tools that are designed to automate your life. Some of the popular tools include IFTTT, Zapier, and Automate. The idea behind these services is that given a trigger, you can do a series of events.

In this tutorial, we’re going to see how to collect Twitter data with Zapier, store it in MongoDB using a Realm webhook function, and then run aggregations on it using the MongoDB query language (MQL).

The Requirements

There are a few requirements that must be met prior to starting this tutorial:

 • A paid tier of Zapier with access to premium automations
 • A properly configured MongoDB Atlas cluster
 • A Twitter account

There is a Zapier free tier, but because we plan to use webhooks, which are premium in Zapier, a paid account is necessary. To consume data from Twitter in Zapier, a Twitter account is necessary, even if we plan to consume data that isn’t related to our account. This data will be stored in MongoDB, so a cluster with properly configured IP access and user permissions is required.

You can get started with MongoDB Atlas by launching a free M0 cluster, no credit card required.

While not necessary to create a database and collection prior to use, we’ll be using a zapier database and a tweets collection throughout the scope of this tutorial.

Understanding the Twitter Data Model Within Zapier

Since the plan is to store tweets from Twitter within MongoDB and then create queries to make sense of it, we should probably get an understanding of the data prior to trying to work with it.

We’ll be using the “Search Mention” functionality within Zapier for Twitter. Essentially, it allows us to provide a Twitter query and trigger an automation when the data is found. More on that soon.

As a result, we’ll end up with the following raw data:

{
  "created_at": "Tue Feb 02 20:31:58 +0000 2021",
  "id": "1356701917603238000",
  "id_str": "1356701917603237888",
  "full_text": "In case anyone is interested in learning about how to work with streaming data using Node.js, I wrote a tutorial about it on the @MongoDB Developer Hub. https://t.co/Dxt80lD8xj #javascript",
  "truncated": false,
  "display_text_range": [0, 188],
  "metadata": {
    "iso_language_code": "en",
    "result_type": "recent"
  },
  "source": "<a href='https://about.twitter.com/products/tweetdeck' rel='nofollow'>TweetDeck</a>",
  "in_reply_to_status_id": null,
  "in_reply_to_status_id_str": null,
  "in_reply_to_user_id": null,
  "in_reply_to_user_id_str": null,
  "in_reply_to_screen_name": null,
  "user": {
    "id": "227546834",
    "id_str": "227546834",
    "name": "Nic Raboy",
    "screen_name": "nraboy",
    "location": "Tracy, CA",
    "description": "Advocate of modern web and mobile development technologies. I write tutorials and speak at events to make app development easier to understand. I work @MongoDB.",
    "url": "https://t.co/mRqzaKrmvm",
    "entities": {
      "url": {
        "urls": [
          {
            "url": "https://t.co/mRqzaKrmvm",
            "expanded_url": "https://www.thepolyglotdeveloper.com",
            "display_url": "thepolyglotdeveloper.com",
            "indices": [0, 23]
          }
        ]
      },
      "description": {
        "urls": ""
      }
    },
    "protected": false,
    "followers_count": 4599,
    "friends_count": 551,
    "listed_count": 265,
    "created_at": "Fri Dec 17 03:33:03 +0000 2010",
    "favourites_count": 4550,
    "verified": false
  },
  "lang": "en",
  "url": "https://twitter.com/227546834/status/1356701917603237888",
  "text": "In case anyone is interested in learning about how to work with streaming data using Node.js, I wrote a tutorial about it on the @MongoDB Developer Hub. https://t.co/Dxt80lD8xj #javascript"
}

The data we have access to is probably more than we need. However, it really depends on what you’re interested in. For this example, we’ll be storing the following within MongoDB:

{
  "created_at": "Tue Feb 02 20:31:58 +0000 2021",
  "user": {
    "screen_name": "nraboy",
    "location": "Tracy, CA",
    "followers_count": 4599,
    "friends_count": 551
  },
  "text": "In case anyone is interested in learning about how to work with streaming data using Node.js, I wrote a tutorial about it on the @MongoDB Developer Hub. https://t.co/Dxt80lD8xj #javascript"
}

Without getting too far ahead of ourselves, our analysis will be based off the followers_count and the location of the user. We want to be able to make sense of where our users are and give priority to users that meet a certain followers threshold.

Developing a Webhook Function for Storing Tweet Information with MongoDB Realm and JavaScript

Before we start connecting Zapier and MongoDB, we need to develop the middleware that will be responsible for receiving tweet data from Zapier.

Remember, you’ll need to have a properly configured MongoDB Atlas cluster.

We need to create a Realm application. Within the MongoDB Atlas dashboard, click the Realm tab.

MongoDB Realm Applications

For simplicity, we’re going to want to create a new application. Click the Create a New App button and proceed to fill in the information about your application.

From the Realm Dashboard, click the 3rd Party Services tab.

Realm Dashboard 3rd Party Services

We’re going to want to create an HTTP service. The name doesn’t matter, but it might make sense to name it Twitter based on what we’re planning to do.

Because we plan to work with tweet data, it makes sense to call our webhook function tweet, but the name doesn’t truly matter.

Realm Tweet Webhook

With the exception of the HTTP Method, the defaults are fine for this webhook. We want the method to be POST because we plan to create data with this particular webhook function. Make note of the Webhook URL because it will be used when we connect Zapier.

The next step is to open the Function Editor so we can add some logic behind this function. Add the following JavaScript code:

exports = function (payload, response) {

  const tweet = EJSON.parse(payload.body.text());

  const collection = context.services.get("mongodb-atlas").db("zapier").collection("tweets");

  return collection.insertOne(tweet);

};

In the above code, we are taking the request payload, getting a handle to the tweets collection within the zapier database, and then doing an insert operation to store the data in the payload.

There are a few things to note in the above code:

 1. We are not validating the data being sent in the request payload. In a realistic scenario, you’d probably want some kind of validation logic in place to be sure about what you’re storing.
 2. We are not authenticating the user sending the data. In this example, we’re trusting that only Zapier knows about our URL.
 3. We aren’t doing any error handling.

When we call our function, a new document should be created within MongoDB.

By default, the function will not deploy when saving. After saving, make sure to review and deploy the changes through the notification at the top of the browser window.

Creating a “Zap” in Zapier to Connect Twitter to MongoDB

So, we know the data we’ll be working with and we have a MongoDB Realm webhook function that is ready for receiving data. Now, we need to bring everything together with Zapier.

For clarity, new Twitter matches will be our trigger in Zapier, and the webhook function will be our event.

Within Zapier, choose to create a new “Zap,” which is an automation. The trigger needs to be a Search Mention in Twitter, which means that when a new Tweet is detected using a search query, our events happen.

Zapier Twitter Search Mention

For this example, we’re going to use the following Twitter search query:

url:developer.mongodb.com -filter:retweets filter:safe lang:en -from:mongodb -from:realm

The above query says that we are looking for tweets that include a URL to developer.mongodb.com. The URL doesn’t need to match exactly as long as the domain matches. The query also says that we aren’t interested in retweets. We only want original tweets, they have to be in English, and they have to be detected as safe for work.

In addition to the mentioned search criteria, we are also excluding tweets that originate from one of the MongoDB accounts.

In theory, the above search query could be used to see what people are saying about the MongoDB Developer Hub.

With the trigger in place, we need to identify the next stage of the automation pipeline. The next stage is taking the data from the trigger and sending it to our Realm webhook function.

Zapier to Realm Webhook

As the event, make sure to choose Webhooks by Zapier and specify a POST request. From here, you’ll be prompted to enter your Realm webhook URL and the method, which should be POST. Realm is expecting the payload to be JSON, so it is important to select JSON within Zapier.

We have the option to choose which data from the previous automation stage to pass to our webhook. Select the fields you’re interested in and save your automation.

The data I chose to send looks like this:

{
  "created_at": "Tue Feb 02 20:31:58 +0000 2021",
  "username": "nraboy",
  "location": "Tracy, CA",
  "follower_count": "4599",
  "following_count": "551",
  "message": "In case anyone is interested in learning about how to work with streaming data using Node.js, I wrote a tutorial about it on the @MongoDB Developer Hub. https://t.co/Dxt80lD8xj #javascript"
}

The fields do not match the original fields brought in by Twitter. It is because I chose to map them to what made sense for me.

When deploying the Zap, anytime a tweet is found that matches our query, it will be saved into our MongoDB cluster.

Analyzing the Twitter Data in MongoDB with an Aggregation Pipeline

With tweet data populating in MongoDB, it’s time to start querying it to make sense of it. In this fictional example, we want to know what people are saying about our Developer Hub and how popular these individuals are.

To do this, we’re going to want to make use of an aggregation pipeline within MongoDB.

Take the following, for example:

[
  {
    "$addFields": {
      "follower_count": {
        "$toInt": "$follower_count"
      },
      "following_count": {
        "$toInt": "$following_count"
      }
    }
  }, {
    "$match": {
      "follower_count": {
        "$gt": 1000
      }
    }
  }, {
    "$group": {
      "_id": {
        "location": "$location"
      },
      "location": {
        "$sum": 1
      }
    }
  }
]

There are three stages in the above aggregation pipeline.

We want to understand the follower data for the individual who made the tweet, but that data comes into MongoDB as a string rather than an integer. The first stage of the pipeline takes the follower_count and following_count fields and converts them from string to integer. In reality, we are using $addFields to create new fields, but because they have the same name as existing fields, the existing fields are replaced.

The next stage is where we want to identify people with more than 1,000 followers as a person of interest. While people with fewer followers might be saying great things, in this example, we don’t care.

After we’ve filtered out people by their follower count, we do a group based on their location. It might be valuable for us to know where in the world people are talking about MongoDB. We might want to know where our target audience exists.

The aggregation pipeline we chose to use can be executed with any of the MongoDB drivers, through the MongoDB Atlas dashboard, or through the CLI.

Conclusion

You just saw how to use Zapier with MongoDB to automate certain tasks and store the results as documents within the NoSQL database. In this example, we chose to store Twitter data that matched certain criteria, later to be analyzed with an aggregation pipeline. The automations and analysis options that you can do are quite limitless.

If you enjoyed this tutorial and want to get engaged with more content and like-minded developers, check out the MongoDB Community.

This content first appeared on MongoDB.

Original article source at: https://www.thepolyglotdeveloper.com/

#mongodb #zapier