Front-End Developer ơi, hãy học cho chắc CSS rồi học JavaScript

Front-End Developer ơi, hãy học cho chắc CSS rồi học JavaScript

Mình biết nhiều anh em (Front-End Developer) muốn đốt cháy giai đoạn, học lướt CSS, rồi nhảy sang Bootstrap đến Javascript… Nhưng tin mình đi, anh em sẽ phải trả lại món nợ kĩ thuật này nhanh thôi.

Mình biết nhiều anh em muốn đốt cháy giai đoạn, học lướt CSS, rồi nhảy sang Bootstrap đến Javascript… Nhưng tin mình đi, anh em sẽ phải trả lại món nợ kĩ thuật này nhanh thôi.

Một số bạn còn đang học, chưa làm dự án thực tế thì mình sẽ giải thích ngắn gọn công việc Front-End ở công đa số công ty như sau.

Front-End thì làm những gì

Là người lập trình Front-End, bạn sẽ đảm nhiệm khâu giao diện người dùng sao cho phù hợp yêu cầu khách hàng nhất có thể. Đôi lúc công việc của bạn sẽ rơi vào các trường hợp như dưới đây.

  • Bạn gia nhập một team và team bạn không có designer, chỉ toàn là dev và tester. Lúc nhận dự án về, chính các dev Front-End là người tự phát thảo giao diện và tự code. Lúc này bạn phải có sự hiểu biết về UI/UX và cách sử dụng các phần mềm design web như Adobe XD, Sketch, Fegma, Photoshop…
  • Bạn nhận design từ designer và code lại bằng HTML, CSS, Javascript. Đây là trường hợp phổ biến nhất.
  • Bạn nhận nguyên một template mà ai đó đã code sẵn bằng HTML, CSS, (hoặc có một chút JS). Nhiệm vụ của bạn là code lại, chuyển nó sang SPA (Single Page Application). Lúc này 90% thời bạn sẽ chỉ code với Javascript

Website đẹp

Để thiết kế một website đẹp bạn phải hiểu UI/UX

Như bạn thấy đó, lập trình Front-End không chỉ dừng lại ở việc bạn chỉ code CSS, hay Javascript mà đôi khi còn phải đảm nhận thiết kế design sản phẩm nữa (có thể không xuất sắc như một designer nhưng phải ở mức chấp nhận được).

css javascript web-development bootstrap

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Hire Dedicated JavaScript Developers -Hire JavaScript Developers

Hire dedicated JavaScript Developers who are proficient in AngularJS, ReactJS, NodeJS, & VueJS frameworks. Get flexible hiring models as per your business requirements.

Hire CSS Developer

Want to develop a website or re-design using CSS Development? We build a website and we implemented CSS successfully if you are planning to **[Hire CSS Developer](https://hourlydeveloper.io/hire-dedicated-css-developer/ "Hire CSS Developer")**...

6 Best Bootstrap Online Courses for Web Designers and Developers

6 Best Bootstrap Online Courses for Web Designers and Developers. A collection of best resources and online courses from Udemy, Pluralsight, and Coursera to learn Bootstrap in-depth for web design and development.

Web Application Tutorial | Web Development Tutorial with HTML CSS JavaScript and PHP

Learn Web Development using HTML, CSS, Javascript, and PHP from renowed professor. Web app: An interactive computer program, built with web technologies (HTML, CSS, JS), which stores (Database, Files) and manipulates data (CRUD), and is used by a team or single user to perform tasks over the internet

Why Web Development is Important for your Business

With the rapid development in technology, the old ways to do business have changed completely. A lot more advanced and developed ways are ...