Hoang Kim

Hoang Kim

1606358580

Vòng Lặp FOR WHILE | Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo | Python Cơ Bản #10

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Vòng Lặp FOR WHILE, cũng như cùng nhau viết Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Python nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 9):
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial
GitHub Repo cho Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng AI:
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial/tree/master/Face_Recognition
File shape_predictor_68_face_landmarks.dat: https://github.com/italojs/facial-landmarks-recognition/blob/master/shape_predictor_68_face_landmarks.dat

 • [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
 • [1:20] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python
 • [1:30] Vòng Lặp For While trong Python
 • [6:30] Lập Trình Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng AI
 • [7:20] Cài Đặt Third-Party Modules trong Python thông qua Pip
 • [8:30] Viết Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Note 1: “python.linting.pylintArgs”: [“–generate-members”]
Note 2: https://www.life2coding.com/how-to-display-multiple-images-in-one-window-using-opencv-python/

#python #ai #artificial-intelligence

What is GEEK

Buddha Community

Vòng Lặp FOR WHILE | Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo | Python Cơ Bản #10
Minh Quan

Minh Quan

1607001900

Vòng Lặp FOR WHILE | Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo | Python Cơ Bản #10

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Vòng Lặp FOR WHILE, cũng như cùng nhau viết Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Python nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 9):
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial
GitHub Repo cho Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng AI:
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial/tree/master/Face_Recognition
File shape_predictor_68_face_landmarks.dat: https://github.com/italojs/facial-landmarks-recognition/blob/master/shape_predictor_68_face_landmarks.dat

[0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
[1:20] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python
[1:30] Vòng Lặp For While trong Python
[6:30] Lập Trình Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng AI
[7:20] Cài Đặt Third-Party Modules trong Python thông qua Pip
[8:30] Viết Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Note 1: “python.linting.pylintArgs”: [“–generate-members”]
Note 2: https://www.life2coding.com/how-to-display-multiple-images-in-one-window-using-opencv-python/

#python #programming #developer

Hoang Kim

Hoang Kim

1606358580

Vòng Lặp FOR WHILE | Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo | Python Cơ Bản #10

Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu Vòng Lặp FOR WHILE, cũng như cùng nhau viết Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Trong Python nhé các bạn 🤩 !

GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs # 9):
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial
GitHub Repo cho Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng AI:
https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial/tree/master/Face_Recognition
File shape_predictor_68_face_landmarks.dat: https://github.com/italojs/facial-landmarks-recognition/blob/master/shape_predictor_68_face_landmarks.dat

 • [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
 • [1:20] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python
 • [1:30] Vòng Lặp For While trong Python
 • [6:30] Lập Trình Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng AI
 • [7:20] Cài Đặt Third-Party Modules trong Python thông qua Pip
 • [8:30] Viết Chương Trình Nhận Diện Khuôn Mặt bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Note 1: “python.linting.pylintArgs”: [“–generate-members”]
Note 2: https://www.life2coding.com/how-to-display-multiple-images-in-one-window-using-opencv-python/

#python #ai #artificial-intelligence

Ray Patel

Ray Patel

1619518440

top 30 Python Tips and Tricks for Beginners

Welcome to my Blog , In this article, you are going to learn the top 10 python tips and tricks.

1) swap two numbers.

2) Reversing a string in Python.

3) Create a single string from all the elements in list.

4) Chaining Of Comparison Operators.

5) Print The File Path Of Imported Modules.

6) Return Multiple Values From Functions.

7) Find The Most Frequent Value In A List.

8) Check The Memory Usage Of An Object.

#python #python hacks tricks #python learning tips #python programming tricks #python tips #python tips and tricks #python tips and tricks advanced #python tips and tricks for beginners #python tips tricks and techniques #python tutorial #tips and tricks in python #tips to learn python #top 30 python tips and tricks for beginners

Ray Patel

Ray Patel

1619510796

Lambda, Map, Filter functions in python

Welcome to my Blog, In this article, we will learn python lambda function, Map function, and filter function.

Lambda function in python: Lambda is a one line anonymous function and lambda takes any number of arguments but can only have one expression and python lambda syntax is

Syntax: x = lambda arguments : expression

Now i will show you some python lambda function examples:

#python #anonymous function python #filter function in python #lambda #lambda python 3 #map python #python filter #python filter lambda #python lambda #python lambda examples #python map

Henry Nguyễn

Henry Nguyễn

1599709020

Lập Trình Trí Tuệ Nhân Tạo Cơ Bản Tự Học Cho Người Mới Bắt Đầu | Trợ Lý Ảo Python bằng 55 dòng code

Hướng dẫn lập trình trí tuệ nhân tạo, nhận giạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên AI - Artificial Intelligence cho người mới bắt đầu.

Trong Clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn:

_ Phân tích, xây dựng chương trình trợ lý ảo
_ Cách xử dụng google hiệu quả
_ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Natural Language Processing
_ Nhận dạng giọng nói - Speech Recognition
_ Biến đổi thành giọng nói - Text to Speech
_ Lấy ngày, thời gian hiện tại
_ Câu lệnh điều kiện - if else
_ Cài đặt thư viện ngoài - pip install
_ Xử lý lỗi - error handling, error catching
_ Vòng lặp while, break

#python #artificial intelligence #ai #trợ lý ảo