Hong Nhung

Hong Nhung

1599116685

Deploy ứng dụng chat realtime Laravel, VueJS, SockerIO, Redis trên Ubuntu

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với blog của mình

Ở 2 bài trước chúng ta đã biết cách sử dụng Public, Private và Presence channel để xây dựng ứng dụng chat realtime với Laravel.

Giờ ở local đã chạy ngon, vấn đề là làm sao để có thể deploy ứng dụng ra server thật cho các anh chị em khác vào sử dụng. Vì việc deploy 1 ứng dụng Laravel ra production sẽ khá là khác so với lúc ta setup ở local và rất nhiều bạn đã comment cho mình là viết về 1 bài về việc này.

Cùng với đó mình thấy ứng dụng Chat realtime này cũng là 1 ví dụ điển hình cho một project Laravel chúng ta thường thấy khi đi làm với đầy đủ các components:

 • Laravel
 • MySQL
 • VueJS
 • Queue/Job
 • Task Scheduling
 • Laravel Horizon
 • Laravel Echo Server/SocketIO

Ta bắt đầu thôi nhé

Điều kiện tiên quyết

Nghe như đám học sinh cấp 2

Ở bài này ta sẽ thực hành với project của mình với đầy đủ chức năng và sẵn sàng cho deploy trên server, ở đây

Vì deploy trên server thật nên tất nhiên các bạn sẽ phải có server để thực hành, môi trường Ubuntu 16 hoặc 18 đều oke. Server các bạn có thể thuê ở bất kì nhà cung cấp nào: AWS, Google, Azure, Digital Ocean,… (Đây là 4 địa chỉ mà mình ưa thích và luôn recommend)

Các bạn chú ý là ta phải có Server (VPS), chứ không phải Hosting thông thường nhé.

Nếu các bạn có domain thì đến cuối bài ta có thể setup được HTTPS xịn xò luôn. Mình khuyến khích các bạn bỏ ra ít tiền (mấy chục tới 1-200K) lên Goddady mua 1 cái domain lởm lởm về để học tập

#laravel #vue #redis #ubuntu

What is GEEK

Buddha Community

Deploy ứng dụng chat realtime Laravel, VueJS, SockerIO, Redis trên Ubuntu
Hong Nhung

Hong Nhung

1599116685

Deploy ứng dụng chat realtime Laravel, VueJS, SockerIO, Redis trên Ubuntu

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với blog của mình

Ở 2 bài trước chúng ta đã biết cách sử dụng Public, Private và Presence channel để xây dựng ứng dụng chat realtime với Laravel.

Giờ ở local đã chạy ngon, vấn đề là làm sao để có thể deploy ứng dụng ra server thật cho các anh chị em khác vào sử dụng. Vì việc deploy 1 ứng dụng Laravel ra production sẽ khá là khác so với lúc ta setup ở local và rất nhiều bạn đã comment cho mình là viết về 1 bài về việc này.

Cùng với đó mình thấy ứng dụng Chat realtime này cũng là 1 ví dụ điển hình cho một project Laravel chúng ta thường thấy khi đi làm với đầy đủ các components:

 • Laravel
 • MySQL
 • VueJS
 • Queue/Job
 • Task Scheduling
 • Laravel Horizon
 • Laravel Echo Server/SocketIO

Ta bắt đầu thôi nhé

Điều kiện tiên quyết

Nghe như đám học sinh cấp 2

Ở bài này ta sẽ thực hành với project của mình với đầy đủ chức năng và sẵn sàng cho deploy trên server, ở đây

Vì deploy trên server thật nên tất nhiên các bạn sẽ phải có server để thực hành, môi trường Ubuntu 16 hoặc 18 đều oke. Server các bạn có thể thuê ở bất kì nhà cung cấp nào: AWS, Google, Azure, Digital Ocean,… (Đây là 4 địa chỉ mà mình ưa thích và luôn recommend)

Các bạn chú ý là ta phải có Server (VPS), chứ không phải Hosting thông thường nhé.

Nếu các bạn có domain thì đến cuối bài ta có thể setup được HTTPS xịn xò luôn. Mình khuyến khích các bạn bỏ ra ít tiền (mấy chục tới 1-200K) lên Goddady mua 1 cái domain lởm lởm về để học tập

#laravel #vue #redis #ubuntu

Zachary Palmer

Zachary Palmer

1555901576

CSS Flexbox Tutorial | Build a Chat Application

Creating the conversation sidebar and main chat section

In this article we are going to focus on building a basic sidebar, and the main chat window inside our chat shell. See below.

Chat shell with a fixed width sidebar and expanded chat window

This is the second article in this series. You can check out the previous article for setting up the shell OR you can just check out the chat-shell branch from the following repository.

https://github.com/lyraddigital/flexbox-chat-app.git

Open up the chat.html file. You should have the following HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Chat App</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/chat.css" />
</head>
<body>
  <div id="chat-container">
  </div>
</body>
</html>

Now inside of the chat-container div add the following HTML.

<div id="side-bar">
</div>
<div id="chat-window">
</div>

Now let’s also add the following CSS under the #chat-container selector in the chat.css file.

#side-bar {
  background: #0048AA;
  border-radius: 10px 0 0 10px;
}
#chat-window {
  background: #999;
  border-radius: 0 10px 10px 0;
}

Now reload the page. You should see the following:-

So what happened? Where is our sidebar and where is our chat window? I expected to see a blue side bar and a grey chat window, but it’s no where to be found. Well it’s all good. This is because we have no content inside of either element, so it can be 0 pixels wide.

Sizing Flex Items

So now that we know that our items are 0 pixels wide, let’s attempt to size them. We’ll attempt to try this first using explicit widths.

Add the following width property to the #side-bar rule, then reload the page.

width: 275px;

Hmm. Same result. It’s still a blank shell. Oh wait I have to make sure the height is 100% too. So we better do that too. Once again add the following property to the #side-bar rule, then reload the page.

height: 100%;

So now we have our sidebar that has grown to be exactly 275 pixels wide, and is 100% high. So that’s it. We’re done right? Wrong. Let me ask you a question. How big is the chat window? Let’s test that by adding some text to it. Try this yourself just add some text. You should see something similar to this.

So as you can see the chat window is only as big as the text that’s inside of it, and it is not next to the side bar. And this makes sense because up until now the chat shell is not a flex container, and just a regular block level element.

So let’s make our chat shell a flex container. Set the following display property for the #chat-window selector. Then reload the page.

display: flex;

So as you can see by the above illustration, we can see it’s now next to the side bar, and not below it. But as you can see currently it’s only as wide as the text that’s inside of it.

But we want it to take up the remaining space of the chat shell. Well we know how to do this, as we did it in the previous article. Set the flex-grow property to 1 on the #chat-window selector. Basically copy and paste the property below and reload the page.

flex-grow: 1;

So now we have the chat window taking up the remaining space of the chat shell. Next, let’s remove the background property, and also remove all text inside the chat-window div if any still exists. You should now see the result below.

But are we done? Technically yes, but before we move on, let’s improve things a little bit.

Understanding the default alignment

If you remember, before we had defined our chat shell to be a flex container, we had to make sure we set the height of the side bar to be 100%. Otherwise it was 0 pixels high, and as a result nothing was displayed. With that said, try removing the height property from the #side-bar selector and see what happens when you reload the page. Yes that’s right, it still works. The height of the sidebar is still 100% high.

So what happened here? Why do we no longer have to worry about setting the height to 100%? Well this is one of the cool things Flexbox gives you for free. By default every flex item will stretch vertically to fill in the entire height of the flex container. We can in fact change this behaviour, and we will see how this is done in a future article.

Setting the size of the side bar properly

So another feature of Flexbox is being able to set the size of a flex item by using the flex-basis property. The flex-basis property allows you to specify an initial size of a flex item, before any growing or shrinking takes place. We’ll understand more about this in an upcoming article.

For now I just want you to understand one important thing. And that is using width to specify the size of the sidebar is not a good idea. Let’s see why.

Say that potentially, if the screen is mobile we want the side bar to now appear across the top of the chat shell, acting like a top bar instead. We can do this by changing the direction flex items can flex inside a flex container. For example, add the following CSS to the #chat-container selector. Then reload the page.

flex-direction: column;

So as you can see we are back to a blank shell. So firstly let’s understand what we actually did here. By setting the flex-direction property to column, we changed the direction of how the flex items flex. By default flex items will flex from left to right. However when we set flex-direction to column, it changes this behaviour forcing flex items to flex from top to bottom instead. On top of this, when the direction of flex changes, the sizing and alignment of flex items changes as well.

When flexing from left to right, we get a height of 100% for free as already mentioned, and then we made sure the side bar was set to be 275 pixels wide, by setting the width property.

However now that we a flexing from top to bottom, the width of the flex item by default would be 100% wide, and you would need to specify the height instead. So try this. Add the following property to the #side-bar selector to set the height of the side bar. Then reload the page.

height: 275px;

Now we are seeing the side bar again, as we gave it a fixed height too. But we still have that fixed width. That’s not what we wanted. We want the side bar (ie our new top bar) here to now be 100% wide. Comment out the width for a moment and reload the page again.

So now we were able to move our side bar so it appears on top instead, acting like a top bar. Which as previously mentioned might be suited for mobile device widths. But to do this we had to swap the value of width to be the value of height. Wouldn’t it be great if this size was preserved regardless of which direction our items are flexing.

Try this, remove all widths and height properties from the #side-bar selector and write the following instead. Then reload the page.

flex-basis: 275px;

As you can see we get the same result. Now remove the flex-direction property from the #chat-container selector. Then once again reload the page.

Once again we are back to our final output. But now we also have the flexibility to easily change the side bar to be a top bar if we need to, by just changing the direction items can flow. Regardless of the direction of flex, the size of our side bar / top bar is preserved.

Conclusion

Ok so once again we didn’t build much, but we did cover a lot of concepts about Flexbox around sizing. 

#css #programming #webdev 

Loma Baumbach

Loma Baumbach

1596679140

Redis Transactions & Long-Running Lua Scripts

Redis offers two mechanisms for handling transactions – MULTI/EXEC based transactions and Lua scripts evaluation. Redis Lua scripting is the recommended approach and is fairly popular in usage.

Our Redis™ customers who have Lua scripts deployed often report this error – “BUSY Redis is busy running a script. You can only call SCRIPT KILL or SHUTDOWN NOSAVE”. In this post, we will explain the Redis transactional property of scripts, what this error is about, and why we must be extra careful about it on Sentinel-managed systems that can failover.

Redis Lua Scripts Diagram - ScaleGrid Blog

Transactional Nature of Redis Lua Scripts

Redis “transactions” aren’t really transactions as understood conventionally – in case of errors, there is no rollback of writes made by the script.

Atomicity” of Redis scripts is guaranteed in the following manner:

 • Once a script begins executing, all other commands/scripts are blocked until the script completes. So, other clients either see the changes made by the script or they don’t. This is because they can only execute either before the script or after the script.
 • However, Redis doesn’t do rollbacks, so on an error within a script, any changes already made by the script will be retained and future commands/scripts will see those partial changes.
 • Since all other clients are blocked while the script executes, it is critical that the script is well-behaved and finishes in time.

The ‘lua-time-limit’ Value

It is highly recommended that the script complete within a time limit. Redis enforces this in a weak manner with the ‘lua-time-limit’ value. This is the maximum allowed time (in ms) that the script is allowed to run. The default value is 5 seconds. This is a really long time for CPU-bound activity (scripts have limited access and can’t run commands that access the disk).

However, the script is not killed when it executes beyond this time. Redis starts accepting client commands again, but responds to them with a BUSY error.

If you must kill the script at this point, there are two options available:

 • SCRIPT KILL command can be used to stop a script that hasn’t yet done any writes.
 • If the script has already performed writes to the server and must still be killed, use the SHUTDOWN NOSAVE to shutdown the server completely.

It is usually better to just wait for the script to complete its operation. The complete information on methods to kill the script execution and related behavior are available in the documentation.

#cloud #database #developer #high availability #howto #redis #scalegrid #lua-time-limit #redis diagram #redis master #redis scripts #redis sentinel #redis servers #redis transactions #sentinel-managed #server failures

Seamus Quitzon

Seamus Quitzon

1595201363

Php how to delete multiple rows through checkbox using ajax in laravel

First thing, we will need a table and i am creating products table for this example. So run the following query to create table.

CREATE TABLE `products` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `description` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci

Next, we will need to insert some dummy records in this table that will be deleted.

INSERT INTO `products` (`name`, `description`) VALUES

('Test product 1', 'Product description example1'),

('Test product 2', 'Product description example2'),

('Test product 3', 'Product description example3'),

('Test product 4', 'Product description example4'),

('Test product 5', 'Product description example5');

Now we are redy to create a model corresponding to this products table. Here we will create Product model. So let’s create a model file Product.php file under app directory and put the code below.

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Product extends Model
{
  protected $fillable = [
    'name','description'
  ];
}

Step 2: Create Route

Now, in this second step we will create some routes to handle the request for this example. So opeen routes/web.php file and copy the routes as given below.

routes/web.php

Route::get('product', 'ProductController@index');
Route::delete('product/{id}', ['as'=>'product.destroy','uses'=>'ProductController@destroy']);
Route::delete('delete-multiple-product', ['as'=>'product.multiple-delete','uses'=>'ProductController@deleteMultiple']);

#laravel #delete multiple rows in laravel using ajax #laravel ajax delete #laravel ajax multiple checkbox delete #laravel delete multiple rows #laravel delete records using ajax #laravel multiple checkbox delete rows #laravel multiple delete

Chet Lubowitz

Chet Lubowitz

1595429220

How to Install Microsoft Teams on Ubuntu 20.04

Microsoft Teams is a communication platform used for Chat, Calling, Meetings, and Collaboration. Generally, it is used by companies and individuals working on projects. However, Microsoft Teams is available for macOS, Windows, and Linux operating systems available now.

In this tutorial, we will show you how to install Microsoft Teams on Ubuntu 20.04 machine. By default, Microsoft Teams package is not available in the Ubuntu default repository. However we will show you 2 methods to install Teams by downloading the Debian package from their official website, or by adding the Microsoft repository.

Install Microsoft Teams on Ubuntu 20.04

1./ Install Microsoft Teams using Debian installer file

01- First, navigate to teams app downloads page and grab the Debian binary installer. You can simply obtain the URL and pull the binary using wget;

$ VERSION=1.3.00.5153
$ wget https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams/pool/main/t/teams/teams_${VERSION}_amd64.deb

#linux #ubuntu #install microsoft teams on ubuntu #install teams ubuntu #microsoft teams #teams #teams download ubuntu #teams install ubuntu #ubuntu install microsoft teams #uninstall teams ubuntu