Thai Son

Thai Son

1656571380

Giá Trị Tuyệt Đối Trong Python - Hướng Dẫn Sử Dụng Python abs

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả về hàm abs() trong Python.

Bạn sẽ tìm hiểu chức năng abs() này làm gì và tại sao bạn có thể muốn sử dụng nó.

Bạn cũng sẽ hiểu cách sử dụng abs()với sự trợ giúp của các ví dụ thực tế.

Hàm abs() trong Python là gì ?

Hàm abs()Python tích hợp sẵn trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Nhưng giá trị tuyệt đối của một số ở vị trí đầu tiên là gì?

Trong toán học, giá trị tuyệt đối của một số đề cập đến khoảng cách của số đó với số không.

Về cơ bản, số đó cách số 0 trên trục số bao xa.

Ví dụ, giá trị tuyệt đối của số năm là năm vì khoảng cách từ số 0 đến số năm là năm đơn vị.

Screenshot-2022-06-14-at-9.51.34-AM

Một điều cần lưu ý là giá trị tuyệt đối sẽ luôn là giá trị dương . Vì vậy, khi cần tính giá trị tuyệt đối của một số âm, kết quả sẽ luôn là phiên bản dương của số đó.

Ví dụ: giá trị tuyệt đối của âm năm cũng là năm:

Screenshot-2022-06-14-at-10.01.18-AM

Tại sao Giá trị Tuyệt đối lại Quan trọng?

Giá trị tuyệt đối là một khái niệm quan trọng và được sử dụng phổ biến trong Toán và Vật lý.

Có thể có những lúc bạn chỉ cần sử dụng số dương và không cần sử dụng bất kỳ số âm nào. Trên thực tế, bạn có thể cần phải đảm bảo rằng không có bất kỳ số âm nào cho các phép tính bạn sắp thực hiện.

Rất có thể bạn sẽ sử dụng các giá trị tuyệt đối để tính khoảng cách của điểm này đến điểm khác.

Một số ví dụ thực tế phổ biến khác có thể là:

 • Tính hiệu số giữa hai điểm.
 • Tính lượng năng lượng đã sử dụng.
 • Tính toán chênh lệch nhiệt độ, thời gian và tốc độ giữa hai điểm.

Làm thế nào để sử dụng hàm abs() trong Python? Phân tích cú pháp cho người mới bắt đầu

Cú pháp chung cho hàm abs() trông giống như sau:

abs(number)

Hãy chia nhỏ nó ra:

 • Hàm abs()chỉ nhận một đối số duy nhất, là bắt buộc .
 • Đối số luôn là một số có thể có giá trị âm hoặc dương.
 • Số có thể là:
  • Một số nguyên, chẳng hạn như 4, -15hoặc 10.
  • Một số dấu phẩy động, chẳng hạn như 4.1, -15.06hoặc 2.13.
  • Một số phức. Một số phức được tạo thành từ hai phần - một phần thực bao gồm một số thực như 1hoặc 4, và một phần ảo . Trong Python, phần ảo được tạo ra bằng cách thêm chữ cái jlàm hậu tố - không phải chữ cái inhư trong Toán học. Bạn thêm jvào cuối một số thực, như sau: 1jhoặc 4j. Vì vậy, ví dụ về số phức trong Python là 2 + 4jhoặc 1 + 2j.

Bây giờ, khi nói đến giá trị trả về của hàm abs():

 • Đối với các số nguyên , hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số đã cho.
 • Đối với số dấu phẩy động , hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số đã cho.
 • Đối với số phức , ahàm abs() trả về độ lớn của số đã cho.

Cách sử dụng hàm abs() với các ví dụ

Trong các phần tiếp theo, bạn sẽ thấy hàm abs() đang hoạt động và cách nó hoạt động khi nó có một số nguyên, một số dấu phẩy động và một số phức làm đối số.

Cách sử dụng hàm abs() với đối số nguyên

Khi bạn chuyển một số nguyên làm đối số, hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của nó.

Dưới đây là một ví dụ về việc chuyển một số nguyên dương làm đối số:

my_number = 7

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output 

#7 

Và dưới đây là một ví dụ về việc chuyển một số nguyên âm làm đối số.

Hãy nhớ rằng giá trị tuyệt đối sẽ luôn là số dương:

my_number = -17

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#17

Cách sử dụng hàm abs() với đối số số dấu phẩy động

Khi bạn chuyển một số dấu phẩy động làm đối số, hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của nó.

Các ví dụ sau hoạt động theo cách tương tự như các ví dụ từ phần trước.

Đây là một số dấu phẩy động dương làm đối số:

my_number = 34.05

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#34.05

Và đây là một số dấu phẩy động âm làm đối số:

my_number = -43.2

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#43.2

Cách sử dụng hàm abs() với đối số số phức

Số phức hoạt động khác với số nguyên và số thực.

Khi một số phức được truyền làm đối số cho hàm abs(), giá trị trả về là độ lớn của số đó.

Độ lớn của một số phức, chẳng hạn a+bj, là khoảng cách của số giữa điểm gốc (0,0) và điểm (a, b) trong mặt phẳng phức. Và độ lớn của một số phức được tính với sự trợ giúp của định lý Pitago,một2+b2

Vì vậy, chúng ta hãy lấy số phức 3 + 4jlàm ví dụ. Bạn sẽ cần tính căn bậc hai của bình phương các số từ phần thực ( 3) và phần ảo 4:32+42= 5

Trong Python, đây là cách bạn sử dụng một số phức với hàm abs():

my_number = 3 + 4j

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#5.0

Kết luận

Và bạn đã có nó - bây giờ bạn đã biết những điều cơ bản về cách hoạt động của hàm abs() Python!

Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.

Để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ lập trình Python, hãy xem Chứng chỉ Máy tính Khoa học với Python của freeCodeCamp .

Bạn sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản và học theo cách tương tác và thân thiện với người mới bắt đầu. Bạn cũng sẽ xây dựng năm dự án vào cuối để áp dụng vào thực tế và giúp củng cố những gì bạn đã học được.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và viết mã vui vẻ :)

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/python..

#python #abs 

What is GEEK

Buddha Community

Giá Trị Tuyệt Đối Trong Python - Hướng Dẫn Sử Dụng Python abs
Thai Son

Thai Son

1656571380

Giá Trị Tuyệt Đối Trong Python - Hướng Dẫn Sử Dụng Python abs

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả về hàm abs() trong Python.

Bạn sẽ tìm hiểu chức năng abs() này làm gì và tại sao bạn có thể muốn sử dụng nó.

Bạn cũng sẽ hiểu cách sử dụng abs()với sự trợ giúp của các ví dụ thực tế.

Hàm abs() trong Python là gì ?

Hàm abs()Python tích hợp sẵn trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Nhưng giá trị tuyệt đối của một số ở vị trí đầu tiên là gì?

Trong toán học, giá trị tuyệt đối của một số đề cập đến khoảng cách của số đó với số không.

Về cơ bản, số đó cách số 0 trên trục số bao xa.

Ví dụ, giá trị tuyệt đối của số năm là năm vì khoảng cách từ số 0 đến số năm là năm đơn vị.

Screenshot-2022-06-14-at-9.51.34-AM

Một điều cần lưu ý là giá trị tuyệt đối sẽ luôn là giá trị dương . Vì vậy, khi cần tính giá trị tuyệt đối của một số âm, kết quả sẽ luôn là phiên bản dương của số đó.

Ví dụ: giá trị tuyệt đối của âm năm cũng là năm:

Screenshot-2022-06-14-at-10.01.18-AM

Tại sao Giá trị Tuyệt đối lại Quan trọng?

Giá trị tuyệt đối là một khái niệm quan trọng và được sử dụng phổ biến trong Toán và Vật lý.

Có thể có những lúc bạn chỉ cần sử dụng số dương và không cần sử dụng bất kỳ số âm nào. Trên thực tế, bạn có thể cần phải đảm bảo rằng không có bất kỳ số âm nào cho các phép tính bạn sắp thực hiện.

Rất có thể bạn sẽ sử dụng các giá trị tuyệt đối để tính khoảng cách của điểm này đến điểm khác.

Một số ví dụ thực tế phổ biến khác có thể là:

 • Tính hiệu số giữa hai điểm.
 • Tính lượng năng lượng đã sử dụng.
 • Tính toán chênh lệch nhiệt độ, thời gian và tốc độ giữa hai điểm.

Làm thế nào để sử dụng hàm abs() trong Python? Phân tích cú pháp cho người mới bắt đầu

Cú pháp chung cho hàm abs() trông giống như sau:

abs(number)

Hãy chia nhỏ nó ra:

 • Hàm abs()chỉ nhận một đối số duy nhất, là bắt buộc .
 • Đối số luôn là một số có thể có giá trị âm hoặc dương.
 • Số có thể là:
  • Một số nguyên, chẳng hạn như 4, -15hoặc 10.
  • Một số dấu phẩy động, chẳng hạn như 4.1, -15.06hoặc 2.13.
  • Một số phức. Một số phức được tạo thành từ hai phần - một phần thực bao gồm một số thực như 1hoặc 4, và một phần ảo . Trong Python, phần ảo được tạo ra bằng cách thêm chữ cái jlàm hậu tố - không phải chữ cái inhư trong Toán học. Bạn thêm jvào cuối một số thực, như sau: 1jhoặc 4j. Vì vậy, ví dụ về số phức trong Python là 2 + 4jhoặc 1 + 2j.

Bây giờ, khi nói đến giá trị trả về của hàm abs():

 • Đối với các số nguyên , hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số đã cho.
 • Đối với số dấu phẩy động , hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số đã cho.
 • Đối với số phức , ahàm abs() trả về độ lớn của số đã cho.

Cách sử dụng hàm abs() với các ví dụ

Trong các phần tiếp theo, bạn sẽ thấy hàm abs() đang hoạt động và cách nó hoạt động khi nó có một số nguyên, một số dấu phẩy động và một số phức làm đối số.

Cách sử dụng hàm abs() với đối số nguyên

Khi bạn chuyển một số nguyên làm đối số, hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của nó.

Dưới đây là một ví dụ về việc chuyển một số nguyên dương làm đối số:

my_number = 7

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output 

#7 

Và dưới đây là một ví dụ về việc chuyển một số nguyên âm làm đối số.

Hãy nhớ rằng giá trị tuyệt đối sẽ luôn là số dương:

my_number = -17

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#17

Cách sử dụng hàm abs() với đối số số dấu phẩy động

Khi bạn chuyển một số dấu phẩy động làm đối số, hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của nó.

Các ví dụ sau hoạt động theo cách tương tự như các ví dụ từ phần trước.

Đây là một số dấu phẩy động dương làm đối số:

my_number = 34.05

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#34.05

Và đây là một số dấu phẩy động âm làm đối số:

my_number = -43.2

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#43.2

Cách sử dụng hàm abs() với đối số số phức

Số phức hoạt động khác với số nguyên và số thực.

Khi một số phức được truyền làm đối số cho hàm abs(), giá trị trả về là độ lớn của số đó.

Độ lớn của một số phức, chẳng hạn a+bj, là khoảng cách của số giữa điểm gốc (0,0) và điểm (a, b) trong mặt phẳng phức. Và độ lớn của một số phức được tính với sự trợ giúp của định lý Pitago,một2+b2

Vì vậy, chúng ta hãy lấy số phức 3 + 4jlàm ví dụ. Bạn sẽ cần tính căn bậc hai của bình phương các số từ phần thực ( 3) và phần ảo 4:32+42= 5

Trong Python, đây là cách bạn sử dụng một số phức với hàm abs():

my_number = 3 + 4j

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#5.0

Kết luận

Và bạn đã có nó - bây giờ bạn đã biết những điều cơ bản về cách hoạt động của hàm abs() Python!

Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.

Để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ lập trình Python, hãy xem Chứng chỉ Máy tính Khoa học với Python của freeCodeCamp .

Bạn sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản và học theo cách tương tác và thân thiện với người mới bắt đầu. Bạn cũng sẽ xây dựng năm dự án vào cuối để áp dụng vào thực tế và giúp củng cố những gì bạn đã học được.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và viết mã vui vẻ :)

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/python..

#python #abs 

Ray Patel

Ray Patel

1619510796

Lambda, Map, Filter functions in python

Welcome to my Blog, In this article, we will learn python lambda function, Map function, and filter function.

Lambda function in python: Lambda is a one line anonymous function and lambda takes any number of arguments but can only have one expression and python lambda syntax is

Syntax: x = lambda arguments : expression

Now i will show you some python lambda function examples:

#python #anonymous function python #filter function in python #lambda #lambda python 3 #map python #python filter #python filter lambda #python lambda #python lambda examples #python map

Shardul Bhatt

Shardul Bhatt

1626775355

Why use Python for Software Development

No programming language is pretty much as diverse as Python. It enables building cutting edge applications effortlessly. Developers are as yet investigating the full capability of end-to-end Python development services in various areas. 

By areas, we mean FinTech, HealthTech, InsureTech, Cybersecurity, and that's just the beginning. These are New Economy areas, and Python has the ability to serve every one of them. The vast majority of them require massive computational abilities. Python's code is dynamic and powerful - equipped for taking care of the heavy traffic and substantial algorithmic capacities. 

Programming advancement is multidimensional today. Endeavor programming requires an intelligent application with AI and ML capacities. Shopper based applications require information examination to convey a superior client experience. Netflix, Trello, and Amazon are genuine instances of such applications. Python assists with building them effortlessly. 

5 Reasons to Utilize Python for Programming Web Apps 

Python can do such numerous things that developers can't discover enough reasons to admire it. Python application development isn't restricted to web and enterprise applications. It is exceptionally adaptable and superb for a wide range of uses.

Robust frameworks 

Python is known for its tools and frameworks. There's a structure for everything. Django is helpful for building web applications, venture applications, logical applications, and mathematical processing. Flask is another web improvement framework with no conditions. 

Web2Py, CherryPy, and Falcon offer incredible capabilities to customize Python development services. A large portion of them are open-source frameworks that allow quick turn of events. 

Simple to read and compose 

Python has an improved sentence structure - one that is like the English language. New engineers for Python can undoubtedly understand where they stand in the development process. The simplicity of composing allows quick application building. 

The motivation behind building Python, as said by its maker Guido Van Rossum, was to empower even beginner engineers to comprehend the programming language. The simple coding likewise permits developers to roll out speedy improvements without getting confused by pointless subtleties. 

Utilized by the best 

Alright - Python isn't simply one more programming language. It should have something, which is the reason the business giants use it. Furthermore, that too for different purposes. Developers at Google use Python to assemble framework organization systems, parallel information pusher, code audit, testing and QA, and substantially more. Netflix utilizes Python web development services for its recommendation algorithm and media player. 

Massive community support 

Python has a steadily developing community that offers enormous help. From amateurs to specialists, there's everybody. There are a lot of instructional exercises, documentation, and guides accessible for Python web development solutions. 

Today, numerous universities start with Python, adding to the quantity of individuals in the community. Frequently, Python designers team up on various tasks and help each other with algorithmic, utilitarian, and application critical thinking. 

Progressive applications 

Python is the greatest supporter of data science, Machine Learning, and Artificial Intelligence at any enterprise software development company. Its utilization cases in cutting edge applications are the most compelling motivation for its prosperity. Python is the second most well known tool after R for data analytics.

The simplicity of getting sorted out, overseeing, and visualizing information through unique libraries makes it ideal for data based applications. TensorFlow for neural networks and OpenCV for computer vision are two of Python's most well known use cases for Machine learning applications.

Summary

Thinking about the advances in programming and innovation, Python is a YES for an assorted scope of utilizations. Game development, web application development services, GUI advancement, ML and AI improvement, Enterprise and customer applications - every one of them uses Python to its full potential. 

The disadvantages of Python web improvement arrangements are regularly disregarded by developers and organizations because of the advantages it gives. They focus on quality over speed and performance over blunders. That is the reason it's a good idea to utilize Python for building the applications of the future.

#python development services #python development company #python app development #python development #python in web development #python software development

Art Lind

Art Lind

1602968400

Python Tricks Every Developer Should Know

Python is awesome, it’s one of the easiest languages with simple and intuitive syntax but wait, have you ever thought that there might ways to write your python code simpler?

In this tutorial, you’re going to learn a variety of Python tricks that you can use to write your Python code in a more readable and efficient way like a pro.

Let’s get started

Swapping value in Python

Instead of creating a temporary variable to hold the value of the one while swapping, you can do this instead

>>> FirstName = "kalebu"
>>> LastName = "Jordan"
>>> FirstName, LastName = LastName, FirstName 
>>> print(FirstName, LastName)
('Jordan', 'kalebu')

#python #python-programming #python3 #python-tutorials #learn-python #python-tips #python-skills #python-development

Art Lind

Art Lind

1602666000

How to Remove all Duplicate Files on your Drive via Python

Today you’re going to learn how to use Python programming in a way that can ultimately save a lot of space on your drive by removing all the duplicates.

Intro

In many situations you may find yourself having duplicates files on your disk and but when it comes to tracking and checking them manually it can tedious.

Heres a solution

Instead of tracking throughout your disk to see if there is a duplicate, you can automate the process using coding, by writing a program to recursively track through the disk and remove all the found duplicates and that’s what this article is about.

But How do we do it?

If we were to read the whole file and then compare it to the rest of the files recursively through the given directory it will take a very long time, then how do we do it?

The answer is hashing, with hashing can generate a given string of letters and numbers which act as the identity of a given file and if we find any other file with the same identity we gonna delete it.

There’s a variety of hashing algorithms out there such as

 • md5
 • sha1
 • sha224, sha256, sha384 and sha512

#python-programming #python-tutorials #learn-python #python-project #python3 #python #python-skills #python-tips