7 đơn vị CSS có thể bạn không biết

7 đơn vị CSS có thể bạn không biết

Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số công cụ CSS mà bạn có thể chưa biết về trước đây: rem, Good for Grids, vh and vw, vmin and vmax. Các công cụ này là mỗi đơn vị đo lường, như pixel hoặc ems, nhưng có thể bạn chưa bao giờ nghe nói về chúng!

Thật dễ dàng để bị kẹt khi làm việc với các kỹ thuật CSS chúng ta biết rõ, nhưng làm như vậy sẽ gây bất lợi cho chúng ta khi những vấn đề mới xuất hiện.

Khi web tiếp tục phát triển, nhu cầu về các giải pháp mới sẽ tiếp tục phát triển. Vì vậy, với tư cách là nhà thiết kế web và nhà phát triển giao diện người dùng, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biết bộ công cụ của chúng tôi và biết rõ nó.

Điều đó có nghĩa là thậm chí cả các công cụ chuyên môn - những thứ không được sử dụng thường xuyên, nhưng khi cần, đó chính là công cụ thích hợp cho công việc.

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số công cụ CSS mà bạn có thể chưa biết về trước đây. Các công cụ này là mỗi đơn vị đo lường, như pixel hoặc ems, nhưng có thể bạn chưa bao giờ nghe nói về chúng!

  • rem
  • Good for Grids
  • vh and vw
  • vmin and vmax
  • ex and ch

css

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

Hire CSS Developer

Want to develop a website or re-design using CSS Development? We build a website and we implemented CSS successfully if you are planning to **[Hire CSS Developer](https://hourlydeveloper.io/hire-dedicated-css-developer/ "Hire CSS Developer")**...

Creating a CSS Visual Cheatsheet

The other day one of our students asked about possibility of having a CSS cheatsheet to help to decide on the best suited approach when doing this or that layout.

CSS Alignment Made Simple

CSS is seen as an impediment in web development for many of us. Most of the time it looks like even when you follow the rules and everything seems clear, it still doesn’t work the way you want it to.

This CSS Cut Out Effect is Guaranteed to Blow Your Mind 🤯

This CSS Cut Out Effect is Guaranteed to Blow Your Mind. This effect is so cool and just fun to see. What it comes down to is having a background image show through the text.

CSS Animation: translate3d, backdrop-filter, and Custom Tags

Learn how to create a smooth animation using the CSS transform translate3d prop, as well as why we use cubic-bezier transition timing function and its benefits.