Minh Quang

Minh Quang

1607348700

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #9: Recursion | Đệ quy | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #9 mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Đệ Quy (Recursion)

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

What is GEEK

Buddha Community

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #9: Recursion | Đệ quy | DS&A
Minh Quang

Minh Quang

1607348700

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #9: Recursion | Đệ quy | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #9 mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Đệ Quy (Recursion)

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1605188700

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #2: Thuật toán là gì? | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Video này mình sẽ nói về thuật toán:

 • Thuật toán là gì
 • Tại sao phải phân tích thuật toán
 • Các yếu tố khi phân tích một thuật toán
 • Tại sao phân tích thời gian chạy của một thuật toán
 • Các kiểu dữ liệu khi phân tích

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1605534300

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #3: BigO Notation và ví dụ | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #3 này mình sẽ nói về BigO Notation và đưa ra một số ví dụ:

 • BigO là gì
 • BigO để làm gì
 • Các thuộc tính trong BigO
 • Ví dụ và cách tính BigO

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1626926938

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Giới thiệu, ví dụ Graph | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #29: Giới thiệu, ví dụ Graph, mình sẽ giới thiệu về một loại cấu trúc dữ liệu mới, đó là Graph

Chapters:

 • 0:00 Mở đầu
 • 0:36 Giới thiệu về Graph
 • 2:13 Ví dụ
 • 5:12 Kết

#developer

Minh Quang

Minh Quang

1610631900

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #16: Tree | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #16: Tree mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Tree

 • Tree là gì
 • Cấu trúc của Tree
 • Tính chất của Tree

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming