ចំនុចដែលគួរដឹងក្នុងភាសា PHP

ចំនុចដែលគួរដឹងក្នុងភាសា PHP

"<p

អត្ថបទនេះនឹងបង្ហាញអ្នកសរសេរកម្មវិធីក្នុងភាសា PHP អំពីគន្លឹះសំខាន់ខ្លះៗ ដើម្បីឲ្យកូដមានលក្ខណៈស្តង់ដា ដំណើរការលឿន និងមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការគ្រប់គ្រងកូដ ។ ទាំងអស់នេះ គឺជាគន្លឹះខ្លីៗ ដែលអ្នកគួរដឹង៖

ការប្រើប្រាស់ Tab & Space :

Programmer គួរតែកំណត់ Space ក្នុង ១ Tab នៅក្នុង Editor ដែលកំពុងប្រើ ឲ្យស្មើ ២ ឬ ៤ Spaces ប៉ុណ្ណោះ អាស្រ័យទៅតាមអ្នកដែលមាន សិទ្ធត្រួតពិនិត្យកូដកំណត់ ដើម្បីងាយស្រួលមើល Source Code ព្រោះវាអាចប្រែប្រួលចំពោះ Editor ដែលគាត់កំពុងប្រើ ។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះ គឺការគ្រប់គ្រងកូដកុំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ ម្យ៉ាងទៀត វាជួយ Programmer អាចដឹងពី កន្លែងចន្លោះ ឬ Error ថែមទៀតផង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត Programmer មិនគួរដាក់ Space នៅកន្លែងចាប់ផ្តើម និងកន្លែងចុងបញ្ចប់នៃ វង់ក្រចក (parenthesis) នោះទេ ។ ច្បាស់ណាស់ថា Code នឹង មិនមាន Error នោះទេ បើដាក់ Space នៅកន្លែងហ្នឹង ប៉ុន្តែជាស្តង់ដា គួរតែមិនដាក់ ។

អានបន្ថែម (Read More) https://bit.ly/2OV5Zct

knowledgeitkh php tips khmer ternary

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

top 30 Python Tips and Tricks for Beginners

In this post, we'll learn top 30 Python Tips and Tricks for Beginners

Hire PHP Developer - Best PHP Web Frameworks for Web Development

Hire our Laravel, CodeIgniter, YII, Zend, Cake PHP, Core PHP developers for your custom web development projects. Choose best PHP Web Frameworks & get satisfactory results.

Hire PHP Developer

Looking to develop a PHP based website from scratch or revamp your existing website? **[HourlyDeveloper.io](https://hourlydeveloper.io/ "HourlyDeveloper.io")** has always been an industry leader for companies and business owners looking to hire...

Noteworthy PHP Development Tools that a PHP Developer should know in 2021!

![This is image title](https://telegra.ph/file/856eae74f33107c93ca2c.jpg "This is image title") Hypertext Preprocessor, commonly known as PHP, happens to be one of the most widely used server-side scripting languages for developing web...

Top PHP web development company| PHP development services India

Are you looking for a php web development company? ValueCoders is a leading software company with 16+ years of experience offering PHP website development services to global clients. 4200+ projects | 2500+ Clients| 450+ Experts.