Thai Son

Thai Son

1660096500

Làm Thế Nào để Chuyển đổi Bộ Sưu Tập Sang JSON Trong Laravel?

Hướng dẫn này tập trung vào cách chuyển đổi bộ sưu tập sang json trong laravel. Bài đăng này sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ đơn giản về đối tượng chuyển đổi laravel thành json. 

Bạn có thể sử dụng ví dụ này với phiên bản laravel 6, laravel 7, laravel 8 và laravel 9.

Đôi khi, chúng tôi đang lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và bạn cần chuyển đổi dữ liệu hùng hồn thành JSON thì bạn sẽ thực hiện việc này như thế nào? đừng lo lắng, có nhiều cách để chuyển đổi bộ sưu tập sang JSON trong laravel. chúng ta sẽ sử dụng phương thức toJson () và json_encode () để chuyển mảng đối tượng thành JSON trong laravel.

vì vậy chúng ta hãy xem từng ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: get () với toJson ()

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    $posts = Post::select("id", "title", "body")
            ->latest()
            ->get()
            ->toJson();
 
    dd($posts);
  }
}

Đầu ra:

[
  {
   "id":40,
   "title":"Post title 1",
   "body":"Post body"
  },
  {
   "id":39,
   "title":"Post title 2",
   "body":"Post body"
  },
  {
   "id":38,
   "title":"Post title 3",
   "body":"Post body"
  }
]

Ví dụ 2: find () với toJson ()

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    $post = Post::find(40)->toJson();
 
    dd($post);
  }
}

Đầu ra:

{
  "id":40,
  "title":"Post title 1",
  "slug":null,
  "body":"Post body",
  "created_at":"2022-08-05",
  "updated_at":"2022-08-05T13:21:10.000000Z",
  "status":1
}

Ví dụ 3: json_encode ()

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    $posts = Post::select("id", "title", "body")
            ->latest()
            ->take(5)
            ->get();
 
    $posts = json_encode($posts);
 
    dd($posts);
  }
}

Đầu ra:

[
  {
   "id":40,
   "title":"Post title 1",
   "body":"Post body"
  },
  {
   "id":39,
   "title":"Post title 2",
   "body":"Post body"
  },
  {
   "id":38,
   "title":"Post title 3",
   "body":"Post body"
  }
]

Ví dụ 4: Bộ sưu tập tùy chỉnh sử dụng toJson ()

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    $posts = collect([
        ['id' => 1, 'title' => 'Title One', 'body' => 'Body One'],
        ['id' => 2, 'title' => 'Title Two', 'body' => 'Body Two'],
    ]);
 
    $posts = $posts->toJson();
 
    dd($posts);
  }
}

Đầu ra:

[
  {
   "id":1,
   "title":"Title One",
   "body":"Body One"
  },
  {
   "id":2,
   "title":"Title Two",
   "body":"Body Two"
  }
]

Ví dụ 5: Phản hồi JSON

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
 
    $posts = Post::select("id", "title", "body")
            ->latest()
            ->get();
 
    return response()->json(['posts' => $posts]);
  }
}

Đầu ra:

{"posts":[{"id":40,"title":"Post title 1","body":"Post body"},{"id":39,"title":"Post title 2","body":"Post body"},{"id":38,"title":"Post title 3","body":"Post body"},{"id":37,"title":"Post title 4","body":"Post body"},{"id":36,"title":"Post title 5","body":"Post body"}]}

Tôi hy vọng nó có thể giúp bạn...

Nguồn: https://www.itsolutionstuff.com/post/how-to-convert-collection-to-json-in-laravelexample.html

#json #laravel 

What is GEEK

Buddha Community

Làm Thế Nào để Chuyển đổi Bộ Sưu Tập Sang JSON Trong Laravel?
Thai Son

Thai Son

1660096500

Làm Thế Nào để Chuyển đổi Bộ Sưu Tập Sang JSON Trong Laravel?

Hướng dẫn này tập trung vào cách chuyển đổi bộ sưu tập sang json trong laravel. Bài đăng này sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ đơn giản về đối tượng chuyển đổi laravel thành json. 

Bạn có thể sử dụng ví dụ này với phiên bản laravel 6, laravel 7, laravel 8 và laravel 9.

Đôi khi, chúng tôi đang lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và bạn cần chuyển đổi dữ liệu hùng hồn thành JSON thì bạn sẽ thực hiện việc này như thế nào? đừng lo lắng, có nhiều cách để chuyển đổi bộ sưu tập sang JSON trong laravel. chúng ta sẽ sử dụng phương thức toJson () và json_encode () để chuyển mảng đối tượng thành JSON trong laravel.

vì vậy chúng ta hãy xem từng ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: get () với toJson ()

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    $posts = Post::select("id", "title", "body")
            ->latest()
            ->get()
            ->toJson();
 
    dd($posts);
  }
}

Đầu ra:

[
  {
   "id":40,
   "title":"Post title 1",
   "body":"Post body"
  },
  {
   "id":39,
   "title":"Post title 2",
   "body":"Post body"
  },
  {
   "id":38,
   "title":"Post title 3",
   "body":"Post body"
  }
]

Ví dụ 2: find () với toJson ()

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    $post = Post::find(40)->toJson();
 
    dd($post);
  }
}

Đầu ra:

{
  "id":40,
  "title":"Post title 1",
  "slug":null,
  "body":"Post body",
  "created_at":"2022-08-05",
  "updated_at":"2022-08-05T13:21:10.000000Z",
  "status":1
}

Ví dụ 3: json_encode ()

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    $posts = Post::select("id", "title", "body")
            ->latest()
            ->take(5)
            ->get();
 
    $posts = json_encode($posts);
 
    dd($posts);
  }
}

Đầu ra:

[
  {
   "id":40,
   "title":"Post title 1",
   "body":"Post body"
  },
  {
   "id":39,
   "title":"Post title 2",
   "body":"Post body"
  },
  {
   "id":38,
   "title":"Post title 3",
   "body":"Post body"
  }
]

Ví dụ 4: Bộ sưu tập tùy chỉnh sử dụng toJson ()

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
    $posts = collect([
        ['id' => 1, 'title' => 'Title One', 'body' => 'Body One'],
        ['id' => 2, 'title' => 'Title Two', 'body' => 'Body Two'],
    ]);
 
    $posts = $posts->toJson();
 
    dd($posts);
  }
}

Đầu ra:

[
  {
   "id":1,
   "title":"Title One",
   "body":"Body One"
  },
  {
   "id":2,
   "title":"Title Two",
   "body":"Body Two"
  }
]

Ví dụ 5: Phản hồi JSON

PostController.php

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;
 
class PostController extends Controller
{
  /**
   * Write code on Method
   *
   * @return response()
   */
  public function index(Request $request)
  {
 
    $posts = Post::select("id", "title", "body")
            ->latest()
            ->get();
 
    return response()->json(['posts' => $posts]);
  }
}

Đầu ra:

{"posts":[{"id":40,"title":"Post title 1","body":"Post body"},{"id":39,"title":"Post title 2","body":"Post body"},{"id":38,"title":"Post title 3","body":"Post body"},{"id":37,"title":"Post title 4","body":"Post body"},{"id":36,"title":"Post title 5","body":"Post body"}]}

Tôi hy vọng nó có thể giúp bạn...

Nguồn: https://www.itsolutionstuff.com/post/how-to-convert-collection-to-json-in-laravelexample.html

#json #laravel 

Seamus Quitzon

Seamus Quitzon

1595201363

Php how to delete multiple rows through checkbox using ajax in laravel

First thing, we will need a table and i am creating products table for this example. So run the following query to create table.

CREATE TABLE `products` (
 `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `description` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
 `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 `updated_at` datetime DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci

Next, we will need to insert some dummy records in this table that will be deleted.

INSERT INTO `products` (`name`, `description`) VALUES

('Test product 1', 'Product description example1'),

('Test product 2', 'Product description example2'),

('Test product 3', 'Product description example3'),

('Test product 4', 'Product description example4'),

('Test product 5', 'Product description example5');

Now we are redy to create a model corresponding to this products table. Here we will create Product model. So let’s create a model file Product.php file under app directory and put the code below.

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Product extends Model
{
  protected $fillable = [
    'name','description'
  ];
}

Step 2: Create Route

Now, in this second step we will create some routes to handle the request for this example. So opeen routes/web.php file and copy the routes as given below.

routes/web.php

Route::get('product', 'ProductController@index');
Route::delete('product/{id}', ['as'=>'product.destroy','uses'=>'ProductController@destroy']);
Route::delete('delete-multiple-product', ['as'=>'product.multiple-delete','uses'=>'ProductController@deleteMultiple']);

#laravel #delete multiple rows in laravel using ajax #laravel ajax delete #laravel ajax multiple checkbox delete #laravel delete multiple rows #laravel delete records using ajax #laravel multiple checkbox delete rows #laravel multiple delete

Brandon Adams

Brandon Adams

1625637060

What is JSON? | JSON Objects and JSON Arrays | Working with JSONs Tutorial

In this video, we work with JSONs, which are a common data format for most web services (i.e. APIs). Thank you for watching and happy coding!

Need some new tech gadgets or a new charger? Buy from my Amazon Storefront https://www.amazon.com/shop/blondiebytes

What is an API?
https://youtu.be/T74OdSCBJfw

JSON Google Extension
https://chrome.google.com/webstore/detail/json-formatter/bcjindcccaagfpapjjmafapmmgkkhgoa?hl=en

Endpoint Example
http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=13+East+60th+Street+New+York,+NY

Check out my courses on LinkedIn Learning!
REFERRAL CODE: https://linkedin-learning.pxf.io/blondiebytes
https://www.linkedin.com/learning/instructors/kathryn-hodge

Support me on Patreon!
https://www.patreon.com/blondiebytes

Check out my Python Basics course on Highbrow!
https://gohighbrow.com/portfolio/python-basics/

Check out behind-the-scenes and more tech tips on my Instagram!
https://instagram.com/blondiebytes/

Free HACKATHON MODE playlist:
https://open.spotify.com/user/12124758083/playlist/6cuse5033woPHT2wf9NdDa?si=VFe9mYuGSP6SUoj8JBYuwg

MY FAVORITE THINGS:
Stitch Fix Invite Code: https://www.stitchfix.com/referral/10013108?sod=w&som=c
FabFitFun Invite Code: http://xo.fff.me/h9-GH
Uber Invite Code: kathrynh1277ue
Postmates Invite Code: 7373F
SoulCycle Invite Code: https://www.soul-cycle.com/r/WY3DlxF0/
Rent The Runway: https://rtr.app.link/e/rfHlXRUZuO

Want to BINGE?? Check out these playlists…

Quick Code Tutorials: https://www.youtube.com/watch?v=4K4QhIAfGKY&index=1&list=PLcLMSci1ZoPu9ryGJvDDuunVMjwKhDpkB

Command Line: https://www.youtube.com/watch?v=Jm8-UFf8IMg&index=1&list=PLcLMSci1ZoPvbvAIn_tuSzMgF1c7VVJ6e

30 Days of Code: https://www.youtube.com/watch?v=K5WxmFfIWbo&index=2&list=PLcLMSci1ZoPs6jV0O3LBJwChjRon3lE1F

Intermediate Web Dev Tutorials: https://www.youtube.com/watch?v=LFa9fnQGb3g&index=1&list=PLcLMSci1ZoPubx8doMzttR2ROIl4uzQbK

GitHub | https://github.com/blondiebytes

Twitter | https://twitter.com/blondiebytes

LinkedIn | https://www.linkedin.com/in/blondiebytes

#jsons #json arrays #json objects #what is json #jsons tutorial #blondiebytes

Juned Ghanchi

1621508419

Laravel App Development Company in India, Hire Laravel Developers

Hire our expert team of Laravel app developers for flexible PHP applications across various cloud service providers.

With this easy build technology, we develop feature-rich apps that make your complex business process a lot easier. Our apps are,

 • More secure and scalable.
 • A good framework lets you manage and organize resources better.
 • And have a rich community base.

Get your business a best in classlaravel app. Hire laravel app developers in India. We have the best organizational set-up to provide you the most advanced app development services.

#laravel app development company india #hire laravel developers india #laravel app development company #hire laravel developers #laravel development agency #laravel app programmers

Liz Fernandes

Liz Fernandes

1670234150

Best Laravel Development Company

In the present world, PHP is a well-liked framework. Laravel is one of the most well-known frameworks out there. The popularity of Laravel is due to its expressiveness, flexibility, good controllers, strength, seamless caching, and time savings when handling tasks like routing, authentication, sessions, and many more.

Laravel is a PHP framework that everyone who knows PHP should be familiar with. The Laravel PHP framework is simple to learn and use, but it is packed with useful features. Despite rising market competition, many developers consider Laravel to be one of the best PHP frameworks available.

WPWeb Infotech is a top Laravel development company in India and the US since 2015. They develop reliable, scalable Laravel web and mobile apps using Ajax-enabled widgets, MVC patterns, and built-in tools. WPWeb Infotech has top-notch expertise in combining a variety of front- and back-end technologies like Laravel + VueJS, Laravel + Angular, and Laravel + ReactJS to create scalable and secure web architectures, so you don't have to worry about scalability and flexibility while developing your product. They understand business scale and recommend technology that fits. Agile experts reduce web and mobile app development time and risk.

When it comes to hiring Laravel developers from India, they are the best choice because their Laravel developers can work according to your time zone to provide you with hassle-free, innovative, and straightforward web development solutions. Being the most trusted Laravel development company in India, they can help you reach new heights of success, unleashing the power of the Laravel PHP framework.

Partner with one of India’s best Laravel Development Company and get the most expertise in Laravel development.

#laravel  #laravel-development #laravel-development-company #laravel-development-services #hire-laravel-developers