Hong Nhung

Hong Nhung

1648609200

Cách Sử Dụng Hàm index Va Hàm Match Trong Excel - Full

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Index va hàm Match trong Excel từ cơ bản đến nâng cao

Link tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/1_yvP9DjiVZqdutVdv5gbMCSygxCHhyfA/view

#excel 

What is GEEK

Buddha Community

 Cách Sử Dụng Hàm index Va Hàm Match Trong Excel - Full
Gerhard Brink

Gerhard Brink

1622622360

Data Validation in Excel

Data Validation in Excel

In this tutorial, let’s discuss what data validation is and how it can be implemented in MS-Excel. Let’s start!!!

What Is Data Validation in Excel?

Data Validation is one of the features in MS-Excel which helps in maintaining the consistency of the data in the spreadsheet. It controls the type of data that can enter in the data validated cells.

Data Validation in MS Excel

Now, let’s have a look at how data validation works and how to implement it in the worksheet:

To apply data validation for the cells, then follow the steps.

1: Choose to which all cells the validation of data should work.

2: Click on the DATA tab.

3: Go to the Data Validation option.

4: Choose the drop down option in it and click on the Data Validation.

data validation in Excel

Once you click on the data validation menu from the ribbon, a box appears with the list of data validation criteria, Input message and error message.

Let’s first understand, what is an input message and error message?

Once, the user clicks the cell, the input message appears in a small box near the cell.

If the user violates the condition of that particular cell, then the error message pops up in a box in the spreadsheet.

The advantage of both the messages is that the input and as well as the error message guide the user about how to fill the cells. Both the messages are customizable also.

Let us have a look at how to set it up and how it works with a sample

#ms excel tutorials #circle invalid data in excel #clear validation circles in excel #custom data validation in excel #data validation in excel #limitation in data validation in excel #setting up error message in excel #setting up input message in excel #troubleshooting formulas in excel #validate data in excel

Hong Nhung

Hong Nhung

1648609200

Cách Sử Dụng Hàm index Va Hàm Match Trong Excel - Full

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Index va hàm Match trong Excel từ cơ bản đến nâng cao

Link tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/1_yvP9DjiVZqdutVdv5gbMCSygxCHhyfA/view

#excel 

Hong Nhung

Hong Nhung

1641589200

Cách Sử Dụng Hàm Subtotal và Aggregate trong excel

Trong video này, tôi sẽ Hướng dẫn cách sử dụng và ưu điểm của 2 hàm subtotal và aggregate trong excel
#excel 

Hong Nhung

Hong Nhung

1646258400

TOP 10 Cách Sử Dụng Hàm TEXT Hiệu Quả Trong Excel Chỉ Trong 9 Phút

Trong video này, tôi sẽ Hướng dẫn 10 Cách sử dụng hàm TEXT hiệu quả trong Excel Chỉ Trong 9 Phút 
--------------
Link tải file thực hành: https://drive.google.com/file/d/1htLAYc6LjtsS3TzNf3DTmzdYYv2JsuSP/view
#excel 

Dang Tu

Dang Tu

1657036200

Cách Sử Dụng Hàm VLOOKUP Trong Excel

Khi bạn đang làm việc trong Excel, hàm VLOOKUP giúp việc tra cứu thông tin ít tốn thời gian hơn. Điều này đặc biệt đúng khi bạn đang sử dụng nhiều trang tính Excel.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu chức năng của hàm VLOOKUP cũng như hiểu cú pháp đằng sau nó. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng hàm Vlookup Excel để tìm kiếm một giá trị với sự trợ giúp của một ví dụ đơn giản.

Bắt đầu nào!

VLOOKUP trong Excel là gì? Định nghĩa VLOOKUP

VLOOKUP là một hàm Microsoft Excel mạnh mẽ để tìm kiếm và truy xuất thông tin từ một bảng dữ liệu.

VLOOKUP là viết tắt của Vertical Lookup , vì vậy chữ V trong VLOOKUP là viết tắt của Vertical.

Dọc trong Excel đề cập đến các cột và trong trường hợp này là tra cứu dữ liệu theo chiều dọc trên bảng tính.

Cụ thể, hàm VLOOKUP tìm kiếm một giá trị cụ thể trong một cột.

VLOOKUP tra cứu một phần thông tin cụ thể trong tập dữ liệu và trả về dữ liệu bổ sung liên quan đến thông tin ban đầu đó nhưng từ một cột khác trong cùng một hàng.

Ví dụ: nếu bạn có danh sách tên và email, hàm VLOOKUP sẽ tra cứu tên của một người trong bảng và truy xuất email của họ. Đây sẽ là mục nhập email được liên kết với tên của họ.

Một điều cần lưu ý là không nên nhầm lẫn VLOOKUP với HLOOKUP - HLOOKUP là một hàm hoàn toàn khác.

HLOOKUP là viết tắt của Horizontal Lookup, và H là viết tắt của Horizontal. Ngang trong Excel đề cập đến các hàng và tìm kiếm dữ liệu theo chiều ngang trên bảng tính.

Để tìm hiểu thêm về các hàng và cột trong Excel, hãy đọc câu hỏi nhanh này giải thích sự khác biệt giữa hai hàng.

Phân tích cú pháp hàm VLOOKUP

Cú pháp chung cho hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, column_number, [range_lookup])

Bạn bắt đầu bằng cách viết một dấu bằng, =sau đó bạn nhập VLOOKUP()hàm.

Hàm VLOOKUP có bốn đối số và mỗi đối số được phân tách bằng dấu phẩy ,,.

Hãy giải thích ý nghĩa của mỗi đối số:

 • lookup_value : Đối số này là bắt buộc và chỉ định giá trị bạn muốn tra cứu và định vị. Giá trị này nằm ở góc ngoài cùng bên trái và trong cột đầu tiên của bảng. VLOOKUP sẽ luôn tìm kiếm thông tin ở bên phải của điều này lookup_value.
 • table_array : Đối số này là bắt buộc và đại diện cho phạm vi dữ liệu trong bảng mà bạn muốn tìm kiếm. Tất lookup_valuecả column_number, và giá trị trả về bạn muốn nhận đều được bao gồm trong phạm vi này.
 • column_number : Đối số này là bắt buộc. Nó là một số nguyên chỉ định số cột table_arraymà bạn muốn lấy giá trị trả về từ đó.
 • range_lookup : Đối số này là tùy chọn và là TRUEhoặc FALSE. TRUEchỉ định rằng hàm sẽ trả về kết quả phù hợp gần đúng, có nghĩa là nếu không có kết quả phù hợp chính xác, thì hàm sẽ trả về kết quả phù hợp gần nhất có thể. Và FALSEchỉ định rằng hàm sẽ trả về kết quả khớp chính xác cho những gì bạn đang tìm kiếm và nếu không, điều này sẽ dẫn đến lỗi.

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Dưới đây tôi có một ví dụ về một tập dữ liệu đơn giản.

Ví dụ này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP. Bạn cũng có thể áp dụng các kỹ thuật được sử dụng ở đây cho các bảng lớn hơn và phức tạp hơn.

Screenshot-2022-06-29-at-10.06.00-AM

Tôi sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm thông qua một bảng dữ liệu nhân viên. Bảng này lưu trữ tên của nhân viên, số id, bộ phận mà họ làm việc và mức lương của họ.

Tôi muốn sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm một nhân viên cụ thể và trả lại mức lương phù hợp của họ.

Tôi muốn nó để bất cứ khi nào tôi tìm kiếm tên của một nhân viên trong F2ô, mức lương tương ứng của họ sẽ được trả về.

Vì vậy, nếu tôi muốn xác định vị trí của nhân viên John Doevà trả lại tiền lương của họ, trong cột F2, tôi sẽ viết:

=VLOOKUP(A3, A2:D5, 4, FALSE)

Hãy chia nhỏ nó ra:

 • Ô A3chứa giá trị mà tôi muốn tìm kiếm. Nhân viên có tên John Doenằm trong ô A3. Đây sẽ là giá trị tra cứu và là đối số đầu tiên của hàm.
 • Phạm vi ô A2:D5chứa dữ liệu tôi muốn tìm kiếm. Đây là nguồn dữ liệu mà VLOOKUP sẽ sử dụng. Phạm vi này cần phải bao gồm cột đầu tiên, nơi lưu trữ đối số đầu tiên và nó cũng cần bao gồm cột mà tôi hy vọng giá trị trả về được lưu trữ.
 • Tiếp theo, tôi bao gồm số cột nơi giá trị trả về có thể được tìm thấy. Hãy nhớ rằng bạn cần bắt đầu đếm từ nơi bắt đầu của bảng. Trong trường hợp này, nó là 4cột thứ trong bảng.
 • Cuối cùng, tôi muốn hàm VLOOKUP trả về một kết quả khớp chính xác, vì vậy đối số cuối cùng là FALSE.

Sau đó, tôi thấy kết quả trong F2ô:

Screenshot-2022-07-01-at-5.13.50-PM

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học những kiến ​​thức cơ bản về cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel.

Link: https://www.freecodecamp.org/news/how-to-use-vlookup-in-excel/

#excel