สอน JavaScript - Fetch - เฟชรผมโคตรวิบวับวิบวับ

สอน JavaScript  - Fetch - เฟชรผมโคตรวิบวับวิบวับ

มาลองใช้คำสั่ง fetch สำหรับรับ/ส่งข้อมูลจาก API (Web API) มาใช้งานในโค้ด JavaScript ของเรากัน

มาลองใช้คำสั่ง fetch สำหรับรับ/ส่งข้อมูลจาก API (Web API) มาใช้งานในโค้ด JavaScript ของเรากัน

0:00 Intro 0:21 API คืออะไร ? 2:21 fetch user (ดึงข้อมูล User คนเดียว) 7:48 fetch users (ดึงข้อมูล User หลายคน) 14:46 HTTP methods GET, POST (รูปแบบการรับ/ส่งข้อมูลกับลิ้งก์) 18:08 fetch register (สมัครสมาชิก)

ลิ้งก์เพิ่มเติม Free API - https://reqres.in/ คำสั่ง Fetch - https://javascript.info/fetch

js javascript

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

What are the differences between the various JavaScript frameworks? E.g. Vue.js, Angular.js, React.js

What are the differences? Do they each have specific use contexts?

Ember.js vs Vue.js - Which is JavaScript Framework Works Better for You

In this article we will discuss full details and comparison of both Ember.js and Vue.js

Grokking Call(), Apply() and Bind() Methods in JavaScript

In this article, we will have a look at the call(), apply() and bind() methods of JavaScript. Basically these 3 methods are used to control the invocation of the function.

Top Vue.js Developers in USA

Vue.js is an extensively popular JavaScript framework with which you can create powerful as well as interactive interfaces. Vue.js is the best framework when it comes to building a single web and mobile apps.