Trung Nguyen

Trung Nguyen

1659857400

Cách Sử Dụng Ant Design Với Vue 3

Ant Design là một thư viện mã nguồn mở cho phép bạn tạo các trang web hấp dẫn, đáp ứng. Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho dự án tiếp theo của bạn nếu bạn muốn sử dụng một khuôn khổ vừa được kiểm tra tốt vừa dễ học.

Mặt khác, Vue.js là một khung tiến bộ để tạo giao diện người dùng. Nó nhằm mục đích đơn giản để học trong khi linh hoạt và có thể tùy chỉnh. Sử dụng hai thứ này cùng nhau cho phép bạn tạo các trang web đáp ứng nhanh hơn bao giờ hết.

Ant Design và việc bao gồm API thành phần trong Vue 3 giúp việc tạo các ứng dụng đẹp, đáp ứng và có thể mở rộng trở nên đơn giản trong khi viết mã hạn chế.

Trong hướng dẫn ngắn này, chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng gói ant-design-vue trong ứng dụng Vue 3 cũng như cách sử dụng hệ thống biểu tượng Ant.

Bắt đầu

Cũng cần nhắc lại rằng tất cả các phương pháp được mô tả ở đây sẽ hoạt động với các dự án Vue 3 được tạo bằng cả Vue CLI và Vite.

Tạo ứng dụng Vue 3 mới

Hãy bắt đầu bằng cách chạy lệnh sau để tạo một ứng dụng Vue 3 mới:

vue create my-app
# OR Vite
npm init vue@3

Nếu bạn đang sử dụng Vue CLI, hãy nhớ chọn Vue 3 làm giá trị đặt trước ưa thích của bạn, như thể hiện trong ảnh chụp màn hình bên dưới:

Chọn một màn hình cài sẵn

Cài đặt ant-design-vue

Bạn có thể dễ dàng thêm gói ant-design-vue vào dự án Vue 3 của mình bằng lệnh dưới đây:

npm install ant-design-vue
# OR 
yarn add ant-design-vue

Và khi quá trình cài đặt hoàn tất, chúng ta có thể bắt đầu đăng ký nó trong dự án của mình.

Một cách tiếp cận là đăng ký toàn cầu gói trong dự án của chúng tôi, để chúng tôi có thể tham khảo các thành phần của nó từ bất kỳ đâu. Điều này có thể thực hiện được bằng cách cập nhật src/main.jstệp mục nhập với mã bên dưới:

import { createApp } from "vue";
import App from "./App.vue";

import Antd from "ant-design-vue";
import "ant-design-vue/dist/antd.css";

const app = createApp(App);
app.use(Antd).mount("#app");

Bằng cách này, chúng tôi có thể bắt đầu sử dụng các thành phần của nó trong ứng dụng của mình mà không cần phải nhập thêm bất kỳ thao tác nào:

<!-- components/Sample.vue -->
<template>
 <a-button type="primary">Primary Button</a-button>
 <a-button>Default Button</a-button>
 <a-button type="dashed">Dashed Button</a-button>
</template>

Bạn cũng có thể nhập các thành phần riêng lẻ theo yêu cầu:

<!-- components/Sample.vue -->
<template>
 <div>
  <Button type="primary">Primary Button</Button>
  <Button>Default Button</Button>
  <Button type="dashed">Dashed Button</Button>
 </div>
</template>

<script setup>
import { Button } from "ant-design-vue";
import "ant-design-vue/dist/antd.css";
</script>

Như bạn có thể nhận thấy, chúng tôi cũng đã nhập tệp Ant Design CSS vào thành phần tệp duy nhất này và sẽ không có ý nghĩa gì nếu làm như vậy cho tất cả các tệp thành phần của chúng tôi về sau. Để giải quyết vấn đề này, chỉ cần nhập tệp Ant Design CSS vào src/main.jstệp thay thế, sao cho nội dung tệp trông giống như sau:

import { createApp } from "vue";
import App from "./App.vue";

import "ant-design-vue/dist/antd.css";

createApp(App).mount("#app");

Để tránh phải nhập thêm, chúng tôi sẽ giả định rằng ant-design-vue đã được đăng ký toàn cầu trong các mẫu mã trước trong bài viết này.

Thành phần thiết kế Ant

Bộ thành phần Ant Design bao gồm một số yếu tố như nút, danh sách, thẻ và nhiều yếu tố khác, tất cả đều có sẵn với các màu sắc và kích thước khác nhau. Các biểu tượng cũng có thể được sử dụng trên giao diện chính cũng như trong các thành phần khác. Tuy nhiên, hãy bắt đầu bằng cách khám phá những điều cơ bản trong khi đính kèm các phương thức Vue tùy chỉnh và dữ liệu phản ứng với chúng:

<template>
 <div>
  <a-row>
   <a-col span="12">
    <div v-for="(alert, i) in alerts" :key="i">
     <a-alert
      :message="alert + ' message'"
      description="Lorem ipsum dolor sit amet."
      :type="alert"
     />
    </div>
   </a-col>
   <a-col span="12">
    <a-button type="primary" @click="message = 'Hello!'">
     {{ message }}
    </a-button>
    <a-skeleton avatar :paragraph="{ rows: 4 }" />
   </a-col>
  </a-row>
 </div>
</template>

<script setup>
import { ref } from "vue";

const alerts = ref(["success", "info", "warning", "error"]);
const message = ref("Click Me!");
</script>

Ví dụ mã ở trên trình bày cách sử dụng cú pháp đường thiết lập Vue 3 để thực hiện lặp lại đơn giản cũng như đính kèm các sự kiện tùy chỉnh vào các thành phần ant-design-vue. Chúng tôi đã phát triển một hệ thống lưới hai cột trong đó cột đầu tiên hiển thị một nút và thành phần bộ tải khung, trong khi cột thứ hai về cơ bản lặp lại qua mảng cảnh báo của chúng tôi và sử dụng dữ liệu của chúng để hiển thị các thành phần cảnh báo tùy chỉnh.

Chúng tôi sẽ nhận được kết quả sau nếu chúng tôi chạy ứng dụng của mình:

Các thông điệp khác nhau

Xử lý biểu mẫu

Xử lý dữ liệu biểu mẫu là một thao tác cần thiết trong bất kỳ ứng dụng nào. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng ant-design-vue để tạo một thành phần biểu mẫu cơ bản và xử lý dữ liệu của nó:

<template>
 <div>
  <a-form
   :model="formData"
   name="basic"
   autocomplete="off"
   @finish="onSubmit"
   @finishFailed="onError"
  >
   <a-form-item
    label="Username"
    name="username"
    :rules="[{ required: true, message: 'Please input your username!' }]"
   >
    <a-input v-model:value="formData.username" />
   </a-form-item>

   <a-form-item
    label="Password"
    name="password"
    :rules="[{ required: true, message: 'Please input your password!' }]"
   >
    <a-input-password v-model:value="formData.password" />
   </a-form-item>

   <a-form-item name="remember" :wrapper-col="{ offset: 8, span: 16 }">
    <a-checkbox v-model:checked="formData.remember">
     Remember me
    </a-checkbox>
   </a-form-item>

   <a-form-item :wrapper-col="{ offset: 8, span: 16 }">
    <a-button type="primary" html-type="submit">Continue</a-button>
   </a-form-item>
  </a-form>
 </div>
</template>

<script setup>
import { ref } from "vue";

const formData = ref({
 username: "",
 password: "",
 remember: true,
});

const onSubmit = async (_formData) => {
 console.log("Form Submitted!:", _formData);
 const response = await fetch("https://some.api/process-form", {
  method: "POST",
  body: _formData,
 });
};

const onError = (errorInfo) => {
 console.log("Failed:", errorInfo);
};
</script>

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã xác định một đối tượng phản ứng formData, với một số chuỗi trống mặc định và chúng tôi cũng sử dụng v-modelliên kết biểu mẫu để liên kết dữ liệu này với các thành phần đầu vào biểu mẫu ant-design-vue của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã tạo một hàm tùy chỉnh onSubmitvà đính kèm nó vào thành phần biểu mẫu ant-design-vue của chúng tôi để gửi dữ liệu biểu mẫu của chúng tôi tới một số API tưởng tượng để xử lý, cũng như một onErrorhàm để xử lý bất kỳ lỗi nào xảy ra trong khi xác thực biểu mẫu của chúng tôi.

Ngoài ra, mẫu mã này cho thấy cách các thuộc tính tùy chỉnh được bao gồm trong các thành phần ant-design-vue đơn giản hóa quá trình xác thực biểu mẫu cũng như làm cho chúng có thể truy cập được.

Và đây là kết quả đầu ra của biểu mẫu của chúng tôi sẽ trông như thế nào khi chúng tôi chạy ứng dụng:

Đầu ra biểu mẫu Trường mật khẩu Tên người dùng

Nếu bạn muốn tạo các biểu mẫu phức tạp trong Vue 3, bạn cũng nên đọc bài viết này về mô hình v .

Biểu tượng kiến ​​thiết kế

Các biểu tượng đóng một phần quan trọng trong việc giúp thiết kế ứng dụng trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. Và hệ thống Ant Design nhận thức được.

Nhóm thiết kế Ant cũng phát triển một gói bên ngoài cho phép bạn nhanh chóng thêm các biểu tượng phong phú vào ứng dụng của mình, bao gồm các biểu tượng có đường viền, liền khối và thậm chí là hai tông màu.

Bạn có thể dễ dàng cài đặt gói biểu tượng trong dự án Vue của mình với:

npm install @ant-design/icons-vue

Dưới đây là một ví dụ về cách chúng tôi nhập ba kiểu biểu tượng tên lửa khác nhau:

<template>
 <div>
  <rocket-outlined />
  <rocket-filled />
  <rocket-two-tone two-tone-color="#eb2f96" />
 </div>
</template>

<script setup>
import {
 RocketOutlined,
 RocketFilled,
 RocketTwoTone,
} from "@ant-design/icons-vue";
</script>

Và chạy mã này sẽ tạo ra các kết quả sau:

Ba biểu trưng tên lửa

Để thêm tương tác bổ sung, chúng tôi cũng có thể áp dụng thuộc tính xoay và xoay tùy chỉnh cho bất kỳ biểu tượng nào.

<template>
 <div class="center">
  <rocket-two-tone two-tone-color="#eb2f96" :rotate="50" />
  <reload-outlined spin />
 </div>
</template>

<script setup>
import { RocketTwoTone, ReloadOutlined } from "@ant-design/icons-vue";
</script>

Kết quả nào trong kết quả sau:

Quay vòng tròn bên cạnh tên lửa

Sự kết luận

Ant Design là một công cụ tuyệt vời để tạo một trang web với nỗ lực tối thiểu. Nó là một khuôn khổ rất dễ thích ứng cho phép bạn tạo các trang web đơn giản với rất nhiều tính linh hoạt. Và trong suốt bài viết này, chúng ta đã xem xét cách sử dụng gói ant-design-vue với Vue 3. Chúng ta cũng đã xem qua cách sử dụng ant-icon cũng như cách xử lý các lần gửi biểu mẫu cơ bản.

Trang tài liệu cho gói ant-design-vue là một điểm khởi đầu tuyệt vời để tìm hiểu về tất cả các thành phần được cung cấp.

Nguồn: https://blog.logrocket.com/use-ant-design-vue-3/

#vuejs  #antdesign 

What is GEEK

Buddha Community

Cách Sử Dụng Ant Design Với Vue 3
Veronica Roob

Veronica Roob

1653475560

A Pure PHP Implementation Of The MessagePack Serialization Format

msgpack.php

A pure PHP implementation of the MessagePack serialization format.

Features

Installation

The recommended way to install the library is through Composer:

composer require rybakit/msgpack

Usage

Packing

To pack values you can either use an instance of a Packer:

$packer = new Packer();
$packed = $packer->pack($value);

or call a static method on the MessagePack class:

$packed = MessagePack::pack($value);

In the examples above, the method pack automatically packs a value depending on its type. However, not all PHP types can be uniquely translated to MessagePack types. For example, the MessagePack format defines map and array types, which are represented by a single array type in PHP. By default, the packer will pack a PHP array as a MessagePack array if it has sequential numeric keys, starting from 0 and as a MessagePack map otherwise:

$mpArr1 = $packer->pack([1, 2]);        // MP array [1, 2]
$mpArr2 = $packer->pack([0 => 1, 1 => 2]);   // MP array [1, 2]
$mpMap1 = $packer->pack([0 => 1, 2 => 3]);   // MP map {0: 1, 2: 3}
$mpMap2 = $packer->pack([1 => 2, 2 => 3]);   // MP map {1: 2, 2: 3}
$mpMap3 = $packer->pack(['a' => 1, 'b' => 2]); // MP map {a: 1, b: 2}

However, sometimes you need to pack a sequential array as a MessagePack map. To do this, use the packMap method:

$mpMap = $packer->packMap([1, 2]); // {0: 1, 1: 2}

Here is a list of type-specific packing methods:

$packer->packNil();      // MP nil
$packer->packBool(true);   // MP bool
$packer->packInt(42);     // MP int
$packer->packFloat(M_PI);   // MP float (32 or 64)
$packer->packFloat32(M_PI);  // MP float 32
$packer->packFloat64(M_PI);  // MP float 64
$packer->packStr('foo');   // MP str
$packer->packBin("\x80");   // MP bin
$packer->packArray([1, 2]);  // MP array
$packer->packMap(['a' => 1]); // MP map
$packer->packExt(1, "\xaa"); // MP ext

Check the "Custom types" section below on how to pack custom types.

Packing options

The Packer object supports a number of bitmask-based options for fine-tuning the packing process (defaults are in bold):

NameDescription
FORCE_STRForces PHP strings to be packed as MessagePack UTF-8 strings
FORCE_BINForces PHP strings to be packed as MessagePack binary data
DETECT_STR_BINDetects MessagePack str/bin type automatically
  
FORCE_ARRForces PHP arrays to be packed as MessagePack arrays
FORCE_MAPForces PHP arrays to be packed as MessagePack maps
DETECT_ARR_MAPDetects MessagePack array/map type automatically
  
FORCE_FLOAT32Forces PHP floats to be packed as 32-bits MessagePack floats
FORCE_FLOAT64Forces PHP floats to be packed as 64-bits MessagePack floats

The type detection mode (DETECT_STR_BIN/DETECT_ARR_MAP) adds some overhead which can be noticed when you pack large (16- and 32-bit) arrays or strings. However, if you know the value type in advance (for example, you only work with UTF-8 strings or/and associative arrays), you can eliminate this overhead by forcing the packer to use the appropriate type, which will save it from running the auto-detection routine. Another option is to explicitly specify the value type. The library provides 2 auxiliary classes for this, Map and Bin. Check the "Custom types" section below for details.

Examples:

// detect str/bin type and pack PHP 64-bit floats (doubles) to MP 32-bit floats
$packer = new Packer(PackOptions::DETECT_STR_BIN | PackOptions::FORCE_FLOAT32);

// these will throw MessagePack\Exception\InvalidOptionException
$packer = new Packer(PackOptions::FORCE_STR | PackOptions::FORCE_BIN);
$packer = new Packer(PackOptions::FORCE_FLOAT32 | PackOptions::FORCE_FLOAT64);

Unpacking

To unpack data you can either use an instance of a BufferUnpacker:

$unpacker = new BufferUnpacker();

$unpacker->reset($packed);
$value = $unpacker->unpack();

or call a static method on the MessagePack class:

$value = MessagePack::unpack($packed);

If the packed data is received in chunks (e.g. when reading from a stream), use the tryUnpack method, which attempts to unpack data and returns an array of unpacked messages (if any) instead of throwing an InsufficientDataException:

while ($chunk = ...) {
  $unpacker->append($chunk);
  if ($messages = $unpacker->tryUnpack()) {
    return $messages;
  }
}

If you want to unpack from a specific position in a buffer, use seek:

$unpacker->seek(42); // set position equal to 42 bytes
$unpacker->seek(-8); // set position to 8 bytes before the end of the buffer

To skip bytes from the current position, use skip:

$unpacker->skip(10); // set position to 10 bytes ahead of the current position

To get the number of remaining (unread) bytes in the buffer:

$unreadBytesCount = $unpacker->getRemainingCount();

To check whether the buffer has unread data:

$hasUnreadBytes = $unpacker->hasRemaining();

If needed, you can remove already read data from the buffer by calling:

$releasedBytesCount = $unpacker->release();

With the read method you can read raw (packed) data:

$packedData = $unpacker->read(2); // read 2 bytes

Besides the above methods BufferUnpacker provides type-specific unpacking methods, namely:

$unpacker->unpackNil();  // PHP null
$unpacker->unpackBool(); // PHP bool
$unpacker->unpackInt();  // PHP int
$unpacker->unpackFloat(); // PHP float
$unpacker->unpackStr();  // PHP UTF-8 string
$unpacker->unpackBin();  // PHP binary string
$unpacker->unpackArray(); // PHP sequential array
$unpacker->unpackMap();  // PHP associative array
$unpacker->unpackExt();  // PHP MessagePack\Type\Ext object

Unpacking options

The BufferUnpacker object supports a number of bitmask-based options for fine-tuning the unpacking process (defaults are in bold):

NameDescription
BIGINT_AS_STRConverts overflowed integers to strings [1]
BIGINT_AS_GMPConverts overflowed integers to GMP objects [2]
BIGINT_AS_DECConverts overflowed integers to Decimal\Decimal objects [3]

1. The binary MessagePack format has unsigned 64-bit as its largest integer data type, but PHP does not support such integers, which means that an overflow can occur during unpacking.

2. Make sure the GMP extension is enabled.

3. Make sure the Decimal extension is enabled.

Examples:

$packedUint64 = "\xcf"."\xff\xff\xff\xff"."\xff\xff\xff\xff";

$unpacker = new BufferUnpacker($packedUint64);
var_dump($unpacker->unpack()); // string(20) "18446744073709551615"

$unpacker = new BufferUnpacker($packedUint64, UnpackOptions::BIGINT_AS_GMP);
var_dump($unpacker->unpack()); // object(GMP) {...}

$unpacker = new BufferUnpacker($packedUint64, UnpackOptions::BIGINT_AS_DEC);
var_dump($unpacker->unpack()); // object(Decimal\Decimal) {...}

Custom types

In addition to the basic types, the library provides functionality to serialize and deserialize arbitrary types. This can be done in several ways, depending on your use case. Let's take a look at them.

Type objects

If you need to serialize an instance of one of your classes into one of the basic MessagePack types, the best way to do this is to implement the CanBePacked interface in the class. A good example of such a class is the Map type class that comes with the library. This type is useful when you want to explicitly specify that a given PHP array should be packed as a MessagePack map without triggering an automatic type detection routine:

$packer = new Packer();

$packedMap = $packer->pack(new Map([1, 2, 3]));
$packedArray = $packer->pack([1, 2, 3]);

More type examples can be found in the src/Type directory.

Type transformers

As with type objects, type transformers are only responsible for serializing values. They should be used when you need to serialize a value that does not implement the CanBePacked interface. Examples of such values could be instances of built-in or third-party classes that you don't own, or non-objects such as resources.

A transformer class must implement the CanPack interface. To use a transformer, it must first be registered in the packer. Here is an example of how to serialize PHP streams into the MessagePack bin format type using one of the supplied transformers, StreamTransformer:

$packer = new Packer(null, [new StreamTransformer()]);

$packedBin = $packer->pack(fopen('/path/to/file', 'r+'));

More type transformer examples can be found in the src/TypeTransformer directory.

Extensions

In contrast to the cases described above, extensions are intended to handle extension types and are responsible for both serialization and deserialization of values (types).

An extension class must implement the Extension interface. To use an extension, it must first be registered in the packer and the unpacker.

The MessagePack specification divides extension types into two groups: predefined and application-specific. Currently, there is only one predefined type in the specification, Timestamp.

Timestamp

The Timestamp extension type is a predefined type. Support for this type in the library is done through the TimestampExtension class. This class is responsible for handling Timestamp objects, which represent the number of seconds and optional adjustment in nanoseconds:

$timestampExtension = new TimestampExtension();

$packer = new Packer();
$packer = $packer->extendWith($timestampExtension);

$unpacker = new BufferUnpacker();
$unpacker = $unpacker->extendWith($timestampExtension);

$packedTimestamp = $packer->pack(Timestamp::now());
$timestamp = $unpacker->reset($packedTimestamp)->unpack();

$seconds = $timestamp->getSeconds();
$nanoseconds = $timestamp->getNanoseconds();

When using the MessagePack class, the Timestamp extension is already registered:

$packedTimestamp = MessagePack::pack(Timestamp::now());
$timestamp = MessagePack::unpack($packedTimestamp);

Application-specific extensions

In addition, the format can be extended with your own types. For example, to make the built-in PHP DateTime objects first-class citizens in your code, you can create a corresponding extension, as shown in the example. Please note, that custom extensions have to be registered with a unique extension ID (an integer from 0 to 127).

More extension examples can be found in the examples/MessagePack directory.

To learn more about how extension types can be useful, check out this article.

Exceptions

If an error occurs during packing/unpacking, a PackingFailedException or an UnpackingFailedException will be thrown, respectively. In addition, an InsufficientDataException can be thrown during unpacking.

An InvalidOptionException will be thrown in case an invalid option (or a combination of mutually exclusive options) is used.

Tests

Run tests as follows:

vendor/bin/phpunit

Also, if you already have Docker installed, you can run the tests in a docker container. First, create a container:

./dockerfile.sh | docker build -t msgpack -

The command above will create a container named msgpack with PHP 8.1 runtime. You may change the default runtime by defining the PHP_IMAGE environment variable:

PHP_IMAGE='php:8.0-cli' ./dockerfile.sh | docker build -t msgpack -

See a list of various images here.

Then run the unit tests:

docker run --rm -v $PWD:/msgpack -w /msgpack msgpack

Fuzzing

To ensure that the unpacking works correctly with malformed/semi-malformed data, you can use a testing technique called Fuzzing. The library ships with a help file (target) for PHP-Fuzzer and can be used as follows:

php-fuzzer fuzz tests/fuzz_buffer_unpacker.php

Performance

To check performance, run:

php -n -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

=============================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker
---------------------------------------------
nil .................. 0.0030 ........ 0.0139
false ................ 0.0037 ........ 0.0144
true ................. 0.0040 ........ 0.0137
7-bit uint #1 ........ 0.0052 ........ 0.0120
7-bit uint #2 ........ 0.0059 ........ 0.0114
7-bit uint #3 ........ 0.0061 ........ 0.0119
5-bit sint #1 ........ 0.0067 ........ 0.0126
5-bit sint #2 ........ 0.0064 ........ 0.0132
5-bit sint #3 ........ 0.0066 ........ 0.0135
8-bit uint #1 ........ 0.0078 ........ 0.0200
8-bit uint #2 ........ 0.0077 ........ 0.0212
8-bit uint #3 ........ 0.0086 ........ 0.0203
16-bit uint #1 ....... 0.0111 ........ 0.0271
16-bit uint #2 ....... 0.0115 ........ 0.0260
16-bit uint #3 ....... 0.0103 ........ 0.0273
32-bit uint #1 ....... 0.0116 ........ 0.0326
32-bit uint #2 ....... 0.0118 ........ 0.0332
32-bit uint #3 ....... 0.0127 ........ 0.0325
64-bit uint #1 ....... 0.0140 ........ 0.0277
64-bit uint #2 ....... 0.0134 ........ 0.0294
64-bit uint #3 ....... 0.0134 ........ 0.0281
8-bit int #1 ......... 0.0086 ........ 0.0241
8-bit int #2 ......... 0.0089 ........ 0.0225
8-bit int #3 ......... 0.0085 ........ 0.0229
16-bit int #1 ........ 0.0118 ........ 0.0280
16-bit int #2 ........ 0.0121 ........ 0.0270
16-bit int #3 ........ 0.0109 ........ 0.0274
32-bit int #1 ........ 0.0128 ........ 0.0346
32-bit int #2 ........ 0.0118 ........ 0.0339
32-bit int #3 ........ 0.0135 ........ 0.0368
64-bit int #1 ........ 0.0138 ........ 0.0276
64-bit int #2 ........ 0.0132 ........ 0.0286
64-bit int #3 ........ 0.0137 ........ 0.0274
64-bit int #4 ........ 0.0180 ........ 0.0285
64-bit float #1 ...... 0.0134 ........ 0.0284
64-bit float #2 ...... 0.0125 ........ 0.0275
64-bit float #3 ...... 0.0126 ........ 0.0283
fix string #1 ........ 0.0035 ........ 0.0133
fix string #2 ........ 0.0094 ........ 0.0216
fix string #3 ........ 0.0094 ........ 0.0222
fix string #4 ........ 0.0091 ........ 0.0241
8-bit string #1 ...... 0.0122 ........ 0.0301
8-bit string #2 ...... 0.0118 ........ 0.0304
8-bit string #3 ...... 0.0119 ........ 0.0315
16-bit string #1 ..... 0.0150 ........ 0.0388
16-bit string #2 ..... 0.1545 ........ 0.1665
32-bit string ........ 0.1570 ........ 0.1756
wide char string #1 .. 0.0091 ........ 0.0236
wide char string #2 .. 0.0122 ........ 0.0313
8-bit binary #1 ...... 0.0100 ........ 0.0302
8-bit binary #2 ...... 0.0123 ........ 0.0324
8-bit binary #3 ...... 0.0126 ........ 0.0327
16-bit binary ........ 0.0168 ........ 0.0372
32-bit binary ........ 0.1588 ........ 0.1754
fix array #1 ......... 0.0042 ........ 0.0131
fix array #2 ......... 0.0294 ........ 0.0367
fix array #3 ......... 0.0412 ........ 0.0472
16-bit array #1 ...... 0.1378 ........ 0.1596
16-bit array #2 ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S
complex array ........ 0.1865 ........ 0.2283
fix map #1 ........... 0.0725 ........ 0.1048
fix map #2 ........... 0.0319 ........ 0.0405
fix map #3 ........... 0.0356 ........ 0.0665
fix map #4 ........... 0.0465 ........ 0.0497
16-bit map #1 ........ 0.2540 ........ 0.3028
16-bit map #2 ............. S ............. S
32-bit map ................ S ............. S
complex map .......... 0.2372 ........ 0.2710
fixext 1 ............. 0.0283 ........ 0.0358
fixext 2 ............. 0.0291 ........ 0.0371
fixext 4 ............. 0.0302 ........ 0.0355
fixext 8 ............. 0.0288 ........ 0.0384
fixext 16 ............ 0.0293 ........ 0.0359
8-bit ext ............ 0.0302 ........ 0.0439
16-bit ext ........... 0.0334 ........ 0.0499
32-bit ext ........... 0.1845 ........ 0.1888
32-bit timestamp #1 .. 0.0337 ........ 0.0547
32-bit timestamp #2 .. 0.0335 ........ 0.0560
64-bit timestamp #1 .. 0.0371 ........ 0.0575
64-bit timestamp #2 .. 0.0374 ........ 0.0542
64-bit timestamp #3 .. 0.0356 ........ 0.0533
96-bit timestamp #1 .. 0.0362 ........ 0.0699
96-bit timestamp #2 .. 0.0381 ........ 0.0701
96-bit timestamp #3 .. 0.0367 ........ 0.0687
=============================================
Total         2.7618     4.0820
Skipped           4        4
Failed           0        0
Ignored           0        0

With JIT:

php -n -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.jit_buffer_size=64M -dopcache.jit=tracing -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

=============================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker
---------------------------------------------
nil .................. 0.0005 ........ 0.0054
false ................ 0.0004 ........ 0.0059
true ................. 0.0004 ........ 0.0059
7-bit uint #1 ........ 0.0010 ........ 0.0047
7-bit uint #2 ........ 0.0010 ........ 0.0046
7-bit uint #3 ........ 0.0010 ........ 0.0046
5-bit sint #1 ........ 0.0025 ........ 0.0046
5-bit sint #2 ........ 0.0023 ........ 0.0046
5-bit sint #3 ........ 0.0024 ........ 0.0045
8-bit uint #1 ........ 0.0043 ........ 0.0081
8-bit uint #2 ........ 0.0043 ........ 0.0079
8-bit uint #3 ........ 0.0041 ........ 0.0080
16-bit uint #1 ....... 0.0064 ........ 0.0095
16-bit uint #2 ....... 0.0064 ........ 0.0091
16-bit uint #3 ....... 0.0064 ........ 0.0094
32-bit uint #1 ....... 0.0085 ........ 0.0114
32-bit uint #2 ....... 0.0077 ........ 0.0122
32-bit uint #3 ....... 0.0077 ........ 0.0120
64-bit uint #1 ....... 0.0085 ........ 0.0159
64-bit uint #2 ....... 0.0086 ........ 0.0157
64-bit uint #3 ....... 0.0086 ........ 0.0158
8-bit int #1 ......... 0.0042 ........ 0.0080
8-bit int #2 ......... 0.0042 ........ 0.0080
8-bit int #3 ......... 0.0042 ........ 0.0081
16-bit int #1 ........ 0.0065 ........ 0.0095
16-bit int #2 ........ 0.0065 ........ 0.0090
16-bit int #3 ........ 0.0056 ........ 0.0085
32-bit int #1 ........ 0.0067 ........ 0.0107
32-bit int #2 ........ 0.0066 ........ 0.0106
32-bit int #3 ........ 0.0063 ........ 0.0104
64-bit int #1 ........ 0.0072 ........ 0.0162
64-bit int #2 ........ 0.0073 ........ 0.0174
64-bit int #3 ........ 0.0072 ........ 0.0164
64-bit int #4 ........ 0.0077 ........ 0.0161
64-bit float #1 ...... 0.0053 ........ 0.0135
64-bit float #2 ...... 0.0053 ........ 0.0135
64-bit float #3 ...... 0.0052 ........ 0.0135
fix string #1 ....... -0.0002 ........ 0.0044
fix string #2 ........ 0.0035 ........ 0.0067
fix string #3 ........ 0.0035 ........ 0.0077
fix string #4 ........ 0.0033 ........ 0.0078
8-bit string #1 ...... 0.0059 ........ 0.0110
8-bit string #2 ...... 0.0063 ........ 0.0121
8-bit string #3 ...... 0.0064 ........ 0.0124
16-bit string #1 ..... 0.0099 ........ 0.0146
16-bit string #2 ..... 0.1522 ........ 0.1474
32-bit string ........ 0.1511 ........ 0.1483
wide char string #1 .. 0.0039 ........ 0.0084
wide char string #2 .. 0.0073 ........ 0.0123
8-bit binary #1 ...... 0.0040 ........ 0.0112
8-bit binary #2 ...... 0.0075 ........ 0.0123
8-bit binary #3 ...... 0.0077 ........ 0.0129
16-bit binary ........ 0.0096 ........ 0.0145
32-bit binary ........ 0.1535 ........ 0.1479
fix array #1 ......... 0.0008 ........ 0.0061
fix array #2 ......... 0.0121 ........ 0.0165
fix array #3 ......... 0.0193 ........ 0.0222
16-bit array #1 ...... 0.0607 ........ 0.0479
16-bit array #2 ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S
complex array ........ 0.0749 ........ 0.0824
fix map #1 ........... 0.0329 ........ 0.0431
fix map #2 ........... 0.0161 ........ 0.0189
fix map #3 ........... 0.0205 ........ 0.0262
fix map #4 ........... 0.0252 ........ 0.0205
16-bit map #1 ........ 0.1016 ........ 0.0927
16-bit map #2 ............. S ............. S
32-bit map ................ S ............. S
complex map .......... 0.1096 ........ 0.1030
fixext 1 ............. 0.0157 ........ 0.0161
fixext 2 ............. 0.0175 ........ 0.0183
fixext 4 ............. 0.0156 ........ 0.0185
fixext 8 ............. 0.0163 ........ 0.0184
fixext 16 ............ 0.0164 ........ 0.0182
8-bit ext ............ 0.0158 ........ 0.0207
16-bit ext ........... 0.0203 ........ 0.0219
32-bit ext ........... 0.1614 ........ 0.1539
32-bit timestamp #1 .. 0.0195 ........ 0.0249
32-bit timestamp #2 .. 0.0188 ........ 0.0260
64-bit timestamp #1 .. 0.0207 ........ 0.0281
64-bit timestamp #2 .. 0.0212 ........ 0.0291
64-bit timestamp #3 .. 0.0207 ........ 0.0295
96-bit timestamp #1 .. 0.0222 ........ 0.0358
96-bit timestamp #2 .. 0.0228 ........ 0.0353
96-bit timestamp #3 .. 0.0210 ........ 0.0319
=============================================
Total         1.6432     1.9674
Skipped           4        4
Failed           0        0
Ignored           0        0

You may change default benchmark settings by defining the following environment variables:

NameDefault
MP_BENCH_TARGETSpure_p,pure_u, see a list of available targets
MP_BENCH_ITERATIONS100_000
MP_BENCH_DURATIONnot set
MP_BENCH_ROUNDS3
MP_BENCH_TESTS-@slow, see a list of available tests

For example:

export MP_BENCH_TARGETS=pure_p
export MP_BENCH_ITERATIONS=1000000
export MP_BENCH_ROUNDS=5
# a comma separated list of test names
export MP_BENCH_TESTS='complex array, complex map'
# or a group name
# export MP_BENCH_TESTS='-@slow' // @pecl_comp
# or a regexp
# export MP_BENCH_TESTS='/complex (array|map)/'

Another example, benchmarking both the library and the PECL extension:

MP_BENCH_TARGETS=pure_p,pure_u,pecl_p,pecl_u \
php -n -dextension=msgpack.so -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

===========================================================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker msgpack_pack msgpack_unpack
---------------------------------------------------------------------------
nil .................. 0.0031 ........ 0.0141 ...... 0.0055 ........ 0.0064
false ................ 0.0039 ........ 0.0154 ...... 0.0056 ........ 0.0053
true ................. 0.0038 ........ 0.0139 ...... 0.0056 ........ 0.0044
7-bit uint #1 ........ 0.0061 ........ 0.0110 ...... 0.0059 ........ 0.0046
7-bit uint #2 ........ 0.0065 ........ 0.0119 ...... 0.0042 ........ 0.0029
7-bit uint #3 ........ 0.0054 ........ 0.0117 ...... 0.0045 ........ 0.0025
5-bit sint #1 ........ 0.0047 ........ 0.0103 ...... 0.0038 ........ 0.0022
5-bit sint #2 ........ 0.0048 ........ 0.0117 ...... 0.0038 ........ 0.0022
5-bit sint #3 ........ 0.0046 ........ 0.0102 ...... 0.0038 ........ 0.0023
8-bit uint #1 ........ 0.0063 ........ 0.0174 ...... 0.0039 ........ 0.0031
8-bit uint #2 ........ 0.0063 ........ 0.0167 ...... 0.0040 ........ 0.0029
8-bit uint #3 ........ 0.0063 ........ 0.0168 ...... 0.0039 ........ 0.0030
16-bit uint #1 ....... 0.0092 ........ 0.0222 ...... 0.0049 ........ 0.0030
16-bit uint #2 ....... 0.0096 ........ 0.0227 ...... 0.0042 ........ 0.0046
16-bit uint #3 ....... 0.0123 ........ 0.0274 ...... 0.0059 ........ 0.0051
32-bit uint #1 ....... 0.0136 ........ 0.0331 ...... 0.0060 ........ 0.0048
32-bit uint #2 ....... 0.0130 ........ 0.0336 ...... 0.0070 ........ 0.0048
32-bit uint #3 ....... 0.0127 ........ 0.0329 ...... 0.0051 ........ 0.0048
64-bit uint #1 ....... 0.0126 ........ 0.0268 ...... 0.0055 ........ 0.0049
64-bit uint #2 ....... 0.0135 ........ 0.0281 ...... 0.0052 ........ 0.0046
64-bit uint #3 ....... 0.0131 ........ 0.0274 ...... 0.0069 ........ 0.0044
8-bit int #1 ......... 0.0077 ........ 0.0236 ...... 0.0058 ........ 0.0044
8-bit int #2 ......... 0.0087 ........ 0.0244 ...... 0.0058 ........ 0.0048
8-bit int #3 ......... 0.0084 ........ 0.0241 ...... 0.0055 ........ 0.0049
16-bit int #1 ........ 0.0112 ........ 0.0271 ...... 0.0048 ........ 0.0045
16-bit int #2 ........ 0.0124 ........ 0.0292 ...... 0.0057 ........ 0.0049
16-bit int #3 ........ 0.0118 ........ 0.0270 ...... 0.0058 ........ 0.0050
32-bit int #1 ........ 0.0137 ........ 0.0366 ...... 0.0058 ........ 0.0051
32-bit int #2 ........ 0.0133 ........ 0.0366 ...... 0.0056 ........ 0.0049
32-bit int #3 ........ 0.0129 ........ 0.0350 ...... 0.0052 ........ 0.0048
64-bit int #1 ........ 0.0145 ........ 0.0254 ...... 0.0034 ........ 0.0025
64-bit int #2 ........ 0.0097 ........ 0.0214 ...... 0.0034 ........ 0.0025
64-bit int #3 ........ 0.0096 ........ 0.0287 ...... 0.0059 ........ 0.0050
64-bit int #4 ........ 0.0143 ........ 0.0277 ...... 0.0059 ........ 0.0046
64-bit float #1 ...... 0.0134 ........ 0.0281 ...... 0.0057 ........ 0.0052
64-bit float #2 ...... 0.0141 ........ 0.0281 ...... 0.0057 ........ 0.0050
64-bit float #3 ...... 0.0144 ........ 0.0282 ...... 0.0057 ........ 0.0050
fix string #1 ........ 0.0036 ........ 0.0143 ...... 0.0066 ........ 0.0053
fix string #2 ........ 0.0107 ........ 0.0222 ...... 0.0065 ........ 0.0068
fix string #3 ........ 0.0116 ........ 0.0245 ...... 0.0063 ........ 0.0069
fix string #4 ........ 0.0105 ........ 0.0253 ...... 0.0083 ........ 0.0077
8-bit string #1 ...... 0.0126 ........ 0.0318 ...... 0.0075 ........ 0.0088
8-bit string #2 ...... 0.0121 ........ 0.0295 ...... 0.0076 ........ 0.0086
8-bit string #3 ...... 0.0125 ........ 0.0293 ...... 0.0130 ........ 0.0093
16-bit string #1 ..... 0.0159 ........ 0.0368 ...... 0.0117 ........ 0.0086
16-bit string #2 ..... 0.1547 ........ 0.1686 ...... 0.1516 ........ 0.1373
32-bit string ........ 0.1558 ........ 0.1729 ...... 0.1511 ........ 0.1396
wide char string #1 .. 0.0098 ........ 0.0237 ...... 0.0066 ........ 0.0065
wide char string #2 .. 0.0128 ........ 0.0291 ...... 0.0061 ........ 0.0082
8-bit binary #1 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #2 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #3 ........... I ............. I ........... F ............. I
16-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
32-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
fix array #1 ......... 0.0040 ........ 0.0129 ...... 0.0120 ........ 0.0058
fix array #2 ......... 0.0279 ........ 0.0390 ...... 0.0143 ........ 0.0165
fix array #3 ......... 0.0415 ........ 0.0463 ...... 0.0162 ........ 0.0187
16-bit array #1 ...... 0.1349 ........ 0.1628 ...... 0.0334 ........ 0.0341
16-bit array #2 ........... S ............. S ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S ........... S ............. S
complex array ............. I ............. I ........... F ............. F
fix map #1 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #2 ........... 0.0345 ........ 0.0391 ...... 0.0143 ........ 0.0168
fix map #3 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #4 ........... 0.0459 ........ 0.0473 ...... 0.0151 ........ 0.0163
16-bit map #1 ........ 0.2518 ........ 0.2962 ...... 0.0400 ........ 0.0490
16-bit map #2 ............. S ............. S ........... S ............. S
32-bit map ................ S ............. S ........... S ............. S
complex map .......... 0.2380 ........ 0.2682 ...... 0.0545 ........ 0.0579
fixext 1 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 2 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 4 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 8 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 16 ................. I ............. I ........... F ............. F
8-bit ext ................. I ............. I ........... F ............. F
16-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
===========================================================================
Total         1.5625     2.3866    0.7735     0.7243
Skipped           4        4       4        4
Failed           0        0      24       17
Ignored          24       24       0        7

With JIT:

MP_BENCH_TARGETS=pure_p,pure_u,pecl_p,pecl_u \
php -n -dextension=msgpack.so -dzend_extension=opcache.so \
-dpcre.jit=1 -dopcache.jit_buffer_size=64M -dopcache.jit=tracing -dopcache.enable=1 -dopcache.enable_cli=1 \
tests/bench.php

Example output

Filter: MessagePack\Tests\Perf\Filter\ListFilter
Rounds: 3
Iterations: 100000

===========================================================================
Test/Target      Packer BufferUnpacker msgpack_pack msgpack_unpack
---------------------------------------------------------------------------
nil .................. 0.0001 ........ 0.0052 ...... 0.0053 ........ 0.0042
false ................ 0.0007 ........ 0.0060 ...... 0.0057 ........ 0.0043
true ................. 0.0008 ........ 0.0060 ...... 0.0056 ........ 0.0041
7-bit uint #1 ........ 0.0031 ........ 0.0046 ...... 0.0062 ........ 0.0041
7-bit uint #2 ........ 0.0021 ........ 0.0043 ...... 0.0062 ........ 0.0041
7-bit uint #3 ........ 0.0022 ........ 0.0044 ...... 0.0061 ........ 0.0040
5-bit sint #1 ........ 0.0030 ........ 0.0048 ...... 0.0062 ........ 0.0040
5-bit sint #2 ........ 0.0032 ........ 0.0046 ...... 0.0062 ........ 0.0040
5-bit sint #3 ........ 0.0031 ........ 0.0046 ...... 0.0062 ........ 0.0040
8-bit uint #1 ........ 0.0054 ........ 0.0079 ...... 0.0062 ........ 0.0050
8-bit uint #2 ........ 0.0051 ........ 0.0079 ...... 0.0064 ........ 0.0044
8-bit uint #3 ........ 0.0051 ........ 0.0082 ...... 0.0062 ........ 0.0044
16-bit uint #1 ....... 0.0077 ........ 0.0094 ...... 0.0065 ........ 0.0045
16-bit uint #2 ....... 0.0077 ........ 0.0094 ...... 0.0063 ........ 0.0045
16-bit uint #3 ....... 0.0077 ........ 0.0095 ...... 0.0064 ........ 0.0047
32-bit uint #1 ....... 0.0088 ........ 0.0119 ...... 0.0063 ........ 0.0043
32-bit uint #2 ....... 0.0089 ........ 0.0117 ...... 0.0062 ........ 0.0039
32-bit uint #3 ....... 0.0089 ........ 0.0118 ...... 0.0063 ........ 0.0044
64-bit uint #1 ....... 0.0097 ........ 0.0155 ...... 0.0063 ........ 0.0045
64-bit uint #2 ....... 0.0095 ........ 0.0153 ...... 0.0061 ........ 0.0045
64-bit uint #3 ....... 0.0096 ........ 0.0156 ...... 0.0063 ........ 0.0047
8-bit int #1 ......... 0.0053 ........ 0.0083 ...... 0.0062 ........ 0.0044
8-bit int #2 ......... 0.0052 ........ 0.0080 ...... 0.0062 ........ 0.0044
8-bit int #3 ......... 0.0052 ........ 0.0080 ...... 0.0062 ........ 0.0043
16-bit int #1 ........ 0.0089 ........ 0.0097 ...... 0.0069 ........ 0.0046
16-bit int #2 ........ 0.0075 ........ 0.0093 ...... 0.0063 ........ 0.0043
16-bit int #3 ........ 0.0075 ........ 0.0094 ...... 0.0062 ........ 0.0046
32-bit int #1 ........ 0.0086 ........ 0.0122 ...... 0.0063 ........ 0.0044
32-bit int #2 ........ 0.0087 ........ 0.0120 ...... 0.0066 ........ 0.0046
32-bit int #3 ........ 0.0086 ........ 0.0121 ...... 0.0060 ........ 0.0044
64-bit int #1 ........ 0.0096 ........ 0.0149 ...... 0.0060 ........ 0.0045
64-bit int #2 ........ 0.0096 ........ 0.0157 ...... 0.0062 ........ 0.0044
64-bit int #3 ........ 0.0096 ........ 0.0160 ...... 0.0063 ........ 0.0046
64-bit int #4 ........ 0.0097 ........ 0.0157 ...... 0.0061 ........ 0.0044
64-bit float #1 ...... 0.0079 ........ 0.0153 ...... 0.0056 ........ 0.0044
64-bit float #2 ...... 0.0079 ........ 0.0152 ...... 0.0057 ........ 0.0045
64-bit float #3 ...... 0.0079 ........ 0.0155 ...... 0.0057 ........ 0.0044
fix string #1 ........ 0.0010 ........ 0.0045 ...... 0.0071 ........ 0.0044
fix string #2 ........ 0.0048 ........ 0.0075 ...... 0.0070 ........ 0.0060
fix string #3 ........ 0.0048 ........ 0.0086 ...... 0.0068 ........ 0.0060
fix string #4 ........ 0.0050 ........ 0.0088 ...... 0.0070 ........ 0.0059
8-bit string #1 ...... 0.0081 ........ 0.0129 ...... 0.0069 ........ 0.0062
8-bit string #2 ...... 0.0086 ........ 0.0128 ...... 0.0069 ........ 0.0065
8-bit string #3 ...... 0.0086 ........ 0.0126 ...... 0.0115 ........ 0.0065
16-bit string #1 ..... 0.0105 ........ 0.0137 ...... 0.0128 ........ 0.0068
16-bit string #2 ..... 0.1510 ........ 0.1486 ...... 0.1526 ........ 0.1391
32-bit string ........ 0.1517 ........ 0.1475 ...... 0.1504 ........ 0.1370
wide char string #1 .. 0.0044 ........ 0.0085 ...... 0.0067 ........ 0.0057
wide char string #2 .. 0.0081 ........ 0.0125 ...... 0.0069 ........ 0.0063
8-bit binary #1 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #2 ........... I ............. I ........... F ............. I
8-bit binary #3 ........... I ............. I ........... F ............. I
16-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
32-bit binary ............. I ............. I ........... F ............. I
fix array #1 ......... 0.0014 ........ 0.0059 ...... 0.0132 ........ 0.0055
fix array #2 ......... 0.0146 ........ 0.0156 ...... 0.0155 ........ 0.0148
fix array #3 ......... 0.0211 ........ 0.0229 ...... 0.0179 ........ 0.0180
16-bit array #1 ...... 0.0673 ........ 0.0498 ...... 0.0343 ........ 0.0388
16-bit array #2 ........... S ............. S ........... S ............. S
32-bit array .............. S ............. S ........... S ............. S
complex array ............. I ............. I ........... F ............. F
fix map #1 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #2 ........... 0.0148 ........ 0.0180 ...... 0.0156 ........ 0.0179
fix map #3 ................ I ............. I ........... F ............. I
fix map #4 ........... 0.0252 ........ 0.0201 ...... 0.0214 ........ 0.0167
16-bit map #1 ........ 0.1027 ........ 0.0836 ...... 0.0388 ........ 0.0510
16-bit map #2 ............. S ............. S ........... S ............. S
32-bit map ................ S ............. S ........... S ............. S
complex map .......... 0.1104 ........ 0.1010 ...... 0.0556 ........ 0.0602
fixext 1 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 2 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 4 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 8 .................. I ............. I ........... F ............. F
fixext 16 ................. I ............. I ........... F ............. F
8-bit ext ................. I ............. I ........... F ............. F
16-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit ext ................ I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
32-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
64-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #1 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #2 ....... I ............. I ........... F ............. F
96-bit timestamp #3 ....... I ............. I ........... F ............. F
===========================================================================
Total         0.9642     1.0909    0.8224     0.7213
Skipped           4        4       4        4
Failed           0        0      24       17
Ignored          24       24       0        7

Note that the msgpack extension (v2.1.2) doesn't support ext, bin and UTF-8 str types.

License

The library is released under the MIT License. See the bundled LICENSE file for details.

Author: rybakit
Source Code: https://github.com/rybakit/msgpack.php
License: MIT License

#php 

Luna Mosciski

Luna Mosciski

1600583123

8 Popular Websites That Use The Vue.JS Framework

In this article, we are going to list out the most popular websites using Vue JS as their frontend framework.

Vue JS is one of those elite progressive JavaScript frameworks that has huge demand in the web development industry. Many popular websites are developed using Vue in their frontend development because of its imperative features.

This framework was created by Evan You and still it is maintained by his private team members. Vue is of course an open-source framework which is based on MVVM concept (Model-view view-Model) and used extensively in building sublime user-interfaces and also considered a prime choice for developing single-page heavy applications.

Released in February 2014, Vue JS has gained 64,828 stars on Github, making it very popular in recent times.

Evan used Angular JS on many operations while working for Google and integrated many features in Vue to cover the flaws of Angular.

“I figured, what if I could just extract the part that I really liked about Angular and build something really lightweight." - Evan You

#vuejs #vue #vue-with-laravel #vue-top-story #vue-3 #build-vue-frontend #vue-in-laravel #vue.js

Garry Taylor

Garry Taylor

1669952228

Dijkstra's Algorithm Explained with Examples

In this tutorial, you'll learn: What is Dijkstra's Algorithm and how Dijkstra's algorithm works with the help of visual guides.

You can use algorithms in programming to solve specific problems through a set of precise instructions or procedures.

Dijkstra's algorithm is one of many graph algorithms you'll come across. It is used to find the shortest path from a fixed node to all other nodes in a graph.

There are different representations of Dijkstra's algorithm. You can either find the shortest path between two nodes, or the shortest path from a fixed node to the rest of the nodes in a graph.

In this article, you'll learn how Dijkstra's algorithm works with the help of visual guides.

How Does Dijkstra’s Algorithm Work?

Before we dive into more detailed visual examples, you need to understand how Dijkstra's algorithm works.

Although the theoretical explanation may seem a bit abstract, it'll help you understand the practical aspect better.

In a given graph containing different nodes, we are required to get the shortest path from a given node to the rest of the nodes.

These nodes can represent any object like the names of cities, letters, and so on.

Between each node is a number denoting the distance between two nodes, as you can see in the image below:

nodes-1

We usually work with two arrays – one for visited nodes, and another for unvisited nodes. You'll learn more about the arrays in the next section.

When a node is visited, the algorithm calculates how long it took to get to the node and stores the distance. If a shorter path to a node is found, the initial value assigned for the distance is updated.

Note that a node cannot be visited twice.

The algorithm runs recursively until all the nodes have been visited.

Dijkstra's Algorithm Example

In this section, we'll take a look at a practical example that shows how Dijkstra's algorithm works.

Here's the graph we'll be working with:

nodes

We'll use the table below to put down the visited nodes and their distance from the fixed node:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A
B
C
D
E

Visited nodes = []
Unvisited nodes = [A,B,C,D,E]

Above, we have a table showing each node and the shortest distance from the that node to the fixed node. We are yet to choose the fixed node.

Note that the distance for each node in the table is currently denoted as infinity (∞). This is because we don't know the shortest distance yet.

We also have two arrays – visited and unvisited. Whenever a node is visited, it is added to the visited nodes array.

Let's get started!

To simplify things, I'll break the process down into iterations. You'll see what happens in each step with the aid of diagrams.

Iteration #1

The first iteration might seem confusing, but that's totally fine. Once we start repeating the process in each iteration, you'll have a clearer picture of how the algorithm works.

Step #1 - Pick an unvisited node

We'll choose A as the fixed node. So we'll find the shortest distance from A to every other node in the graph.

node1-1

We're going to give A a distance of 0 because it is the initial node. So the table would look like this:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B
C
D
E

Step #2 - Find the distance from current nodenode1a-3

The next thing to do after choosing a node is to find the distance from it to the unvisited nodes around it.

The two unvisited nodes directly linked to A are B and C.

To get the distance from A to B:

0 + 4 = 4

0 being the value of the current node (A), and 4 being the distance between A and B in the graph.

To get the distance from A to C:

0 + 2 = 2

Step #3 - Update table with known distances

In the last step, we got 4 and 2 as the values of B and C respectively. So we'll update the table with those values:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B4
C2
D
E

Step #4 - Update arrays

At this point, the first iteration is complete. We'll move node A to the visited nodes array:

Visited nodes = [A]
Unvisited nodes = [B,C,D,E]

Before we proceed to the next iteration, you should know the following:

 • Once a node has been visited, it cannot be linked to the current node. Refer to step #2 in the iteration above and step #2 in the next iteration.
 • A node cannot be visited twice.
 • You can only update the shortest known distance if you get a value smaller than the recorded distance.

Iteration #2

Step #1 - Pick an unvisited node

We have four unvisited nodes — [B,C,D,E]. So how do you know which node to pick for the next iteration?

Well, we pick the node with the smallest known distance recorded in the table. Here's the table:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B4
C2
D
E

So we're going with node C.

node2-2

Step #2 - Find the distance from current node

To find the distance from the current node to the fixed node, we have to consider the nodes linked to the current node.

The nodes linked to the current node are A and B.

But A has been visited in the previous iteration so it will not be linked to the current node. That is:

node2a-1

From the diagram above,

 • The green color denotes the current node.
 • The blue color denotes the visited nodes. We cannot link to them or visit them again.
 • The red color shows the link from the unvisited nodes to the current node.

To find the distance from C to B:

2 + 1 = 3

2 above is recorded distance for node C while 1 is the distance between C and B in the graph.

Step #3 - Update table with known distances

In the last step, we got the value of B to be 3. In the first iteration, it was 4.

We're going to update the distance in the table to 3.

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B3
C2
D
E

So, A --> B = 4 (First iteration).

A --> C --> B = 3 (Second iteration).

The algorithm has helped us find the shortest path to B from A.

Step #4 - Update arrays

We're done with the last visited node. Let's add it to the visited nodes array:

Visited nodes = [A,C]
Unvisited nodes = [B,D,E]

Iteration #3

Step #1 - Pick an unvisited node

We're down to three unvisited nodes — [B,D,E]. From the array, B has the shortest known distance.

node3-2

To restate what is going on in the diagram above:

 • The green color denotes the current node.
 • The blue color denotes the visited nodes. We cannot link to them or visit them again.
 • The red color shows the link from the unvisited nodes to the current node.

Step #2 - Find the distance from current node

The nodes linked to the current node are D and E.

B (the current node) has a value of 3. Therefore,

For node D, 3 + 3 = 6.

For node E, 3 + 2 = 5.

Step #3 - Update table with known distances

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B3
C2
D6
E5

Step #4 - Update arrays

Visited nodes = [A,C,B]
Unvisited nodes = [D,E]

Iteration #4

Step #1 - Pick an unvisited node

Like other iterations, we'll go with the unvisited node with the shortest known distance. That is E.

node4-1

Step #2 - Find the distance from current node

According to our table, E has a value of 5.

For D in the current iteration,

5 + 5 = 10.

The value gotten for D here is 10, which is greater than the recorded value of 6 in the previous iteration. For this reason, we'll not update the table.

Step #3 - Update table with known distances

Our table remains the same:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B3
C2
D6
E5

Step #4 - Update arrays

Visited nodes = [A,C,B,E]
Unvisited nodes = [D]

Iteration #5

Step #1 - Pick an unvisited node

We're currently left with one node in the unvisited array — D.

node5-1

Step #2 - Find the distance from current node

The algorithm has gotten to the last iteration. This is because all nodes linked to the current node have been visited already so we can't link to them.

Step #3 - Update table with known distances

Our table remains the same:

NODESHORTEST DISTANCE FROM FIXED NODE
A0
B3
C2
D6
E5

At this point, we have updated the table with the shortest distance from the fixed node to every other node in the graph.

Step #4 - Update arrays

Visited nodes = [A,C,B,E,D]
Unvisited nodes = []

As can be seen above, we have no nodes left to visit. Using Dijkstra's algorithm, we've found the shortest distance from the fixed node to others nodes in the graph.

Dijkstra's Algorithm Pseudocode Example

The pseudocode example in this section was gotten from Wikipedia. Here it is:

 1 function Dijkstra(Graph, source):
 2   
 3   for each vertex v in Graph.Vertices:
 4     dist[v] ← INFINITY
 5     prev[v] ← UNDEFINED
 6     add v to Q
 7   dist[source] ← 0
 8   
 9   while Q is not empty:
10     u ← vertex in Q with min dist[u]
11     remove u from Q
12     
13     for each neighbor v of u still in Q:
14       alt ← dist[u] + Graph.Edges(u, v)
15       if alt < dist[v]:
16         dist[v] ← alt
17         prev[v] ← u
18
19   return dist[], prev[]

Applications of Dijkstra's Algorithm

Here are some of the common applications of Dijkstra's algorithm:

 • In maps to get the shortest distance between locations. An example is Google Maps.
 • In telecommunications to determine transmission rate.
 • In robotic design to determine shortest path for automated robots.

Summary

In this article, we talked about Dijkstra's algorithm. It is used to find the shortest distance from a fixed node to all other nodes in a graph.

We started by giving a brief summary of how the algorithm works.

We then had a look at an example that further explained Dijkstra's algorithm in steps using visual guides.

We concluded with a pseudocode example and some of the applications of Dijkstra's algorithm.

Happy coding!

Original article source at https://www.freecodecamp.org

#algorithm #datastructures

A Wrapper for Sembast and SQFlite to Enable Easy

FHIR_DB

This is really just a wrapper around Sembast_SQFLite - so all of the heavy lifting was done by Alex Tekartik. I highly recommend that if you have any questions about working with this package that you take a look at Sembast. He's also just a super nice guy, and even answered a question for me when I was deciding which sembast version to use. As usual, ResoCoder also has a good tutorial.

I have an interest in low-resource settings and thus a specific reason to be able to store data offline. To encourage this use, there are a number of other packages I have created based around the data format FHIR. FHIR® is the registered trademark of HL7 and is used with the permission of HL7. Use of the FHIR trademark does not constitute endorsement of this product by HL7.

Using the Db

So, while not absolutely necessary, I highly recommend that you use some sort of interface class. This adds the benefit of more easily handling errors, plus if you change to a different database in the future, you don't have to change the rest of your app, just the interface.

I've used something like this in my projects:

class IFhirDb {
 IFhirDb();
 final ResourceDao resourceDao = ResourceDao();

 Future<Either<DbFailure, Resource>> save(Resource resource) async {
  Resource resultResource;
  try {
   resultResource = await resourceDao.save(resource);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToSave(error: error.toString()));
  }
  return right(resultResource);
 }

 Future<Either<DbFailure, List<Resource>>> returnListOfSingleResourceType(
   String resourceType) async {
  List<Resource> resultList;
  try {
   resultList =
     await resourceDao.getAllSortedById(resourceType: resourceType);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToObtainList(error: error.toString()));
  }
  return right(resultList);
 }

 Future<Either<DbFailure, List<Resource>>> searchFunction(
   String resourceType, String searchString, String reference) async {
  List<Resource> resultList;
  try {
   resultList =
     await resourceDao.searchFor(resourceType, searchString, reference);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToObtainList(error: error.toString()));
  }
  return right(resultList);
 }
}

I like this because in case there's an i/o error or something, it won't crash your app. Then, you can call this interface in your app like the following:

final patient = Patient(
  resourceType: 'Patient',
  name: [HumanName(text: 'New Patient Name')],
  birthDate: Date(DateTime.now()),
);

final saveResult = await IFhirDb().save(patient);

This will save your newly created patient to the locally embedded database.

IMPORTANT: this database will expect that all previously created resources have an id. When you save a resource, it will check to see if that resource type has already been stored. (Each resource type is saved in it's own store in the database). It will then check if there is an ID. If there's no ID, it will create a new one for that resource (along with metadata on version number and creation time). It will save it, and return the resource. If it already has an ID, it will copy the the old version of the resource into a _history store. It will then update the metadata of the new resource and save that version into the appropriate store for that resource. If, for instance, we have a previously created patient:

{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "fhirfli-294057507-6811107",
  "meta": {
    "versionId": "1",
    "lastUpdated": "2020-10-16T19:41:28.054369Z"
  },
  "name": [
    {
      "given": ["New"],
      "family": "Patient"
    }
  ],
  "birthDate": "2020-10-16"
}

And we update the last name to 'Provider'. The above version of the patient will be kept in _history, while in the 'Patient' store in the db, we will have the updated version:

{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "fhirfli-294057507-6811107",
  "meta": {
    "versionId": "2",
    "lastUpdated": "2020-10-16T19:45:07.316698Z"
  },
  "name": [
    {
      "given": ["New"],
      "family": "Provider"
    }
  ],
  "birthDate": "2020-10-16"
}

This way we can keep track of all previous version of all resources (which is obviously important in medicine).

For most of the interactions (saving, deleting, etc), they work the way you'd expect. The only difference is search. Because Sembast is NoSQL, we can search on any of the fields in a resource. If in our interface class, we have the following function:

 Future<Either<DbFailure, List<Resource>>> searchFunction(
   String resourceType, String searchString, String reference) async {
  List<Resource> resultList;
  try {
   resultList =
     await resourceDao.searchFor(resourceType, searchString, reference);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToObtainList(error: error.toString()));
  }
  return right(resultList);
 }

You can search for all immunizations of a certain patient:

searchFunction(
    'Immunization', 'patient.reference', 'Patient/$patientId');

This function will search through all entries in the 'Immunization' store. It will look at all 'patient.reference' fields, and return any that match 'Patient/$patientId'.

The last thing I'll mention is that this is a password protected db, using AES-256 encryption (although it can also use Salsa20). Anytime you use the db, you have the option of using a password for encryption/decryption. Remember, if you setup the database using encryption, you will only be able to access it using that same password. When you're ready to change the password, you will need to call the update password function. If we again assume we created a change password method in our interface, it might look something like this:

class IFhirDb {
 IFhirDb();
 final ResourceDao resourceDao = ResourceDao();
 ...
  Future<Either<DbFailure, Unit>> updatePassword(String oldPassword, String newPassword) async {
  try {
   await resourceDao.updatePw(oldPassword, newPassword);
  } catch (error) {
   return left(DbFailure.unableToUpdatePassword(error: error.toString()));
  }
  return right(Unit);
 }

You don't have to use a password, and in that case, it will save the db file as plain text. If you want to add a password later, it will encrypt it at that time.

General Store

After using this for a while in an app, I've realized that it needs to be able to store data apart from just FHIR resources, at least on occasion. For this, I've added a second class for all versions of the database called GeneralDao. This is similar to the ResourceDao, but fewer options. So, in order to save something, it would look like this:

await GeneralDao().save('password', {'new':'map'});
await GeneralDao().save('password', {'new':'map'}, 'key');

The difference between these two options is that the first one will generate a key for the map being stored, while the second will store the map using the key provided. Both will return the key after successfully storing the map.

Other functions available include:

// deletes everything in the general store
await GeneralDao().deleteAllGeneral('password'); 

// delete specific entry
await GeneralDao().delete('password','key'); 

// returns map with that key
await GeneralDao().find('password', 'key'); 

FHIR® is a registered trademark of Health Level Seven International (HL7) and its use does not constitute an endorsement of products by HL7®

Use this package as a library

Depend on it

Run this command:

With Flutter:

 $ flutter pub add fhir_db

This will add a line like this to your package's pubspec.yaml (and run an implicit flutter pub get):

dependencies:
 fhir_db: ^0.4.3

Alternatively, your editor might support or flutter pub get. Check the docs for your editor to learn more.

Import it

Now in your Dart code, you can use:

import 'package:fhir_db/dstu2.dart';
import 'package:fhir_db/dstu2/fhir_db.dart';
import 'package:fhir_db/dstu2/general_dao.dart';
import 'package:fhir_db/dstu2/resource_dao.dart';
import 'package:fhir_db/encrypt/aes.dart';
import 'package:fhir_db/encrypt/salsa.dart';
import 'package:fhir_db/r4.dart';
import 'package:fhir_db/r4/fhir_db.dart';
import 'package:fhir_db/r4/general_dao.dart';
import 'package:fhir_db/r4/resource_dao.dart';
import 'package:fhir_db/r5.dart';
import 'package:fhir_db/r5/fhir_db.dart';
import 'package:fhir_db/r5/general_dao.dart';
import 'package:fhir_db/r5/resource_dao.dart';
import 'package:fhir_db/stu3.dart';
import 'package:fhir_db/stu3/fhir_db.dart';
import 'package:fhir_db/stu3/general_dao.dart';
import 'package:fhir_db/stu3/resource_dao.dart'; 

example/lib/main.dart

import 'package:fhir/r4.dart';
import 'package:fhir_db/r4.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:test/test.dart';

Future<void> main() async {
 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

 final resourceDao = ResourceDao();

 // await resourceDao.updatePw('newPw', null);
 await resourceDao.deleteAllResources(null);

 group('Playing with passwords', () {
  test('Playing with Passwords', () async {
   final patient = Patient(id: Id('1'));

   final saved = await resourceDao.save(null, patient);

   await resourceDao.updatePw(null, 'newPw');
   final search1 = await resourceDao.find('newPw',
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: Id('1'));
   expect(saved, search1[0]);

   await resourceDao.updatePw('newPw', 'newerPw');
   final search2 = await resourceDao.find('newerPw',
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: Id('1'));
   expect(saved, search2[0]);

   await resourceDao.updatePw('newerPw', null);
   final search3 = await resourceDao.find(null,
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: Id('1'));
   expect(saved, search3[0]);

   await resourceDao.deleteAllResources(null);
  });
 });

 final id = Id('12345');
 group('Saving Things:', () {
  test('Save Patient', () async {
   final humanName = HumanName(family: 'Atreides', given: ['Duke']);
   final patient = Patient(id: id, name: [humanName]);
   final saved = await resourceDao.save(null, patient);

   expect(saved.id, id);

   expect((saved as Patient).name?[0], humanName);
  });

  test('Save Organization', () async {
   final organization = Organization(id: id, name: 'FhirFli');
   final saved = await resourceDao.save(null, organization);

   expect(saved.id, id);

   expect((saved as Organization).name, 'FhirFli');
  });

  test('Save Observation1', () async {
   final observation1 = Observation(
    id: Id('obs1'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #1'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save(null, observation1);

   expect(saved.id, Id('obs1'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #1');
  });

  test('Save Observation1 Again', () async {
   final observation1 = Observation(
     id: Id('obs1'),
     code: CodeableConcept(text: 'Observation #1 - Updated'));
   final saved = await resourceDao.save(null, observation1);

   expect(saved.id, Id('obs1'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #1 - Updated');

   expect(saved.meta?.versionId, Id('2'));
  });

  test('Save Observation2', () async {
   final observation2 = Observation(
    id: Id('obs2'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #2'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save(null, observation2);

   expect(saved.id, Id('obs2'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #2');
  });

  test('Save Observation3', () async {
   final observation3 = Observation(
    id: Id('obs3'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #3'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save(null, observation3);

   expect(saved.id, Id('obs3'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #3');
  });
 });

 group('Finding Things:', () {
  test('Find 1st Patient', () async {
   final search = await resourceDao.find(null,
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: id);
   final humanName = HumanName(family: 'Atreides', given: ['Duke']);

   expect(search.length, 1);

   expect((search[0] as Patient).name?[0], humanName);
  });

  test('Find 3rd Observation', () async {
   final search = await resourceDao.find(null,
     resourceType: R4ResourceType.Observation, id: Id('obs3'));

   expect(search.length, 1);

   expect(search[0].id, Id('obs3'));

   expect((search[0] as Observation).code.text, 'Observation #3');
  });

  test('Find All Observations', () async {
   final search = await resourceDao.getResourceType(
    null,
    resourceTypes: [R4ResourceType.Observation],
   );

   expect(search.length, 3);

   final idList = [];
   for (final obs in search) {
    idList.add(obs.id.toString());
   }

   expect(idList.contains('obs1'), true);

   expect(idList.contains('obs2'), true);

   expect(idList.contains('obs3'), true);
  });

  test('Find All (non-historical) Resources', () async {
   final search = await resourceDao.getAll(null);

   expect(search.length, 5);
   final patList = search.toList();
   final orgList = search.toList();
   final obsList = search.toList();
   patList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Patient);
   orgList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Organization);
   obsList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Observation);

   expect(patList.length, 1);

   expect(orgList.length, 1);

   expect(obsList.length, 3);
  });
 });

 group('Deleting Things:', () {
  test('Delete 2nd Observation', () async {
   await resourceDao.delete(
     null, null, R4ResourceType.Observation, Id('obs2'), null, null);

   final search = await resourceDao.getResourceType(
    null,
    resourceTypes: [R4ResourceType.Observation],
   );

   expect(search.length, 2);

   final idList = [];
   for (final obs in search) {
    idList.add(obs.id.toString());
   }

   expect(idList.contains('obs1'), true);

   expect(idList.contains('obs2'), false);

   expect(idList.contains('obs3'), true);
  });

  test('Delete All Observations', () async {
   await resourceDao.deleteSingleType(null,
     resourceType: R4ResourceType.Observation);

   final search = await resourceDao.getAll(null);

   expect(search.length, 2);

   final patList = search.toList();
   final orgList = search.toList();
   patList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Patient);
   orgList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Organization);

   expect(patList.length, 1);

   expect(patList.length, 1);
  });

  test('Delete All Resources', () async {
   await resourceDao.deleteAllResources(null);

   final search = await resourceDao.getAll(null);

   expect(search.length, 0);
  });
 });

 group('Password - Saving Things:', () {
  test('Save Patient', () async {
   await resourceDao.updatePw(null, 'newPw');
   final humanName = HumanName(family: 'Atreides', given: ['Duke']);
   final patient = Patient(id: id, name: [humanName]);
   final saved = await resourceDao.save('newPw', patient);

   expect(saved.id, id);

   expect((saved as Patient).name?[0], humanName);
  });

  test('Save Organization', () async {
   final organization = Organization(id: id, name: 'FhirFli');
   final saved = await resourceDao.save('newPw', organization);

   expect(saved.id, id);

   expect((saved as Organization).name, 'FhirFli');
  });

  test('Save Observation1', () async {
   final observation1 = Observation(
    id: Id('obs1'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #1'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save('newPw', observation1);

   expect(saved.id, Id('obs1'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #1');
  });

  test('Save Observation1 Again', () async {
   final observation1 = Observation(
     id: Id('obs1'),
     code: CodeableConcept(text: 'Observation #1 - Updated'));
   final saved = await resourceDao.save('newPw', observation1);

   expect(saved.id, Id('obs1'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #1 - Updated');

   expect(saved.meta?.versionId, Id('2'));
  });

  test('Save Observation2', () async {
   final observation2 = Observation(
    id: Id('obs2'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #2'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save('newPw', observation2);

   expect(saved.id, Id('obs2'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #2');
  });

  test('Save Observation3', () async {
   final observation3 = Observation(
    id: Id('obs3'),
    code: CodeableConcept(text: 'Observation #3'),
    effectiveDateTime: FhirDateTime(DateTime(1981, 09, 18)),
   );
   final saved = await resourceDao.save('newPw', observation3);

   expect(saved.id, Id('obs3'));

   expect((saved as Observation).code.text, 'Observation #3');
  });
 });

 group('Password - Finding Things:', () {
  test('Find 1st Patient', () async {
   final search = await resourceDao.find('newPw',
     resourceType: R4ResourceType.Patient, id: id);
   final humanName = HumanName(family: 'Atreides', given: ['Duke']);

   expect(search.length, 1);

   expect((search[0] as Patient).name?[0], humanName);
  });

  test('Find 3rd Observation', () async {
   final search = await resourceDao.find('newPw',
     resourceType: R4ResourceType.Observation, id: Id('obs3'));

   expect(search.length, 1);

   expect(search[0].id, Id('obs3'));

   expect((search[0] as Observation).code.text, 'Observation #3');
  });

  test('Find All Observations', () async {
   final search = await resourceDao.getResourceType(
    'newPw',
    resourceTypes: [R4ResourceType.Observation],
   );

   expect(search.length, 3);

   final idList = [];
   for (final obs in search) {
    idList.add(obs.id.toString());
   }

   expect(idList.contains('obs1'), true);

   expect(idList.contains('obs2'), true);

   expect(idList.contains('obs3'), true);
  });

  test('Find All (non-historical) Resources', () async {
   final search = await resourceDao.getAll('newPw');

   expect(search.length, 5);
   final patList = search.toList();
   final orgList = search.toList();
   final obsList = search.toList();
   patList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Patient);
   orgList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Organization);
   obsList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Observation);

   expect(patList.length, 1);

   expect(orgList.length, 1);

   expect(obsList.length, 3);
  });
 });

 group('Password - Deleting Things:', () {
  test('Delete 2nd Observation', () async {
   await resourceDao.delete(
     'newPw', null, R4ResourceType.Observation, Id('obs2'), null, null);

   final search = await resourceDao.getResourceType(
    'newPw',
    resourceTypes: [R4ResourceType.Observation],
   );

   expect(search.length, 2);

   final idList = [];
   for (final obs in search) {
    idList.add(obs.id.toString());
   }

   expect(idList.contains('obs1'), true);

   expect(idList.contains('obs2'), false);

   expect(idList.contains('obs3'), true);
  });

  test('Delete All Observations', () async {
   await resourceDao.deleteSingleType('newPw',
     resourceType: R4ResourceType.Observation);

   final search = await resourceDao.getAll('newPw');

   expect(search.length, 2);

   final patList = search.toList();
   final orgList = search.toList();
   patList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Patient);
   orgList.retainWhere(
     (resource) => resource.resourceType == R4ResourceType.Organization);

   expect(patList.length, 1);

   expect(patList.length, 1);
  });

  test('Delete All Resources', () async {
   await resourceDao.deleteAllResources('newPw');

   final search = await resourceDao.getAll('newPw');

   expect(search.length, 0);

   await resourceDao.updatePw('newPw', null);
  });
 });
} 

Download Details:

Author: MayJuun

Source Code: https://github.com/MayJuun/fhir/tree/main/fhir_db

#sqflite  #dart  #flutter 

Vue 3 Tutorial (for Vue 2 Users)

Vue 3 has not been officially released yet, but the maintainers have released beta versions for us punters to try and provide feedback on.

If you’re wondering what the key features and main changes of Vue 3 are, I’ll highlight them in this article by walking you through the creation of a simple app using Vue 3 beta 9.

I’m going to cover as much new stuff as I can including fragments, teleport, the Composition API, and several more obscure changes. I’ll do my best to explain the rationale for the feature or change as well.


What we’ll build

We’re going to build a simple app with a modal window feature. I chose this because it conveniently allows me to showcase a number of Vue 3 changes.

Here’s what the app looks like in it’s opened and closed states so you can picture in your mind what we’re working on:

Vue 3 app modal

Vue 3 installation and setup

Rather than installing Vue 3 directly, let’s clone the project vue-next-webpack-preview which will give us a minimal Webpack setup including Vue 3.

$ git clone https://github.com/vuejs/vue-next-webpack-preview.git vue3-experiment
$ cd vue3-experiment
$ npm i

Once that’s cloned and the NPM modules are installed, all we need to do is remove the boilerplate files and create a fresh main.js file so we can create our Vue 3 app from scratch.

$ rm -rf src/*
$ touch src/main.js

Now we’ll run the dev server:

$ npm run dev

Creating a new Vue 3 app

Straight off the bat, the way we bootstrap a new Vue app has changed. Rather than using new Vue(), we now need to import the new createApp method.

We then call this method, passing our Vue instance definition object, and assign the return object to a variable app.

Next, we’ll call the mount method on app and pass a CSS selector indicating our mount element, just like we did with the $mount instance method in Vue 2.

src/main.js

import { createApp } from "vue";

const app = createApp({
 // root instance definition
});

app.mount("#app");

Reason for change

With the old API, any global configuration we added (plugins, mixins, prototype properties etc) would permanently mutate global state. For example:

src/main.js

// Affects both instances
Vue.mixin({ ... })

const app1 = new Vue({ el: '#app-1' })
const app2 = new Vue({ el: '#app-2' })

This really shows up as an issue in unit testing, as it makes it tricky to ensure that each test is isolated from the last.

Under the new API, calling createApp returns a fresh app instance that will not be polluted by any global configuration applied to other instances.

Learn more: Global API change RFC.

#vue.js #components #composition api #design patterns #vue 3 #vue