Hoang Kim

Hoang Kim

1657363440

Cách Sử Dụng Biến Tham Chiếu Mẫu Trong Angular

Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Biến tham chiếu mẫu, thường được gọi là “Tóm tắt mẫu”, trong Angular.

Trong Angular, các thành phần có một templatethuộc tính, chứa các phần tử và các thành phần khác. Biến tham chiếu mẫu là một tính năng cho phép chúng tôi có quyền truy cập vào một phần của mẫu của chúng tôi.

Đây có thể là một phần tử, thành phần hoặc có thể là một chỉ thị. Các biến tham chiếu mẫu được triển khai khéo léo và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Đầu tiên có thể chỉ là xuất một tham chiếu đến một phần tử. Tại đây, chúng ta có thể đính kèm a #vào một <input>và cung cấp một tên biến (do đó, tham chiếu mẫu 'biến'):

<input type="text" #coffee>

Bạn có thể coi cú pháp này như một "xuất khẩu". Chúng tôi đang xuất một tham chiếu đến phần tử.

Điều đó có nghĩa là bây giờ chúng tôi có thể truy cập các thuộc tính trên biến tham chiếu đó như thể nó được trả lại cho chúng tôi thông qua JavaScript thuần túy (hãy nghĩ xem bạn sẽ lấy lại được gì khi sử dụng document.querySelector('input')và đó là những gì chúng tôi có ở đây):

<input type="text" #coffee>

<p>{{ coffee.value }}</p>

Điều này sẽ đăng xuất một chuỗi trống coffee.valuevì chúng tôi không có value. coffeeBiến của chúng tôi đang trực tiếp cung cấp cho chúng tôi một HTMLInputElement.

Để chúng tôi thấy giá trị khi chúng tôi nhập, chúng tôi cần giới thiệu ngModelChỉ thị:

<input type="text" ngModel #coffee>

<p>{{ coffee.value }}</p>

Hãy thử và nhập một cái gì đó vào <input>:

https://stackblitz.com/edit/angular-ivy-t3y6jt?file=src%2Fapp%2Fapp.component.ts

Vì vậy, đây là tính năng tuyệt vời tiếp theo của refs mẫu.

Hãy xuất một tham chiếu đến của chúng tôi ngModelvà thay đổi ngữ cảnh của những gì #coffeetrả về cho chúng tôi.

Bằng cách chỉ định #coffee, chúng tôi đang ngầm cho phép Angular quyết định những gì sẽ xuất, bởi vì chúng tôi không chỉ định bất kỳ điều gì khác ngoài ràng buộc với phần tử.

Chúng tôi đang ràng buộc ngModel, hiện là 'một phần' của chúng tôi <input>. Hãy xuất nó:

<input type="text" ngModel #coffee="ngModel">

<p>Value: {{ coffee.value }}</p>
<p>Pristine: {{ coffee.pristine }}</p>
<p>Touched: {{ coffee.touched }}</p>

Bằng cách chuyển #coffee="ngModel", chúng tôi đang ràng buộc một cách rõ ràng một tham chiếu đến ngModelchỉ thị được theo dõi của chúng tôi.

Không còn chúng tôi có một HTMLInputElement. Chúng tôi có một tài liệu tham khảo NgControl.

Bạn có thể kiểm tra mã nguồn cho NgControl tại đây, mã này mở rộng các lớp NgControlAbstractControlDirective .

Tại sao chúng ta nhìn vào điều này? Bởi vì nó hiển thị cho bạn mọi thuộc tính có sẵn cho bạn, đó chính là lý do tại sao chúng tôi đã tham khảo không chỉ valuemà còn pristinecả touched.

Hãy thử chúng bên dưới, biến tham chiếu mẫu của chúng tôi đang phản ánh ngModel:

Chúng ta có thể tiếp tục điều này và truy cập vào một tham chiếu mẫu bên trong một thành phần , vì vậy chúng ta có thể truy cập các thuộc tính và phương thức từ bên trong classchứ không chỉ template.

https://stackblitz.com/edit/angular-ivy-jwci6u?file=src%2Fapp%2Fapp.component.ts

Điều này đạt được thông qua việc sử dụng có lẽ TemplateRefhoặc ElementRefcùng với một @ViewChildngười trang trí. Đọc bài viết trên về cách thực hiện và làm việc sâu hơn, nhưng về cơ bản nó trông như thế này:

@Component({...})
export class AppComponent {
 @ViewChild('username') input: ElementRef<HTMLInputElement>;
}

Đó là một phần giới thiệu hay về các ref mẫu và tôi hy vọng nó sẽ cung cấp cho bạn một số hiểu biết sâu hơn về cách sử dụng chúng, khi nào và ở đâu. Không chỉ điều này, mà còn những gì sẽ xảy ra khi bạn khai báo một ref mẫu và cách cũng xuất các tham chiếu đến những thứ như chỉ thị.

Nguồn: https://ultimatecourses.com/blog/angular-template-reference-variables

#angular 

What is GEEK

Buddha Community

Cách Sử Dụng Biến Tham Chiếu Mẫu Trong Angular
Hoang Kim

Hoang Kim

1657363440

Cách Sử Dụng Biến Tham Chiếu Mẫu Trong Angular

Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Biến tham chiếu mẫu, thường được gọi là “Tóm tắt mẫu”, trong Angular.

Trong Angular, các thành phần có một templatethuộc tính, chứa các phần tử và các thành phần khác. Biến tham chiếu mẫu là một tính năng cho phép chúng tôi có quyền truy cập vào một phần của mẫu của chúng tôi.

Đây có thể là một phần tử, thành phần hoặc có thể là một chỉ thị. Các biến tham chiếu mẫu được triển khai khéo léo và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Đầu tiên có thể chỉ là xuất một tham chiếu đến một phần tử. Tại đây, chúng ta có thể đính kèm a #vào một <input>và cung cấp một tên biến (do đó, tham chiếu mẫu 'biến'):

<input type="text" #coffee>

Bạn có thể coi cú pháp này như một "xuất khẩu". Chúng tôi đang xuất một tham chiếu đến phần tử.

Điều đó có nghĩa là bây giờ chúng tôi có thể truy cập các thuộc tính trên biến tham chiếu đó như thể nó được trả lại cho chúng tôi thông qua JavaScript thuần túy (hãy nghĩ xem bạn sẽ lấy lại được gì khi sử dụng document.querySelector('input')và đó là những gì chúng tôi có ở đây):

<input type="text" #coffee>

<p>{{ coffee.value }}</p>

Điều này sẽ đăng xuất một chuỗi trống coffee.valuevì chúng tôi không có value. coffeeBiến của chúng tôi đang trực tiếp cung cấp cho chúng tôi một HTMLInputElement.

Để chúng tôi thấy giá trị khi chúng tôi nhập, chúng tôi cần giới thiệu ngModelChỉ thị:

<input type="text" ngModel #coffee>

<p>{{ coffee.value }}</p>

Hãy thử và nhập một cái gì đó vào <input>:

https://stackblitz.com/edit/angular-ivy-t3y6jt?file=src%2Fapp%2Fapp.component.ts

Vì vậy, đây là tính năng tuyệt vời tiếp theo của refs mẫu.

Hãy xuất một tham chiếu đến của chúng tôi ngModelvà thay đổi ngữ cảnh của những gì #coffeetrả về cho chúng tôi.

Bằng cách chỉ định #coffee, chúng tôi đang ngầm cho phép Angular quyết định những gì sẽ xuất, bởi vì chúng tôi không chỉ định bất kỳ điều gì khác ngoài ràng buộc với phần tử.

Chúng tôi đang ràng buộc ngModel, hiện là 'một phần' của chúng tôi <input>. Hãy xuất nó:

<input type="text" ngModel #coffee="ngModel">

<p>Value: {{ coffee.value }}</p>
<p>Pristine: {{ coffee.pristine }}</p>
<p>Touched: {{ coffee.touched }}</p>

Bằng cách chuyển #coffee="ngModel", chúng tôi đang ràng buộc một cách rõ ràng một tham chiếu đến ngModelchỉ thị được theo dõi của chúng tôi.

Không còn chúng tôi có một HTMLInputElement. Chúng tôi có một tài liệu tham khảo NgControl.

Bạn có thể kiểm tra mã nguồn cho NgControl tại đây, mã này mở rộng các lớp NgControlAbstractControlDirective .

Tại sao chúng ta nhìn vào điều này? Bởi vì nó hiển thị cho bạn mọi thuộc tính có sẵn cho bạn, đó chính là lý do tại sao chúng tôi đã tham khảo không chỉ valuemà còn pristinecả touched.

Hãy thử chúng bên dưới, biến tham chiếu mẫu của chúng tôi đang phản ánh ngModel:

Chúng ta có thể tiếp tục điều này và truy cập vào một tham chiếu mẫu bên trong một thành phần , vì vậy chúng ta có thể truy cập các thuộc tính và phương thức từ bên trong classchứ không chỉ template.

https://stackblitz.com/edit/angular-ivy-jwci6u?file=src%2Fapp%2Fapp.component.ts

Điều này đạt được thông qua việc sử dụng có lẽ TemplateRefhoặc ElementRefcùng với một @ViewChildngười trang trí. Đọc bài viết trên về cách thực hiện và làm việc sâu hơn, nhưng về cơ bản nó trông như thế này:

@Component({...})
export class AppComponent {
 @ViewChild('username') input: ElementRef<HTMLInputElement>;
}

Đó là một phần giới thiệu hay về các ref mẫu và tôi hy vọng nó sẽ cung cấp cho bạn một số hiểu biết sâu hơn về cách sử dụng chúng, khi nào và ở đâu. Không chỉ điều này, mà còn những gì sẽ xảy ra khi bạn khai báo một ref mẫu và cách cũng xuất các tham chiếu đến những thứ như chỉ thị.

Nguồn: https://ultimatecourses.com/blog/angular-template-reference-variables

#angular 

Christa Stehr

Christa Stehr

1598940617

Install Angular - Angular Environment Setup Process

Angular is a TypeScript based framework that works in synchronization with HTML, CSS, and JavaScript. To work with angular, domain knowledge of these 3 is required.

 1. Installing Node.js and npm
 2. Installing Angular CLI
 3. Creating workspace
 4. Deploying your First App

In this article, you will get to know about the Angular Environment setup process. After reading this article, you will be able to install, setup, create, and launch your own application in Angular. So let’s start!!!

Angular environment setup

Install Angular in Easy Steps

For Installing Angular on your Machine, there are 2 prerequisites:

 • Node.js
 • npm Package Manager
Node.js

First you need to have Node.js installed as Angular require current, active LTS or maintenance LTS version of Node.js

Download and Install Node.js version suitable for your machine’s operating system.

Npm Package Manager

Angular, Angular CLI and Angular applications are dependent on npm packages. By installing Node.js, you have automatically installed the npm Package manager which will be the base for installing angular in your system. To check the presence of npm client and Angular version check of npm client, run this command:

 1. npm -v

Installing Angular CLI

 • Open Terminal/Command Prompt
 • To install Angular CLI, run the below command:
 1. npm install -g @angular/cli

installing angular CLI

· After executing the command, Angular CLI will get installed within some time. You can check it using the following command

 1. ng --version

Workspace Creation

Now as your Angular CLI is installed, you need to create a workspace to work upon your application. Methods for it are:

 • Using CLI
 • Using Visual Studio Code
1. Using CLI

To create a workspace:

 • Navigate to the desired directory where you want to create your workspace using cd command in the Terminal/Command prompt
 • Then in the directory write this command on your terminal and provide the name of the app which you want to create. In my case I have mentioned DataFlair:
 1. Ng new YourAppName

create angular workspace

 • After running this command, it will prompt you to select from various options about the CSS and other functionalities.

angular CSS options

 • To leave everything to default, simply press the Enter or the Return key.

angular setup

#angular tutorials #angular cli install #angular environment setup #angular version check #download angular #install angular #install angular cli

Roberta Ward

Roberta Ward

1593184320

Basics of Angular: Part-1

What is Angular? What it does? How we implement it in a project? So, here are some basics of angular to let you learn more about angular.

Angular is a Typescript-based open-source front-end web application platform. The Angular Team at Google and a community of individuals and corporations lead it. Angular lets you extend HTML’s syntax to express your apps’ components clearly. The angular resolves challenges while developing a single page and cross-platform applications. So, here the meaning of the single-page applications in angular is that the index.html file serves the app. And, the index.html file links other files to it.

We build angular applications with basic concepts which are NgModules. It provides a compilation context for components. At the beginning of an angular project, the command-line interface provides a built-in component which is the root component. But, NgModule can add a number of additional components. These can be created through a template or loaded from a router. This is what a compilation context about.

What is a Component in Angular?

Components are key features in Angular. It controls a patch of the screen called a view. A couple of components that we create on our own helps to build a whole application. In the end, the root component or the app component holds our entire application. The component has its business logic that it does to support the view inside the class. The class interacts with the view through an API of properties and methods. All the components added by us in the application are not linked to the index.html. But, they link to the app.component.html through the selectors. A component can be a component and not only a typescript class by adding a decorator @Component. Then, for further access, a class can import it. The decorator contains some metadata like selector, template, and style. Here’s an example of how a component decorator looks like:

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: 'app.component.html',
  styleUrls: ['app.component.scss']
})

Role of App Module

Modules are the package of functionalities of our app. It gives Angular the information about which features does my app has and what feature it uses. It is an empty Typescript class, but we transform it by adding a decorator @NgModule. So, we have four properties that we set up on the object pass to @NgModule. The four properties are declarations, imports, providers, and bootstrap. All the built-in new components add up to the declarations array in @NgModule.

@NgModule({
declarations: [
 AppComponent,
],
imports: [
 BrowserModule,
 HttpClientModule,
 AppRoutingModule,
 FormsModule
],
bootstrap: [AppComponent]
})

What is Data Binding?

Data Binding is the communication between the Typescript code of the component and the template. So, we have different kinds of data binding given below:

 • When there is a requirement to output data from our Typescript code in the HTML template. String interpolation handles this purpose like {{data}} in HTML file. Property Binding is also used for this purpose like [property] = “data”.
 • When we want to trigger any event like clicking a button. Event Binding works while we react to user events like (event) = “expression”.
 • When we can react to user events and output something at the same time. Two-way Binding is used like [(ngModel)] = “data”.

image for understanding data binding

#angular #javascript #tech blogs #user interface (ui) #angular #angular fundamentals #angular tutorial #basics of angular

Ayyaz Zafar

1624138795

Angular Material Autocomplete - Multiple Use Cases covered

Learn How to use Angular Material Autocomplete Suggestions Search Input. I covered multiple use cases.

Please watch this video. I hope this video would be helpful for you to understand it and use it in your projects

Please subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCL5nKCmpReJZZMe9_bYR89w

#angular #angular-material #angular-js #autocomplete #angular-material-autocomplete #angular-tutorial

Mansi Gandhi

Mansi Gandhi

1625232772

Why Choose AngularJS framework for the enterprise? | Angular development Company - CMARIX

Although Angular JS has bought headlines over the domain of Web application development, its relevance downtime does not offer any guarantee. Since the JavaScript application is the child of Google, its web features may have some value. Angular JS enables the developer to write most of the code in HTML which brings the application together. Such potentiality and simplicity of the program from the Angular Development Company made Angular popular among JavaScripts.

But the real question arises on the integrity and the safety Angular can provide to the industry. Angular regularly updates its libraries to fix security issues over earlier versions. However, the private and customized Angular versions fall back from the latest versions. These versions might lack the crucial security patches. As a piece of advice, developers can share their improvement requests in the community.

Backward compatibility indicates that the updated versions can function with the outdated versions. Hence, it can simplify the migration procedures to the latest Angular version. Some portions of the AngularJS apps need lazy loading to ease the update and to facilitate the transfer of large projects.

Since AngularJS tends to spoil backward compatibility, it might cause future problems in a program.

The Changing Face of Frameworks

There were several ups and downs in the Web application market over the past. A few years ago, SproutCore ruled the throne as a top framework. However, according to Google search trends, BackboneJS later stole the spotlight which again passed over to EmberJS. But, there remains no comparison for AngularJS.

Birthed by Adam Abrons and Misko Hevery, the Brat Tech engineers in 2009, the Angular Development Company AngularJS took a swift transition to open-source. When Misko Hevery joined Google, he continued to develop Angular JS. The platform began to earn its place by December of 2012 according to Google Trends.

In the year 2015, the potential of AngularJS surpassed other frameworks and offered job placements for many developers. However, AngularJS is not entirely without competition as Facebook came up with ReactJS. Hence, there is a race to show which surpasses the other. But, according to Jeff Schroeder, among the native apps, React elevates mobile app development to higher levels.

Continuous Development in Angular JS

AngularJS has high popularity yet, the developers break backward compatibility on a regular basis. Therefore, the supporters of AngularJS have to learn the AngularJS framework again and again. A critic of AngularJS – Danny Tuppeny, points out that the framework is unstable as it offers short-term support. The developers develop the framework every now and then which can puzzle its users. However, a mobile Web developer by the name of Nene Bodonkor indicates another factor. The frameworks become satisfactory and since they fail to keep up with the market requirements, change becomes crucial.

On the contrary, Yehuda Katz, the creator of EmberJS suggests that the fast-paced lifestyle needs to slow down. Therefore, these constant changes can compel people to reduce and balance their pace. Both, ReactJS from Facebook and EmberJS fight to achieve maximum backward compatibility. Such a characteristic helps these frameworks to come to use for an enterprise. But, AngularJS still has its upper hand over its competitors.

The simple-to-learn design of the Angular Framework with various functions

A legacy system includes few characteristics like old technology that are not compatible with the present systems. These systems do not remain available for purchase from distributors or vendors. These legacy systems cannot update nor patch up by themselves as the developer or vendor stops its maintenance.

The CTO of a mobile and Web app development company Monsoon, Michi Kono agreed on the decisions. But he also commented that the core developers at AngularJS miscommunicated the information. As the AngularJS framework has its uses in Google, they can use the platform for legacy versions and supporting enterprises. According to Michi Kono, AngularJS can promise a safe approach for its use in enterprises. The framework of Angular Development Company USA makes learning simple as it lacks strong convention opinions. The framework is easy for developers to learn and Angular has its applications on other parallel technologies. Vast organizations that have a demand for on-scale development and hiring procedures can use the framework to their advantage.

The low level of Angular appears more as a toolbox than a framework. Such an approach makes Angular useful on a wide variety of utility functions. The developer can use the JavaScript framework to add a single website button through a separate framework. Major companies like Google, Facebook and Microsoft aim to improve JavaScript to match entrepreneur requirements. Since AtScript or the typed JavaScript from Google, will form the backbone of AngularJS 2.0, several developers shall prefer to leverage it.

The Best Fit

AngularJS has several promising aspects for developers from different enterprises to try. But the JavaScript framework undergoes several alterations by its developers. Yet, some of the JavaScript frameworks grab the focus of various users for which they remain in maintenance. Therefore, according to Brian Leroux, the Adobe Web developer, there are two options left. Developers can either imprison themselves within vast rewrites with no forward progress. Or Hire angular developers who can focus their attention to optimize the website architecture. Therefore, developers need to stay up-to-date with the current developments in the web application frameworks like AngularJS.

AngularJS frameworks carry lots of potential in real-time markets. But, the developers need to stay up-to-date to tackle the regular changes in its infrastructure.

#hire angular developers #angular #angular web development #angular development company #angular services #angularjs