Node.JS A-Z™

Node.JS A-Z™

1583391932

Error 415 - Unsupported Media Type

I am tryin to send a json object feedData to the server. This object has a File Object inside of it.

feedData = {
  'title' : 'some title',
  'type' : 1,
  'feedBody' : {
    'image' : File Object {lastModified : xxxx, name : 'image.jpg', type: 'image/jpg', ... }
  }
}

return fetch(`/api/feeds/${feedId}/create`, {
  method: 'POST',
  body: JSON.stringify(feedData),
  headers: {
    'Authorization': getTokenHeader(token),
  },
})

In routes I have

method: 'POST',
path: '/api/feeds/{feed}/create',
config: {
  payload: {
    output: 'stream',
    parse: true,
    allow: ['application/json', 'multipart/form-data', 'image/jpeg', 'application/pdf', 'application/x-www-form-urlencoded'],
    maxBytes: 1024 * 1024 * 100,
    timeout: false
  },
  handler: (req, res) => {
    const params = { token: req.auth.token, ...req.params };
    const payload = req.payload;
    console.log('HAPI ', payload);
  },
  auth: {
    strategy: 'jwt-strict',
    mode: 'required'
  }
}

I get back an error

http://localhost:3000/api/feeds/feed/create 415 (Unsupported Media Type)

What am I doing wrong?

#nodejs #node #javascript

What is GEEK

Buddha Community

NA SA

1583392461

Set multipart = true in router opitions:

{
  payload: {

						multipart: true
			 }
}

Stratus seo

Stratus seo

1625816471

Stratus: One of the best social media posting tools for efficient social media management

Efficient social media management could mean you getting the desired online recognition and leads for your business (if that was your intend to stay active on social media). Unfortunately, the common practice of social media management requires you to switch between multiple accounts of yours. This requires significant time and effort on your part. Stratus addresses this problem by bringing all of the social media channels on a single platform. You can access and manage your social media accounts in a single place while saving your time and effort. The user-friendly interface and advanced features integrated into the Stratus platform make it one of the best social media posting tools. To learn more or to sign up on Stratus, visit https://stratus.co/

#best social media posting tools #social media management #manage social media accounts in one place #best social media management tools #manage all social media in one place #social media management tools

Hong Nhung

Hong Nhung

1662360645

Cách Phát Video Trong ứng Dụng angular Với Ngx-Videogular

Trình phát video góc với Ngx-Videogular

Trong thế giới kỹ thuật số, trình phát video HTML5 hiện là loại trình phát video được sử dụng rộng rãi nhất. Do tính tương thích và khả năng thích ứng cao, các trình phát video này giúp các đài truyền hình mở rộng khán giả cho các luồng của họ. Để tải nội dung từ CDN video hoặc trình phát video trực tuyến lưu trữ phát trực tuyến, trình phát video HTML5 sử dụng giao thức HTTPS Live Streaming (HLS) được tạo riêng để phát trực tuyến.

Trình phát video HTML5 cung cấp cho các đài truyền hình sự trợ giúp mà họ cần để tiếp cận hiệu quả lượng khán giả lớn. Bởi vì điều này, nó nhanh chóng trở nên phổ biến và vẫn là lựa chọn ưa thích của các đài truyền hình.

Ngx-Videogular là một khung công tác đa phương tiện mạnh mẽ được điều khiển bởi Angular. Sự phát triển của trình phát video trang web HTML5 cho Ứng dụng Angular làm cho việc sử dụng khung phương tiện này đặc biệt tốt. Như tên của nó, Ngx-Videogular là một khuôn khổ phương tiện được tạo trong Angular.

Với sự trợ giúp của một số thẻ và thuộc tính được thêm vào mã HTML, bạn có thể xây dựng trình phát video tùy chỉnh của mình bằng cách sử dụng Ngx-Videogular, công cụ này chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn HTML5.

Các tính năng của Ngx-Videogular

Bạn có thể suy nghĩ về quan niệm sau đây: Tại sao lại sử dụng Angular cho video hơn là trình phát video HTML5? Tôi cho rằng chúng tôi có thể đáp ứng điều đó bằng cách sử dụng các tính năng của Videogular. Bạn thấy đấy, Ngx-Videogular đi kèm với các tính năng nội tại phù hợp nhất với các Ứng dụng Angular. Các tính năng này đi kèm với các tùy chọn trình phát video HTML5 dựng sẵn để điều khiển video.

 • Phần tử web: Bạn có thể thiết kế và xây dựng trình phát của riêng mình mà không cần viết JavaScript. Bạn có thể viết mã bằng HTML và CSS.
 • TypeScript: Angular và các thư viện hỗ trợ của nó là các khung có cú pháp Typecript. Hệ sinh thái Typecript mạnh mẽ cho phép chúng tôi xác định lỗi và các vấn đề về kiến ​​trúc trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.
 • Hỗ trợ đa nhà cung cấp: Khung phương tiện này hỗ trợ nhiều định dạng nội dung khác nhau, từ MP4 đến WEBM được sử dụng rộng rãi nhất. Đồng thời hỗ trợ nội dung âm thanh cũng như HTML5, HLS, YOUTUBE và nhiều nội dung khác.
 • Phân phối: Phân phối rất đơn giản vì Ngx-Videogular được xây dựng trên Angular, một khung công tác được yêu thích với một cộng đồng sôi động. Điều này giúp những người khác bắt đầu phát triển plugin hoặc sửa lỗi đơn giản hơn.

Bạn có thể tạo ứng dụng video Angular có khả năng phát triển trong tương lai và đạt được một số lợi thế bằng cách sử dụng plugin Ngx-Videogular:

 • Phát trực tiếp trong trình phát đa phương tiện.
 • Kiểm soát toàn bộ trình phát video.
 • Chạy các trình phát video khác nhau ở màn hình có liên quan.
 • hỗ trợ định dạng âm thanh

Cách thêm Trình phát video vào ứng dụng Angular của chúng tôi

Hãy xem cách chúng tôi có thể triển khai trình phát video Ngx-Videogular trong ứng dụng Angular của chúng tôi.

 • 1 Tạo ứng dụng Angular mới . Để bắt đầu một dự án Angular mới, hãy bắt đầu nglệnh sau.
ng new angular-videoplayer-app
? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? SCSS
 • 2 Di chuyển đến thư mục dự án.
cd angular-videoplayer-app
 • 3 Cài đặt gói Ngx-Videogular Có thể cài đặt gói Ngx-Videogular bằng lệnh sau.
npm install @videogular/ngx-videogular --save
npm install @types/core-js --save-dev
 • 4 Nhập kiểu CSS ngx-videogular bây giờ phải được xác định trong angular.jsontệp. Chúng ta phải xác định vị trí của nó để sử dụng hình tượng và hình thức độc đáo của gói Videogular.
"styles": [
  "node_modules/@videogular/ngx-videogular/fonts/videogular.css",
  "styles.scss"
],
 • 5 Cập nhật mô-đun ứng dụng Bạn phải bao gồm mô-đun Videogular trong mô-đun ứng dụng của mình trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng Videogular trong dự án của mình. Mở app.module.tsvà nhập Mô-đun Videogular của chúng tôi.
//app.module.ts//
import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';
import {VgCoreModule} from '@videogular/ngx-videogular/core';
import {VgControlsModule} from '@videogular/ngx-videogular/controls';
import {VgOverlayPlayModule} from '@videogular/ngx-videogular/overlay-play';
import {VgBufferingModule} from '@videogular/ngx-videogular/buffering';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  VgCoreModule,
  VgControlsModule,
  VgOverlayPlayModule,
  VgBufferingModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }
 • 6 Cập nhật thành phần ứng dụng Đối với một trình phát video cơ bản, tất cả những gì chúng ta phải làm là thêm <vg-player>thành phần với <video>thẻ từ HTML5 mang chỉ thị `[vgMedia] =“ $ any (media) `` `.
<h3>Basic Video Player</h3>
<vg-player>
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media id="singleVideo" preload="auto" controls>
    <source src=" " type="video/mp4">
  </video>
</vg-player>

1

Điều này quá đơn giản và không có gì để xem ở đây. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi thêm một liên kết đến nguồn video của chúng tôi bên dưới?

<vg-player>
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media id="singleVideo" preload="auto" controls>
    <source src="http://static.videogular.com/assets/videos/videogular.mp4" type="video/mp4">
  </video>
</vg-player>

2

Điều này thật hay, nhưng nếu chúng ta thêm một số tính năng để làm cho nó trông thực tế, chúng ta nên thêm các điều khiển tùy chỉnh để tạo da cho nó một cách phù hợp.

Trình phát video với nhiều thành phần tùy chỉnh hơn

Việc tích hợp các thành phần khác nhau cho phép trình phát video Videogular cung cấp các điều khiển trình phát chuyên biệt như Điều khiển tốc độ, Trạng thái, các nút Phát / Tạm dừng, Bộ đệm video và thanh phát cũng như các nút Tắt tiếng và Âm lượng. Thêm các phần tử sau vào mẫu thành phần Ứng dụng để tạo các điều khiển tùy chỉnh cho trình phát video.

<div>
 <h3>Basic Video Player</h3>
 <vg-player>
  <vg-overlay-play></vg-overlay-play>
  <vg-buffering></vg-buffering>
  <vg-scrub-bar>
    <vg-scrub-bar-current-time></vg-scrub-bar-current-time>
    <vg-scrub-bar-buffering-time></vg-scrub-bar-buffering-time>
  </vg-scrub-bar>
  <vg-controls>
    <vg-play-pause></vg-play-pause>
    <vg-playback-button></vg-playback-button>
    <vg-time-display vgProperty="current" vgFormat="mm:ss"></vg-time-display>
    <vg-scrub-bar style="pointer-events: none;"></vg-scrub-bar>
    <vg-time-display vgProperty="left" vgFormat="mm:ss"></vg-time-display>
    <vg-time-display vgProperty="total" vgFormat="mm:ss"></vg-time-display>
    <vg-track-selector></vg-track-selector>
    <vg-mute></vg-mute>
    <vg-volume></vg-volume>
    <vg-fullscreen></vg-fullscreen>
  </vg-controls>
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media id="singleVideo" preload="auto" crossorigin>
    <source src="http://static.videogular.com/assets/videos/videogular.mp4" type="video/mp4">
    <track kind="subtitles" label="English" src="http://static.videogular.com/assets/subs/pale-blue-dot.vtt" srclang="en" default>
    <track kind="subtitles" label="Español" src="http://static.videogular.com/assets/subs/pale-blue-dot-es.vtt" srclang="es">
  </video>
</vg-player>
</div>

Điều này sẽ cung cấp cho trình phát video một bố cục và biểu tượng tùy chỉnh độc đáo.

3

Trình phát video với các chức năng nâng cao

Những gì chúng ta sẽ làm là cập nhật app.component.tsđối tượng Danh sách phát và các phương thức Trình phát

import { Component } from '@angular/core';
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
 title = 'angular-videoplayer-app';
 playlist = [
  {
   title: 'Agent 327!',
   src: 'https://media.vimejs.com/720p.mp4',
   type: 'video/mp4'
  },
  {
   title: 'Big Buck Bunny',
   src: 'http://static.videogular.com/assets/videos/big_buck_bunny_720p_h264.mov',
   type: 'video/mp4'
  },
  {
   title: 'Messi Goal',
   src: 'http://static.videogular.com/assets/videos/goal-2.mp4',
   type: 'video/mp4'
  }
 ];
 currentIndex = 0;
 activeVideo = this.playlist[this.currentIndex];
 api!: { getDefaultMedia: () => { (): any; new(): any; subscriptions: { (): any; new(): any; loadedMetadata: { (): any; new(): any; subscribe: { (arg0: () => void): void; new(): any; }; }; ended: { (): any; new(): any; subscribe: { (arg0: () => void): void; new(): any; }; }; }; }; play: () => void; };
 constructor() {
 }
 onPlayerSet(api: any) {
  this.api = api;
  this.api.getDefaultMedia().subscriptions.loadedMetadata.subscribe(this.startVideo.bind(this));
  this.api.getDefaultMedia().subscriptions.ended.subscribe(this.nextVideo.bind(this));
 }
 nextVideo() {
  this.currentIndex++;
  if (this.currentIndex === this.playlist.length) {
   this.currentIndex = 0;
  }
  this.activeVideo = this.playlist[this.currentIndex];
 }
 startVideo() {
  this.api.play();
 }
 onClickPlaylistVideo(item: { title: string; src: string; type: string; }, index: number) {
  this.currentIndex = index;
  this.activeVideo = item;
 }
}

Cập nhật app.component.htmlvới người nghe sự kiện để thêm danh sách phát bên dưới trình phát video.

<div>
 <h3>Basic Video Player</h3>
 <vg-player> 
  ...

  ... 
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media [src]="activeVideo.src" id="singleVideo" preload="auto" crossorigin>
  </video>
 </vg-player>
 <ul>
  <li class="playlist-item" *ngFor="let video of playlist; let $index = index"
  (click)="onClickPlaylistVideo(video, $index)" [class.selected]="video === activeVideo">
  {{ video.title }}
  </li>
 </ul>
</div>

Trình phát có danh sách phát sẽ xuất hiện như sau:

4

Sự kết luận

À chính nó đấy; hướng dẫn Angular Video Player hiện đã hoàn tất. Hướng dẫn này đề cập đến plugin trình phát video tốt nhất cho các ứng dụng góc cạnh để kết hợp trình phát video với các điều khiển tùy chỉnh. Đối với mã nguồn, vui lòng nhấp vào liên kết Github .

Liên kết: https://blog.openreplay.com/playing-videos-in-angular-with-ngx-videogular

#angular #javascript

Thierry Perret

Thierry Perret

1662367927

Comment Lire Des Vidéos Dans L'application angular Avec Ngx-Videogular

Lecteur vidéo angulaire avec Ngx-Videogular

Dans le monde numérique, les lecteurs vidéo HTML5 sont actuellement le type de lecteur vidéo le plus utilisé. En raison de leur grande compatibilité et adaptabilité, ces lecteurs vidéo aident les diffuseurs à élargir l'audience de leurs flux. Pour obtenir le contenu du CDN vidéo ou du lecteur vidéo en ligne hébergeant le streaming, les lecteurs vidéo HTML5 utilisent le protocole HTTPS Live Streaming (HLS) créé spécifiquement pour le streaming.

Le lecteur vidéo HTML5 fournit aux diffuseurs l'assistance dont ils ont besoin pour atteindre efficacement des audiences importantes. Pour cette raison, il a rapidement gagné en popularité et est resté le choix préféré des diffuseurs.

Ngx-Videogular est un cadre multimédia robuste piloté par Angular. Le développement de lecteurs vidéo de sites Web HTML5 pour les applications angulaires utilise particulièrement bien ce cadre multimédia. Comme son nom l'indique, Ngx-Videogular est un framework multimédia créé dans Angular.

À l'aide de quelques balises et attributs ajoutés à votre code HTML, vous pouvez créer votre lecteur vidéo personnalisé à l'aide de Ngx-Videogular, qui s'appuie principalement sur les normes HTML5.

Caractéristiques de Ngx-Videogular

La conception suivante vous traverse probablement l'esprit : pourquoi utiliser Angular pour la vidéo plutôt qu'un lecteur vidéo HTML5 ? Je suppose que nous pourrions répondre à cela en utilisant les fonctionnalités de Videogular. Eh bien, vous voyez, Ngx-Videogular est livré avec des fonctionnalités intrinsèques qui conviennent le mieux aux applications angulaires. Ces fonctionnalités sont livrées avec des options de lecteur vidéo HTML5 prédéfinies pour contrôler la vidéo.

 • Éléments Web : vous pouvez concevoir et créer votre propre lecteur sans écrire de JavaScript. Vous pouvez coder en HTML et CSS.
 • TypeScript : Angular et ses bibliothèques de support sont des frameworks syntaxés Typescript. Un écosystème fortement Typescript nous permet d'identifier les bogues et les problèmes d'architecture avant qu'ils ne deviennent sérieux.
 • Prise en charge multi-fournisseurs : ce framework multimédia prend en charge divers formats de contenu allant du MP4 le plus largement utilisé au WEBM. Prend également en charge le contenu audio ainsi que HTML5, HLS, YOUTUBE et bien d'autres.
 • Distribution : La distribution est simple puisque Ngx-Videogular est construit sur Angular, un cadre populaire avec une communauté dynamique. Cela permet aux autres de commencer facilement à développer des plugins ou à corriger des bugs.

Vous pouvez créer une application vidéo angulaire évolutive et bénéficier de plusieurs avantages en utilisant le plugin Ngx-Videogular :

 • Streaming en direct dans le lecteur multimédia.
 • Contrôle total du lecteur vidéo.
 • Exécutez divers lecteurs vidéo sur l'écran correspondant.
 • prendre en charge le format audio

Comment ajouter un lecteur vidéo à notre application angulaire

Voyons comment nous pouvons implémenter un lecteur vidéo Ngx-Videogular dans notre application Angular.

 • 1 Créer une nouvelle application angulaire . Pour démarrer un nouveau projet Angular, lancez la ngcommande suivante.
ng new angular-videoplayer-app
? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? SCSS
 • 2 Accédez au répertoire du projet.
cd angular-videoplayer-app
 • 3 Installer le package Ngx-Videogular Le package Ngx-Videogular peut être installé avec la commande suivante.
npm install @videogular/ngx-videogular --save
npm install @types/core-js --save-dev
 • 4 Styles d'importation Le CSS ngx-videogular doit maintenant être défini dans le angular.jsonfichier. Nous devons définir son emplacement pour utiliser l'iconographie et l'apparence uniques du package Videogular.
"styles": [
  "node_modules/@videogular/ngx-videogular/fonts/videogular.css",
  "styles.scss"
],
 • 5 Mise à jour du module d'application Vous devez inclure le module Videogular dans votre module d'application avant de pouvoir commencer à utiliser Videogular dans votre projet. Ouvrez app.module.tset importez nos modules Videogular.
//app.module.ts//
import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';
import {VgCoreModule} from '@videogular/ngx-videogular/core';
import {VgControlsModule} from '@videogular/ngx-videogular/controls';
import {VgOverlayPlayModule} from '@videogular/ngx-videogular/overlay-play';
import {VgBufferingModule} from '@videogular/ngx-videogular/buffering';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  VgCoreModule,
  VgControlsModule,
  VgOverlayPlayModule,
  VgBufferingModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }
 • 6 Mettre à jour le composant de l'application Pour un lecteur vidéo de base, tout ce que nous avons à faire est d'ajouter un <vg-player>composant avec la <video>balise HTML5 portant la directive `[vgMedia]=“$any(media)```.
<h3>Basic Video Player</h3>
<vg-player>
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media id="singleVideo" preload="auto" controls>
    <source src=" " type="video/mp4">
  </video>
</vg-player>

première

C'est trop simple, et il n'y a rien à voir ici. Mais que se passe-t-il si nous ajoutons un lien vers notre source vidéo ci-dessous ?

<vg-player>
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media id="singleVideo" preload="auto" controls>
    <source src="http://static.videogular.com/assets/videos/videogular.mp4" type="video/mp4">
  </video>
</vg-player>

2

C'est bien, mais si nous voulons ajouter quelques fonctionnalités pour le rendre pratique, nous devrions ajouter des contrôles personnalisés pour le peaufiner correctement.

Lecteur vidéo avec plus de composants personnalisés

L'intégration de divers composants permet au lecteur vidéo Videogular d'offrir des commandes de lecteur spécialisées telles que le contrôle de la vitesse, l'état, les boutons de lecture/pause, le tampon vidéo et la barre de lecture, ainsi que les boutons de sourdine et de volume. Ajoutez les éléments suivants au modèle de composant d'application pour créer les commandes personnalisées du lecteur vidéo.

<div>
 <h3>Basic Video Player</h3>
 <vg-player>
  <vg-overlay-play></vg-overlay-play>
  <vg-buffering></vg-buffering>
  <vg-scrub-bar>
    <vg-scrub-bar-current-time></vg-scrub-bar-current-time>
    <vg-scrub-bar-buffering-time></vg-scrub-bar-buffering-time>
  </vg-scrub-bar>
  <vg-controls>
    <vg-play-pause></vg-play-pause>
    <vg-playback-button></vg-playback-button>
    <vg-time-display vgProperty="current" vgFormat="mm:ss"></vg-time-display>
    <vg-scrub-bar style="pointer-events: none;"></vg-scrub-bar>
    <vg-time-display vgProperty="left" vgFormat="mm:ss"></vg-time-display>
    <vg-time-display vgProperty="total" vgFormat="mm:ss"></vg-time-display>
    <vg-track-selector></vg-track-selector>
    <vg-mute></vg-mute>
    <vg-volume></vg-volume>
    <vg-fullscreen></vg-fullscreen>
  </vg-controls>
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media id="singleVideo" preload="auto" crossorigin>
    <source src="http://static.videogular.com/assets/videos/videogular.mp4" type="video/mp4">
    <track kind="subtitles" label="English" src="http://static.videogular.com/assets/subs/pale-blue-dot.vtt" srclang="en" default>
    <track kind="subtitles" label="Español" src="http://static.videogular.com/assets/subs/pale-blue-dot-es.vtt" srclang="es">
  </video>
</vg-player>
</div>

Cela fournira un lecteur vidéo avec une disposition et des icônes personnalisées uniques.

3

Lecteur vidéo avec fonctions avancées

Ce que nous allons faire est de mettre à jour le app.component.tsavec l'objet Playlist et les méthodes Player

import { Component } from '@angular/core';
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
 title = 'angular-videoplayer-app';
 playlist = [
  {
   title: 'Agent 327!',
   src: 'https://media.vimejs.com/720p.mp4',
   type: 'video/mp4'
  },
  {
   title: 'Big Buck Bunny',
   src: 'http://static.videogular.com/assets/videos/big_buck_bunny_720p_h264.mov',
   type: 'video/mp4'
  },
  {
   title: 'Messi Goal',
   src: 'http://static.videogular.com/assets/videos/goal-2.mp4',
   type: 'video/mp4'
  }
 ];
 currentIndex = 0;
 activeVideo = this.playlist[this.currentIndex];
 api!: { getDefaultMedia: () => { (): any; new(): any; subscriptions: { (): any; new(): any; loadedMetadata: { (): any; new(): any; subscribe: { (arg0: () => void): void; new(): any; }; }; ended: { (): any; new(): any; subscribe: { (arg0: () => void): void; new(): any; }; }; }; }; play: () => void; };
 constructor() {
 }
 onPlayerSet(api: any) {
  this.api = api;
  this.api.getDefaultMedia().subscriptions.loadedMetadata.subscribe(this.startVideo.bind(this));
  this.api.getDefaultMedia().subscriptions.ended.subscribe(this.nextVideo.bind(this));
 }
 nextVideo() {
  this.currentIndex++;
  if (this.currentIndex === this.playlist.length) {
   this.currentIndex = 0;
  }
  this.activeVideo = this.playlist[this.currentIndex];
 }
 startVideo() {
  this.api.play();
 }
 onClickPlaylistVideo(item: { title: string; src: string; type: string; }, index: number) {
  this.currentIndex = index;
  this.activeVideo = item;
 }
}

Mettez à jour les app.component.htmlécouteurs d'événement avec pour ajouter une liste de lecture sous le lecteur vidéo.

<div>
 <h3>Basic Video Player</h3>
 <vg-player> 
  ...

  ... 
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media [src]="activeVideo.src" id="singleVideo" preload="auto" crossorigin>
  </video>
 </vg-player>
 <ul>
  <li class="playlist-item" *ngFor="let video of playlist; let $index = index"
  (click)="onClickPlaylistVideo(video, $index)" [class.selected]="video === activeVideo">
  {{ video.title }}
  </li>
 </ul>
</div>

Le lecteur avec la liste de lecture apparaîtra comme suit :

4

Conclusion

Alors c'est tout; le didacticiel Angular Video Player est maintenant terminé. Ce guide a couvert le meilleur plugin de lecteur vidéo pour les applications angulaires afin d'incorporer un lecteur vidéo avec des commandes personnalisées. Pour le code source, veuillez cliquer sur le lien Github .

Lien : https://blog.openreplay.com/playing-videos-in-angular-with-ngx-videogular

#angular #javascript

田辺 亮介

田辺 亮介

1662389717

如何使用 Ngx-Videogular 在 Angular 應用程序中播放視頻

帶有 Ngx-Videogular 的 Angular 視頻播放器

在數字世界中,HTML5視頻播放器是目前使用最廣泛的一種視頻播放器。由於它們的高兼容性和適應性,這些視頻播放器可以幫助廣播公司擴大其流媒體的受眾。為了從託管流媒體的視頻 CDN 或在線視頻播放器中獲取內容,HTML5視頻播放器使用專為流媒體創建的 HTTPS 實時流媒體 (HLS) 協議。

HTML5視頻播放器為廣播公司提供有效接觸大量觀眾所需的幫助。正因為如此,它很快就流行起來,並一直是廣播公司的首選。

Ngx-Videogular是一個由 Angular 驅動的強大的媒體框架。Angular 應用程序的 HTML5 網站視頻播放器的開發特別好地利用了這個媒體框架。顧名思義,Ngx-Videogular 是一個用 Angular 創建的媒體框架。

借助添加到 HTML 代碼中的一些標籤和屬性,您可以使用主要依賴於 HTML5 標準的 Ngx-Videogular 構建自定義視頻播放器。

Ngx-Videogular 的特點

您可能會想到以下概念:為什麼使用 Angular 來播放視頻而不是 HTML5 視頻播放器?我想我們可能會使用 Videogular 的功能對此做出回應。嗯,你看,Ngx-Videogular 具有最適合 Angular 應用程序的內在特性。這些功能帶有用於控制視頻的預建 HTML5 視頻播放器選項。

 • 網頁元素:您無需編寫 JavaScript 即可設計和構建自己的播放器。您可以使用 HTML 和 CSS 編寫代碼。
 • TypeScript:Angular 及其支持庫是 Typescript 語法框架。強大的 Typescript 生態系統使我們能夠在錯誤和架構問題變得嚴重之前識別它們。
 • 多提供商支持:此媒體框架支持從最廣泛使用的 MP4 到 WEBM 的各種內容格式。還支持音頻內容以及 HTML5、HLS、YOUTUBE 等。
 • 分發:分發很簡單,因為 Ngx-Videogular 是基於 Angular 構建的,Angular 是一個廣受歡迎的框架,擁有一個充滿活力的社區。這使得其他人可以輕鬆地開始開發插件或糾正錯誤。

您可以使用 Ngx-Videogular 插件創建一個面向未來並獲得多項優勢的 Angular 視頻應用程序:

 • 媒體播放器中的實時流式傳輸。
 • 完全控制視頻播放器。
 • 在相關屏幕上運行各種視頻播放器。
 • 支持音頻格式

如何將視頻播放器添加到我們的 Angular 應用程序

讓我們看看如何在 Angular 應用程序中實現 Ngx-Videogular 視頻播放器。

 • 1創建新的 Angular 應用程序。要啟動一個新的 Angular 項目,請啟動以下ng命令。
ng new angular-videoplayer-app
? Would you like to add Angular routing? Yes
? Which stylesheet format would you like to use? SCSS
 • 2 移動到項目目錄。
cd angular-videoplayer-app
 • 3安裝 Ngx- Videogular 包 可以使用以下命令安裝 Ngx-Videogular 包。
npm install @videogular/ngx-videogular --save
npm install @types/core-js --save-dev
 • 4導入樣式現在必須在angular.json文件中定義 ngx-videogular CSS。我們必須定義它的位置以使用 Videogular 包的獨特圖標和外觀。
"styles": [
  "node_modules/@videogular/ngx-videogular/fonts/videogular.css",
  "styles.scss"
],
 • 5更新應用程序模塊您必須在應用程序模塊中包含 Videogular 模塊,然後才能開始在項目中使用 Videogular。打開app.module.ts並導入我們的 Videogular 模塊。
//app.module.ts//
import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';
import {VgCoreModule} from '@videogular/ngx-videogular/core';
import {VgControlsModule} from '@videogular/ngx-videogular/controls';
import {VgOverlayPlayModule} from '@videogular/ngx-videogular/overlay-play';
import {VgBufferingModule} from '@videogular/ngx-videogular/buffering';
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  VgCoreModule,
  VgControlsModule,
  VgOverlayPlayModule,
  VgBufferingModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }
 • 6更新 App 組件對於一個基本的視頻播放器,我們所要做的就是添加帶有來自 HTML5 的標籤的<vg-player>組件,該<video>標籤帶有 `[vgMedia]=“$any(media)``` 指令。
<h3>Basic Video Player</h3>
<vg-player>
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media id="singleVideo" preload="auto" controls>
    <source src=" " type="video/mp4">
  </video>
</vg-player>

第一的

這太簡單了,這裡沒什麼可看的。但是,如果我們在下面添加指向視頻源的鏈接呢?

<vg-player>
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media id="singleVideo" preload="auto" controls>
    <source src="http://static.videogular.com/assets/videos/videogular.mp4" type="video/mp4">
  </video>
</vg-player>

2

這很好,但是如果我們要添加一些功能使其看起來實用,我們應該添加自定義控件以正確設置它的外觀。

具有更多自定義組件的視頻播放器

通過集成各種組件,Videogular 視頻播放器可以提供專門的播放器控件,例如速度控制、狀態、播放/暫停按鈕、視頻緩衝區和播放欄以及靜音和音量按鈕。將以下元素添加到 App 組件模板以創建視頻播放器的自定義控件。

<div>
 <h3>Basic Video Player</h3>
 <vg-player>
  <vg-overlay-play></vg-overlay-play>
  <vg-buffering></vg-buffering>
  <vg-scrub-bar>
    <vg-scrub-bar-current-time></vg-scrub-bar-current-time>
    <vg-scrub-bar-buffering-time></vg-scrub-bar-buffering-time>
  </vg-scrub-bar>
  <vg-controls>
    <vg-play-pause></vg-play-pause>
    <vg-playback-button></vg-playback-button>
    <vg-time-display vgProperty="current" vgFormat="mm:ss"></vg-time-display>
    <vg-scrub-bar style="pointer-events: none;"></vg-scrub-bar>
    <vg-time-display vgProperty="left" vgFormat="mm:ss"></vg-time-display>
    <vg-time-display vgProperty="total" vgFormat="mm:ss"></vg-time-display>
    <vg-track-selector></vg-track-selector>
    <vg-mute></vg-mute>
    <vg-volume></vg-volume>
    <vg-fullscreen></vg-fullscreen>
  </vg-controls>
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media id="singleVideo" preload="auto" crossorigin>
    <source src="http://static.videogular.com/assets/videos/videogular.mp4" type="video/mp4">
    <track kind="subtitles" label="English" src="http://static.videogular.com/assets/subs/pale-blue-dot.vtt" srclang="en" default>
    <track kind="subtitles" label="Español" src="http://static.videogular.com/assets/subs/pale-blue-dot-es.vtt" srclang="es">
  </video>
</vg-player>
</div>

這將為視頻播放器提供獨特的自定義佈局和圖標。

3

具有高級功能的視頻播放器

我們要做的是app.component.ts使用 Playlist 對象和 Player 方法更新

import { Component } from '@angular/core';
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
 title = 'angular-videoplayer-app';
 playlist = [
  {
   title: 'Agent 327!',
   src: 'https://media.vimejs.com/720p.mp4',
   type: 'video/mp4'
  },
  {
   title: 'Big Buck Bunny',
   src: 'http://static.videogular.com/assets/videos/big_buck_bunny_720p_h264.mov',
   type: 'video/mp4'
  },
  {
   title: 'Messi Goal',
   src: 'http://static.videogular.com/assets/videos/goal-2.mp4',
   type: 'video/mp4'
  }
 ];
 currentIndex = 0;
 activeVideo = this.playlist[this.currentIndex];
 api!: { getDefaultMedia: () => { (): any; new(): any; subscriptions: { (): any; new(): any; loadedMetadata: { (): any; new(): any; subscribe: { (arg0: () => void): void; new(): any; }; }; ended: { (): any; new(): any; subscribe: { (arg0: () => void): void; new(): any; }; }; }; }; play: () => void; };
 constructor() {
 }
 onPlayerSet(api: any) {
  this.api = api;
  this.api.getDefaultMedia().subscriptions.loadedMetadata.subscribe(this.startVideo.bind(this));
  this.api.getDefaultMedia().subscriptions.ended.subscribe(this.nextVideo.bind(this));
 }
 nextVideo() {
  this.currentIndex++;
  if (this.currentIndex === this.playlist.length) {
   this.currentIndex = 0;
  }
  this.activeVideo = this.playlist[this.currentIndex];
 }
 startVideo() {
  this.api.play();
 }
 onClickPlaylistVideo(item: { title: string; src: string; type: string; }, index: number) {
  this.currentIndex = index;
  this.activeVideo = item;
 }
}

更新app.component.htmlwith 事件偵聽器以在視頻播放器下方添加播放列表。

<div>
 <h3>Basic Video Player</h3>
 <vg-player> 
  ...

  ... 
  <video [vgMedia]="$any(media)" #media [src]="activeVideo.src" id="singleVideo" preload="auto" crossorigin>
  </video>
 </vg-player>
 <ul>
  <li class="playlist-item" *ngFor="let video of playlist; let $index = index"
  (click)="onClickPlaylistVideo(video, $index)" [class.selected]="video === activeVideo">
  {{ video.title }}
  </li>
 </ul>
</div>

播放列表的播放器將顯示如下:

4

結論

就是這樣了; Angular 視頻播放器教程現已完成。本指南涵蓋了用於 Angular 應用程序的最佳視頻播放器插件,以將視頻播放器與自定義控件結合起來。對於源代碼,請點擊Github鏈接。

鏈接:https ://blog.openreplay.com/playing-videos-in-angular-with-ngx-videogular

#angular #javascript

Rylan Becker

Rylan Becker

1668563924

Machine Learning Tutorial: Step By Step for Beginners

In this Machine Learning article, we learn about Machine Learning Tutorial: step by step for beginners. This Machine Learning tutorial provides both intermediate and basics of machine learning. It is designed for students and working professionals who are complete beginners. At the end of this tutorial, you will be able to make machine learning models that can perform complex tasks such as predicting the price of a house or recognizing the species of an Iris from the dimensions of its petal and sepal lengths. If you are not a complete beginner and are a bit familiar with Machine Learning, I would suggest starting with subtopic eight i.e, Types of Machine Learning.

Before we deep dive further, if you are keen to explore a course in Artificial Intelligence & Machine Learning do check out our Artificial Intelligence Courses available at Great Learning. Anyone could expect an average Salary Hike of 48% from this course. Participate in Great Learning’s career accelerate programs and placement drives and get hired by our pool of 500+ Hiring companies through our programs.

Before jumping into the tutorial, you should be familiar with Pandas and NumPy. This is important to understand the implementation part. There are no prerequisites for understanding the theory. Here are the subtopics that we are going to discuss in this tutorial:

What is Machine Learning?

Arthur Samuel coined the term Machine Learning in the year 1959. He was a pioneer in Artificial Intelligence and computer gaming, and defined Machine Learning as “Field of study that gives computers the capability to learn without being explicitly programmed”.

In simple terms, Machine Learning is an application of Artificial Intelligence (AI) which enables a program(software) to learn from the experiences and improve their self at a task without being explicitly programmed. For example, how would you write a program that can identify fruits based on their various properties, such as colour, shape, size or any other property?

One approach is to hardcode everything, make some rules and use them to identify the fruits. This may seem the only way and work but one can never make perfect rules that apply on all cases. This problem can be easily solved using machine learning without any rules which makes it more robust and practical. You will see how we will use machine learning to do this task in the coming sections.

Thus, we can say that Machine Learning is the study of making machines more human-like in their behaviour and decision making by giving them the ability to learn with minimum human intervention, i.e., no explicit programming. Now the question arises, how can a program attain any experience and from where does it learn? The answer is data. Data is also called the fuel for Machine Learning and we can safely say that there is no machine learning without data.

You may be wondering that the term Machine Learning has been introduced in 1959 which is a long way back, then why haven’t there been any mention of it till recent years? You may want to note that Machine Learning needs a huge computational power, a lot of data and devices which are capable of storing such vast data. We have only recently reached a point where we now have all these requirements and can practice Machine Learning.

How is it different from traditional programming?

Are you wondering how is Machine Learning different from traditional programming? Well, in traditional programming, we would feed the input data and a well written and tested program into a machine to generate output. When it comes to machine learning, input data along with the output associated with the data is fed into the machine during the learning phase, and it works out a program for itself.

Why do we need Machine Learning?

Machine Learning today has all the attention it needs. Machine Learning can automate many tasks, especially the ones that only humans can perform with their innate intelligence. Replicating this intelligence to machines can be achieved only with the help of machine learning. 

With the help of Machine Learning, businesses can automate routine tasks. It also helps in automating and quickly create models for data analysis. Various industries depend on vast quantities of data to optimize their operations and make intelligent decisions. Machine Learning helps in creating models that can process and analyze large amounts of complex data to deliver accurate results. These models are precise and scalable and function with less turnaround time. By building such precise Machine Learning models, businesses can leverage profitable opportunities and avoid unknown risks.

Image recognition, text generation, and many other use-cases are finding applications in the real world. This is increasing the scope for machine learning experts to shine as a sought after professionals. 

How Does Machine Learning Work?

A machine learning model learns from the historical data fed to it and then builds prediction algorithms to predict the output for the new set of data the comes in as input to the system. The accuracy of these models would depend on the quality and amount of input data. A large amount of data will help build a better model which predicts the output more accurately.

Suppose we have a complex problem at hand that requires to perform some predictions. Now, instead of writing a code, this problem could be solved by feeding the given data to generic machine learning algorithms. With the help of these algorithms, the machine will develop logic and predict the output. Machine learning has transformed the way we approach business and social problems. Below is a diagram that briefly explains the working of a machine learning model/ algorithm. our way of thinking about the problem.

History of Machine Learning

Nowadays, we can see some amazing applications of ML such as in self-driving cars, Natural Language Processing and many more. But Machine learning has been here for over 70 years now. It all started in 1943, when neurophysiologist Warren McCulloch and mathematician Walter Pitts wrote a paper about neurons, and how they work. They decided to create a model of this using an electrical circuit, and therefore, the neural network was born.

In 1950, Alan Turing created the “Turing Test” to determine if a computer has real intelligence. To pass the test, a computer must be able to fool a human into believing it is also human. In 1952, Arthur Samuel wrote the first computer learning program. The program was the game of checkers, and the IBM computer improved at the game the more it played, studying which moves made up winning strategies and incorporating those moves into its program.

Just after a few years, in 1957, Frank Rosenblatt designed the first neural network for computers (the perceptron), which simulates the thought processes of the human brain. Later, in 1967, the “nearest neighbor” algorithm was written, allowing computers to begin using very basic pattern recognition. This could be used to map a route for travelling salesmen, starting at a random city but ensuring they visit all cities during a short tour.

But we can say that in the 1990s we saw a big change. Now work on machine learning shifted from a knowledge-driven approach to a data-driven approach.  Scientists began to create programs for computers to analyze large amounts of data and draw conclusions or “learn” from the results.

In 1997, IBM’s Deep Blue became the first computer chess-playing system to beat a reigning world chess champion. Deep Blue used the computing power in the 1990s to perform large-scale searches of potential moves and select the best move. Just a decade before this, in 2006, Geoffrey Hinton created the term “deep learning” to explain new algorithms that help computers distinguish objects and text in images and videos.

Machine Learning at Present

The year 2012 saw the publication of an influential research paper by Alex Krizhevsky, Geoffrey Hinton, and Ilya Sutskever, describing a model that can dramatically reduce the error rate in image recognition systems. Meanwhile, Google’s X Lab developed a machine learning algorithm capable of autonomously browsing YouTube videos to identify the videos that contain cats. In 2016 AlphaGo (created by researchers at Google DeepMind to play the ancient Chinese game of Go) won four out of five matches against Lee Sedol, who has been the world’s top Go player for over a decade.

And now in 2020, OpenAI released GPT-3 which is the most powerful language model ever. It can write creative fiction, generate functioning code, compose thoughtful business memos and much more. Its possible use cases are limited only by our imaginations.

Features of Machine Learning

1. Automation: Nowadays in your Gmail account, there is a spam folder that contains all the spam emails. You might be wondering how does Gmail know that all these emails are spam? This is the work of Machine Learning. It recognizes the spam emails and thus, it is easy to automate this process. The ability to automate repetitive tasks is one of the biggest characteristics of machine learning. A huge number of organizations are already using machine learning-powered paperwork and email automation. In the financial sector, for example, a huge number of repetitive, data-heavy and predictable tasks are needed to be performed. Because of this, this sector uses different types of machine learning solutions to a great extent.

2. Improved customer experience: For any business, one of the most crucial ways to drive engagement, promote brand loyalty and establish long-lasting customer relationships is by providing a customized experience and providing better services. Machine Learning helps us to achieve both of them. Have you ever noticed that whenever you open any shopping site or see any ads on the internet, they are mostly about something that you recently searched for? This is because machine learning has enabled us to make amazing recommendation systems that are accurate. They help us customize the user experience. Now coming to the service, most of the companies nowadays have a chatting bot with them that are available 24×7. An example of this is Eva from AirAsia airlines. These bots provide intelligent answers and sometimes you might even not notice that you are having a conversation with a bot. These bots use Machine Learning, which helps them to provide a good user experience.

3. Automated data visualization: In the past, we have seen a huge amount of data being generated by companies and individuals. Take an example of companies like Google, Twitter, Facebook. How much data are they generating per day? We can use this data and visualize the notable relationships, thus giving businesses the ability to make better decisions that can actually benefit both companies as well as customers. With the help of user-friendly automated data visualization platforms such as AutoViz, businesses can obtain a wealth of new insights in an effort to increase productivity in their processes.

4. Business intelligence: Machine learning characteristics, when merged with big data analytics can help companies to find solutions to the problems that can help the businesses to grow and generate more profit. From retail to financial services to healthcare, and many more, ML has already become one of the most effective technologies to boost business operations.

Python provides flexibility in choosing between object-oriented programming or scripting. There is also no need to recompile the code; developers can implement any changes and instantly see the results. You can use Python along with other languages to achieve the desired functionality and results.

Python is a versatile programming language and can run on any platform including Windows, MacOS, Linux, Unix, and others. While migrating from one platform to another, the code needs some minor adaptations and changes, and it is ready to work on the new platform. To build strong foundation and cover basic concepts you can enroll in a python machine learning course that will help you power ahead your career.

Here is a summary of the benefits of using Python for Machine Learning problems:

machine learning tutorial

Types of Machine Learning

Machine learning has been broadly categorized into three categories

 1. Supervised Learning
 2. Unsupervised Learning
 3. Reinforcement Learning

What is Supervised Learning?

Let us start with an easy example, say you are teaching a kid to differentiate dogs from cats. How would you do it? 

You may show him/her a dog and say “here is a dog” and when you encounter a cat you would point it out as a cat. When you show the kid enough dogs and cats, he may learn to differentiate between them. If he is trained well, he may be able to recognize different breeds of dogs which he hasn’t even seen. 

Similarly, in Supervised Learning, we have two sets of variables. One is called the target variable, or labels (the variable we want to predict) and features(variables that help us to predict target variables). We show the program(model) the features and the label associated with these features and then the program is able to find the underlying pattern in the data. Take this example of the dataset where we want to predict the price of the house given its size. The price which is a target variable depends upon the size which is a feature.

Number of roomsPrice
1$100
3$300
5$500

In a real dataset, we will have a lot more rows and more than one features like size, location, number of floors and many more.

Thus, we can say that the supervised learning model has a set of input variables (x), and an output variable (y). An algorithm identifies the mapping function between the input and output variables. The relationship is y = f(x).

The learning is monitored or supervised in the sense that we already know the output and the algorithm are corrected each time to optimize its results. The algorithm is trained over the data set and amended until it achieves an acceptable level of performance.

We can group the supervised learning problems as:

Regression problems – Used to predict future values and the model is trained with the historical data. E.g., Predicting the future price of a house.

Classification problems – Various labels train the algorithm to identify items within a specific category. E.g., Dog or cat( as mentioned in the above example), Apple or an orange, Beer or wine or water.

What is Unsupervised Learning?

This approach is the one where we have no target variables, and we have only the input variable(features) at hand. The algorithm learns by itself and discovers an impressive structure in the data. 

The goal is to decipher the underlying distribution in the data to gain more knowledge about the data. 

We can group the unsupervised learning problems as:

Clustering: This means bundling the input variables with the same characteristics together. E.g., grouping users based on search history

Association: Here, we discover the rules that govern meaningful associations among the data set. E.g., People who watch ‘X’ will also watch ‘Y’.

What is Reinforcement Learning?

In this approach, machine learning models are trained to make a series of decisions based on the rewards and feedback they receive for their actions. The machine learns to achieve a goal in complex and uncertain situations and is rewarded each time it achieves it during the learning period. 

Reinforcement learning is different from supervised learning in the sense that there is no answer available, so the reinforcement agent decides the steps to perform a task. The machine learns from its own experiences when there is no training data set present.

In this tutorial, we are going to mainly focus on Supervised Learning and Unsupervised learning as these are quite easy to understand and implement.

Machine learning Algorithms

This may be the most time-consuming and difficult process in your journey of Machine Learning. There are many algorithms in Machine Learning and you don’t need to know them all in order to get started. But I would suggest, once you start practising Machine Learning, start learning about the most popular algorithms out there such as:

Here, I am going to give a brief overview of one of the simplest algorithms in Machine learning, the K-nearest neighbor Algorithm (which is a Supervised learning algorithm) and show how we can use it for Regression as well as for classification. I would highly recommend checking the Linear Regression and Logistic Regression as we are going to implement them and compare the results with KNN(K-nearest neighbor) algorithm in the implementation part.

You may want to note that there are usually separate algorithms for regression problems and classification problems. But by modifying an algorithm, we can use it for both classifications as well as regression as you will see below

K-Nearest Neighbor Algorithm

KNN belongs to a group of lazy learners. As opposed to eager learners such as logistic regression, SVM, neural nets, lazy learners just store the training data in memory. During the training phase, KNN arranges the data (sort of indexing process) in order to find the closest neighbours efficiently during the inference phase. Otherwise, it would have to compare each new case during inference with the whole dataset making it quite inefficient.

So if you are wondering what is a training phase, eager learners and lazy learners, for now just remember that training phase is when an algorithm learns from the data provided to it. For example, if you have gone through the Linear Regression algorithm linked above, during the training phase the algorithm tries to find the best fit line which is a process that includes a lot of computations and hence takes a lot of time and this type of algorithm is called eager learners. On the other hand, lazy learners are just like KNN which do not involve many computations and hence train faster.

K-NN for Classification Problem

Now let us see how we can use K-NN for classification. Here a hypothetical dataset which tries to predict if a person is male or female (labels) on the base of the height and weight (features).

Height(cm) -featureWeight(kg) -feature.Gender(label)
18780Male
16550Female
19999Male
14570Female
18087Male
17865Female
18760Male

Now let us plot these points:

K-NN algorithm

Now we have a new point that we want to classify, given that its height is 190 cm and weight is 100 Kg. Here is how K-NN will classify this point:

 1. Select the value of K, which the user selects which he thinks will be best after analysing the data.
 2. Measure the distance of new points from its nearest K number of points. There are various methods for calculating this distance, of which the most commonly known methods are – Euclidian, Manhattan (for continuous data points i.e regression problems) and Hamming distance (for categorical i.e for classification problems).
 3. Identify the class of the points that are more closer to the new point and label the new point accordingly. So if the majority of points closer to our new point belong to a certain “a” class than our new point is predicted to be from class “a”.

Now let us apply this algorithm to our own dataset. Let us first plot the new data point.

K-NN algorithm

Now let us take k=3 i.e, we will see the three closest points to the new point:

K-NN algorithm

Therefore, it is classified as Male:

K-NN algorithm

Now let us take the value of k=5 and see what happens:

K-NN algorithm

As we can see four of the points closest to our new data point are males and just one point is female, so we go with the majority and classify it as Male again. You must always select the value of K as an odd number when doing classification.

K-NN for a Regression problem

We have seen how we can use K-NN for classification. Now, let us see what changes are made to use it for regression. The algorithm is almost the same there is just one difference. In Classification, we checked for the majority of all nearest points. Here, we are going to take the average of all the nearest points and take that as predicted value. Let us again take the same example but here we have to predict the weight(label) of a person given his height(features).

Height(cm) -featureWeight(kg) -label
18780
16550
19999
14570
18087
17865
18760

Now we have new data point with a height of 160cm, we will predict its weight by taking the values of K as 1,2 and 4.

When K=1: The closest point to 160cm in our data is 165cm which has a weight of 50, so we conclude that the predicted weight is 50 itself.

When K=2: The two closest points are 165 and 145 which have weights equal to 50 and 70 respectively. Taking average we say that the predicted weight is (50+70)/2=60.

When K=4: Repeating the same process, now we take 4 closest points instead and hence we get 70.6 as predicted weight.

You might be thinking that this is really simple and there is nothing so special about Machine learning, it is just basic Mathematics. But remember this is the simplest algorithm and you will see much more complex algorithms once you move ahead in this journey.

At this stage, you must have a vague idea of how machine learning works, don’t worry if you are still confused. Also if you want to go a bit deep now, here is an excellent article – Gradient Descent in Machine Learning, which discusses how we use an optimization technique called as gradient descent to find a best-fit line in linear regression.

How To Choose Machine Learning Algorithm?

There are plenty of machine learning algorithms and it could be a tough task to decide which algorithm to choose for a specific application. The choice of the algorithm will depend on the objective of the problem you are trying to solve.

Let us take an example of a task to predict the type of fruit among three varieties, i.e., apple, banana, and orange. The predictions are based on the colour of the fruit. The picture depicts the results of ten different algorithms. The picture on the top left is the dataset. The data is classified into three categories: red, light blue and dark blue. There are some groupings. For instance, from the second image, everything in the upper left belongs to the red category, in the middle part, there is a mixture of uncertainty and light blue while the bottom corresponds to the dark category. The other images show different algorithms and how they try to classified the data.

Steps in Machine Learning

I wish Machine learning was just applying algorithms on your data and get the predicted values but it is not that simple. There are several steps in Machine Learning which are must for each project.

 1. Gathering Data: This is perhaps the most important and time-consuming process. In this step, we need to collect data that can help us to solve our problem. For example, if you want to predict the prices of the houses, we need an appropriate dataset that contains all the information about past house sales and then form a tabular structure. We are going to solve a similar problem in the implementation part.
 2. Preparing that data: Once we have the data, we need to bring it in proper format and preprocess it. There are various steps involved in pre-processing such as data cleaning, for example, if your dataset has some empty values or abnormal values(e.g, a string instead of a number) how are you going to deal with it? There are various ways in which we can but one simple way is to just drop the rows that have empty values. Also sometimes in the dataset, we might have columns that have no impact on our results such as id’s, we remove those columns as well. We usually use Data Visualization to visualize our data through graphs and diagrams and after analyzing the graphs, we decide which features are important. Data preprocessing is a vast topic and I would suggest checking out this article to know more about it.
 3. Choosing a model: Now our data is ready is to be fed into a Machine Learning algorithm. In case you are wondering what is a Model? Often “machine learning algorithm” is used interchangeably with “machine learning model.” A model is the output of a machine learning algorithm run on data. In simple terms when we implement the algorithm on all our data, we get an output which contains all the rules, numbers, and any other algorithm-specific data structures required to make predictions. For example, after implementing Linear Regression on our data we get an equation of the best fit line and this equation is termed as a model. The next step is usually training the model incase we don’t want to tune hyperparameters and select the default ones.
 4. Hyperparameter Tuning: Hyperparameters are crucial as they control the overall behavior of a machine learning model. The ultimate goal is to find an optimal combination of hyperparameters that gives us the best results. But what are these hyper-parameters? Remember the variable K in our K-NN algorithm. We got different results when we set different values of K. The best value for K is not predefined and is different for different datasets. There is no method to know the best value for K, but you can try different values and check for which value do we get the best results. Here K is a hyperparameter and each algorithm has its own hyperparameters and we need to tune their values to get the best results. To get more information about it, check out this article – Hyperparameter Tuning Explained.
 5. Evaluation: You may be wondering, how can you know if the model is performing good or bad. What better way than testing the model on some data. This data is known as testing data and it must not be a subset of the data (training data) on which we trained the algorithm. The objective of training the model is not for it to learn all the values in the training dataset but to identify the underlying pattern in data and based on that make predictions on data it has never seen before. There are various evaluation methods such as K-fold cross-validation and many more. We are going to discuss this step in detail in the coming section.
 6. Prediction: Now that our model has performed well on the testing set as well, we can use it in real-world and hope it is going to perform well on real-world data.

machine learning tutorial

Evaluation of Machine learning Model

For evaluating the model, we hold out a portion of data called test data and do not use this data to train the model. Later, we use test data to evaluate various metrics.

The results of predictive models can be viewed in various forms such as by using confusion matrix, root-mean-squared error(RMSE), AUC-ROC etc.

TP (True Positive) is the number of values predicted to be positive by the algorithm and was actually positive in the dataset. TN represents the number of values that are expected to not belong to the positive class and actually do not belong to it. FP depicts the number of instances misclassified as belonging to the positive class thus is actually part of the negative class. FN shows the number of instances classified as the negative class but should belong to the positive class. 

Now in Regression problem, we usually use RMSE as evaluation metrics. In this evaluation technique, we use the error term.

Let’s say you feed a model some input X and the model predicts 10, but the actual value is 5. This difference between your prediction (10) and the actual observation (5) is the error term: (f_prediction – i_actual). The formula to calculate RMSE is given by:

machine learning tutorial

Where N is a total number of samples for which we are calculating RMSE.

In a good model, the RMSE should be as low as possible and there should not be much difference between RMSE calculated over training data and RMSE calculated over the testing set. 

Python for Machine Learning

Although there are many languages that can be used for machine learning, according to me, Python is hands down the best programming language for Machine Learning applications. This is due to the various benefits mentioned in the section below. Other programming languages that could to use for Machine Learning Applications are R, C++, JavaScript, Java, C#, Julia, Shell, TypeScript, and Scala. R is also a really good language to get started with machine learning.

Python is famous for its readability and relatively lower complexity as compared to other programming languages. Machine Learning applications involve complex concepts like calculus and linear algebra which take a lot of effort and time to implement. Python helps in reducing this burden with quick implementation for the Machine Learning engineer to validate an idea. You can check out the Python Tutorial to get a basic understanding of the language. Another benefit of using Python in Machine Learning is the pre-built libraries. There are different packages for a different type of applications, as mentioned below:

 1. Numpy, OpenCV, and Scikit are used when working with images
 2. NLTK along with Numpy and Scikit again when working with text
 3. Librosa for audio applications
 4. Matplotlib, Seaborn, and Scikit for data representation
 5. TensorFlow and Pytorch for Deep Learning applications
 6. Scipy for Scientific Computing
 7. Django for integrating web applications
 8. Pandas for high-level data structures and analysis

Implementation of algorithms in Machine Learning with Python

Before moving on to the implementation of machine learning with Python part, you need to download some important software and libraries. Anaconda is an open-source distribution that makes it easy to perform Python/R data science and machine learning on a single machine. It contains all most all the libraries that are needed by us. In this tutorial, we are mostly going to use the scikit-learn library which is a free software machine learning library for the Python programming language.

Now, we are going to implement all that we learnt till now. We will solve a Regression problem and then a Classification problem using the seven steps mentioned above.

Implementation of a Regression problem

We have a problem of predicting the prices of the house given some features such as size, number of rooms and many more. So let us get started:

 1. Gathering data: We don’t need to manually collect the data for past sales of houses. Luckily there are some good people who do it for us and make these datasets available for us to use. Also let me mention not all datasets are free but for you to practice, you will find most of the datasets free to use on the internet.

The dataset we are using is called the Boston Housing dataset. Each record in the database describes a Boston suburb or town. The data was drawn from the Boston Standard Metropolitan Statistical Area (SMSA) in 1970. The attributes are defined as follows (taken from the UCI Machine Learning Repository).

 1. CRIM: per capita crime rate by town
 2. ZN: proportion of residential land zoned for lots over 25,000 sq.ft.
 3. INDUS: proportion of non-retail business acres per town
 4. CHAS: Charles River dummy variable (= 1 if tract bounds river; 0 otherwise)
 5. NOX: nitric oxides concentration (parts per 10 million)
 6. RM: average number of rooms per dwelling
 7. AGE: the proportion of owner-occupied units built prior to 1940
 8. DIS: weighted distances to five Boston employment centers
 9. RAD: index of accessibility to radial highways
 10. TAX: full-value property-tax rate per $10,000
 11. PTRATIO: pupil-teacher ratio by town 
 12. B: 1000(Bk−0.63)2 where Bk is the proportion of blacks by town 
 13. LSTAT: % lower status of the population
 14. MEDV: Median value of owner-occupied homes in $1000s

Here is a link to download this dataset.

Now after opening the file you can see the data about House sales. This dataset is not in a proper tabular form, in fact, there are no column names and each value is separated by spaces. We are going to use Pandas to put it in proper tabular form. We will provide it with a list containing column names and also use delimiter as ‘\s+’ which means that after encounterings a single or multiple spaces, it can differentiate every single entry.

We are going to import all the necessary libraries such as Pandas and NumPy. Next, we will import the data file which is in CSV format into a pandas DataFrame.

import numpy as np
import pandas as pd
column_names = ['CRIM', 'ZN', 'INDUS', 'CHAS', 'NOX', 'RM', 'AGE', 'DIS', 'RAD', 'TAX','PTRATIO', 'B', 'LSTAT', 'MEDV']
bos1 = pd.read_csv('housing.csv', delimiter=r"\s+", names=column_names)

machine learning tutorial

2. Preprocess Data: The next step is to pre-process the data. Now for this dataset, we can see that there are no NaN (missing) values and also all the data is in numbers rather than strings so we won’t face any errors when training the model. So let us just divide our data into training data and testing data such that 70% of data is training data and the rest is testing data. We could also scale our data to make the predictions much accurate but for now, let us keep it simple.

bos1.isna().sum()

machine learning tutorial

from sklearn.model_selection import train_test_split
X=np.array(bos1.iloc[:,0:13])
Y=np.array(bos1["MEDV"])
#testing data size is of 30% of entire data
x_train, x_test, y_train, y_test =train_test_split(X,Y, test_size = 0.30, random_state =5)

3. Choose a Model: For this particular problem, we are going to use two algorithms of supervised learning that can solve regression problems and later compare their results. One algorithm is K-NN (K-nearest Neighbor) which is explained above and the other is Linear Regression. I would highly recommend to check it out in case you haven’t already.

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor
#load our first model 
lr = LinearRegression()
#train the model on training data
lr.fit(x_train,y_train)
#predict the testing data so that we can later evaluate the model
pred_lr = lr.predict(x_test)
#load the second model
Nn=KNeighborsRegressor(3)
Nn.fit(x_train,y_train)
pred_Nn = Nn.predict(x_test)

4. Hyperparameter Tuning: Since this is a beginners tutorial, here, I am only going to turn the value ok K in the K-NN model. I will just use a for loop and check results of k ranging from 1 to 50. K-NN is extremely fast on small dataset like ours so it won’t take any time. There are much more advanced methods of doing this which you can find linked in the steps of Machine Learning section above.

import sklearn
for i in range(1,50):
  model=KNeighborsRegressor(i)
  model.fit(x_train,y_train)
  pred_y = model.predict(x_test)
  mse = sklearn.metrics.mean_squared_error(y_test, pred_y,squared=False)
  print("{} error for k = {}".format(mse,i))

Output:

machine learning tutorial

From the output, we can see that error is least for k=3, so that should justify why I put the value of K=3 while training the model

5. Evaluating the model: For evaluating the model we are going to use the mean_squared_error() method from the scikit-learn library. Remember to set the parameter ‘squared’ as False, to get the RMSE error.

#error for linear regression
mse_lr= sklearn.metrics.mean_squared_error(y_test, pred_lr,squared=False)
print("error for Linear Regression = {}".format(mse_lr))
#error for linear regression
mse_Nn= sklearn.metrics.mean_squared_error(y_test, pred_Nn,squared=False)
print("error for K-NN = {}".format(mse_Nn))

Now from the results, we can conclude that Linear Regression performs better than K-NN for this particular dataset. But It is not necessary that Linear Regression would always perform better than K-NN as it completely depends upon the data that we are working with.

6. Prediction: Now we can use the models to predict the prices of the houses using the predict function as we did above. Make sure when predicting the prices that we are given all the features that were present when training the model.

Here is the whole script:

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor
column_names = ['CRIM', 'ZN', 'INDUS', 'CHAS', 'NOX', 'RM', 'AGE', 'DIS', 'RAD', 'TAX', 'PTRATIO', 'B', 'LSTAT', 'MEDV']
bos1 = pd.read_csv('housing.csv', delimiter=r"\s+", names=column_names)
X=np.array(bos1.iloc[:,0:13])
Y=np.array(bos1["MEDV"])
#testing data size is of 30% of entire data
x_train, x_test, y_train, y_test =train_test_split(X,Y, test_size = 0.30, random_state =54)
#load our first model 
lr = LinearRegression()
#train the model on training data
lr.fit(x_train,y_train)
#predict the testing data so that we can later evaluate the model
pred_lr = lr.predict(x_test)
#load the second model
Nn=KNeighborsRegressor(12)
Nn.fit(x_train,y_train)
pred_Nn = Nn.predict(x_test)
#error for linear regression
mse_lr= sklearn.metrics.mean_squared_error(y_test, pred_lr,squared=False)
print("error for Linear Regression = {}".format(mse_lr))
#error for linear regression
mse_Nn= sklearn.metrics.mean_squared_error(y_test, pred_Nn,squared=False)
print("error for K-NN = {}".format(mse_Nn))

Implementation of a Classification problem

In this section, we will solve the population classification problem known as Iris Classification problem. The Iris dataset was used in R.A. Fisher’s classic 1936 paper, The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, and can also be found on the UCI Machine Learning Repository.

It includes three iris species with 50 samples each as well as some properties about each flower. One flower species is linearly separable from the other two, but the other two are not linearly separable from each other. The columns in this dataset are:

speicies of iris

Different species of iris

 • SepalLengthCm
 • SepalWidthCm
 • PetalLengthCm
 • PetalWidthCm
 • Species

We don’t need to download this dataset as scikit-learn library already contains this dataset and we can simply import it from there. So let us start coding this up:

from sklearn.datasets import load_iris
iris = load_iris()
X=iris.data
Y=iris.target
print(X)
print(Y)

As we can see, the features are in a list containing four items which are the features and at the bottom, we got a list containing labels which have been transformed into numbers as the model cannot understand names that are strings, so we encode each name as a number. This has already done by the scikit learn developers.

from sklearn.model_selection import train_test_split
#testing data size is of 30% of entire data
x_train, x_test, y_train, y_test =train_test_split(X,Y, test_size = 0.3, random_state =5)
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
#fitting our model to train and test
Nn = KNeighborsClassifier(8)
Nn.fit(x_train,y_train)
#the score() method calculates the accuracy of model.
print("Accuracy for K-NN is ",Nn.score(x_test,y_test))
Lr = LogisticRegression()
Lr.fit(x_train,y_train)
print("Accuracy for Logistic Regression is ",Lr.score(x_test,y_test))

Advantages of Machine Learning

1. Easily identifies trends and patterns

Machine Learning can review large volumes of data and discover specific trends and patterns that would not be apparent to humans. For instance, for e-commerce websites like Amazon and Flipkart, it serves to understand the browsing behaviors and purchase histories of its users to help cater to the right products, deals, and reminders relevant to them. It uses the results to reveal relevant advertisements to them.

2. Continuous Improvement

We are continuously generating new data and when we provide this data to the Machine Learning model which helps it to upgrade with time and increase its performance and accuracy. We can say it is like gaining experience as they keep improving in accuracy and efficiency. This lets them make better decisions.

3. Handling multidimensional and multi-variety data

Machine Learning algorithms are good at handling data that are multidimensional and multi-variety, and they can do this in dynamic or uncertain environments.

4. Wide Applications

You could be an e-tailer or a healthcare provider and make Machine Learning work for you. Where it does apply, it holds the capability to help deliver a much more personal experience to customers while also targeting the right customers.

Disadvantages of Machine Learning

1. Data Acquisition

Machine Learning requires a massive amount of data sets to train on, and these should be inclusive/unbiased, and of good quality. There can also be times where we must wait for new data to be generated.

2. Time and Resources

Machine Learning needs enough time to let the algorithms learn and develop enough to fulfill their purpose with a considerable amount of accuracy and relevancy. It also needs massive resources to function. This can mean additional requirements of computer power for you.

3. Interpretation of Results

Another major challenge is the ability to accurately interpret results generated by the algorithms. You must also carefully choose the algorithms for your purpose. Sometimes, based on some analysis you might select an algorithm but it is not necessary that this model is best for the problem.

4. High error-susceptibility

Machine Learning is autonomous but highly susceptible to errors. Suppose you train an algorithm with data sets small enough to not be inclusive. You end up with biased predictions coming from a biased training set. This leads to irrelevant advertisements being displayed to customers. In the case of Machine Learning, such blunders can set off a chain of errors that can go undetected for long periods of time. And when they do get noticed, it takes quite some time to recognize the source of the issue, and even longer to correct it.

Future of Machine Learning

Machine Learning can be a competitive advantage to any company, be it a top MNC or a startup. As things that are currently being done manually will be done tomorrow by machines. With the introduction of projects such as self-driving cars, Sophia(a humanoid robot developed by Hong Kong-based company Hanson Robotics) we have already started a glimpse of what the future can be. The Machine Learning revolution will stay with us for long and so will be the future of Machine Learning.

Machine Learning Tutorial FAQs

How do I start learning Machine Learning?

You first need to start with the basics. You need to understand the prerequisites, which include learning Linear Algebra and Multivariate Calculus, Statistics, and Python. Then you need to learn several ML concepts, which include terminology of Machine Learning, types of Machine Learning, and Resources of Machine Learning. The third step is taking part in competitions. You can also take up a free online statistics for machine learning course and understand the foundational concepts.

Is Machine Learning easy for beginners? 

Machine Learning is not the easiest. The difficulty in learning Machine Learning is the debugging problem. However, if you study the right resources, you will be able to learn Machine Learning without any hassles.

What is a simple example of Machine Learning? 

Recommendation Engines (Netflix); Sorting, tagging and categorizing photos (Yelp); Customer Lifetime Value (Asos); Self-Driving Cars (Waymo); Education (Duolingo); Determining Credit Worthiness (Deserve); Patient Sickness Predictions (KenSci); and Targeted Emails (Optimail).

Can I learn Machine Learning in 3 months? 

Machine Learning is vast and consists of several things. Therefore, it will take you around six months to learn it, provided you spend at least 5-6 days every day. Also, the time taken to learn Machine Learning depends a lot on your mathematical and analytical skills.

Does Machine Learning require coding? 

If you are learning traditional Machine Learning, it would require you to know software programming as it will help you to write machine learning algorithms. However, through some online educational platforms, you do not need to know coding to learn Machine Learning.

Is Machine Learning a good career? 

Machine Learning is one of the best careers at present. Whether it is for the current demand, job, and salary growth, Machine Learning Engineer is one of the best profiles. You need to be very good at data, automation, and algorithms.

Can I learn Machine Learning without Python? 

To learn Machine Learning, you need to have some basic knowledge of Python. A version of Python that is supported by all Operating Systems such as Windows, Linux, etc., is Anaconda. It offers an overall package for machine learning, including matplotlib, scikit-learn, and NumPy.

Where can I practice Machine Learning? 

The online platforms where you can practice Machine Learning include CloudXLab, Google Colab, Kaggle, MachineHack, and OpenML.

Where can I learn Machine Learning for free?

You can learn the basics of Machine Learning from online platforms like Great Learning. You can enroll in the Beginners Machine Learning course and get the certificate for free. The course is easy and perfect for beginners to start with.


Original article source at: https://www.mygreatlearning.com

#machine-learning