Hong Nhung

Hong Nhung

1588740180

Design Pattern là gì và những điều không thể bỏ qua

Các chuyên gia phần mềm có thể đã quá quen thuộc với thuật ngữ “Design Pattern – Mẫu thiết kế” (sau đây viết tắt là DP), nhưng thực tế cũng còn khá nhiều nhiều người không biết Design Pattern là gì. Do đó, người ta thường không thấy được các DP có giá trị như thế nào và lợi ích nó mang lại cho quá trình phát triển phần mềm, đặc biệt là trong các lĩnh vực bảo trì và tái sử dụng mã ra sao. Hãy cùng tóm tắt các tính năng nổi bật của một DP điển hình và đi đến một định nghĩa để bạn sẽ biết DP là gì và bạn có thể mong đợi những gì khi kết hợp DP vào thiết kế của bạn.

Design Pattern là gì?

Design Pattern (DP) được định nghĩa là các giải pháp đã được thử nghiệm để giúp giải quyết các vấn đề về thiết kế.

Các DP có nguồn gốc từ Christopher Alexander, một kỹ sư xây dựng đã đúc rút qua kinh nghiệm trong việc giải các vấn đề thiết kế vì chúng liên quan đến các tòa nhà và thị trấn. Alexander nhận ra rằng các cấu trúc thiết kế nhất định, khi được sử dụng hết lần này đến lần khác đều sẽ dẫn đến hiệu quả mong muốn. Ông đã ghi lại và công bố rộng rãi về kinh nghiệm này để những người khác có thể hưởng lợi.

Khoảng năm 1994, các chuyên gia phần mềm đầu tiên đã bắt đầu kết hợp các nguyên tắc của Alexandre vào việc tạo ra tài liệu mẫu thiết kế ban đầu như một hướng dẫn cho các nhà phát triển mới. Sự việc này sau đó được lan rộng và đạt đến đỉnh cao, đưa ra 23 mẫu dựa trên kinh nghiệm của các tác giả tại thời điểm đó. Những mẫu này được chọn vì chúng đại diện cho các giải pháp cho các vấn đề phổ biến trong phát triển phần mềm.

Tóm lại, Design Pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, được các nhà nghiên cứu đúc kết và tạo ra các mẫu thiết kế chuẩn. Và DP không phải là một ngôn ngữ lập trình cụ thể nào cả, nó có thể sử dụng được trong hầu hết các ngôn lập trình có hỗ trợ OOP hiện nay.

#design-pattern #web-development

What is GEEK

Buddha Community

Design Pattern là gì và những điều không thể bỏ qua
Hong Nhung

Hong Nhung

1588740180

Design Pattern là gì và những điều không thể bỏ qua

Các chuyên gia phần mềm có thể đã quá quen thuộc với thuật ngữ “Design Pattern – Mẫu thiết kế” (sau đây viết tắt là DP), nhưng thực tế cũng còn khá nhiều nhiều người không biết Design Pattern là gì. Do đó, người ta thường không thấy được các DP có giá trị như thế nào và lợi ích nó mang lại cho quá trình phát triển phần mềm, đặc biệt là trong các lĩnh vực bảo trì và tái sử dụng mã ra sao. Hãy cùng tóm tắt các tính năng nổi bật của một DP điển hình và đi đến một định nghĩa để bạn sẽ biết DP là gì và bạn có thể mong đợi những gì khi kết hợp DP vào thiết kế của bạn.

Design Pattern là gì?

Design Pattern (DP) được định nghĩa là các giải pháp đã được thử nghiệm để giúp giải quyết các vấn đề về thiết kế.

Các DP có nguồn gốc từ Christopher Alexander, một kỹ sư xây dựng đã đúc rút qua kinh nghiệm trong việc giải các vấn đề thiết kế vì chúng liên quan đến các tòa nhà và thị trấn. Alexander nhận ra rằng các cấu trúc thiết kế nhất định, khi được sử dụng hết lần này đến lần khác đều sẽ dẫn đến hiệu quả mong muốn. Ông đã ghi lại và công bố rộng rãi về kinh nghiệm này để những người khác có thể hưởng lợi.

Khoảng năm 1994, các chuyên gia phần mềm đầu tiên đã bắt đầu kết hợp các nguyên tắc của Alexandre vào việc tạo ra tài liệu mẫu thiết kế ban đầu như một hướng dẫn cho các nhà phát triển mới. Sự việc này sau đó được lan rộng và đạt đến đỉnh cao, đưa ra 23 mẫu dựa trên kinh nghiệm của các tác giả tại thời điểm đó. Những mẫu này được chọn vì chúng đại diện cho các giải pháp cho các vấn đề phổ biến trong phát triển phần mềm.

Tóm lại, Design Pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, được các nhà nghiên cứu đúc kết và tạo ra các mẫu thiết kế chuẩn. Và DP không phải là một ngôn ngữ lập trình cụ thể nào cả, nó có thể sử dụng được trong hầu hết các ngôn lập trình có hỗ trợ OOP hiện nay.

#design-pattern #web-development

Samanta Moore

Samanta Moore

1623835440

Builder Design Pattern

What is Builder Design Pattern ? Why we should care about it ?

Starting from **Creational Design Pattern, **so wikipedia says “creational design pattern are design pattern that deals with object creation mechanism, trying to create objects in manner that is suitable to the situation”.

The basic form of object creations could result in design problems and result in complex design problems, so to overcome this problem Creational Design Pattern somehow allows you to create the object.

Builder is one of the** Creational Design Pattern**.

When to consider the Builder Design Pattern ?

Builder is useful when you need to do lot of things to build an Object. Let’s imagine DOM (Document Object Model), so if we need to create the DOM, We could have to do lot of things, appending plenty of nodes and attaching attributes to them. We could also imagine about the huge XML Object creation where we will have to do lot of work to create the Object. A Factory is used basically when we could create the entire object in one shot.

As **Joshua Bloch (**He led the Design of the many library Java Collections Framework and many more) – “Builder Pattern is good choice when designing the class whose constructor or static factories would have more than handful of parameters

#java #builder #builder pattern #creational design pattern #design pattern #factory pattern #java design pattern

Joseph Murray

Joseph Murray

1624442940

Prototype Design Pattern - Java

Prototype design pattern tutorial

Definition of Prototype pattern

The prototype pattern is a creational design pattern in software development. It is used when the type of objects to create is determined by a prototypical instance, which is cloned to produce new objects.

Where to use the Prototype pattern

If the cost for creating a new object is expensive and costs resources.

#java #design-patterns #code #tutorial #prototype-design-pattern #design pattern

Landscapes Website Design | Nature Landscapes Website Designer

Most landscapers think of their website as an online brochure. In reality of consumers have admitted to judging a company’s credibility based on their web design, making your website a virtual sales rep capable of generating massive amounts of leads and sales. If your website isn’t actively increasing leads and new landscaping contracts, it may be time for a redesign.

DataIT Solutions specializes in landscape website designing that are not only beautiful but also rank well in search engine results and convert your visitors into customers. We’ve specialized in the landscaping industry for over 10 years, and we look at your business from an owner’s perspective.

Why use our Landscapes for your landscape design?

 • Superior experience
 • Friendly personal service
 • Choice of design layout
 • Budget sensitive designs
 • Impartial product choice and advice
 • Planting and lighting designs

Want to talk about your website?
If you are a gardener or have a gardening company please do not hesitate to contact us for a quote.
Need help with your website?
Get in touch

#nature landscapes website design #landscapes website design #website design #website designing #website designer #designer

Joseph Murray

Joseph Murray

1624442280

Factory design pattern — Java

Definition of the Factory pattern

In class-based programming, the factory method pattern is a creational pattern that uses factory methods to deal with the problem of creating objects without having to specify the exact class of the object that will be created. This is done by creating objects by calling a _factory method _— either specified in an interface and implemented by child classes, or implemented in a base class and optionally overridden by derived classes — rather than by calling a constructor.

Where to use the Factory pattern

 • When a class doesn’t know what sub-classes will be required to create
 • When a class wants that its sub-classes specify the objects to be created.
 • When the parent classes choose the creation of objects to its sub-classes.

#factory-design-pattern #code #tutorial #design-patterns #java #factory design pattern — java