Hoang Ha

Hoang Ha

1656981000

Cách Xuất Một Hàm Từ C ++ Sang React Native

Hôm nay, tôi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của mình với Native Module và C ++.

Vì chúng ta sẽ thấy rất nhiều thư viện C / C ++ viết cho nền tảng di động, chúng ta cần triển khai chúng cho ứng dụng iOS hoặc React Native của mình. Đó là lý do mình muốn viết một bài hướng dẫn cách export một hàm từ C ++ sang React Native dễ hiểu và tiết kiệm thời gian cho người mới bắt đầu. Tôi sẽ bắt đầu với một ứng dụng gốc phản ứng mới

1. Tạo một ứng dụng gốc phản ứng mới, mở thiết bị đầu cuối của bạn và chạy

npx react-native init NativeModules

2. Mở Xcode và điều hướng đến NativeModules / ios / NativeModule.xcworkspace

3. Làm việc trên C ++

Tạo một tệp C ++ mới và đặt tên cho nóCpp_to_RN.cpp

Khi chúng tôi tạo tệp C ++ mới, Xcode sẽ tạo tệp tiêu đề Cpp_to_RN.hpp cho chúng tôi

Đầu tiên, mở tệp Cpp_to_RN.hpp“” và tạo một lớp bao gồm một hàm không có phần thân.

#ifndef Cpp_to_RN_hpp
#define Cpp_to_RN_hpp#include <stdio.h>
#include <string>class Cpp_to_RN {
public:
  std::string sayHello();
};#endif /* Cpp_to_RN_hpp */

Sau đó, mở Cpp_to_RN.cpptệp và viết một hàm đơn giản “ sayHello()

#include "Cpp_to_RN.hpp"
std::string Cpp_to_RN::sayHello(){
  return "Hello from CPP";
}

4. Thao tác trên Wrapping C ++ file.

Để bọc các tệp C ++ và xuất chúng sang phía IOS (nhanh chóng)

một. Tạo một tệp Objective C và đặt tên cho nóCpp_to_RN.m

Đổi tên Cpp_to_RN.m thành Cpp_to_RN.mm

b. Mở WrapCpp_to_RN.mm tệp và viết nội dung phần nội dung sẽ bọc hàm sayHellotừ tệp C ++.

#import <Foundation/Foundation.h>
#import "WrapCpp_to_RN.h"
#import "Cpp_to_RN.hpp"@implementation WrapCpp_to_RN- (NSString *) sayHello {
 Cpp_to_RN fromCPP;
  std::string helloWorldMessage = fromCPP.sayHello();
  return [NSString
      stringWithCString:helloWorldMessage.c_str()
      encoding:NSUTF8StringEncoding];
}
@end

c. Tạo một tệp tiêu đề và đặt tên cho nóWrapCpp_to_RN.h

Xuất wrapSayHellohàm sang tệp Swift

#import <Foundation/Foundation.h>
@interface WrapCpp_to_RN : NSObject
- (NSString *) wrapSayHello;
@end

5. Làm việc trên iOS (Swift)

Để xuất hàm C ++ sang React Native

một. Tạo một tệp Swift và đặt tên cho nóSendCpp_to_RN.swift

Lưu ý: Xcode sẽ yêu cầu chúng tôi tạo một NativeModules-Bridging-Header.htệp cho chúng tôi.

Tạo một lớp SendCpp_to_RNvà khai báo nó làNSObject

#import <Foundation/Foundation.h>
@interface WrapCpp_to_RN : NSObject
- (NSString *) wrapSayHello;
@end

Viết một hàm requiresMainQueueSetup()để ngăn cảnh báo khi chúng tôi chạy ứng dụng

#import <Foundation/Foundation.h>
@interface WrapCpp_to_RN : NSObject
- (NSString *) wrapSayHello;
@end

Viết một hàm để bọc WrapCpp_to_RN()từWrapCpp_to_RN.mm

import Foundation@objc(SendCpp_to_RN)
class SendCpp_to_RN : NSObject {
  
 @objc static func requiresMainQueueSetup() -> Bool {
    return false
  }
 
 @objc func fromCpp(_ successCallback: RCTResponseSenderBlock) -> Void {
  successCallback([NSNull(), WrapCpp_to_RN().wrapSayHello() as Any])
  }}

b. Xuất một hàm bọc trong tệp Swift sang React Native

Tạo một tệp Objective C để xuất lớp Swift và chức năng của nó bằng cách sử dụngCallback

#import <React/RCTBridgeModule.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "UIKit/UIKit.h"
@interface RCT_EXTERN_MODULE(SendCpp_to_RN, NSObject)RCT_EXTERN_METHOD(fromCpp:(RCTResponseSenderBlock)successCallback)@end

c. Kết nối Swift với React Native, mở NativeModules-Bridging-Header.h tệp

#import <React/RCTBridgeModule.h>#import <React/RCTViewManager.h>#import "WrapCpp_to_RN.h"

6. Làm việc ở phía React Native

Gọi lớp Swift và các chức năng của nó

import React from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, NativeModules, Button} from 'react-native';const App = () => {
 const onPress = () => {
  const {SendCpp_to_RN} = NativeModules;
  SendCpp_to_RN.fromCpp((_err, res) => console.log(res));
 };
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text> Practice !</Text>
   <Button title="C++ to React Native" color="#841584" onPress={onPress} />
  </View>
 );
};
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
 },
});
export default App;

Và chúng tôi đã hoàn tất, chỉ cần chạy ứng dụng

react-native run-ios

Hoặc chỉ cần nhấp vào nút “chạy” trên Xcode và xem những gì chúng tôi đã làm.

Tôi hy vọng bài viết của tôi hữu ích cho bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc.

 Nguồn: https://betterprogramming.pub/native-modules-export-c- Chức năng-to-react-native-for-beginners-77e89934b210

#cpp #cplusplus #react 

What is GEEK

Buddha Community

Cách Xuất Một Hàm Từ C ++ Sang React Native
Autumn Blick

Autumn Blick

1598839687

How native is React Native? | React Native vs Native App Development

If you are undertaking a mobile app development for your start-up or enterprise, you are likely wondering whether to use React Native. As a popular development framework, React Native helps you to develop near-native mobile apps. However, you are probably also wondering how close you can get to a native app by using React Native. How native is React Native?

In the article, we discuss the similarities between native mobile development and development using React Native. We also touch upon where they differ and how to bridge the gaps. Read on.

A brief introduction to React Native

Let’s briefly set the context first. We will briefly touch upon what React Native is and how it differs from earlier hybrid frameworks.

React Native is a popular JavaScript framework that Facebook has created. You can use this open-source framework to code natively rendering Android and iOS mobile apps. You can use it to develop web apps too.

Facebook has developed React Native based on React, its JavaScript library. The first release of React Native came in March 2015. At the time of writing this article, the latest stable release of React Native is 0.62.0, and it was released in March 2020.

Although relatively new, React Native has acquired a high degree of popularity. The “Stack Overflow Developer Survey 2019” report identifies it as the 8th most loved framework. Facebook, Walmart, and Bloomberg are some of the top companies that use React Native.

The popularity of React Native comes from its advantages. Some of its advantages are as follows:

 • Performance: It delivers optimal performance.
 • Cross-platform development: You can develop both Android and iOS apps with it. The reuse of code expedites development and reduces costs.
 • UI design: React Native enables you to design simple and responsive UI for your mobile app.
 • 3rd party plugins: This framework supports 3rd party plugins.
 • Developer community: A vibrant community of developers support React Native.

Why React Native is fundamentally different from earlier hybrid frameworks

Are you wondering whether React Native is just another of those hybrid frameworks like Ionic or Cordova? It’s not! React Native is fundamentally different from these earlier hybrid frameworks.

React Native is very close to native. Consider the following aspects as described on the React Native website:

 • Access to many native platforms features: The primitives of React Native render to native platform UI. This means that your React Native app will use many native platform APIs as native apps would do.
 • Near-native user experience: React Native provides several native components, and these are platform agnostic.
 • The ease of accessing native APIs: React Native uses a declarative UI paradigm. This enables React Native to interact easily with native platform APIs since React Native wraps existing native code.

Due to these factors, React Native offers many more advantages compared to those earlier hybrid frameworks. We now review them.

#android app #frontend #ios app #mobile app development #benefits of react native #is react native good for mobile app development #native vs #pros and cons of react native #react mobile development #react native development #react native experience #react native framework #react native ios vs android #react native pros and cons #react native vs android #react native vs native #react native vs native performance #react vs native #why react native #why use react native

Hire Dedicated React Native Developer

Have you ever thought of having your own app that runs smoothly over multiple platforms?

React Native is an open-source cross-platform mobile application framework which is a great option to create mobile apps for both Android and iOS. Hire Dedicated React Native Developer from top React Native development company, HourlyDeveloper.io to design a spectacular React Native application for your business.

Consult with experts:- https://bit.ly/2A8L4vz

#hire dedicated react native developer #react native development company #react native development services #react native development #react native developer #react native

Hire Dedicated React Native Developers - WebClues Infotech

Being one of the emerging frameworks for app development the need to develop react native apps has increased over the years.

Looking for a react native developer?

Worry not! WebClues infotech offers services to Hire React Native Developers for your app development needs. We at WebClues Infotech offer a wide range of Web & Mobile App Development services based o your business or Startup requirement for Android and iOS apps.

WebClues Infotech also has a flexible method of cost calculation for hiring react native developers such as Hourly, Weekly, or Project Basis.

Want to get your app idea into reality with a react native framework?

Get in touch with us.

Hire React Native Developer Now: https://www.webcluesinfotech.com/hire-react-native-app-developer/

For inquiry: https://www.webcluesinfotech.com/contact-us/

Email: sales@webcluesinfotech.com

#hire react native developers #hire dedicated react native developers #hire react native developer #hiring a react native developer #hire freelance react native developers #hire react native developers in 1 hour

Factors affecting the cost of hiring a React Native developer in USA - TopDevelopers.co

Want to develop app using React Native? Here are the tips that will help to reduce the cost of react native app development for you.
Cost is a major factor in helping entrepreneurs take decisions about investing in developing an app and the decision to hire react native app developers in USA can prove to be fruitful in the long run. Using react native for app development ensures a wide range of benefits to your business. Understanding your business and working on the aspects to strengthen business processes through a cost-efficient mobile app will be the key to success.

#best react native development companies from the us #top react native app development companies in usa #cost of hiring a react native developer in usa #top-notch react native developer in usa #best react native developers usa #react native

How much does it cost to develop a React Native mobile app?

React Native allows developers to develop mobile apps that have compatibility with Android, iOS & other operating systems. Due to the features like Native-like functionality and single code reusability and the access of various frameworks in the market, React Native has excelled as the most suitable framework for cross-platform mobile app development.

Why Do Businesses Prefer React Native App Development?

React Native is integrated with JS library that works as the fundamental for developing the app UI. Most businesses choose for developing React Native apps just due to their cross-platform & open-source features. A few further reasons why entrepreneurs & developers choose React Native app development include:

• Lowered Expedition Time

• Simple UI

• Cross-Platform and Code Sharing

• Lesser Workforce and Resources

• Community Assistance

• In-Built Elements and Reusable Codes

• Hot Reload

• JavaScript as Programming Language

• Easy to Execute Updates

Factors That Decide Cost of React Native App Development

If you are an entrepreneur or start-up and looking for cost-effective app development, React Native is one of the ideal options available out there.

• App’s UI/UX Design

• User Authorization

• App Complexity and Functionality

• App Development Team

• App Maintenance

• App Add-ons

• App Distribution

• Location of Development Company

• App Category

React Native cost depends widely on the complexity of a project or the app requirements. The price may also vary based on business requirements. React Native app development per hour can cost from $20 and $30 per hour in India. It can vary as per different locations.

Is React Native a good choice for mobile apps development?

Yes, React Native is the best choice for mobile app development as React apps are faster to develop and it offers better quality than hybrid apps. Additionally, React Native is a mature cross-platform framework.

Best React Native App Development Agency

AppClues Infotech is a leading React Native App Development Company in USA that build robust & innovative mobile app as per your specific business needs. They have a dedicated team of designers and programmers help to make a perfect mobile app.

If you have any mobile app development project in mind get in touch with AppClues Infotech and get the best solution for your business.

#react native app development cost #react native development company #best react native development company in usa #hire react native developers #hire dedicated react native developers & programmers #hire a react native development company