Tìm hiểu chuyên sâu về nền kinh tế token của Polkadot

Kiến trúc đa chuỗi có thể tương thích của Polkadot mang lại khả năng mở rộng, bảo mật và phân quyền cho Web 3.0.

Polkadot

Được xây dựng bằng cách sử dụng khung blockchain Substrate, Polkadot đang hình thành một hệ sinh thái vừa bổ sung cho cơ sở hạ tầng dApp hiện có vừa cung cấp các cơ hội mới được hơn 400 dự án phát triển hợp đồng thông minh, oracle, NFT, DAO, cầu nối, quyền riêng tư, trò chơi, IoT, DEX và giải pháp DeFi khác trên nền tảng.

Trung tâm của hệ sinh thái Polkadot là token DOT, không chỉ để thanh toán mà còn hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau trên toàn mạng. Vậy DOT là gì và nó có thể được sử dụng như thế nào trong blockchain của các blockchain?

DOT là gì?
DOT là token gốc của mạng Polkadot, đơn vị nhỏ nhất trong số đó được gọi là Planck.

DOT cũng là một token lạm phát, trái ngược với chính sách tiền tệ nguồn cung cố định của các giao thức như Bitcoin. Điều này được thiết kế để khuyến khích mạng bằng cách tự động điều chỉnh theo tỷ lệ tham gia của người dùng, với nguồn cung hiện tại gần 1 tỷ token.

Ngoài việc phục vụ các chức năng phụ trợ như một token có thể chuyển nhượng, có một số cách sử dụng chính cho DOT trên toàn hệ sinh thái từ quản trị đến staking, đấu giá parachain và crowdloan (huy động vốn từ cộng đồng).

Chức năng quản trị
Polkadot cho phép holder DOT bỏ phiếu và tham gia quản lý mạng, bao gồm xác định phí, kết nối parachain và nâng cấp, cùng với Hội đồng (Council) và Ủy ban kỹ thuật (Technical Committee).

Holder DOT đang hoạt động có thể đưa ra đề xuất cải tiến cho mạng bằng cách liên kết token của họ (gửi một số tiền tối thiểu vào một đề xuất) trong khoảng thời gian nhất định và bỏ phiếu cho đề xuất của những người khác. Những đề xuất thu thập được số lượng coin liên kết ủng hộ cao nhất sẽ được chọn đầu tiên trong mỗi chu kỳ bỏ phiếu. Sau đó, các token sẽ được giải phóng khi đề xuất được đưa ra bỏ phiếu.

Hội đồng là một thực thể on-chain do hodler DOT bầu chọn và chịu trách nhiệm xác định đề xuất nào nên được tiến hành. Họ quản lý kho bạc từ việc thu phí mạng và đại diện cho những người nắm giữ DOT thụ động trong hệ sinh thái. Ủy ban kỹ thuật bao gồm các nhóm phát triển của mạng để thực hiện đề xuất đã được phê duyệt.

Bất kỳ đề xuất nào cũng phải trải qua một cuộc trưng cầu dân ý để tất cả các hodler DOT đưa ra quyết định cuối cùng (tính theo tỷ lệ stake).

Đồng thuận Nominated Proof-of-Stake

#polkadot

What is GEEK

Buddha Community

Tìm hiểu chuyên sâu về nền kinh tế token của Polkadot

Kiến trúc đa chuỗi có thể tương thích của Polkadot mang lại khả năng mở rộng, bảo mật và phân quyền cho Web 3.0.

Polkadot

Được xây dựng bằng cách sử dụng khung blockchain Substrate, Polkadot đang hình thành một hệ sinh thái vừa bổ sung cho cơ sở hạ tầng dApp hiện có vừa cung cấp các cơ hội mới được hơn 400 dự án phát triển hợp đồng thông minh, oracle, NFT, DAO, cầu nối, quyền riêng tư, trò chơi, IoT, DEX và giải pháp DeFi khác trên nền tảng.

Trung tâm của hệ sinh thái Polkadot là token DOT, không chỉ để thanh toán mà còn hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau trên toàn mạng. Vậy DOT là gì và nó có thể được sử dụng như thế nào trong blockchain của các blockchain?

DOT là gì?
DOT là token gốc của mạng Polkadot, đơn vị nhỏ nhất trong số đó được gọi là Planck.

DOT cũng là một token lạm phát, trái ngược với chính sách tiền tệ nguồn cung cố định của các giao thức như Bitcoin. Điều này được thiết kế để khuyến khích mạng bằng cách tự động điều chỉnh theo tỷ lệ tham gia của người dùng, với nguồn cung hiện tại gần 1 tỷ token.

Ngoài việc phục vụ các chức năng phụ trợ như một token có thể chuyển nhượng, có một số cách sử dụng chính cho DOT trên toàn hệ sinh thái từ quản trị đến staking, đấu giá parachain và crowdloan (huy động vốn từ cộng đồng).

Chức năng quản trị
Polkadot cho phép holder DOT bỏ phiếu và tham gia quản lý mạng, bao gồm xác định phí, kết nối parachain và nâng cấp, cùng với Hội đồng (Council) và Ủy ban kỹ thuật (Technical Committee).

Holder DOT đang hoạt động có thể đưa ra đề xuất cải tiến cho mạng bằng cách liên kết token của họ (gửi một số tiền tối thiểu vào một đề xuất) trong khoảng thời gian nhất định và bỏ phiếu cho đề xuất của những người khác. Những đề xuất thu thập được số lượng coin liên kết ủng hộ cao nhất sẽ được chọn đầu tiên trong mỗi chu kỳ bỏ phiếu. Sau đó, các token sẽ được giải phóng khi đề xuất được đưa ra bỏ phiếu.

Hội đồng là một thực thể on-chain do hodler DOT bầu chọn và chịu trách nhiệm xác định đề xuất nào nên được tiến hành. Họ quản lý kho bạc từ việc thu phí mạng và đại diện cho những người nắm giữ DOT thụ động trong hệ sinh thái. Ủy ban kỹ thuật bao gồm các nhóm phát triển của mạng để thực hiện đề xuất đã được phê duyệt.

Bất kỳ đề xuất nào cũng phải trải qua một cuộc trưng cầu dân ý để tất cả các hodler DOT đưa ra quyết định cuối cùng (tính theo tỷ lệ stake).

Đồng thuận Nominated Proof-of-Stake

#polkadot

aaron silva

aaron silva

1622197808

SafeMoon Clone | Create A DeFi Token Like SafeMoon | DeFi token like SafeMoon

SafeMoon is a decentralized finance (DeFi) token. This token consists of RFI tokenomics and auto-liquidity generating protocol. A DeFi token like SafeMoon has reached the mainstream standards under the Binance Smart Chain. Its success and popularity have been immense, thus, making the majority of the business firms adopt this style of cryptocurrency as an alternative.

A DeFi token like SafeMoon is almost similar to the other crypto-token, but the only difference being that it charges a 10% transaction fee from the users who sell their tokens, in which 5% of the fee is distributed to the remaining SafeMoon owners. This feature rewards the owners for holding onto their tokens.

Read More @ https://bit.ly/3oFbJoJ

#create a defi token like safemoon #defi token like safemoon #safemoon token #safemoon token clone #defi token

aaron silva

aaron silva

1620795530

Polkadot Development | Polkadot Development Services | Polkadot Development Platform |

The Polkadot Blockchain Development has stormed online recently for its efficiency in transacting funds continuously without any loss. Investors can generate more revenue by investing in the Polkadot development protocol. The Polkadot is considered a protocol that initiates transfer across various blockchain platforms for users to experience safe transactions at high speed. Polkadot protocol is trending for its shared multi-chain network that performs multiple transactions simultaneously.

The Polkadot protocol is highly efficient for interconnecting with various platforms for better transactions. It eliminates the need for intermediaries to overcome traditional banking systems since each transaction is executed one by one since it is tedious for users. The Polkadot protocol inherited with parachain enables users to experience the power of multiprocessing for parallel transactions. The integration of Polkadot protocol enables high security over a complete network for communicating better with other parachains using XCMP.

Reasons to invest in Polkadot blockchain development platform :

 • The Polkadot protocol is inherited with parachain for experiencing various services like identity management, service for finance on several blockchains. The Polkadot Protocol is entirely decentralized, scalable and securitized for efficient multi-transactions.
 • The speed of transactions is increased in Blockchains for integrating Polkadot protocol, and entire data is processed and supported for increasing the volume of trade. The Polkadot protocol comes with high-end security systems that prevent various hacks and vulnerable activities.
 • It has improved the user interface for better interaction over blockchain for efficient transactions. It enables the exchange of data on various platforms without any loss in the transaction. The Polkadot network with parachain enables creating new blockchains or parachains connected with the main Polkadot chain.
 • Parachains on the Polkadot network can adopt a suitable governance model for accessing pre-built modules implemented on various on-chain governance systems. The on-chain governance maintains significant transparency over para communities.
 • It is highly interoperable on the Polkadot network for experiencing complete control over their fund transactions. It enables users to engage with continuous trade with other parachains and external networks. The Polkadots cross-chain model enables traders to exchange tokens and verify credentials.
 • The Polkadot protocol is highly flexible in that each parachain can have a unique design, token and governance process for optimized use cases. The parachains are specialized in several blockchains to experience a wide range of varieties such as service for finance and identity management.

The Polkadot blockchain development is ruling the entire blockchain world with unique features that benefit users to experience fast transactions. The Polkadot network is highly scalable for transactions to spread out for it to be processed parallely over a specialized layer of blockchain. The investors can reach out to Infinite Block Tech for gaining assistance towards Polkadot development on the blockchain platform cost-effectively.

#polkadot development #polkadot development services #polkadot development platform #polkadot blockchain development

aaron silva

aaron silva

1621844791

SafeMoon Clone | SafeMoon Token Clone | SafeMoon Token Clone Development

The SafeMoon Token Clone Development is the new trendsetter in the digital world that brought significant changes to benefit the growth of investors’ business in a short period. The SafeMoon token clone is the most widely discussed topic among global users for its value soaring high in the marketplace. The SafeMoon token development is a combination of RFI tokenomics and the auto-liquidity generating process. The SafeMoon token is a replica of decentralized finance (DeFi) tokens that are highly scalable and implemented with tamper-proof security.

The SafeMoon tokens execute efficient functionalities like RFI Static Rewards, Automated Liquidity Provisions, and Automatic Token Burns. The SafeMoon token is considered the most advanced stable coin in the crypto market. It gained global audience attention for managing the stability of asset value without any fluctuations in the marketplace. The SafeMoon token clone is completely decentralized that eliminates the need for intermediaries and benefits the users with less transaction fee and wait time to overtake the traditional banking process.

Reasons to invest in SafeMoon Token Clone :

 • The SafeMoon token clone benefits the investors with Automated Liquidity Pool as a unique feature since it adds more revenue for their business growth in less time. The traders can experience instant trade round the clock for reaping profits with less investment towards the SafeMoon token.
 • It is integrated with high-end security protocols like two-factor authentication and signature process to prevent various hacks and vulnerable activities. The Smart Contract system in SafeMoon token development manages the overall operation of transactions without any delay,
 • The users can obtain a reward amount based on the volume of SafeMoon tokens traded in the marketplace. The efficient trading mechanism allows the users to trade the SafeMoon tokens at the best price for farming. The user can earn higher rewards based on the staking volume of tokens by users in the trade market.
 • It allows the token holders to gain complete ownership over their SafeMoon tokens after purchasing from DeFi exchanges. The SafeMoon community governs the token distribution, price fluctuations, staking, and every other token activity. The community boosts the value of SafeMoon tokens.
 • The Automated Burning tokens result in the community no longer having control over the SafeMoon tokens. Instead, the community can control the burn of the tokens efficiently for promoting its value in the marketplace. The transaction of SafeMoon tokens on the blockchain platform is fast, safe, and secure.

The SafeMoon Token Clone Development is a promising future for upcoming investors and startups to increase their business revenue in less time. The SafeMoon token clone has great demand in the real world among millions of users for its value in the market. Investors can contact leading Infinite Block Tech to gain proper assistance in developing a world-class SafeMoon token clone that increases the business growth in less time.

#safemoon token #safemoon token clone #safemoon token clone development #defi token

Angelina roda

Angelina roda

1624230000

How to Buy FEG Token - The EASIEST Method 2021. JUST IN A FEW MINUTES!!!

How to Buy FEG Token - The EASIEST Method 2021
In today’s video, I will be showing you guys how to buy the FEG token/coin using Trust Wallet and Pancakeswap. This will work for both iOS and Android devices!
📺 The video in this post was made by More LimSanity
The origin of the article: https://www.youtube.com/watch?v=LAVwpiEN6bg
🔺 DISCLAIMER: The article is for information sharing. The content of this video is solely the opinions of the speaker who is not a licensed financial advisor or registered investment advisor. Not investment advice or legal advice.
Cryptocurrency trading is VERY risky. Make sure you understand these risks and that you are responsible for what you do with your money
🔥 If you’re a beginner. I believe the article below will be useful to you ☞ What You Should Know Before Investing in Cryptocurrency - For Beginner
⭐ ⭐ ⭐The project is of interest to the community. Join to Get free ‘GEEK coin’ (GEEKCASH coin)!
☞ **-----CLICK HERE-----**⭐ ⭐ ⭐
Thanks for visiting and watching! Please don’t forget to leave a like, comment and share!

#bitcoin #blockchain #feg token #token #how to buy feg token #how to buy feg token - the easiest method 2021