Tìm hiểu chuyên sâu về nền kinh tế token của Polkadot

Kiến trúc đa chuỗi có thể tương thích của Polkadot mang lại khả năng mở rộng, bảo mật và phân quyền cho Web 3.0.

Polkadot

Được xây dựng bằng cách sử dụng khung blockchain Substrate, Polkadot đang hình thành một hệ sinh thái vừa bổ sung cho cơ sở hạ tầng dApp hiện có vừa cung cấp các cơ hội mới được hơn 400 dự án phát triển hợp đồng thông minh, oracle, NFT, DAO, cầu nối, quyền riêng tư, trò chơi, IoT, DEX và giải pháp DeFi khác trên nền tảng.

Trung tâm của hệ sinh thái Polkadot là token DOT, không chỉ để thanh toán mà còn hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau trên toàn mạng. Vậy DOT là gì và nó có thể được sử dụng như thế nào trong blockchain của các blockchain?

DOT là gì?
DOT là token gốc của mạng Polkadot, đơn vị nhỏ nhất trong số đó được gọi là Planck.

DOT cũng là một token lạm phát, trái ngược với chính sách tiền tệ nguồn cung cố định của các giao thức như Bitcoin. Điều này được thiết kế để khuyến khích mạng bằng cách tự động điều chỉnh theo tỷ lệ tham gia của người dùng, với nguồn cung hiện tại gần 1 tỷ token.

Ngoài việc phục vụ các chức năng phụ trợ như một token có thể chuyển nhượng, có một số cách sử dụng chính cho DOT trên toàn hệ sinh thái từ quản trị đến staking, đấu giá parachain và crowdloan (huy động vốn từ cộng đồng).

Chức năng quản trị
Polkadot cho phép holder DOT bỏ phiếu và tham gia quản lý mạng, bao gồm xác định phí, kết nối parachain và nâng cấp, cùng với Hội đồng (Council) và Ủy ban kỹ thuật (Technical Committee).

Holder DOT đang hoạt động có thể đưa ra đề xuất cải tiến cho mạng bằng cách liên kết token của họ (gửi một số tiền tối thiểu vào một đề xuất) trong khoảng thời gian nhất định và bỏ phiếu cho đề xuất của những người khác. Những đề xuất thu thập được số lượng coin liên kết ủng hộ cao nhất sẽ được chọn đầu tiên trong mỗi chu kỳ bỏ phiếu. Sau đó, các token sẽ được giải phóng khi đề xuất được đưa ra bỏ phiếu.

Hội đồng là một thực thể on-chain do hodler DOT bầu chọn và chịu trách nhiệm xác định đề xuất nào nên được tiến hành. Họ quản lý kho bạc từ việc thu phí mạng và đại diện cho những người nắm giữ DOT thụ động trong hệ sinh thái. Ủy ban kỹ thuật bao gồm các nhóm phát triển của mạng để thực hiện đề xuất đã được phê duyệt.

Bất kỳ đề xuất nào cũng phải trải qua một cuộc trưng cầu dân ý để tất cả các hodler DOT đưa ra quyết định cuối cùng (tính theo tỷ lệ stake).

Đồng thuận Nominated Proof-of-Stake

#polkadot

What is GEEK

Buddha Community

Tìm hiểu chuyên sâu về nền kinh tế token của Polkadot

Kiến trúc đa chuỗi có thể tương thích của Polkadot mang lại khả năng mở rộng, bảo mật và phân quyền cho Web 3.0.

Polkadot

Được xây dựng bằng cách sử dụng khung blockchain Substrate, Polkadot đang hình thành một hệ sinh thái vừa bổ sung cho cơ sở hạ tầng dApp hiện có vừa cung cấp các cơ hội mới được hơn 400 dự án phát triển hợp đồng thông minh, oracle, NFT, DAO, cầu nối, quyền riêng tư, trò chơi, IoT, DEX và giải pháp DeFi khác trên nền tảng.

Trung tâm của hệ sinh thái Polkadot là token DOT, không chỉ để thanh toán mà còn hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau trên toàn mạng. Vậy DOT là gì và nó có thể được sử dụng như thế nào trong blockchain của các blockchain?

DOT là gì?
DOT là token gốc của mạng Polkadot, đơn vị nhỏ nhất trong số đó được gọi là Planck.

DOT cũng là một token lạm phát, trái ngược với chính sách tiền tệ nguồn cung cố định của các giao thức như Bitcoin. Điều này được thiết kế để khuyến khích mạng bằng cách tự động điều chỉnh theo tỷ lệ tham gia của người dùng, với nguồn cung hiện tại gần 1 tỷ token.

Ngoài việc phục vụ các chức năng phụ trợ như một token có thể chuyển nhượng, có một số cách sử dụng chính cho DOT trên toàn hệ sinh thái từ quản trị đến staking, đấu giá parachain và crowdloan (huy động vốn từ cộng đồng).

Chức năng quản trị
Polkadot cho phép holder DOT bỏ phiếu và tham gia quản lý mạng, bao gồm xác định phí, kết nối parachain và nâng cấp, cùng với Hội đồng (Council) và Ủy ban kỹ thuật (Technical Committee).

Holder DOT đang hoạt động có thể đưa ra đề xuất cải tiến cho mạng bằng cách liên kết token của họ (gửi một số tiền tối thiểu vào một đề xuất) trong khoảng thời gian nhất định và bỏ phiếu cho đề xuất của những người khác. Những đề xuất thu thập được số lượng coin liên kết ủng hộ cao nhất sẽ được chọn đầu tiên trong mỗi chu kỳ bỏ phiếu. Sau đó, các token sẽ được giải phóng khi đề xuất được đưa ra bỏ phiếu.

Hội đồng là một thực thể on-chain do hodler DOT bầu chọn và chịu trách nhiệm xác định đề xuất nào nên được tiến hành. Họ quản lý kho bạc từ việc thu phí mạng và đại diện cho những người nắm giữ DOT thụ động trong hệ sinh thái. Ủy ban kỹ thuật bao gồm các nhóm phát triển của mạng để thực hiện đề xuất đã được phê duyệt.

Bất kỳ đề xuất nào cũng phải trải qua một cuộc trưng cầu dân ý để tất cả các hodler DOT đưa ra quyết định cuối cùng (tính theo tỷ lệ stake).

Đồng thuận Nominated Proof-of-Stake

#polkadot

Words Counted: A Ruby Natural Language Processor.

WordsCounted

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.

-- Oscar Wilde

WordsCounted is a Ruby NLP (natural language processor). WordsCounted lets you implement powerful tokensation strategies with a very flexible tokeniser class.

Are you using WordsCounted to do something interesting? Please tell me about it.

 

Demo

Visit this website for one example of what you can do with WordsCounted.

Features

 • Out of the box, get the following data from any string or readable file, or URL:
  • Token count and unique token count
  • Token densities, frequencies, and lengths
  • Char count and average chars per token
  • The longest tokens and their lengths
  • The most frequent tokens and their frequencies.
 • A flexible way to exclude tokens from the tokeniser. You can pass a string, regexp, symbol, lambda, or an array of any combination of those types for powerful tokenisation strategies.
 • Pass your own regexp rules to the tokeniser if you prefer. The default regexp filters special characters but keeps hyphens and apostrophes. It also plays nicely with diacritics (UTF and unicode characters): Bayrūt is treated as ["Bayrūt"] and not ["Bayr", "ū", "t"], for example.
 • Opens and reads files. Pass in a file path or a url instead of a string.

Installation

Add this line to your application's Gemfile:

gem 'words_counted'

And then execute:

$ bundle

Or install it yourself as:

$ gem install words_counted

Usage

Pass in a string or a file path, and an optional filter and/or regexp.

counter = WordsCounted.count(
 "We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars."
)

# Using a file
counter = WordsCounted.from_file("path/or/url/to/my/file.txt")

.count and .from_file are convenience methods that take an input, tokenise it, and return an instance of WordsCounted::Counter initialized with the tokens. The WordsCounted::Tokeniser and WordsCounted::Counter classes can be used alone, however.

API

WordsCounted

WordsCounted.count(input, options = {})

Tokenises input and initializes a WordsCounted::Counter object with the resulting tokens.

counter = WordsCounted.count("Hello Beirut!")

Accepts two options: exclude and regexp. See Excluding tokens from the analyser and Passing in a custom regexp respectively.

WordsCounted.from_file(path, options = {})

Reads and tokenises a file, and initializes a WordsCounted::Counter object with the resulting tokens.

counter = WordsCounted.from_file("hello_beirut.txt")

Accepts the same options as .count.

Tokeniser

The tokeniser allows you to tokenise text in a variety of ways. You can pass in your own rules for tokenisation, and apply a powerful filter with any combination of rules as long as they can boil down into a lambda.

Out of the box the tokeniser includes only alpha chars. Hyphenated tokens and tokens with apostrophes are considered a single token.

#tokenise([pattern: TOKEN_REGEXP, exclude: nil])

tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new("Hello Beirut!").tokenise

# With `exclude`
tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new("Hello Beirut!").tokenise(exclude: "hello")

# With `pattern`
tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new("I <3 Beirut!").tokenise(pattern: /[a-z]/i)

See Excluding tokens from the analyser and Passing in a custom regexp for more information.

Counter

The WordsCounted::Counter class allows you to collect various statistics from an array of tokens.

#token_count

Returns the token count of a given string.

counter.token_count #=> 15

#token_frequency

Returns a sorted (unstable) two-dimensional array where each element is a token and its frequency. The array is sorted by frequency in descending order.

counter.token_frequency

[
 ["the", 2],
 ["are", 2],
 ["we", 1],
 # ...
 ["all", 1]
]

#most_frequent_tokens

Returns a hash where each key-value pair is a token and its frequency.

counter.most_frequent_tokens

{ "are" => 2, "the" => 2 }

#token_lengths

Returns a sorted (unstable) two-dimentional array where each element contains a token and its length. The array is sorted by length in descending order.

counter.token_lengths

[
 ["looking", 7],
 ["gutter", 6],
 ["stars",  5],
 # ...
 ["in",   2]
]

#longest_tokens

Returns a hash where each key-value pair is a token and its length.

counter.longest_tokens

{ "looking" => 7 }

#token_density([ precision: 2 ])

Returns a sorted (unstable) two-dimentional array where each element contains a token and its density as a float, rounded to a precision of two. The array is sorted by density in descending order. It accepts a precision argument, which must be a float.

counter.token_density

[
 ["are",   0.13],
 ["the",   0.13],
 ["but",   0.07 ],
 # ...
 ["we",   0.07 ]
]

#char_count

Returns the char count of tokens.

counter.char_count #=> 76

#average_chars_per_token([ precision: 2 ])

Returns the average char count per token rounded to two decimal places. Accepts a precision argument which defaults to two. Precision must be a float.

counter.average_chars_per_token #=> 4

#uniq_token_count

Returns the number of unique tokens.

counter.uniq_token_count #=> 13

Excluding tokens from the tokeniser

You can exclude anything you want from the input by passing the exclude option. The exclude option accepts a variety of filters and is extremely flexible.

 1. A space-delimited string. The filter will normalise the string.
 2. A regular expression.
 3. A lambda.
 4. A symbol that names a predicate method. For example :odd?.
 5. An array of any combination of the above.
tokeniser =
 WordsCounted::Tokeniser.new(
  "Magnificent! That was magnificent, Trevor."
 )

# Using a string
tokeniser.tokenise(exclude: "was magnificent")
# => ["that", "trevor"]

# Using a regular expression
tokeniser.tokenise(exclude: /trevor/)
# => ["magnificent", "that", "was", "magnificent"]

# Using a lambda
tokeniser.tokenise(exclude: ->(t) { t.length < 4 })
# => ["magnificent", "that", "magnificent", "trevor"]

# Using symbol
tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new("Hello! محمد")
tokeniser.tokenise(exclude: :ascii_only?)
# => ["محمد"]

# Using an array
tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new(
 "Hello! اسماءنا هي محمد، كارولينا، سامي، وداني"
)
tokeniser.tokenise(
 exclude: [:ascii_only?, /محمد/, ->(t) { t.length > 6}, "و"]
)
# => ["هي", "سامي", "وداني"]

Passing in a custom regexp

The default regexp accounts for letters, hyphenated tokens, and apostrophes. This means twenty-one is treated as one token. So is Mohamad's.

/[\p{Alpha}\-']+/

You can pass your own criteria as a Ruby regular expression to split your string as desired.

For example, if you wanted to include numbers, you can override the regular expression:

counter = WordsCounted.count("Numbers 1, 2, and 3", pattern: /[\p{Alnum}\-']+/)
counter.tokens
#=> ["numbers", "1", "2", "and", "3"]

Opening and reading files

Use the from_file method to open files. from_file accepts the same options as .count. The file path can be a URL.

counter = WordsCounted.from_file("url/or/path/to/file.text")

Gotchas

A hyphen used in leu of an em or en dash will form part of the token. This affects the tokeniser algorithm.

counter = WordsCounted.count("How do you do?-you are well, I see.")
counter.token_frequency

[
 ["do",  2],
 ["how", 1],
 ["you", 1],
 ["-you", 1], # WTF, mate!
 ["are", 1],
 # ...
]

In this example -you and you are separate tokens. Also, the tokeniser does not include numbers by default. Remember that you can pass your own regular expression if the default behaviour does not fit your needs.

A note on case sensitivity

The program will normalise (downcase) all incoming strings for consistency and filters.

Roadmap

Ability to open URLs

def self.from_url
 # open url and send string here after removing html
end

Contributors

See contributors.

Contributing

 1. Fork it
 2. Create your feature branch (git checkout -b my-new-feature)
 3. Commit your changes (git commit -am 'Add some feature')
 4. Push to the branch (git push origin my-new-feature)
 5. Create new Pull Request

Author: abitdodgy
Source code: https://github.com/abitdodgy/words_counted
License: MIT license

#ruby  #ruby-on-rails 

Royce Reinger

Royce Reinger

1658068560

WordsCounted: A Ruby Natural Language Processor

WordsCounted

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.

-- Oscar Wilde

WordsCounted is a Ruby NLP (natural language processor). WordsCounted lets you implement powerful tokensation strategies with a very flexible tokeniser class.

Features

 • Out of the box, get the following data from any string or readable file, or URL:
  • Token count and unique token count
  • Token densities, frequencies, and lengths
  • Char count and average chars per token
  • The longest tokens and their lengths
  • The most frequent tokens and their frequencies.
 • A flexible way to exclude tokens from the tokeniser. You can pass a string, regexp, symbol, lambda, or an array of any combination of those types for powerful tokenisation strategies.
 • Pass your own regexp rules to the tokeniser if you prefer. The default regexp filters special characters but keeps hyphens and apostrophes. It also plays nicely with diacritics (UTF and unicode characters): Bayrūt is treated as ["Bayrūt"] and not ["Bayr", "ū", "t"], for example.
 • Opens and reads files. Pass in a file path or a url instead of a string.

Installation

Add this line to your application's Gemfile:

gem 'words_counted'

And then execute:

$ bundle

Or install it yourself as:

$ gem install words_counted

Usage

Pass in a string or a file path, and an optional filter and/or regexp.

counter = WordsCounted.count(
 "We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars."
)

# Using a file
counter = WordsCounted.from_file("path/or/url/to/my/file.txt")

.count and .from_file are convenience methods that take an input, tokenise it, and return an instance of WordsCounted::Counter initialized with the tokens. The WordsCounted::Tokeniser and WordsCounted::Counter classes can be used alone, however.

API

WordsCounted

WordsCounted.count(input, options = {})

Tokenises input and initializes a WordsCounted::Counter object with the resulting tokens.

counter = WordsCounted.count("Hello Beirut!")

Accepts two options: exclude and regexp. See Excluding tokens from the analyser and Passing in a custom regexp respectively.

WordsCounted.from_file(path, options = {})

Reads and tokenises a file, and initializes a WordsCounted::Counter object with the resulting tokens.

counter = WordsCounted.from_file("hello_beirut.txt")

Accepts the same options as .count.

Tokeniser

The tokeniser allows you to tokenise text in a variety of ways. You can pass in your own rules for tokenisation, and apply a powerful filter with any combination of rules as long as they can boil down into a lambda.

Out of the box the tokeniser includes only alpha chars. Hyphenated tokens and tokens with apostrophes are considered a single token.

#tokenise([pattern: TOKEN_REGEXP, exclude: nil])

tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new("Hello Beirut!").tokenise

# With `exclude`
tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new("Hello Beirut!").tokenise(exclude: "hello")

# With `pattern`
tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new("I <3 Beirut!").tokenise(pattern: /[a-z]/i)

See Excluding tokens from the analyser and Passing in a custom regexp for more information.

Counter

The WordsCounted::Counter class allows you to collect various statistics from an array of tokens.

#token_count

Returns the token count of a given string.

counter.token_count #=> 15

#token_frequency

Returns a sorted (unstable) two-dimensional array where each element is a token and its frequency. The array is sorted by frequency in descending order.

counter.token_frequency

[
 ["the", 2],
 ["are", 2],
 ["we", 1],
 # ...
 ["all", 1]
]

#most_frequent_tokens

Returns a hash where each key-value pair is a token and its frequency.

counter.most_frequent_tokens

{ "are" => 2, "the" => 2 }

#token_lengths

Returns a sorted (unstable) two-dimentional array where each element contains a token and its length. The array is sorted by length in descending order.

counter.token_lengths

[
 ["looking", 7],
 ["gutter", 6],
 ["stars",  5],
 # ...
 ["in",   2]
]

#longest_tokens

Returns a hash where each key-value pair is a token and its length.

counter.longest_tokens

{ "looking" => 7 }

#token_density([ precision: 2 ])

Returns a sorted (unstable) two-dimentional array where each element contains a token and its density as a float, rounded to a precision of two. The array is sorted by density in descending order. It accepts a precision argument, which must be a float.

counter.token_density

[
 ["are",   0.13],
 ["the",   0.13],
 ["but",   0.07 ],
 # ...
 ["we",   0.07 ]
]

#char_count

Returns the char count of tokens.

counter.char_count #=> 76

#average_chars_per_token([ precision: 2 ])

Returns the average char count per token rounded to two decimal places. Accepts a precision argument which defaults to two. Precision must be a float.

counter.average_chars_per_token #=> 4

#uniq_token_count

Returns the number of unique tokens.

counter.uniq_token_count #=> 13

Excluding tokens from the tokeniser

You can exclude anything you want from the input by passing the exclude option. The exclude option accepts a variety of filters and is extremely flexible.

 1. A space-delimited string. The filter will normalise the string.
 2. A regular expression.
 3. A lambda.
 4. A symbol that names a predicate method. For example :odd?.
 5. An array of any combination of the above.
tokeniser =
 WordsCounted::Tokeniser.new(
  "Magnificent! That was magnificent, Trevor."
 )

# Using a string
tokeniser.tokenise(exclude: "was magnificent")
# => ["that", "trevor"]

# Using a regular expression
tokeniser.tokenise(exclude: /trevor/)
# => ["magnificent", "that", "was", "magnificent"]

# Using a lambda
tokeniser.tokenise(exclude: ->(t) { t.length < 4 })
# => ["magnificent", "that", "magnificent", "trevor"]

# Using symbol
tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new("Hello! محمد")
tokeniser.tokenise(exclude: :ascii_only?)
# => ["محمد"]

# Using an array
tokeniser = WordsCounted::Tokeniser.new(
 "Hello! اسماءنا هي محمد، كارولينا، سامي، وداني"
)
tokeniser.tokenise(
 exclude: [:ascii_only?, /محمد/, ->(t) { t.length > 6}, "و"]
)
# => ["هي", "سامي", "وداني"]

Passing in a custom regexp

The default regexp accounts for letters, hyphenated tokens, and apostrophes. This means twenty-one is treated as one token. So is Mohamad's.

/[\p{Alpha}\-']+/

You can pass your own criteria as a Ruby regular expression to split your string as desired.

For example, if you wanted to include numbers, you can override the regular expression:

counter = WordsCounted.count("Numbers 1, 2, and 3", pattern: /[\p{Alnum}\-']+/)
counter.tokens
#=> ["numbers", "1", "2", "and", "3"]

Opening and reading files

Use the from_file method to open files. from_file accepts the same options as .count. The file path can be a URL.

counter = WordsCounted.from_file("url/or/path/to/file.text")

Gotchas

A hyphen used in leu of an em or en dash will form part of the token. This affects the tokeniser algorithm.

counter = WordsCounted.count("How do you do?-you are well, I see.")
counter.token_frequency

[
 ["do",  2],
 ["how", 1],
 ["you", 1],
 ["-you", 1], # WTF, mate!
 ["are", 1],
 # ...
]

In this example -you and you are separate tokens. Also, the tokeniser does not include numbers by default. Remember that you can pass your own regular expression if the default behaviour does not fit your needs.

A note on case sensitivity

The program will normalise (downcase) all incoming strings for consistency and filters.

Roadmap

Ability to open URLs

def self.from_url
 # open url and send string here after removing html
end

Are you using WordsCounted to do something interesting? Please tell me about it.

Gem Version 

RubyDoc documentation.

Demo

Visit this website for one example of what you can do with WordsCounted.


Contributors

See contributors.

Contributing

 1. Fork it
 2. Create your feature branch (git checkout -b my-new-feature)
 3. Commit your changes (git commit -am 'Add some feature')
 4. Push to the branch (git push origin my-new-feature)
 5. Create new Pull Request

Author: Abitdodgy
Source Code: https://github.com/abitdodgy/words_counted 
License: MIT license

#ruby #nlp 

aaron silva

aaron silva

1622197808

SafeMoon Clone | Create A DeFi Token Like SafeMoon | DeFi token like SafeMoon

SafeMoon is a decentralized finance (DeFi) token. This token consists of RFI tokenomics and auto-liquidity generating protocol. A DeFi token like SafeMoon has reached the mainstream standards under the Binance Smart Chain. Its success and popularity have been immense, thus, making the majority of the business firms adopt this style of cryptocurrency as an alternative.

A DeFi token like SafeMoon is almost similar to the other crypto-token, but the only difference being that it charges a 10% transaction fee from the users who sell their tokens, in which 5% of the fee is distributed to the remaining SafeMoon owners. This feature rewards the owners for holding onto their tokens.

Read More @ https://bit.ly/3oFbJoJ

#create a defi token like safemoon #defi token like safemoon #safemoon token #safemoon token clone #defi token

aaron silva

aaron silva

1620795530

Polkadot Development | Polkadot Development Services | Polkadot Development Platform |

The Polkadot Blockchain Development has stormed online recently for its efficiency in transacting funds continuously without any loss. Investors can generate more revenue by investing in the Polkadot development protocol. The Polkadot is considered a protocol that initiates transfer across various blockchain platforms for users to experience safe transactions at high speed. Polkadot protocol is trending for its shared multi-chain network that performs multiple transactions simultaneously.

The Polkadot protocol is highly efficient for interconnecting with various platforms for better transactions. It eliminates the need for intermediaries to overcome traditional banking systems since each transaction is executed one by one since it is tedious for users. The Polkadot protocol inherited with parachain enables users to experience the power of multiprocessing for parallel transactions. The integration of Polkadot protocol enables high security over a complete network for communicating better with other parachains using XCMP.

Reasons to invest in Polkadot blockchain development platform :

 • The Polkadot protocol is inherited with parachain for experiencing various services like identity management, service for finance on several blockchains. The Polkadot Protocol is entirely decentralized, scalable and securitized for efficient multi-transactions.
 • The speed of transactions is increased in Blockchains for integrating Polkadot protocol, and entire data is processed and supported for increasing the volume of trade. The Polkadot protocol comes with high-end security systems that prevent various hacks and vulnerable activities.
 • It has improved the user interface for better interaction over blockchain for efficient transactions. It enables the exchange of data on various platforms without any loss in the transaction. The Polkadot network with parachain enables creating new blockchains or parachains connected with the main Polkadot chain.
 • Parachains on the Polkadot network can adopt a suitable governance model for accessing pre-built modules implemented on various on-chain governance systems. The on-chain governance maintains significant transparency over para communities.
 • It is highly interoperable on the Polkadot network for experiencing complete control over their fund transactions. It enables users to engage with continuous trade with other parachains and external networks. The Polkadots cross-chain model enables traders to exchange tokens and verify credentials.
 • The Polkadot protocol is highly flexible in that each parachain can have a unique design, token and governance process for optimized use cases. The parachains are specialized in several blockchains to experience a wide range of varieties such as service for finance and identity management.

The Polkadot blockchain development is ruling the entire blockchain world with unique features that benefit users to experience fast transactions. The Polkadot network is highly scalable for transactions to spread out for it to be processed parallely over a specialized layer of blockchain. The investors can reach out to Infinite Block Tech for gaining assistance towards Polkadot development on the blockchain platform cost-effectively.

#polkadot development #polkadot development services #polkadot development platform #polkadot blockchain development