Minh Nguyet

Minh Nguyet

1658247660

Cách OpenShift Service Contexts Đơn Giản Hóa Kết Nối Máy Khách

Bản phát hành mới nhất của rhoas, giao diện dòng lệnh (CLI) cho các dịch vụ ứng dụng Red Hat OpenShift , bổ sung một tính năng mạnh mẽ và linh hoạt được gọi là ngữ cảnh dịch vụ giúp kết nối khách hàng với các phiên bản dịch vụ ứng dụng OpenShift của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết. Bài viết này minh họa tính năng mới này và chỉ ra cách nó có thể đẩy nhanh quy trình phát triển của bạn cho các ứng dụng dựa trên luồng.

Bối cảnh dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các kết nối máy khách

Các dịch vụ ứng dụng Red Hat OpenShift, chẳng hạn như Red Hat OpenShift Streams cho Apache KafkaRed Hat OpenShift Service Registry , là các dịch vụ đám mây được quản lý cung cấp trải nghiệm hợp lý cho nhà phát triển để xây dựng, triển khai và mở rộng các ứng dụng thời gian thực trong môi trường đám mây lai.

Các dịch vụ ứng dụng OpenShift CLI là một giao diện dòng lệnh phong phú để quản lý các dịch vụ ứng dụng. Với tính năng ngữ cảnh dịch vụ mới, bạn có thể sử dụng CLI để xác định tập hợp các trường hợp dịch vụ cho các trường hợp sử dụng, dự án hoặc môi trường cụ thể, như được chỉ ra trong Hình 1. Sau khi bạn xác định ngữ cảnh, một lệnh duy nhất có thể tạo ra thông tin cấu hình kết nối cần thiết bởi các ứng dụng khách.

Bối cảnh đại diện cho một tập hợp các dịch vụ dành riêng cho một mục đích cụ thể.

Hình 1: Một ngữ cảnh đại diện cho một tập hợp các dịch vụ dành riêng cho một mục đích cụ thể.

Do đó, ngữ cảnh dịch vụ cho phép bạn chuyển đổi dễ dàng giữa các nhóm phiên bản dịch vụ đã xác định và tạo cấu hình kết nối nhanh chóng và đáng tin cậy cho các phiên bản đó. Quá trình này thể hiện một sự cải tiến đáng kể đối với các quy trình làm việc tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi yêu cầu bạn tạo các tệp cấu hình riêng lẻ cho các phiên bản dịch vụ độc lập và ứng dụng bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Bài viết này cho biết bối cảnh dịch vụ vượt trội ở đâu và tại sao chúng tôi rất vui được giới thiệu tính năng này.

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem qua một ví dụ thực tế sử dụng ngữ cảnh dịch vụ để kết nối ứng dụng khách cục bộ với một số trường hợp trong dịch vụ ứng dụng OpenShift. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng ngữ cảnh với các ứng dụng dựa trên OpenShift và cách chia sẻ ngữ cảnh với các thành viên khác trong nhóm.

Kết nối ứng dụng Quarkus với các dịch vụ ứng dụng OpenShift

Ví dụ này sử dụng ngữ cảnh dịch vụ để kết nối một ứng dụng Quarkus mẫu với một số phiên bản Kafka và Service Registry trong các dịch vụ ứng dụng OpenShift. Ứng dụng Quarkus tạo ra một dòng trích dẫn (thực sự là các chuỗi ký tự được tạo ngẫu nhiên) và hiển thị chúng trên một trang web.

Đầu tiên, hãy tạo bối cảnh dịch vụ hoàn toàn mới:

$ rhoas context create --name quotes-dev

Bối cảnh bạn vừa tạo trở thành bối cảnh hiện tại . Bạn có thể tạo nhiều ngữ cảnh, đưa các dịch vụ khác nhau vào từng ngữ cảnh và đưa ra các ngữ cảnh cho các nhà phát triển khác nhau để họ có quyền truy cập vào các nhóm dịch vụ.

Tiếp theo, tạo một số phiên bản Kafka và Service Registry trong ngữ cảnh hiện tại:

$ rhoas kafka create --name example-kafka-instance --wait
$ rhoas service-registry create --name example-registry-instance

Các phiên bản Kafka và Service Registry mới được tự động thêm vào ngữ cảnh hiện tại. Bạn cũng có thể thêm các bản sao Kafka và Service Registry hiện có vào ngữ cảnh hiện tại bằng cách sử dụng các lệnh CLI set-kafkacontext set-registry CLI.

Bây giờ sao chép một ứng dụng Quarkus mẫu để chạy cục bộ:

$ git clone https://github.com/redhat-developer/app-services-guides.git
$ cd app-services-guides/code-examples/quarkus-service-registry-quickstart/

Ứng dụng Quarkus mẫu có hai thành phần: Một nhà sản xuất và một người tiêu dùng. Nhà sản xuất tạo một luồng thông báo trích dẫn cho một chủ đề Kafka. Thành phần người tiêu dùng sử dụng các thông báo này và hiển thị các chuỗi của chúng trên một trang web.

Ứng dụng Quarkus yêu cầu một chủ đề Kafka được gọi quotestrong phiên bản Kafka của bạn. Tạo chủ đề như sau:

$ rhoas kafka topic create --name quotes

Bạn đã tạo ngữ cảnh cho các phiên bản Kafka và Service Registry của mình, vì vậy bạn đã sẵn sàng tạo thông tin cấu hình cần thiết để kết nối ứng dụng Quarkus với các phiên bản này thông qua lệnh create -config  :

$ rhoas generate-config --type env --output-file ./producer/.env

Tất cả rhoascác lệnh được thực thi dựa trên tất cả các phiên bản dịch vụ trong ngữ cảnh hiện tại, vì vậy bạn không cần phải chỉ định rõ ràng bất kỳ phiên bản nào trong lệnh trước đó. Phạm vi tiếp cận rộng này là một đặc điểm quan trọng của bối cảnh dịch vụ. Tính năng này cung cấp cho bạn sự linh hoạt để chuyển đổi nhanh chóng và liền mạch giữa các tập hợp lớn các trường hợp dịch vụ và chạy các lệnh CLI đối với chúng.

Ứng dụng Quarkus yêu cầu thông tin cấu hình kết nối cho ngữ cảnh của bạn phải có sẵn cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Trước đó, bạn đã tạo cấu hình trong thư mục nhà sản xuất, vì vậy bạn có thể chỉ cần sao chép cùng một .envtệp vào thư mục tiêu dùng:

$ cp ./producer/.env ./consumer/.env 

Đối với ngữ cảnh mà bạn đã xác định, nội dung của .envtệp sẽ giống như sau:

## Generated by rhoas cli

## Kafka Configuration
KAFKA_HOST=test-insta-ca---q---mrrjobj---a.bf2.kafka.rhcloud.com:443

## Service Registry Configuration
SERVICE_REGISTRY_URL=https://bu98.serviceregistry.rhcloud.com/t/cc8a243a-feed-4a4c-9394-5a35ce83cca5
SERVICE_REGISTRY_CORE_PATH=/apis/registry/v2
SERVICE_REGISTRY_COMPAT_PATH=/apis/ccompat/v6

## Authentication Configuration
RHOAS_CLIENT_ID=srvc-acct-45038cc5-0eb1-496f-a678-24ca7ed0a7bd
RHOAS_CLIENT_SECRET=001a40b1-9a63-4c70-beda-3447b64a7783
RHOAS_OAUTH_TOKEN_URL=https://identity.api.openshift.com/auth/realms/rhoas/protocol/openid-connect/token

Lệnh generate-configđã tạo một tài khoản dịch vụ (dưới tên biến môi trường RHOAS_CLIENT_ID) để xác thực các ứng dụng khách với các phiên bản Kafka và Service Registry trong ngữ cảnh của bạn. Để cho phép tài khoản dịch vụ hoạt động với các phiên bản này, bạn cần cấp quyền truy cập tài khoản dịch vụ cho các phiên bản:

$ rhoas kafka acl grant-access --producer --consumer --service-account srvc-acct-45038cc5-0eb1-496f-a678-24ca7ed0a7bd --topic quotes --group all
$ rhoas service-registry role add --role manager --service-account srvc-acct-45038cc5-0eb1-496f-a678-24ca7ed0a7bd 

Trước đây, bạn đã .envcung cấp tệp cho cả nhà sản xuất và thành phần người tiêu dùng của ứng dụng Quarkus. Bây giờ sử dụng Apache Maven để chạy thành phần nhà sản xuất:

$ cd producer
$ mvn quarkus:dev

Thành producerphần bắt đầu tạo thông báo trích dẫn cho quoteschủ đề dành riêng trong cá thể Kafka.

Ứng dụng Quarkus cũng tạo ra một tạo tác lược đồ với ID quotes-valuetrong phiên bản Service Registry. Nhà sản xuất sử dụng cấu phần lược đồ để xác nhận rằng mỗi thông báo đại diện cho một câu trích dẫn tuân theo một cấu trúc đã xác định. Để xem nội dung của cấu phần lược đồ được tạo bởi ứng dụng Quarkus, hãy chạy lệnh sau:

$ rhoas service-registry artifact get --artifact-id quotes-value

Đầu ra là:

{
 "type": "record",
 "name": "Quote",
 "namespace": "org.acme.kafka.quarkus",
 "fields": [
  {
   "name": "id",
   "type": {
    "type": "string",
    "avro.java.string": "String"
   }
  },
  {
   "name": "price",
   "type": "int"
  }
 ]
}

Tiếp theo, với trình sản xuất vẫn đang chạy, hãy sử dụng Apache Maven để chạy thành phần người tiêu dùng:

$ cd consumer
$ mvn quarkus:dev

Thành phần người tiêu dùng sử dụng luồng báo giá và hiển thị chúng trên trang web địa phương của bạn tại http://localhost:8080/quotes.html. Thành phần người tiêu dùng cũng sử dụng cấu phần quotes-valuelược đồ để xác thực rằng các thông báo phù hợp với cấu trúc được xác định trong lược đồ.

Hình 2 cho thấy một ví dụ về kết quả hiển thị trên trang web.

Ví dụ này đã chỉ ra rằng, sau khi bạn xác định ngữ cảnh, việc kết nối ứng dụng khách của bạn với các dịch vụ ứng dụng OpenShift dễ dàng như tạo một tệp duy nhất cho thông tin kết nối và sao chép tệp này vào ứng dụng.

Trong phần cuối cùng của bài đăng blog này, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn hai trường hợp sử dụng khác: Sử dụng ngữ cảnh dịch vụ để kết nối các ứng dụng trong Red Hat OpenShift và chia sẻ bối cảnh dịch vụ với các thành viên khác trong nhóm.

Sử dụng ngữ cảnh dịch vụ để kết nối các ứng dụng dựa trên OpenShift

Trong ví dụ trước, bạn đã tạo cấu hình kết nối dưới dạng một tập hợp các biến môi trường, thuận tiện cho ứng dụng khách chạy cục bộ. Nhưng nếu bạn đang chạy một ứng dụng dựa trên vùng chứa trên OpenShift thì sao? Vâng, bối cảnh dịch vụ cũng làm cho điều đó trở nên dễ dàng. Trong trường hợp này, bạn có thể trực tiếp tạo thông tin cấu hình kết nối dưới dạng tệp bí mật OpenShift:

$ rhoas generate-config --type secret --output-file ./rhoas-services-secret.yaml

Khi bạn đã tạo một bí mật, bạn có thể lưu trữ nó một cách an toàn bằng các phương pháp như:

 • Một giải pháp quản lý bí mật như Hashicorp Vault
 • Trình cắm thêm bí mật
 • Mã hóa và đưa bí mật vào kho lưu trữ GitHub

Bạn có thể áp dụng bí mật cho dự án OpenShift bằng cách sử dụng lệnh như sau:

$ oc apply -f ./rhoas-services-secret.yaml

Khi bạn đã áp dụng bí mật cho dự án OpenShift của mình, bạn có thể tham khảo bí mật từ nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm các mẫu ứng dụng OpenShift, bản dựng Source-to-Image (S2I), biểu đồ Helm và cấu hình ràng buộc dịch vụ.

Chia sẻ bối cảnh dịch vụ

Để chia sẻ ngữ cảnh với các thành viên khác trong nhóm, bạn chỉ cần chia sẻ tệp cấu hình của ngữ cảnh. Ví dụ: bạn có thể đẩy tệp vào kho lưu trữ GitHub được chia sẻ như được mô tả trong phần này.

Đừng nhầm lẫn tệp cấu hình của ngữ cảnh với .envtệp của các biến môi trường mà bạn đã tạo cho thông tin kết nối trước đó trong bài viết. Thay vào đó, tệp ngữ cảnh liệt kê các trường hợp dịch vụ có trong ngữ cảnh. Tệp chứa JSON và được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn. Để lấy đường dẫn đến tệp ngữ cảnh, hãy chạy lệnh sau:

$ rhoas context status

Khi bạn có đường dẫn đến tệp, bạn có thể sao chép nó vào một vị trí chẳng hạn như kho lưu trữ Git cục bộ. Một ví dụ cho Linux như sau:

$ cp <path-to-context-file> ./profiles.json

Để chia sẻ bối cảnh dịch vụ với các nhà phát triển khác, hãy cam kết và đẩy tệp đến một khu vực làm việc chung chẳng hạn như kho lưu trữ Git của nhóm. Thật an toàn khi đẩy các tệp ngữ cảnh ngay cả vào các kho lưu trữ công khai vì các tệp chỉ chứa các số nhận dạng cho các phiên bản dịch vụ.

Bây giờ, giả sử một thành viên khác trong nhóm muốn sử dụng ngữ cảnh được chia sẻ. Khi thành viên trong nhóm đó có tệp ngữ cảnh (ví dụ: họ đã tìm nạp nó từ kho lưu trữ được chia sẻ), họ phải xác định một biến môi trường có tên RHOAS_CONTEXTtrỏ đến tệp ngữ cảnh. Một ví dụ cho Linux như sau:

$ export RHOAS_CONTEXT=./profiles.json

Bối cảnh dịch vụ: Nhanh chóng, an toàn và có thể mở rộng

Bài viết này đã chỉ ra cách tính năng ngữ cảnh dịch vụ mới của CLI giúp đơn giản hóa đáng kể công việc kết nối các ứng dụng khách với tập hợp các trường hợp dịch vụ trong các dịch vụ ứng dụng Red Hat OpenShift. Tính năng mạnh mẽ và linh hoạt này tự động hóa công việc mà trước đây bạn đã dành cho các tác vụ cấu hình thủ công, dễ xảy ra lỗi và cho phép nhóm của bạn tập trung vào những gì nó làm tốt nhất: Phát triển các ứng dụng dựa trên luồng tuyệt vời.

Liên kết: https://developers.redhat.com/articles/2022/07/18/simplify-client-connection-configurations-service-contexts#sharing_service_contexts

#openshift #redhat 

What is GEEK

Buddha Community

Cách OpenShift Service Contexts Đơn Giản Hóa Kết Nối Máy Khách
Minh Nguyet

Minh Nguyet

1658247660

Cách OpenShift Service Contexts Đơn Giản Hóa Kết Nối Máy Khách

Bản phát hành mới nhất của rhoas, giao diện dòng lệnh (CLI) cho các dịch vụ ứng dụng Red Hat OpenShift , bổ sung một tính năng mạnh mẽ và linh hoạt được gọi là ngữ cảnh dịch vụ giúp kết nối khách hàng với các phiên bản dịch vụ ứng dụng OpenShift của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết. Bài viết này minh họa tính năng mới này và chỉ ra cách nó có thể đẩy nhanh quy trình phát triển của bạn cho các ứng dụng dựa trên luồng.

Bối cảnh dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các kết nối máy khách

Các dịch vụ ứng dụng Red Hat OpenShift, chẳng hạn như Red Hat OpenShift Streams cho Apache KafkaRed Hat OpenShift Service Registry , là các dịch vụ đám mây được quản lý cung cấp trải nghiệm hợp lý cho nhà phát triển để xây dựng, triển khai và mở rộng các ứng dụng thời gian thực trong môi trường đám mây lai.

Các dịch vụ ứng dụng OpenShift CLI là một giao diện dòng lệnh phong phú để quản lý các dịch vụ ứng dụng. Với tính năng ngữ cảnh dịch vụ mới, bạn có thể sử dụng CLI để xác định tập hợp các trường hợp dịch vụ cho các trường hợp sử dụng, dự án hoặc môi trường cụ thể, như được chỉ ra trong Hình 1. Sau khi bạn xác định ngữ cảnh, một lệnh duy nhất có thể tạo ra thông tin cấu hình kết nối cần thiết bởi các ứng dụng khách.

Bối cảnh đại diện cho một tập hợp các dịch vụ dành riêng cho một mục đích cụ thể.

Hình 1: Một ngữ cảnh đại diện cho một tập hợp các dịch vụ dành riêng cho một mục đích cụ thể.

Do đó, ngữ cảnh dịch vụ cho phép bạn chuyển đổi dễ dàng giữa các nhóm phiên bản dịch vụ đã xác định và tạo cấu hình kết nối nhanh chóng và đáng tin cậy cho các phiên bản đó. Quá trình này thể hiện một sự cải tiến đáng kể đối với các quy trình làm việc tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi yêu cầu bạn tạo các tệp cấu hình riêng lẻ cho các phiên bản dịch vụ độc lập và ứng dụng bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Bài viết này cho biết bối cảnh dịch vụ vượt trội ở đâu và tại sao chúng tôi rất vui được giới thiệu tính năng này.

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem qua một ví dụ thực tế sử dụng ngữ cảnh dịch vụ để kết nối ứng dụng khách cục bộ với một số trường hợp trong dịch vụ ứng dụng OpenShift. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng ngữ cảnh với các ứng dụng dựa trên OpenShift và cách chia sẻ ngữ cảnh với các thành viên khác trong nhóm.

Kết nối ứng dụng Quarkus với các dịch vụ ứng dụng OpenShift

Ví dụ này sử dụng ngữ cảnh dịch vụ để kết nối một ứng dụng Quarkus mẫu với một số phiên bản Kafka và Service Registry trong các dịch vụ ứng dụng OpenShift. Ứng dụng Quarkus tạo ra một dòng trích dẫn (thực sự là các chuỗi ký tự được tạo ngẫu nhiên) và hiển thị chúng trên một trang web.

Đầu tiên, hãy tạo bối cảnh dịch vụ hoàn toàn mới:

$ rhoas context create --name quotes-dev

Bối cảnh bạn vừa tạo trở thành bối cảnh hiện tại . Bạn có thể tạo nhiều ngữ cảnh, đưa các dịch vụ khác nhau vào từng ngữ cảnh và đưa ra các ngữ cảnh cho các nhà phát triển khác nhau để họ có quyền truy cập vào các nhóm dịch vụ.

Tiếp theo, tạo một số phiên bản Kafka và Service Registry trong ngữ cảnh hiện tại:

$ rhoas kafka create --name example-kafka-instance --wait
$ rhoas service-registry create --name example-registry-instance

Các phiên bản Kafka và Service Registry mới được tự động thêm vào ngữ cảnh hiện tại. Bạn cũng có thể thêm các bản sao Kafka và Service Registry hiện có vào ngữ cảnh hiện tại bằng cách sử dụng các lệnh CLI set-kafkacontext set-registry CLI.

Bây giờ sao chép một ứng dụng Quarkus mẫu để chạy cục bộ:

$ git clone https://github.com/redhat-developer/app-services-guides.git
$ cd app-services-guides/code-examples/quarkus-service-registry-quickstart/

Ứng dụng Quarkus mẫu có hai thành phần: Một nhà sản xuất và một người tiêu dùng. Nhà sản xuất tạo một luồng thông báo trích dẫn cho một chủ đề Kafka. Thành phần người tiêu dùng sử dụng các thông báo này và hiển thị các chuỗi của chúng trên một trang web.

Ứng dụng Quarkus yêu cầu một chủ đề Kafka được gọi quotestrong phiên bản Kafka của bạn. Tạo chủ đề như sau:

$ rhoas kafka topic create --name quotes

Bạn đã tạo ngữ cảnh cho các phiên bản Kafka và Service Registry của mình, vì vậy bạn đã sẵn sàng tạo thông tin cấu hình cần thiết để kết nối ứng dụng Quarkus với các phiên bản này thông qua lệnh create -config  :

$ rhoas generate-config --type env --output-file ./producer/.env

Tất cả rhoascác lệnh được thực thi dựa trên tất cả các phiên bản dịch vụ trong ngữ cảnh hiện tại, vì vậy bạn không cần phải chỉ định rõ ràng bất kỳ phiên bản nào trong lệnh trước đó. Phạm vi tiếp cận rộng này là một đặc điểm quan trọng của bối cảnh dịch vụ. Tính năng này cung cấp cho bạn sự linh hoạt để chuyển đổi nhanh chóng và liền mạch giữa các tập hợp lớn các trường hợp dịch vụ và chạy các lệnh CLI đối với chúng.

Ứng dụng Quarkus yêu cầu thông tin cấu hình kết nối cho ngữ cảnh của bạn phải có sẵn cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Trước đó, bạn đã tạo cấu hình trong thư mục nhà sản xuất, vì vậy bạn có thể chỉ cần sao chép cùng một .envtệp vào thư mục tiêu dùng:

$ cp ./producer/.env ./consumer/.env 

Đối với ngữ cảnh mà bạn đã xác định, nội dung của .envtệp sẽ giống như sau:

## Generated by rhoas cli

## Kafka Configuration
KAFKA_HOST=test-insta-ca---q---mrrjobj---a.bf2.kafka.rhcloud.com:443

## Service Registry Configuration
SERVICE_REGISTRY_URL=https://bu98.serviceregistry.rhcloud.com/t/cc8a243a-feed-4a4c-9394-5a35ce83cca5
SERVICE_REGISTRY_CORE_PATH=/apis/registry/v2
SERVICE_REGISTRY_COMPAT_PATH=/apis/ccompat/v6

## Authentication Configuration
RHOAS_CLIENT_ID=srvc-acct-45038cc5-0eb1-496f-a678-24ca7ed0a7bd
RHOAS_CLIENT_SECRET=001a40b1-9a63-4c70-beda-3447b64a7783
RHOAS_OAUTH_TOKEN_URL=https://identity.api.openshift.com/auth/realms/rhoas/protocol/openid-connect/token

Lệnh generate-configđã tạo một tài khoản dịch vụ (dưới tên biến môi trường RHOAS_CLIENT_ID) để xác thực các ứng dụng khách với các phiên bản Kafka và Service Registry trong ngữ cảnh của bạn. Để cho phép tài khoản dịch vụ hoạt động với các phiên bản này, bạn cần cấp quyền truy cập tài khoản dịch vụ cho các phiên bản:

$ rhoas kafka acl grant-access --producer --consumer --service-account srvc-acct-45038cc5-0eb1-496f-a678-24ca7ed0a7bd --topic quotes --group all
$ rhoas service-registry role add --role manager --service-account srvc-acct-45038cc5-0eb1-496f-a678-24ca7ed0a7bd 

Trước đây, bạn đã .envcung cấp tệp cho cả nhà sản xuất và thành phần người tiêu dùng của ứng dụng Quarkus. Bây giờ sử dụng Apache Maven để chạy thành phần nhà sản xuất:

$ cd producer
$ mvn quarkus:dev

Thành producerphần bắt đầu tạo thông báo trích dẫn cho quoteschủ đề dành riêng trong cá thể Kafka.

Ứng dụng Quarkus cũng tạo ra một tạo tác lược đồ với ID quotes-valuetrong phiên bản Service Registry. Nhà sản xuất sử dụng cấu phần lược đồ để xác nhận rằng mỗi thông báo đại diện cho một câu trích dẫn tuân theo một cấu trúc đã xác định. Để xem nội dung của cấu phần lược đồ được tạo bởi ứng dụng Quarkus, hãy chạy lệnh sau:

$ rhoas service-registry artifact get --artifact-id quotes-value

Đầu ra là:

{
 "type": "record",
 "name": "Quote",
 "namespace": "org.acme.kafka.quarkus",
 "fields": [
  {
   "name": "id",
   "type": {
    "type": "string",
    "avro.java.string": "String"
   }
  },
  {
   "name": "price",
   "type": "int"
  }
 ]
}

Tiếp theo, với trình sản xuất vẫn đang chạy, hãy sử dụng Apache Maven để chạy thành phần người tiêu dùng:

$ cd consumer
$ mvn quarkus:dev

Thành phần người tiêu dùng sử dụng luồng báo giá và hiển thị chúng trên trang web địa phương của bạn tại http://localhost:8080/quotes.html. Thành phần người tiêu dùng cũng sử dụng cấu phần quotes-valuelược đồ để xác thực rằng các thông báo phù hợp với cấu trúc được xác định trong lược đồ.

Hình 2 cho thấy một ví dụ về kết quả hiển thị trên trang web.

Ví dụ này đã chỉ ra rằng, sau khi bạn xác định ngữ cảnh, việc kết nối ứng dụng khách của bạn với các dịch vụ ứng dụng OpenShift dễ dàng như tạo một tệp duy nhất cho thông tin kết nối và sao chép tệp này vào ứng dụng.

Trong phần cuối cùng của bài đăng blog này, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn hai trường hợp sử dụng khác: Sử dụng ngữ cảnh dịch vụ để kết nối các ứng dụng trong Red Hat OpenShift và chia sẻ bối cảnh dịch vụ với các thành viên khác trong nhóm.

Sử dụng ngữ cảnh dịch vụ để kết nối các ứng dụng dựa trên OpenShift

Trong ví dụ trước, bạn đã tạo cấu hình kết nối dưới dạng một tập hợp các biến môi trường, thuận tiện cho ứng dụng khách chạy cục bộ. Nhưng nếu bạn đang chạy một ứng dụng dựa trên vùng chứa trên OpenShift thì sao? Vâng, bối cảnh dịch vụ cũng làm cho điều đó trở nên dễ dàng. Trong trường hợp này, bạn có thể trực tiếp tạo thông tin cấu hình kết nối dưới dạng tệp bí mật OpenShift:

$ rhoas generate-config --type secret --output-file ./rhoas-services-secret.yaml

Khi bạn đã tạo một bí mật, bạn có thể lưu trữ nó một cách an toàn bằng các phương pháp như:

 • Một giải pháp quản lý bí mật như Hashicorp Vault
 • Trình cắm thêm bí mật
 • Mã hóa và đưa bí mật vào kho lưu trữ GitHub

Bạn có thể áp dụng bí mật cho dự án OpenShift bằng cách sử dụng lệnh như sau:

$ oc apply -f ./rhoas-services-secret.yaml

Khi bạn đã áp dụng bí mật cho dự án OpenShift của mình, bạn có thể tham khảo bí mật từ nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm các mẫu ứng dụng OpenShift, bản dựng Source-to-Image (S2I), biểu đồ Helm và cấu hình ràng buộc dịch vụ.

Chia sẻ bối cảnh dịch vụ

Để chia sẻ ngữ cảnh với các thành viên khác trong nhóm, bạn chỉ cần chia sẻ tệp cấu hình của ngữ cảnh. Ví dụ: bạn có thể đẩy tệp vào kho lưu trữ GitHub được chia sẻ như được mô tả trong phần này.

Đừng nhầm lẫn tệp cấu hình của ngữ cảnh với .envtệp của các biến môi trường mà bạn đã tạo cho thông tin kết nối trước đó trong bài viết. Thay vào đó, tệp ngữ cảnh liệt kê các trường hợp dịch vụ có trong ngữ cảnh. Tệp chứa JSON và được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn. Để lấy đường dẫn đến tệp ngữ cảnh, hãy chạy lệnh sau:

$ rhoas context status

Khi bạn có đường dẫn đến tệp, bạn có thể sao chép nó vào một vị trí chẳng hạn như kho lưu trữ Git cục bộ. Một ví dụ cho Linux như sau:

$ cp <path-to-context-file> ./profiles.json

Để chia sẻ bối cảnh dịch vụ với các nhà phát triển khác, hãy cam kết và đẩy tệp đến một khu vực làm việc chung chẳng hạn như kho lưu trữ Git của nhóm. Thật an toàn khi đẩy các tệp ngữ cảnh ngay cả vào các kho lưu trữ công khai vì các tệp chỉ chứa các số nhận dạng cho các phiên bản dịch vụ.

Bây giờ, giả sử một thành viên khác trong nhóm muốn sử dụng ngữ cảnh được chia sẻ. Khi thành viên trong nhóm đó có tệp ngữ cảnh (ví dụ: họ đã tìm nạp nó từ kho lưu trữ được chia sẻ), họ phải xác định một biến môi trường có tên RHOAS_CONTEXTtrỏ đến tệp ngữ cảnh. Một ví dụ cho Linux như sau:

$ export RHOAS_CONTEXT=./profiles.json

Bối cảnh dịch vụ: Nhanh chóng, an toàn và có thể mở rộng

Bài viết này đã chỉ ra cách tính năng ngữ cảnh dịch vụ mới của CLI giúp đơn giản hóa đáng kể công việc kết nối các ứng dụng khách với tập hợp các trường hợp dịch vụ trong các dịch vụ ứng dụng Red Hat OpenShift. Tính năng mạnh mẽ và linh hoạt này tự động hóa công việc mà trước đây bạn đã dành cho các tác vụ cấu hình thủ công, dễ xảy ra lỗi và cho phép nhóm của bạn tập trung vào những gì nó làm tốt nhất: Phát triển các ứng dụng dựa trên luồng tuyệt vời.

Liên kết: https://developers.redhat.com/articles/2022/07/18/simplify-client-connection-configurations-service-contexts#sharing_service_contexts

#openshift #redhat 

Make Your Business Popular On the Internet with search engine optimization services India

As a small business owner, you should never think that SEO services are not for you. The search engine optimization services India from this digital marketing agency offer SEO services for small businesses and enterprises to make sure that they get in competition with bigger websites. They deliver on-page, off-page, local SEO and ecommerce SEO services.

#search engine optimization services india #seo services india #affordable seo services india #seo services provider #website seo services #outsource seo services india

Top-Notch 3d Design Services | 3d Printing Prototype Service

3D Design Service Provider

With the advancement in technology, many products have found a dire need to showcase their product virtually and to make the virtual experience as clear as actual a technology called 3D is used. The 3D technology allows a business to showcase their products in 3 dimensions virtually.

Want to develop an app that showcases anything in 3D?

WebClues Infotech with its expertise in mobile app development can seamlessly connect a technology that has the capability to change an industry with its integration in the mobile app. After successfully serving more than 950 projects WebClues Infotech is prepared with its highly skilled development team to serve you.

Want to know more about our 3D design app development?

Visit us at
https://www.webcluesinfotech.com/3d-design-services/

Visit: https://www.webcluesinfotech.com/3d-design-services/

Share your requirements https://www.webcluesinfotech.com/contact-us/

View Portfolio https://www.webcluesinfotech.com/portfolio/

#3d design service provide #3d design services #3d modeling design services #professional 3d design services #industrial & 3d product design services #3d web design & development company

Evelyn Lucy

Evelyn Lucy

1619096139

Multi Service App Development | On-Demand Multi-Services App Solution

Having a multi-services app would help you to excel in your on-demand services business. An on-demand app solution empowers entrepreneurs to offer multiple on-demand services in a single app. In short, this is an efficient app to run a business successfully. If you are an entrepreneur who plans to start a business with the multi-services app, go forward with the multi-service app development.

What are the multiple services offered in the on-demand multi-services app?

Services are categorized as follows.
Ride services – Taxi ride, Moto ride, Car rental, and Moto rental.
Delivery services – Food delivery, Courier delivery, Logistics delivery, Grocery delivery, Medicine delivery, Flower delivery, Fuel delivery, and Plant delivery.
Other services – Plumber, Electrician, Car wash, Fitness, Handyman, Car repair, and beauty services.

Apart from these, you can consider integrating several other services while developing your app.

3 Significant reasons to invest in the on-demand multi-services app

The first and foremost reason why customers use this app is the on-demand multi-service on one platform. Usually, people do not like to install so many apps for availing various services. Instead, they can have a single app for that. This is the reason why the demand for such apps is high.

Next, the incurred cost is less in this app when compared to the single service app. With the seamless navigation feature, customers can easily avail of any services with just a few taps.

Thirdly, they feel more convenient in availing themselves various services in one platform.

Future scope of the multi-service industry

There are 7.6 million users for the multi-service apps in 2019. Recently, the demand for such apps is high considerably due to the covid-19 pandemic. It is expected to flourish more in the future. By 2023, this industry will hit 161.74 billion. This is so inspiring and so many entrepreneurs plan to propel into this industry in 2021.

Consider the following aspects for multi-service app development

Integrate the Multilingual and Multiple currencies features

Never let language be a barrier to your business. Therefore, incorporate the multilingual feature so that customers can use the app in their languages.

The global launch will help you to have a more extensive user base for your app. Just like language, do not let the currency restrict you from launching your app across many countries.

User-friendly design

The UI/UX of the app has to be simple and appealing. This plays a vital role in gaining more customers. If the design is not user-friendly and unimpressive, they won’t prefer your app for the next time. Instead, they prefer using your competitors’ app for availing multiple services. To gain new customers and to retain the existing customers, focus on the app design.

App platform

To cover all the audiences, consider launching the app on both the Android and iOS platforms. Decide on which platform you will launch the app based on your target audience.

White-label solution

It is a known fact that making an app from scratch needs more time and requires a considerable amount of money. On the counter side, creating the app using the white-label solution is budget-friendly and time-conserving. Because, it is a readily available solution. Upon making modifications, you can launch the app instantly. Being the customizable solution, any new features can be incorporated based on the requirements.

Wrap up,

The decision of starting a business with the on-demand multi-services app is good as the market will flourish further in the upcoming days. Take away the points from this blog to withstand in the highly competitive market. Reach out to Uberlikeapp for multi-services app development. We provide a customizable app solution that is scalable based on your needs.

#on demand multi services app #multi services app development #multi service booking app #on-demand service app clone #on-demand multi-services app solution

Josefa Corwin

Josefa Corwin

1659852060

A Template Language That Completely Separates Structure and Logic/Ruby

Curly

Curly is a template language that completely separates structure and logic. Instead of interspersing your HTML with snippets of Ruby, all logic is moved to a presenter class.

Installing

Installing Curly is as simple as running gem install curly-templates. If you're using Bundler to manage your dependencies, add this to your Gemfile

gem 'curly-templates'

Curly can also install an application layout file, replacing the .erb file commonly created by Rails. If you wish to use this, run the curly:install generator.

$ rails generate curly:install

How to use Curly

In order to use Curly for a view or partial, use the suffix .curly instead of .erb, e.g. app/views/posts/_comment.html.curly. Curly will look for a corresponding presenter class named Posts::CommentPresenter. By convention, these are placed in app/presenters/, so in this case the presenter would reside in app/presenters/posts/comment_presenter.rb. Note that presenters for partials are not prepended with an underscore.

Add some HTML to the partial template along with some Curly components:

<!-- app/views/posts/_comment.html.curly -->
<div class="comment">
 <p>
  {{author_link}} posted {{time_ago}} ago.
 </p>

 {{body}}

 {{#author?}}
  <p>{{deletion_link}}</p>
 {{/author?}}
</div>

The presenter will be responsible for providing the data for the components. Add the necessary Ruby code to the presenter:

# app/presenters/posts/comment_presenter.rb
class Posts::CommentPresenter < Curly::Presenter
 presents :comment

 def body
  SafeMarkdown.render(@comment.body)
 end

 def author_link
  link_to @comment.author.name, @comment.author, rel: "author"
 end

 def deletion_link
  link_to "Delete", @comment, method: :delete
 end

 def time_ago
  time_ago_in_words(@comment.created_at)
 end

 def author?
  @comment.author == current_user
 end
end

The partial can now be rendered like any other, e.g. by calling

render 'comment', comment: comment
render comment
render collection: post.comments

Curly components are surrounded by curly brackets, e.g. {{hello}}. They always map to a public method on the presenter class, in this case #hello. Methods ending in a question mark can be used for conditional blocks, e.g. {{#admin?}} ... {{/admin?}}.

Identifiers

Curly components can specify an identifier using the so-called dot notation: {{x.y.z}}. This can be very useful if the data you're accessing is hierarchical in nature. One common example is I18n:

<h1>{{i18n.homepage.header}}</h1>
# In the presenter, the identifier is passed as an argument to the method. The
# argument will always be a String.
def i18n(key)
 translate(key)
end

The identifier is separated from the component name with a dot. If the presenter method has a default value for the argument, the identifier is optional – otherwise it's mandatory.

Attributes

In addition to an identifier, Curly components can be annotated with attributes. These are key-value pairs that affect how a component is rendered.

The syntax is reminiscent of HTML:

<div>{{sidebar rows=3 width=200px title="I'm the sidebar!"}}</div>

The presenter method that implements the component must have a matching keyword argument:

def sidebar(rows: "1", width: "100px", title:); end

All argument values will be strings. A compilation error will be raised if

 • an attribute is used in a component without a matching keyword argument being present in the method definition; or
 • a required keyword argument in the method definition is not set as an attribute in the component.

You can define default values using Ruby's own syntax. Additionally, if the presenter method accepts arbitrary keyword arguments using the **doublesplat syntax then all attributes will be valid for the component, e.g.

def greetings(**names)
 names.map {|name, greeting| "#{name}: #{greeting}!" }.join("\n")
end
{{greetings alice=hello bob=hi}}
<!-- The above would be rendered as: -->
alice: hello!
bob: hi!

Note that since keyword arguments in Ruby are represented as Symbol objects, which are not garbage collected in Ruby versions less than 2.2, accepting arbitrary attributes represents a security vulnerability if your application allows untrusted Curly templates to be rendered. Only use this feature with trusted templates if you're not on Ruby 2.2 yet.

Conditional blocks

If there is some content you only want rendered under specific circumstances, you can use conditional blocks. The {{#admin?}}...{{/admin?}} syntax will only render the content of the block if the admin? method on the presenter returns true, while the {{^admin?}}...{{/admin?}} syntax will only render the content if it returns false.

Both forms can have an identifier: {{#locale.en?}}...{{/locale.en?}} will only render the block if the locale? method on the presenter returns true given the argument "en". Here's how to implement that method in the presenter:

class SomePresenter < Curly::Presenter
 # Allows rendering content only if the locale matches a specified identifier.
 def locale?(identifier)
  current_locale == identifier
 end
end

Furthermore, attributes can be set on the block. These only need to be specified when opening the block, not when closing it:

{{#square? width=3 height=3}}
 <p>It's square!</p>
{{/square?}}

Attributes work the same way as they do for normal components.

Collection blocks

Sometimes you want to render one or more items within the current template, and splitting out a separate template and rendering that in the presenter is too much overhead. You can instead define the template that should be used to render the items inline in the current template using the collection block syntax.

Collection blocks are opened using an asterisk:

{{*comments}}
 <li>{{body}} ({{author_name}})</li>
{{/comments}}

The presenter will need to expose the method #comments, which should return a collection of objects:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def comments
  @post.comments
 end
end

The template within the collection block will be used to render each item, and it will be backed by a presenter named after the component – in this case, comments. The name will be singularized and Curly will try to find the presenter class in the following order:

 • Posts::ShowPresenter::CommentPresenter
 • Posts::CommentPresenter
 • CommentPresenter

This allows you some flexibility with regards to how you want to organize these nested templates and presenters.

Note that the nested template will only have access to the methods on the nested presenter, but all variables passed to the "parent" presenter will be forwarded to the nested presenter. In addition, the current item in the collection will be passed, as well as that item's index in the collection:

class Posts::CommentPresenter < Curly::Presenter
 presents :post, :comment, :comment_counter

 def number
  # `comment_counter` is automatically set to the item's index in the collection,
  # starting with 1.
  @comment_counter
 end

 def body
  @comment.body
 end

 def author_name
  @comment.author.name
 end
end

Collection blocks are an alternative to splitting out a separate template and rendering that from the presenter – which solution is best depends on your use case.

Context blocks

While collection blocks allow you to define the template that should be used to render items in a collection right within the parent template, context blocks allow you to define the template for an arbitrary context. This is very powerful, and can be used to define widget-style components and helpers, and provide an easy way to work with structured data. Let's say you have a comment form on your page, and you'd rather keep the template inline. A simple template could look like:

<!-- post.html.curly -->
<h1>{{title}}</h1>
{{body}}

{{@comment_form}}
 <b>Name: </b> {{name_field}}<br>
 <b>E-mail: </b> {{email_field}}<br>
 {{comment_field}}

 {{submit_button}}
{{/comment_form}}

Note that an @ character is used to denote a context block. Like with collection blocks, a separate presenter class is used within the block, and a simple convention is used to find it. The name of the context component (in this case, comment_form) will be camel cased, and the current presenter's namespace will be searched:

class PostPresenter < Curly::Presenter
 presents :post
 def title; @post.title; end
 def body; markdown(@post.body); end

 # A context block method *must* take a block argument. The return value
 # of the method will be used when rendering. Calling the block argument will
 # render the nested template. If you pass a value when calling the block
 # argument it will be passed to the presenter.
 def comment_form(&block)
  form_for(Comment.new, &block)
 end

 # The presenter name is automatically deduced.
 class CommentFormPresenter < Curly::Presenter
  # The value passed to the block argument will be passed in a parameter named
  # after the component.
  presents :comment_form

  # Any parameters passed to the parent presenter will be forwarded to this
  # presenter as well.
  presents :post

  def name_field
   @comment_form.text_field :name
  end

  # ...
 end
end

Context blocks were designed to work well with Rails' helper methods such as form_for and content_tag, but you can also work directly with the block. For instance, if you want to directly control the value that is passed to the nested presenter, you can call the call method on the block yourself:

def author(&block)
 content_tag :div, class: "author" do
  # The return value of `call` will be the result of rendering the nested template
  # with the argument. You can post-process the string if you want.
  block.call(@post.author)
 end
end

Context shorthand syntax

If you find yourself opening a context block just in order to use a single component, e.g. {{@author}}{{name}}{{/author}}, you can use the shorthand syntax instead: {{author:name}}. This works for all component types, e.g.

{{#author:admin?}}
 <p>The author is an admin!</p>
{{/author:admin?}}

The syntax works for nested contexts as well, e.g. {{comment:author:name}}. Any identifier and attributes are passed to the target component, which in this example would be {{name}}.

Setting up state

Although most code in Curly presenters should be free of side effects, sometimes side effects are required. One common example is defining content for a content_for block.

If a Curly presenter class defines a setup! method, it will be called before the view is rendered:

class PostPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def setup!
  content_for :title, post.title

  content_for :sidebar do
   render 'post_sidebar', post: post
  end
 end
end

Escaping Curly syntax

In order to have {{ appear verbatim in the rendered HTML, use the triple Curly escape syntax:

This is {{{escaped}}.

You don't need to escape the closing }}.

Comments

If you want to add comments to your Curly templates that are not visible in the rendered HTML, use the following syntax:

{{! This is some interesting stuff }}

Presenters

Presenters are classes that inherit from Curly::Presenter – they're usually placed in app/presenters/, but you can put them anywhere you'd like. The name of the presenter classes match the virtual path of the view they're part of, so if your controller is rendering posts/show, the Posts::ShowPresenter class will be used. Note that Curly is only used to render a view if a template can be found – in this case, at app/views/posts/show.html.curly.

Presenters can declare a list of accepted variables using the presents method:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post
end

A variable can have a default value:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post
 presents :comment, default: nil
end

Any public method defined on the presenter is made available to the template as a component:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def title
  @post.title
 end

 def author_link
  # You can call any Rails helper from within a presenter instance:
  link_to author.name, profile_path(author), rel: "author"
 end

 private

 # Private methods are not available to the template, so they're safe to
 # use.
 def author
  @post.author
 end
end

Presenter methods can even take an argument. Say your Curly template has the content {{t.welcome_message}}, where welcome_message is an I18n key. The following presenter method would make the lookup work:

def t(key)
 translate(key)
end

That way, simple ``functions'' can be added to the Curly language. Make sure these do not have any side effects, though, as an important part of Curly is the idempotence of the templates.

Layouts and content blocks

Both layouts and content blocks (see content_for) use yield to signal that content can be inserted. Curly works just like ERB, so calling yield with no arguments will make the view usable as a layout, while passing a Symbol will make it try to read a content block with the given name:

# Given you have the following Curly template in
# app/views/layouts/application.html.curly
#
#  <html>
#   <head>
#    <title>{{title}}</title>
#   </head>
#   <body>
#    <div id="sidebar">{{sidebar}}</div>
#    {{body}}
#   </body>
#  </html>
#
class ApplicationLayout < Curly::Presenter
 def title
  "You can use methods just like in any other presenter!"
 end

 def sidebar
  # A view can call `content_for(:sidebar) { "some HTML here" }`
  yield :sidebar
 end

 def body
  # The view will be rendered and inserted here:
  yield
 end
end

Rails helper methods

In order to make a Rails helper method available as a component in your template, use the exposes_helper method:

class Layouts::ApplicationPresenter < Curly::Presenter
 # The components {{sign_in_path}} and {{root_path}} are made available.
 exposes_helper :sign_in_path, :root_path
end

Testing

Presenters can be tested directly, but sometimes it makes sense to integrate with Rails on some levels. Currently, only RSpec is directly supported, but you can easily instantiate a presenter:

SomePresenter.new(context, assigns)

context is a view context, i.e. an object that responds to render, has all the helper methods you expect, etc. You can pass in a test double and see what you need to stub out. assigns is the hash containing the controller and local assigns. You need to pass in a key for each argument the presenter expects.

Testing with RSpec

In order to test presenters with RSpec, make sure you have rspec-rails in your Gemfile. Given the following presenter:

# app/presenters/posts/show_presenter.rb
class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def body
  Markdown.render(@post.body)
 end
end

You can test the presenter methods like this:

# You can put this in your `spec_helper.rb`.
require 'curly/rspec'

# spec/presenters/posts/show_presenter_spec.rb
describe Posts::ShowPresenter, type: :presenter do
 describe "#body" do
  it "renders the post's body as Markdown" do
   assign(:post, double(:post, body: "**hello!**"))
   expect(presenter.body).to eq "<strong>hello!</strong>"
  end
 end
end

Note that your spec must be tagged with type: :presenter.

Examples

Here is a simple Curly template – it will be looked up by Rails automatically.

<!-- app/views/posts/show.html.curly -->
<h1>{{title}}<h1>
<p class="author">{{author}}</p>
<p>{{description}}</p>

{{comment_form}}

<div class="comments">
 {{comments}}
</div>

When rendering the template, a presenter is automatically instantiated with the variables assigned in the controller or the render call. The presenter declares the variables it expects with presents, which takes a list of variables names.

# app/presenters/posts/show_presenter.rb
class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def title
  @post.title
 end

 def author
  link_to(@post.author.name, @post.author, rel: "author")
 end

 def description
  Markdown.new(@post.description).to_html.html_safe
 end

 def comments
  render 'comment', collection: @post.comments
 end

 def comment_form
  if @post.comments_allowed?
   render 'comment_form', post: @post
  else
   content_tag(:p, "Comments are disabled for this post")
  end
 end
end

Caching

Caching is handled at two levels in Curly – statically and dynamically. Static caching concerns changes to your code and templates introduced by deploys. If you do not wish to clear your entire cache every time you deploy, you need a way to indicate that some view, helper, or other piece of logic has changed.

Dynamic caching concerns changes that happen on the fly, usually made by your users in the running system. You wish to cache a view or a partial and have it expire whenever some data is updated – usually whenever a specific record is changed.

Dynamic Caching

Because of the way logic is contained in presenters, caching entire views or partials by the data they present becomes exceedingly straightforward. Simply define a #cache_key method that returns a non-nil object, and the return value will be used to cache the template.

Whereas in ERB you would include the cache call in the template itself:

<% cache([@post, signed_in?]) do %>
 ...
<% end %>

In Curly you would instead declare it in the presenter:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 presents :post

 def cache_key
  [@post, signed_in?]
 end
end

Likewise, you can add a #cache_duration method if you wish to automatically expire the fragment cache:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 ...

 def cache_duration
  30.minutes
 end
end

In order to set any cache option, define a #cache_options method that returns a Hash of options:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 ...

 def cache_options
  { compress: true, namespace: "my-app" }
 end
end

Static Caching

Static caching will only be enabled for presenters that define a non-nil #cache_key method (see Dynamic Caching.)

In order to make a deploy expire the cache for a specific view, set the version of the view to something new, usually by incrementing by one:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 version 3

 def cache_key
  # Some objects
 end
end

This will change the cache keys for all instances of that view, effectively expiring the old cache entries.

This works well for views, or for partials that are rendered in views that themselves are not cached. If the partial is nested within a view that is cached, however, the outer cache will not be expired. The solution is to register that the inner partial is a dependency of the outer one such that Curly can automatically deduce that the outer partial cache should be expired:

class Posts::ShowPresenter < Curly::Presenter
 version 3
 depends_on 'posts/comment'

 def cache_key
  # Some objects
 end
end

class Posts::CommentPresenter < Curly::Presenter
 version 4

 def cache_key
  # Some objects
 end
end

Now, if the version of Posts::CommentPresenter is bumped, the cache keys for both presenters would change. You can register any number of view paths with depends_on.

Curly integrates well with the caching mechanism in Rails 4 (or Cache Digests in Rails 3), so the dependencies defined with depends_on will be tracked by Rails. This will allow you to deploy changes to your templates and have the relevant caches automatically expire.

Thanks

Thanks to Zendesk for sponsoring the work on Curly.

Contributors

Build Status


Author: zendesk
Source code: https://github.com/zendesk/curly

#ruby   #ruby-on-rails