CODE VN

CODE VN

1658816777

Xây dựng blog với Next.js và MDX

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét Next.js, một khuôn khổ React phổ biến cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho nhà phát triển và cung cấp tất cả các tính năng bạn cần cho quá trình sản xuất. Chúng tôi cũng sẽ từng bước xây dựng một blog bằng cách sử dụng Next.js và MDX. 

Hãy bắt đầu bằng cách thiết lập một ứng dụng Next.js mới.

1: THIẾT LẬP

Để bắt đầu một ứng dụng mới, hãy chạy như sau trong giao diện dòng lệnh (CLI):

npx create-next-app

Khi dự án được khởi tạo, hãy cấu trúc ứng dụng Next.js như sau:

src
├── components
| ├── BlogPost.js
| ├── Header.js
| ├── HeadPost.js
| ├── Layout.js
| └── Post.js
├── pages
| ├── blog
| | ├── post-1
| | | └── index.mdx
| | ├── post-2
| | | └── index.mdx
| | └── post-3
| |   └── index.mdx
| ├── index.js
| └── \_app.js
├── getAllPosts.js
├── next.config.js
├── package.json
├── README.md
└── yarn.lock

2: CÀI ĐẶT THƯ VIỆN MDX

Để bật MDX trong ứng dụng, chúng ta cần cài đặt thư viện@mdx-js/loader. Để làm như vậy, trước tiên hãy điều hướng đến thư mục gốc của dự án và sau đó chạy lệnh này trong CLI:

yarn add @mdx-js/loader

Hoặc, nếu bạn đang sử dụng npm:

npm install @mdx-js/loader

Tiếp theo, cài đặt @next/mdx, đây là một thư viện dành riêng cho Next.js. Chạy lệnh này trong CLI:

yarn add @next/mdx

Hoặc, đối với npm:

npm install @next/mdx

3: CẤU HÌNH next.config.jsTẬP TIN

const withMDX = require("@next/mdx")({
 extension: /\.mdx?$/
});

module.exports = withMDX({
 pageExtensions: ["js", "jsx", "md", "mdx"]
});

4: TÌM KIẾM BÀI ĐĂNG BLOG 

Trong getAllPosts.js:

function importAll(r) {
 return r.keys().map((fileName) => ({
  link: fileName.substr(1).replace(/\/index\.mdx$/, ""),
  module: r(fileName)
 }));
}

export const posts = importAll(
 require.context("./pages/blog/", true, /\.mdx$/)
);

5: XÂY DỰNG CÁC THÀNH PHẦN 

Trong components/Layout.js:

import Head from "next/head";
import Header from "./Header";

export default function Layout({ children, pageTitle, description }) {
 return (
  <>
   <Head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <meta charSet="utf-8" />
    <meta name="Description" content={description}></meta>
    <title>{pageTitle}</title>
   </Head>
   <main>
    <Header />
    <div className="content">{children}</div>
   </main>
  </>
 );
}

Trong components/Post.js:

import Link from 'next/link'
import { HeadPost } from './HeadPost'

export const Post = ({ post }) => {
 const {
  link,
  module: { meta },
 } = post

 return (
   <article>
    <HeadPost meta={meta} />
    <Link href={'/blog' + link}>
     <a>Read more →</a>
    </Link>
   </article>
 )
}

Trong components/BlogPost.js:

import { HeadPost } from './HeadPost'

export default function BlogPost({ children, meta}) {
 return (
  <>
   <HeadPost meta={meta} isBlogPost />
   <article>{children}</article>
  </>
 )
}

Thành phần BlogPost giúp chúng tôi hiển thị một bài báo. Nó nhận được bài đăng để hiển thị và đối tượng meta của nó.

6: VIẾT BÀI BẰNG MDX

import BlogPost from '../../../components/BlogPost'

export const meta = {
 title: 'Introduction to Next.js',
 description: 'Getting started with the Next framework',
 date: 'Aug 04, 2020',
 readTime: 2
}

export default ({ children }) => <BlogPost meta={meta}>{children}</BlogPost>;

## My Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque maximus pellentesque dolor non egestas. In sed tristique elit. Cras vehicula, nisl vel ultricies gravida, augue nibh laoreet arcu, et tincidunt augue dui non elit. Vestibulum semper posuere magna, quis molestie mauris faucibus ut.

7: HIỂN THỊ BÀI ĐĂNG

import { Post } from "../components/Post";
import { posts } from "../getAllPosts";

export default function IndexPage() {
 return (
  <>
   {posts.map((post) => (
    <Post key={post.link} post={post} />
   ))}
  </>
 );
}

8: SỬ DỤNG _app.jsTẬP TIN

Ở đây, ký hiệu gạch dưới ( _) thực sự quan trọng. Nếu bạn bỏ qua nó, Next.js sẽ coi tệp như một trang / tuyến đường.

import Layout from "../components/Layout";

export default function App({ Component, pageProps }) {
 return (
  <Layout pageTitle="Blog" description="My Personal Blog">
   <Component {...pageProps} />
  </Layout>
 );
}

Bây giờ chúng ta có thể duyệt thư mục dự án trong CLI và chạy lệnh sau để xem trước blog trong trình duyệt:

yarn dev

Hoặc, trong npm:

npm run dev

Nếu bạn mở https://localhost:3000trong trình duyệt, bạn sẽ có thể thấy điều này:

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã xem qua Next.js bằng cách xây dựng một blog bằng thư viện MDX. Khung công tác Next.js là một công cụ tiện dụng giúp các ứng dụng React thân thiện với SEO và nhanh chóng. Chúng tôi đã hoàn tất việc xây dựng ứng dụng blog với Next.js và MDX.

What is GEEK

Buddha Community

NBB: Ad-hoc CLJS Scripting on Node.js

Nbb

Not babashka. Node.js babashka!?

Ad-hoc CLJS scripting on Node.js.

Status

Experimental. Please report issues here.

Goals and features

Nbb's main goal is to make it easy to get started with ad hoc CLJS scripting on Node.js.

Additional goals and features are:

 • Fast startup without relying on a custom version of Node.js.
 • Small artifact (current size is around 1.2MB).
 • First class macros.
 • Support building small TUI apps using Reagent.
 • Complement babashka with libraries from the Node.js ecosystem.

Requirements

Nbb requires Node.js v12 or newer.

How does this tool work?

CLJS code is evaluated through SCI, the same interpreter that powers babashka. Because SCI works with advanced compilation, the bundle size, especially when combined with other dependencies, is smaller than what you get with self-hosted CLJS. That makes startup faster. The trade-off is that execution is less performant and that only a subset of CLJS is available (e.g. no deftype, yet).

Usage

Install nbb from NPM:

$ npm install nbb -g

Omit -g for a local install.

Try out an expression:

$ nbb -e '(+ 1 2 3)'
6

And then install some other NPM libraries to use in the script. E.g.:

$ npm install csv-parse shelljs zx

Create a script which uses the NPM libraries:

(ns script
 (:require ["csv-parse/lib/sync$default" :as csv-parse]
      ["fs" :as fs]
      ["path" :as path]
      ["shelljs$default" :as sh]
      ["term-size$default" :as term-size]
      ["zx$default" :as zx]
      ["zx$fs" :as zxfs]
      [nbb.core :refer [*file*]]))

(prn (path/resolve "."))

(prn (term-size))

(println (count (str (fs/readFileSync *file*))))

(prn (sh/ls "."))

(prn (csv-parse "foo,bar"))

(prn (zxfs/existsSync *file*))

(zx/$ #js ["ls"])

Call the script:

$ nbb script.cljs
"/private/tmp/test-script"
#js {:columns 216, :rows 47}
510
#js ["node_modules" "package-lock.json" "package.json" "script.cljs"]
#js [#js ["foo" "bar"]]
true
$ ls
node_modules
package-lock.json
package.json
script.cljs

Macros

Nbb has first class support for macros: you can define them right inside your .cljs file, like you are used to from JVM Clojure. Consider the plet macro to make working with promises more palatable:

(defmacro plet
 [bindings & body]
 (let [binding-pairs (reverse (partition 2 bindings))
    body (cons 'do body)]
  (reduce (fn [body [sym expr]]
       (let [expr (list '.resolve 'js/Promise expr)]
        (list '.then expr (list 'clojure.core/fn (vector sym)
                    body))))
      body
      binding-pairs)))

Using this macro we can look async code more like sync code. Consider this puppeteer example:

(-> (.launch puppeteer)
   (.then (fn [browser]
        (-> (.newPage browser)
          (.then (fn [page]
              (-> (.goto page "https://clojure.org")
                (.then #(.screenshot page #js{:path "screenshot.png"}))
                (.catch #(js/console.log %))
                (.then #(.close browser)))))))))

Using plet this becomes:

(plet [browser (.launch puppeteer)
    page (.newPage browser)
    _ (.goto page "https://clojure.org")
    _ (-> (.screenshot page #js{:path "screenshot.png"})
       (.catch #(js/console.log %)))]
   (.close browser))

See the puppeteer example for the full code.

Since v0.0.36, nbb includes promesa which is a library to deal with promises. The above plet macro is similar to promesa.core/let.

Startup time

$ time nbb -e '(+ 1 2 3)'
6
nbb -e '(+ 1 2 3)'  0.17s user 0.02s system 109% cpu 0.168 total

The baseline startup time for a script is about 170ms seconds on my laptop. When invoked via npx this adds another 300ms or so, so for faster startup, either use a globally installed nbb or use $(npm bin)/nbb script.cljs to bypass npx.

Dependencies

NPM dependencies

Nbb does not depend on any NPM dependencies. All NPM libraries loaded by a script are resolved relative to that script. When using the Reagent module, React is resolved in the same way as any other NPM library.

Classpath

To load .cljs files from local paths or dependencies, you can use the --classpath argument. The current dir is added to the classpath automatically. So if there is a file foo/bar.cljs relative to your current dir, then you can load it via (:require [foo.bar :as fb]). Note that nbb uses the same naming conventions for namespaces and directories as other Clojure tools: foo-bar in the namespace name becomes foo_bar in the directory name.

To load dependencies from the Clojure ecosystem, you can use the Clojure CLI or babashka to download them and produce a classpath:

$ classpath="$(clojure -A:nbb -Spath -Sdeps '{:aliases {:nbb {:replace-deps {com.github.seancorfield/honeysql {:git/tag "v2.0.0-rc5" :git/sha "01c3a55"}}}}}')"

and then feed it to the --classpath argument:

$ nbb --classpath "$classpath" -e "(require '[honey.sql :as sql]) (sql/format {:select :foo :from :bar :where [:= :baz 2]})"
["SELECT foo FROM bar WHERE baz = ?" 2]

Currently nbb only reads from directories, not jar files, so you are encouraged to use git libs. Support for .jar files will be added later.

Current file

The name of the file that is currently being executed is available via nbb.core/*file* or on the metadata of vars:

(ns foo
 (:require [nbb.core :refer [*file*]]))

(prn *file*) ;; "/private/tmp/foo.cljs"

(defn f [])
(prn (:file (meta #'f))) ;; "/private/tmp/foo.cljs"

Reagent

Nbb includes reagent.core which will be lazily loaded when required. You can use this together with ink to create a TUI application:

$ npm install ink

ink-demo.cljs:

(ns ink-demo
 (:require ["ink" :refer [render Text]]
      [reagent.core :as r]))

(defonce state (r/atom 0))

(doseq [n (range 1 11)]
 (js/setTimeout #(swap! state inc) (* n 500)))

(defn hello []
 [:> Text {:color "green"} "Hello, world! " @state])

(render (r/as-element [hello]))

Promesa

Working with callbacks and promises can become tedious. Since nbb v0.0.36 the promesa.core namespace is included with the let and do! macros. An example:

(ns prom
 (:require [promesa.core :as p]))

(defn sleep [ms]
 (js/Promise.
  (fn [resolve _]
   (js/setTimeout resolve ms))))

(defn do-stuff
 []
 (p/do!
  (println "Doing stuff which takes a while")
  (sleep 1000)
  1))

(p/let [a (do-stuff)
    b (inc a)
    c (do-stuff)
    d (+ b c)]
 (prn d))
$ nbb prom.cljs
Doing stuff which takes a while
Doing stuff which takes a while
3

Also see API docs.

Js-interop

Since nbb v0.0.75 applied-science/js-interop is available:

(ns example
 (:require [applied-science.js-interop :as j]))

(def o (j/lit {:a 1 :b 2 :c {:d 1}}))

(prn (j/select-keys o [:a :b])) ;; #js {:a 1, :b 2}
(prn (j/get-in o [:c :d])) ;; 1

Most of this library is supported in nbb, except the following:

 • destructuring using :syms
 • property access using .-x notation. In nbb, you must use keywords.

See the example of what is currently supported.

Examples

See the examples directory for small examples.

Also check out these projects built with nbb:

API

See API documentation.

Migrating to shadow-cljs

See this gist on how to convert an nbb script or project to shadow-cljs.

Build

Prequisites:

 • babashka >= 0.4.0
 • Clojure CLI >= 1.10.3.933
 • Node.js 16.5.0 (lower version may work, but this is the one I used to build)

To build:

 • Clone and cd into this repo
 • bb release

Run bb tasks for more project-related tasks.

Download Details:
Author: borkdude
Download Link: Download The Source Code
Official Website: https://github.com/borkdude/nbb 
License: EPL-1.0

#node #javascript

Eva Murphy

Eva Murphy

1625674200

Google analytics Setup with Next JS, React JS using Router Events - 14

In this video, we are going to implement Google Analytics to our Next JS application. Tracking page views of an application is very important.

Google analytics will allow us to track analytics information.

Frontend: https://github.com/amitavroy/video-reviews
API: https://github.com/amitavdevzone/video-review-api
App link: https://video-reviews.vercel.app

You can find me on:
Twitter: https://twitter.com/amitavroy7​
Discord: https://discord.gg/Em4nuvQk

#next js #js #react js #react #next #google analytics

Eva Murphy

Eva Murphy

1625751960

Laravel API and React Next JS frontend development - 28

In this video, I wanted to touch upon the functionality of adding Chapters inside a Course. The idea was to not think much and start the development and pick up things as they come.

There are places where I get stuck and trying to find answers to it up doing what every developer does - Google and get help. I hope this will help you understand the flow and also how developers debug while doing development.

App url: https://video-reviews.vercel.app
Github code links below:
Next JS App: https://github.com/amitavroy/video-reviews
Laravel API: https://github.com/amitavdevzone/video-review-api

You can find me on:
Twitter: https://twitter.com/amitavroy7​
Discord: https://discord.gg/Em4nuvQk

#next js #api #react next js #next #frontend #development

Lilyan Streich

Lilyan Streich

1599119110

Next js Tutorial For Beginners

Next js Tutorial For Beginners is the today’s topic. It is no secret that creating single-page applications can be immensely challenging these days. But with the help of some libraries, frameworks, and tools, it is effortless nowadays. React.js is the common frontend libraries among the Front-end developers. Its virtual dom theory makes React faster and gives us the better application performance. Now, one problem is that Single Page Applications are not at all SEO  friendly because it is rendered on the Client side  and not Server side . So when the Search Engine crawlers try to send a request, they cannot get our meta content or description and not even the main content. Search Engines do not care about how your app is architected or whatever ideology was used to adjust and fetch the right material. Their bots are not as smart as using your apps as a real user would. All they care about is that once they send their spiders to crawl and index your site, whatever the server provides on the first request is what gets indexed. In our case, all they get is our div tag with an id and bundled JS file, and we can not index our website correctly. So some how, we need a SSR to tackle this problem and in React js, Next.js is the perfect solution.

#js #react.js #next.js

CODE VN

CODE VN

1658816777

Xây dựng blog với Next.js và MDX

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét Next.js, một khuôn khổ React phổ biến cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho nhà phát triển và cung cấp tất cả các tính năng bạn cần cho quá trình sản xuất. Chúng tôi cũng sẽ từng bước xây dựng một blog bằng cách sử dụng Next.js và MDX. 

Hãy bắt đầu bằng cách thiết lập một ứng dụng Next.js mới.

1: THIẾT LẬP

Để bắt đầu một ứng dụng mới, hãy chạy như sau trong giao diện dòng lệnh (CLI):

npx create-next-app

Khi dự án được khởi tạo, hãy cấu trúc ứng dụng Next.js như sau:

src
├── components
| ├── BlogPost.js
| ├── Header.js
| ├── HeadPost.js
| ├── Layout.js
| └── Post.js
├── pages
| ├── blog
| | ├── post-1
| | | └── index.mdx
| | ├── post-2
| | | └── index.mdx
| | └── post-3
| |   └── index.mdx
| ├── index.js
| └── \_app.js
├── getAllPosts.js
├── next.config.js
├── package.json
├── README.md
└── yarn.lock

2: CÀI ĐẶT THƯ VIỆN MDX

Để bật MDX trong ứng dụng, chúng ta cần cài đặt thư viện@mdx-js/loader. Để làm như vậy, trước tiên hãy điều hướng đến thư mục gốc của dự án và sau đó chạy lệnh này trong CLI:

yarn add @mdx-js/loader

Hoặc, nếu bạn đang sử dụng npm:

npm install @mdx-js/loader

Tiếp theo, cài đặt @next/mdx, đây là một thư viện dành riêng cho Next.js. Chạy lệnh này trong CLI:

yarn add @next/mdx

Hoặc, đối với npm:

npm install @next/mdx

3: CẤU HÌNH next.config.jsTẬP TIN

const withMDX = require("@next/mdx")({
 extension: /\.mdx?$/
});

module.exports = withMDX({
 pageExtensions: ["js", "jsx", "md", "mdx"]
});

4: TÌM KIẾM BÀI ĐĂNG BLOG 

Trong getAllPosts.js:

function importAll(r) {
 return r.keys().map((fileName) => ({
  link: fileName.substr(1).replace(/\/index\.mdx$/, ""),
  module: r(fileName)
 }));
}

export const posts = importAll(
 require.context("./pages/blog/", true, /\.mdx$/)
);

5: XÂY DỰNG CÁC THÀNH PHẦN 

Trong components/Layout.js:

import Head from "next/head";
import Header from "./Header";

export default function Layout({ children, pageTitle, description }) {
 return (
  <>
   <Head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <meta charSet="utf-8" />
    <meta name="Description" content={description}></meta>
    <title>{pageTitle}</title>
   </Head>
   <main>
    <Header />
    <div className="content">{children}</div>
   </main>
  </>
 );
}

Trong components/Post.js:

import Link from 'next/link'
import { HeadPost } from './HeadPost'

export const Post = ({ post }) => {
 const {
  link,
  module: { meta },
 } = post

 return (
   <article>
    <HeadPost meta={meta} />
    <Link href={'/blog' + link}>
     <a>Read more →</a>
    </Link>
   </article>
 )
}

Trong components/BlogPost.js:

import { HeadPost } from './HeadPost'

export default function BlogPost({ children, meta}) {
 return (
  <>
   <HeadPost meta={meta} isBlogPost />
   <article>{children}</article>
  </>
 )
}

Thành phần BlogPost giúp chúng tôi hiển thị một bài báo. Nó nhận được bài đăng để hiển thị và đối tượng meta của nó.

6: VIẾT BÀI BẰNG MDX

import BlogPost from '../../../components/BlogPost'

export const meta = {
 title: 'Introduction to Next.js',
 description: 'Getting started with the Next framework',
 date: 'Aug 04, 2020',
 readTime: 2
}

export default ({ children }) => <BlogPost meta={meta}>{children}</BlogPost>;

## My Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque maximus pellentesque dolor non egestas. In sed tristique elit. Cras vehicula, nisl vel ultricies gravida, augue nibh laoreet arcu, et tincidunt augue dui non elit. Vestibulum semper posuere magna, quis molestie mauris faucibus ut.

7: HIỂN THỊ BÀI ĐĂNG

import { Post } from "../components/Post";
import { posts } from "../getAllPosts";

export default function IndexPage() {
 return (
  <>
   {posts.map((post) => (
    <Post key={post.link} post={post} />
   ))}
  </>
 );
}

8: SỬ DỤNG _app.jsTẬP TIN

Ở đây, ký hiệu gạch dưới ( _) thực sự quan trọng. Nếu bạn bỏ qua nó, Next.js sẽ coi tệp như một trang / tuyến đường.

import Layout from "../components/Layout";

export default function App({ Component, pageProps }) {
 return (
  <Layout pageTitle="Blog" description="My Personal Blog">
   <Component {...pageProps} />
  </Layout>
 );
}

Bây giờ chúng ta có thể duyệt thư mục dự án trong CLI và chạy lệnh sau để xem trước blog trong trình duyệt:

yarn dev

Hoặc, trong npm:

npm run dev

Nếu bạn mở https://localhost:3000trong trình duyệt, bạn sẽ có thể thấy điều này:

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã xem qua Next.js bằng cách xây dựng một blog bằng thư viện MDX. Khung công tác Next.js là một công cụ tiện dụng giúp các ứng dụng React thân thiện với SEO và nhanh chóng. Chúng tôi đã hoàn tất việc xây dựng ứng dụng blog với Next.js và MDX.