Flutter - Multiple Language Support

Flutter - Multiple Language Support

Việc hỗ trợ multiple language trong lập trình mobile có lẽ là một trong những điều bắt buộc với hầu hết các ứng dụng. Đối với Flutter việc triển khai multiple language cũng hết sức đơn giản với sự hỗ trợ của các Plugin. Ở đây mình sẽ sử dụng Plugin Flutter Intl. Plugin này thì có mặt trên cả hai IDE là Android Studio và Visual Studio các bạn có thể vào Marketplace dể tải về nhé.

Giới thiệu

Việc hỗ trợ multiple language trong lập trình mobile có lẽ là một trong những điều bắt buộc với hầu hết các ứng dụng. Để mở rộng thị trường cũng như lượng user thì tối thiểu chúng ta cũng phải support english language bên cạnh language chính của app (phụ thuộc vào quốc gia mục tiêu).

Đối với Flutter việc triển khai multiple language cũng hết sức đơn giản với sự hỗ trợ của các Plugin. Ở đây mình sẽ sử dụng Plugin Flutter Intl. Plugin này thì có mặt trên cả hai IDE là Android Studio và Visual Studio các bạn có thể vào Marketplace dể tải về nhé.

Link ở đây : https://plugins.jetbrains.com/plugin/13666-flutter-intl

Tiến hành

Ở đây mình sẽ hướng dẫn trên android studio vì mình hiện tại đang dùng nó

 1. Đầu tiên là cài Plugin phía trên nhé
 2. Sau khi cài xong thì các bạn tạo một Flutter project như thông thường

 1. Sau khi tạo project xong. Trên thanh công cụ android studio bạn chọn Tools -> Flutter Intl -> Initialize for the Project để plugin tiến hành generate ra các file cần thiết nhé

 1. Lúc này chạy xong sẽ xuất hiện hai folder mới trong folder lib, Là l10ngenerated. Bạn không nên sửa đổi bất kỳ file nào trong thư mục generated nhé. Trong thư mục l10n sẽ có file intl_en.arb đây chính là file chứa string cho ngôn ngữ en nhé. mặc định khi run xong ngôn ngữ en sẽ được genrated tự động
 2. Để add thêm một language mới các bạn tiếp tục chọn Tools -> Flutter Intl -> Add locale rồi nhập tên viết tắt của language đó rồi bấm add. Lúc này trong thư mục l10n sẽ tạo thêm một file mới tên là intl_vi.arb . Ở đây mình add thêm ngôn ngữ Việt Nam nên sẽ có đuôi vi ở phía sau chính là ký tự viết tắt của tiếng Việt
 3. Setup App widget để có thể support multipe language
class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   localizationsDelegates: [
    S.delegate,
    GlobalMaterialLocalizations.delegate,
    GlobalWidgetsLocalizations.delegate,
    GlobalCupertinoLocalizations.delegate,
   ],
   supportedLocales: S.delegate.supportedLocales,
   home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
  );
 }
}
 1. Bước tiếp theo là add String resrouce vào file arb trương ứng của mỗi ngôn ngữ intl_en.arb
{
 "hello": "Hello everybody"
}

intl_vi.arb

{
 "hello": "Xin chào tất cả các b"
}
 1. Lúc này các file trong thư mục generated sẽ được update tự động để thêm các string resoure mới. Về cớ chế hoạt động của các file này mình sẽ không đi sâu trong bài post này và hẹn ở một bài post sau.
 2. Sử dụng. Mình sẽ set tille cho trang HomePage Có hai cách sử dụng
 • S.of(context).hello
 • S.current.pageHomeConfirm
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text(S.of(context).hello),
   ),
   body: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: <Widget>[
      Text(
       'You have pushed the button this many times:',
      ),
      Text(
       '$_counter',
       style: Theme.of(context).textTheme.headline4,
      ),
     ],
    ),
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: _incrementCounter,
    tooltip: 'Increment',
    child: Icon(Icons.add),
   ), // This trailing comma makes auto-formatting nicer for build methods.
  );
 }

flutter web-development mobile-apps programming developer

Bootstrap 5 Complete Course with Examples

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Building a simple Applications with Vue 3

Deno Crash Course: Explore Deno and Create a full REST API with Deno

How to Build a Real-time Chat App with Deno and WebSockets

Convert HTML to Markdown Online

HTML entity encoder decoder Online

How long does it take to develop/build an app?

This article covers A-Z about the mobile and web app development process and answers your question on how long does it take to develop/build an app.

Top Mobile App Developers & Leading App Development Companies in UK

Profusely examined top Mobile App Development companies in UK with ratings & reviews to help find the best Mobile App Development solution providers.

Top 25 Flutter Mobile App Templates in 2020

Flutter has been booming worldwide from the past few years. While there are many popular mobile app development technologies out there, Flutter has managed to leave its mark in the mobile application development world. In this article, we’ve curated the best Flutter app templates available on the market as of July 2020.

Mobile App Development North Carolina

Mobile App Development North Carolina In the era of globalization, technology has forced the businesses and industries to jump into the space of competition. Technology has both tangible and intangible benefits that help businesses from different ind...

Top 7 Mobile App Development Companies in Delhi NCR

Looking for a Mobile app development company in Delhi NCR? Here it a list of top mobile app development companies in Delhi for Android & iOS app Development.