Minh Quang

Minh Quang

1621822834

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #26: Hashtable Double Hashing | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #26: Hashtable Double Hashing Probing, mình sẽ giới thiệu về các phương thức double hashing probing trong open addressing của hastable.

Chapters:

 • 0:00 Mở đầu
 • 0:12 Recap Open Addressing
 • 0:57 Double Hashing
 • 5:18 Ví dụ insert vào table
 • 8:40 Tăng size của table
 • 11:32 Kết

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer

What is GEEK

Buddha Community

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #26: Hashtable Double Hashing | DS&A
Minh Quang

Minh Quang

1621822834

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #26: Hashtable Double Hashing | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #26: Hashtable Double Hashing Probing, mình sẽ giới thiệu về các phương thức double hashing probing trong open addressing của hastable.

Chapters:

 • 0:00 Mở đầu
 • 0:12 Recap Open Addressing
 • 0:57 Double Hashing
 • 5:18 Ví dụ insert vào table
 • 8:40 Tăng size của table
 • 11:32 Kết

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer

Minh Quang

Minh Quang

1613655900

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #20: Hash table, hash function | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #20: Hash table, hash function mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hash table, cách nó hoạt động, và hash function.
Mình mong là mọi người sẽ xem hết video vì mình đã bỏ rất nhiều thời gian để giải thích về mọi thứ trong video này để mọi người dễ hiểu nhất.

Chapters:

 • 0:00 Mở đầu
 • 0:34 Key value
 • 3:08 Hash function
 • 11:03 Collision
 • 14:00 Complexity

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1605188700

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #2: Thuật toán là gì? | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Video này mình sẽ nói về thuật toán:

 • Thuật toán là gì
 • Tại sao phải phân tích thuật toán
 • Các yếu tố khi phân tích một thuật toán
 • Tại sao phân tích thời gian chạy của một thuật toán
 • Các kiểu dữ liệu khi phân tích

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1605534300

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #3: BigO Notation và ví dụ | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #3 này mình sẽ nói về BigO Notation và đưa ra một số ví dụ:

 • BigO là gì
 • BigO để làm gì
 • Các thuộc tính trong BigO
 • Ví dụ và cách tính BigO

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming

Minh Quang

Minh Quang

1614001500

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #21: Hashtable Separate Chaining | DS&A

Hế lô hế lô, Ông dev đây!
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #21: Separate Chaining mình sẽ giới thiệu kĩ hơn về cách xử lí collision của hash table.

Chapters:

 • 0:00 Mở đầu
 • 0:58 Collision
 • 1:44 Separate Chaining
 • 4:43 Thông tin thêm

Source code: https://github.com/OngDevTutorials/ds-a-tut

#developer #programming