David Keebler

David Keebler

1634266800

How to Change My Web Tab Color for Safari

In this video, I’ll show you two ways to change the tab color for Safari in two ways: 
1. HTML: add a meta tag
2. JavaScript: update the tab color dynamically with CSS variables (including when switching to and from dark mode)

# Timestamps
0:00 Introduction
0:42 Adding meta tag name="theme-color"
1:32 Update theme color with CSS variables
3:41 Updating theme color when switching light/dark modes

#safari  #html 

What is GEEK

Buddha Community

How to Change My Web Tab Color for Safari
CODE VN

CODE VN

1640365680

Cách tạo thẻ định giá với hoạt ảnh trượt bằng HTML & CSS

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo Thẻ định giá với Hoạt ảnh trượt chỉ sử dụng HTML và CSS. Thẻ định giá là một yếu tố thiết kế trên trang web thương mại để hiển thị các gói định giá, đăng ký hoặc so sánh giá khác nhau.

Để tạo chương trình này [Thiết kế thẻ định giá CSS]. Đầu tiên, bạn cần tạo hai Tệp, một Tệp HTML và một tệp khác là Tệp CSS.

Đầu tiên, tạo một tệp HTML với tên là index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Pure CSS Pricing Cards | Codequs</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"/>
</head>
<body>
 <div class="wrapper">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-1">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-2" checked>
  <input type="radio" name="slider" id="tab-3">
  <header>
   <label for="tab-1" class="tab-1">Basic</label>
   <label for="tab-2" class="tab-2">Standard</label>
   <label for="tab-3" class="tab-3">Team</label>
   <div class="slider"></div>
  </header>
  <div class="card-area">
   <div class="cards">
    <div class="row row-1">
     <div class="price-details">
      <span class="price">19</span>
      <p>For beginner use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>100 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 50+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>One FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">99</span>
      <p>For professional use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 200+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Five FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">49</span>
      <p>For team collaboration</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>200 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 100+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Two FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>
  <button>Choose plan</button>
 </div>
</body>
</html>

Thứ hai, tạo một tệp CSS với tên là style.css

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans:wght@700&family=Poppins:wght@400;500;600&display=swap');
*{
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
body{
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 min-height: 100vh;
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
}
.wrapper{
 width: 400px;
 background: #fff;
 border-radius: 16px;
 padding: 30px;
 box-shadow: 10px 10px 15px rgba(0,0,0,0.05);
}
.wrapper header{
 height: 55px;
 display: flex;
 align-items: center;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 30px;
 position: relative;
}
header label{
 height: 100%;
 z-index: 2;
 width: 30%;
 display: flex;
 cursor: pointer;
 font-size: 18px;
 position: relative;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 transition: color 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .tab-1,
#tab-2:checked ~ header .tab-2,
#tab-3:checked ~ header .tab-3{
 color: #fff;
}
header label:nth-child(2){
 width: 40%;
}
header .slider{
 position: absolute;
 height: 85%;
 border-radius: inherit;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .slider{
 left: 0%;
 width: 90px;
 transform: translateX(5%);
}
#tab-2:checked ~ header .slider{
 left: 50%;
 width: 120px;
 transform: translateX(-50%);
}
#tab-3:checked ~ header .slider{
 left: 100%;
 width: 95px;
 transform: translateX(-105%);
}
.wrapper input[type="radio"]{
 display: none;
}
.card-area{
 overflow: hidden;
}
.card-area .cards{
 display: flex;
 width: 300%;
}
.cards .row{
 width: 33.4%;
}
.cards .row-1{
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: 0%;
}
#tab-2:checked ~ .card-area .cards .row-1{
 margin-left: -33.4%;
}
#tab-3:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: -66.8%;
}
.row .price-details{
 margin: 20px 0;
 text-align: center;
 padding-bottom: 25px;
 border-bottom: 1px solid #e6e6e6;
}
.price-details .price{
 font-size: 65px;
 font-weight: 600;
 position: relative;
 font-family: 'Noto Sans', sans-serif;
}
.price-details .price::before,
.price-details .price::after{
 position: absolute;
 font-weight: 400;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
.price-details .price::before{
 content: "$";
 left: -13px;
 top: 17px;
 font-size: 20px;
}
.price-details .price::after{
 content: "/mon";
 right: -33px;
 bottom: 17px;
 font-size: 13px;
}
.price-details p{
 font-size: 18px;
 margin-top: 5px;
}
.row .features li{
 display: flex;
 font-size: 15px;
 list-style: none;
 margin-bottom: 10px;
 align-items: center;
}
.features li i{
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 background-clip: text;
 -webkit-background-clip: text;
 -webkit-text-fill-color: transparent;
}
.features li span{
 margin-left: 10px;
}
.wrapper button{
 width: 100%;
 border-radius: 25px;
 border: none;
 outline: none;
 height: 50px;
 font-size: 18px;
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 margin-top: 20px;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: transform 0.3s ease;
}
.wrapper button:hover{
 transform: scale(0.98);
}

Bây giờ bạn đã tạo thành công Thiết kế thẻ định giá CSS thuần túy!

Как создать ценовую карту со скользящей анимацией с помощью HTML и CSS

В этом руководстве вы узнаете, как создать карточку с ценами со скользящей анимацией, используя только HTML и CSS. Ценовая карточка - это элемент дизайна на коммерческом веб-сайте для отображения различных тарифных планов, подписок или сравнения цен.

Для создания этой программы [CSS Pricing Card Design]. Во-первых, вам нужно создать два файла: один файл HTML, а другой - файл CSS.

Сначала создайте HTML-файл с именем index.html.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Pure CSS Pricing Cards | Codequs</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"/>
</head>
<body>
 <div class="wrapper">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-1">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-2" checked>
  <input type="radio" name="slider" id="tab-3">
  <header>
   <label for="tab-1" class="tab-1">Basic</label>
   <label for="tab-2" class="tab-2">Standard</label>
   <label for="tab-3" class="tab-3">Team</label>
   <div class="slider"></div>
  </header>
  <div class="card-area">
   <div class="cards">
    <div class="row row-1">
     <div class="price-details">
      <span class="price">19</span>
      <p>For beginner use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>100 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 50+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>One FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">99</span>
      <p>For professional use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 200+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Five FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">49</span>
      <p>For team collaboration</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>200 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 100+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Two FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>
  <button>Choose plan</button>
 </div>
</body>
</html>

Во-вторых, создайте файл CSS с именем style.css

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans:wght@700&family=Poppins:wght@400;500;600&display=swap');
*{
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
body{
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 min-height: 100vh;
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
}
.wrapper{
 width: 400px;
 background: #fff;
 border-radius: 16px;
 padding: 30px;
 box-shadow: 10px 10px 15px rgba(0,0,0,0.05);
}
.wrapper header{
 height: 55px;
 display: flex;
 align-items: center;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 30px;
 position: relative;
}
header label{
 height: 100%;
 z-index: 2;
 width: 30%;
 display: flex;
 cursor: pointer;
 font-size: 18px;
 position: relative;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 transition: color 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .tab-1,
#tab-2:checked ~ header .tab-2,
#tab-3:checked ~ header .tab-3{
 color: #fff;
}
header label:nth-child(2){
 width: 40%;
}
header .slider{
 position: absolute;
 height: 85%;
 border-radius: inherit;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .slider{
 left: 0%;
 width: 90px;
 transform: translateX(5%);
}
#tab-2:checked ~ header .slider{
 left: 50%;
 width: 120px;
 transform: translateX(-50%);
}
#tab-3:checked ~ header .slider{
 left: 100%;
 width: 95px;
 transform: translateX(-105%);
}
.wrapper input[type="radio"]{
 display: none;
}
.card-area{
 overflow: hidden;
}
.card-area .cards{
 display: flex;
 width: 300%;
}
.cards .row{
 width: 33.4%;
}
.cards .row-1{
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: 0%;
}
#tab-2:checked ~ .card-area .cards .row-1{
 margin-left: -33.4%;
}
#tab-3:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: -66.8%;
}
.row .price-details{
 margin: 20px 0;
 text-align: center;
 padding-bottom: 25px;
 border-bottom: 1px solid #e6e6e6;
}
.price-details .price{
 font-size: 65px;
 font-weight: 600;
 position: relative;
 font-family: 'Noto Sans', sans-serif;
}
.price-details .price::before,
.price-details .price::after{
 position: absolute;
 font-weight: 400;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
.price-details .price::before{
 content: "$";
 left: -13px;
 top: 17px;
 font-size: 20px;
}
.price-details .price::after{
 content: "/mon";
 right: -33px;
 bottom: 17px;
 font-size: 13px;
}
.price-details p{
 font-size: 18px;
 margin-top: 5px;
}
.row .features li{
 display: flex;
 font-size: 15px;
 list-style: none;
 margin-bottom: 10px;
 align-items: center;
}
.features li i{
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 background-clip: text;
 -webkit-background-clip: text;
 -webkit-text-fill-color: transparent;
}
.features li span{
 margin-left: 10px;
}
.wrapper button{
 width: 100%;
 border-radius: 25px;
 border: none;
 outline: none;
 height: 50px;
 font-size: 18px;
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 margin-top: 20px;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: transform 0.3s ease;
}
.wrapper button:hover{
 transform: scale(0.98);
}

Теперь вы успешно создали дизайн ценовой карточки на чистом CSS!

Cómo crear una tarjeta de precios con animación deslizante usando HTML y CSS

En esta guía, aprenderá a crear una tarjeta de precios con animación deslizante utilizando solo HTML y CSS. Una tarjeta de precios es un elemento de diseño en un sitio web comercial para mostrar los distintos planes de precios, suscripciones o comparaciones de precios.

Para crear este programa [CSS Pricing Card Design]. Primero, debe crear dos archivos, un archivo HTML y otro archivo CSS.

Primero, cree un archivo HTML con el nombre index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Pure CSS Pricing Cards | Codequs</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"/>
</head>
<body>
 <div class="wrapper">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-1">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-2" checked>
  <input type="radio" name="slider" id="tab-3">
  <header>
   <label for="tab-1" class="tab-1">Basic</label>
   <label for="tab-2" class="tab-2">Standard</label>
   <label for="tab-3" class="tab-3">Team</label>
   <div class="slider"></div>
  </header>
  <div class="card-area">
   <div class="cards">
    <div class="row row-1">
     <div class="price-details">
      <span class="price">19</span>
      <p>For beginner use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>100 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 50+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>One FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">99</span>
      <p>For professional use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 200+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Five FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">49</span>
      <p>For team collaboration</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>200 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 100+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Two FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>
  <button>Choose plan</button>
 </div>
</body>
</html>

En segundo lugar, cree un archivo CSS con el nombre style.css

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans:wght@700&family=Poppins:wght@400;500;600&display=swap');
*{
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
body{
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 min-height: 100vh;
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
}
.wrapper{
 width: 400px;
 background: #fff;
 border-radius: 16px;
 padding: 30px;
 box-shadow: 10px 10px 15px rgba(0,0,0,0.05);
}
.wrapper header{
 height: 55px;
 display: flex;
 align-items: center;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 30px;
 position: relative;
}
header label{
 height: 100%;
 z-index: 2;
 width: 30%;
 display: flex;
 cursor: pointer;
 font-size: 18px;
 position: relative;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 transition: color 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .tab-1,
#tab-2:checked ~ header .tab-2,
#tab-3:checked ~ header .tab-3{
 color: #fff;
}
header label:nth-child(2){
 width: 40%;
}
header .slider{
 position: absolute;
 height: 85%;
 border-radius: inherit;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .slider{
 left: 0%;
 width: 90px;
 transform: translateX(5%);
}
#tab-2:checked ~ header .slider{
 left: 50%;
 width: 120px;
 transform: translateX(-50%);
}
#tab-3:checked ~ header .slider{
 left: 100%;
 width: 95px;
 transform: translateX(-105%);
}
.wrapper input[type="radio"]{
 display: none;
}
.card-area{
 overflow: hidden;
}
.card-area .cards{
 display: flex;
 width: 300%;
}
.cards .row{
 width: 33.4%;
}
.cards .row-1{
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: 0%;
}
#tab-2:checked ~ .card-area .cards .row-1{
 margin-left: -33.4%;
}
#tab-3:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: -66.8%;
}
.row .price-details{
 margin: 20px 0;
 text-align: center;
 padding-bottom: 25px;
 border-bottom: 1px solid #e6e6e6;
}
.price-details .price{
 font-size: 65px;
 font-weight: 600;
 position: relative;
 font-family: 'Noto Sans', sans-serif;
}
.price-details .price::before,
.price-details .price::after{
 position: absolute;
 font-weight: 400;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
.price-details .price::before{
 content: "$";
 left: -13px;
 top: 17px;
 font-size: 20px;
}
.price-details .price::after{
 content: "/mon";
 right: -33px;
 bottom: 17px;
 font-size: 13px;
}
.price-details p{
 font-size: 18px;
 margin-top: 5px;
}
.row .features li{
 display: flex;
 font-size: 15px;
 list-style: none;
 margin-bottom: 10px;
 align-items: center;
}
.features li i{
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 background-clip: text;
 -webkit-background-clip: text;
 -webkit-text-fill-color: transparent;
}
.features li span{
 margin-left: 10px;
}
.wrapper button{
 width: 100%;
 border-radius: 25px;
 border: none;
 outline: none;
 height: 50px;
 font-size: 18px;
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 margin-top: 20px;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: transform 0.3s ease;
}
.wrapper button:hover{
 transform: scale(0.98);
}

¡Ahora ha creado con éxito un diseño de tarjeta de precios de CSS puro!

中條 美冬

1640374620

HTMLとCSSを使用してスライディングアニメーションで価格設定カードを作成する方法

このガイドでは、HTMLとCSSのみを使用してスライディングアニメーションで価格設定カードを作成する方法を学習します。価格設定カードは、さまざまな価格設定プラン、サブスクリプション、または価格比較を表示するための商用Webサイトのデザイン要素です。

このプログラムを作成するには[CSS価格設定カードのデザイン]。まず、2つのファイルを作成する必要があります。1つはHTMLファイルで、もう1つはCSSファイルです。

まず、index.htmlという名前のHTMLファイルを作成します

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Pure CSS Pricing Cards | Codequs</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"/>
</head>
<body>
 <div class="wrapper">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-1">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-2" checked>
  <input type="radio" name="slider" id="tab-3">
  <header>
   <label for="tab-1" class="tab-1">Basic</label>
   <label for="tab-2" class="tab-2">Standard</label>
   <label for="tab-3" class="tab-3">Team</label>
   <div class="slider"></div>
  </header>
  <div class="card-area">
   <div class="cards">
    <div class="row row-1">
     <div class="price-details">
      <span class="price">19</span>
      <p>For beginner use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>100 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 50+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>One FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">99</span>
      <p>For professional use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 200+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Five FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">49</span>
      <p>For team collaboration</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>200 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 100+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Two FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>
  <button>Choose plan</button>
 </div>
</body>
</html>

次に、style.cssという名前のCSSファイルを作成します

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans:wght@700&family=Poppins:wght@400;500;600&display=swap');
*{
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
body{
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 min-height: 100vh;
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
}
.wrapper{
 width: 400px;
 background: #fff;
 border-radius: 16px;
 padding: 30px;
 box-shadow: 10px 10px 15px rgba(0,0,0,0.05);
}
.wrapper header{
 height: 55px;
 display: flex;
 align-items: center;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 30px;
 position: relative;
}
header label{
 height: 100%;
 z-index: 2;
 width: 30%;
 display: flex;
 cursor: pointer;
 font-size: 18px;
 position: relative;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 transition: color 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .tab-1,
#tab-2:checked ~ header .tab-2,
#tab-3:checked ~ header .tab-3{
 color: #fff;
}
header label:nth-child(2){
 width: 40%;
}
header .slider{
 position: absolute;
 height: 85%;
 border-radius: inherit;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .slider{
 left: 0%;
 width: 90px;
 transform: translateX(5%);
}
#tab-2:checked ~ header .slider{
 left: 50%;
 width: 120px;
 transform: translateX(-50%);
}
#tab-3:checked ~ header .slider{
 left: 100%;
 width: 95px;
 transform: translateX(-105%);
}
.wrapper input[type="radio"]{
 display: none;
}
.card-area{
 overflow: hidden;
}
.card-area .cards{
 display: flex;
 width: 300%;
}
.cards .row{
 width: 33.4%;
}
.cards .row-1{
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: 0%;
}
#tab-2:checked ~ .card-area .cards .row-1{
 margin-left: -33.4%;
}
#tab-3:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: -66.8%;
}
.row .price-details{
 margin: 20px 0;
 text-align: center;
 padding-bottom: 25px;
 border-bottom: 1px solid #e6e6e6;
}
.price-details .price{
 font-size: 65px;
 font-weight: 600;
 position: relative;
 font-family: 'Noto Sans', sans-serif;
}
.price-details .price::before,
.price-details .price::after{
 position: absolute;
 font-weight: 400;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
.price-details .price::before{
 content: "$";
 left: -13px;
 top: 17px;
 font-size: 20px;
}
.price-details .price::after{
 content: "/mon";
 right: -33px;
 bottom: 17px;
 font-size: 13px;
}
.price-details p{
 font-size: 18px;
 margin-top: 5px;
}
.row .features li{
 display: flex;
 font-size: 15px;
 list-style: none;
 margin-bottom: 10px;
 align-items: center;
}
.features li i{
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 background-clip: text;
 -webkit-background-clip: text;
 -webkit-text-fill-color: transparent;
}
.features li span{
 margin-left: 10px;
}
.wrapper button{
 width: 100%;
 border-radius: 25px;
 border: none;
 outline: none;
 height: 50px;
 font-size: 18px;
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 margin-top: 20px;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: transform 0.3s ease;
}
.wrapper button:hover{
 transform: scale(0.98);
}

これで、純粋なCSS価格設定カードのデザインが正常に作成されました。

Criar um cartão de preços com animação deslizante usando HTML e CSS

Neste guia, você aprenderá a criar um cartão de preços com animação deslizante usando apenas HTML e CSS. Um cartão de preços é um elemento de design em um site comercial para exibir os vários planos de preços, assinaturas ou comparações de preços.

Para criar este programa [CSS Pricing Card Design]. Primeiro, você precisa criar dois arquivos, um arquivo HTML e outro arquivo CSS.

Primeiro, crie um arquivo HTML com o nome de index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Pure CSS Pricing Cards | Codequs</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"/>
</head>
<body>
 <div class="wrapper">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-1">
  <input type="radio" name="slider" id="tab-2" checked>
  <input type="radio" name="slider" id="tab-3">
  <header>
   <label for="tab-1" class="tab-1">Basic</label>
   <label for="tab-2" class="tab-2">Standard</label>
   <label for="tab-3" class="tab-3">Team</label>
   <div class="slider"></div>
  </header>
  <div class="card-area">
   <div class="cards">
    <div class="row row-1">
     <div class="price-details">
      <span class="price">19</span>
      <p>For beginner use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>100 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 50+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>One FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">99</span>
      <p>For professional use</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 200+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Five FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
    <div class="row">
     <div class="price-details">
      <span class="price">49</span>
      <p>For team collaboration</p>
     </div>
     <ul class="features">
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>200 GB Premium Bandwidth</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>FREE 100+ Installation Scripts WordPress Supported</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Two FREE Domain Registration .com and .np extensions only</span></li>
      <li><i class="fas fa-check"></i><span>Unlimited Email Accounts & Databases</span></li>
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>
  <button>Choose plan</button>
 </div>
</body>
</html>

Em segundo lugar, crie um arquivo CSS com o nome de style.css

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans:wght@700&family=Poppins:wght@400;500;600&display=swap');
*{
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
body{
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 min-height: 100vh;
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
}
.wrapper{
 width: 400px;
 background: #fff;
 border-radius: 16px;
 padding: 30px;
 box-shadow: 10px 10px 15px rgba(0,0,0,0.05);
}
.wrapper header{
 height: 55px;
 display: flex;
 align-items: center;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 30px;
 position: relative;
}
header label{
 height: 100%;
 z-index: 2;
 width: 30%;
 display: flex;
 cursor: pointer;
 font-size: 18px;
 position: relative;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 transition: color 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .tab-1,
#tab-2:checked ~ header .tab-2,
#tab-3:checked ~ header .tab-3{
 color: #fff;
}
header label:nth-child(2){
 width: 40%;
}
header .slider{
 position: absolute;
 height: 85%;
 border-radius: inherit;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ header .slider{
 left: 0%;
 width: 90px;
 transform: translateX(5%);
}
#tab-2:checked ~ header .slider{
 left: 50%;
 width: 120px;
 transform: translateX(-50%);
}
#tab-3:checked ~ header .slider{
 left: 100%;
 width: 95px;
 transform: translateX(-105%);
}
.wrapper input[type="radio"]{
 display: none;
}
.card-area{
 overflow: hidden;
}
.card-area .cards{
 display: flex;
 width: 300%;
}
.cards .row{
 width: 33.4%;
}
.cards .row-1{
 transition: all 0.3s ease;
}
#tab-1:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: 0%;
}
#tab-2:checked ~ .card-area .cards .row-1{
 margin-left: -33.4%;
}
#tab-3:checked ~ .card-area .cards .row-1{
  margin-left: -66.8%;
}
.row .price-details{
 margin: 20px 0;
 text-align: center;
 padding-bottom: 25px;
 border-bottom: 1px solid #e6e6e6;
}
.price-details .price{
 font-size: 65px;
 font-weight: 600;
 position: relative;
 font-family: 'Noto Sans', sans-serif;
}
.price-details .price::before,
.price-details .price::after{
 position: absolute;
 font-weight: 400;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
.price-details .price::before{
 content: "$";
 left: -13px;
 top: 17px;
 font-size: 20px;
}
.price-details .price::after{
 content: "/mon";
 right: -33px;
 bottom: 17px;
 font-size: 13px;
}
.price-details p{
 font-size: 18px;
 margin-top: 5px;
}
.row .features li{
 display: flex;
 font-size: 15px;
 list-style: none;
 margin-bottom: 10px;
 align-items: center;
}
.features li i{
 background: linear-gradient(#D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 background-clip: text;
 -webkit-background-clip: text;
 -webkit-text-fill-color: transparent;
}
.features li span{
 margin-left: 10px;
}
.wrapper button{
 width: 100%;
 border-radius: 25px;
 border: none;
 outline: none;
 height: 50px;
 font-size: 18px;
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 margin-top: 20px;
 background: linear-gradient(145deg, #D5A3FF 0%, #77A5F8 100%);
 transition: transform 0.3s ease;
}
.wrapper button:hover{
 transform: scale(0.98);
}

Agora você criou com sucesso um design de cartão de preços Pure CSS!