Introduction to Python Programming - Print and Variables

Introduction to Python Programming. In this video we introduce basic concepts you’ll need to get started such as printing output to screen and creating variables.

Note - use brackets with print. You are less likely to get errors: print(“hello”)

#python #developer

What is GEEK

Buddha Community

Introduction to Python Programming - Print and Variables
Duong Tran

Duong Tran

1646796864

Sắp Xếp Danh Sách Trong Python Với Python.sort ()

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng phương pháp danh sách của Python sort().

Bạn cũng sẽ tìm hiểu một cách khác để thực hiện sắp xếp trong Python bằng cách sử dụng sorted()hàm để bạn có thể thấy nó khác với nó như thế nào sort().

Cuối cùng, bạn sẽ biết những điều cơ bản về sắp xếp danh sách bằng Python và biết cách tùy chỉnh việc sắp xếp để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Phương pháp sort() - Tổng quan về cú pháp

Phương pháp sort() này là một trong những cách bạn có thể sắp xếp danh sách trong Python.

Khi sử dụng sort(), bạn sắp xếp một danh sách tại chỗ . Điều này có nghĩa là danh sách ban đầu được sửa đổi trực tiếp. Cụ thể, thứ tự ban đầu của các phần tử bị thay đổi.

Cú pháp chung cho phương thức sort() này trông giống như sau:

list_name.sort(reverse=..., key=... )

Hãy chia nhỏ nó:

 • list_name là tên của danh sách bạn đang làm việc.
 • sort()là một trong những phương pháp danh sách của Python để sắp xếp và thay đổi danh sách. Nó sắp xếp các phần tử danh sách theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần .
 • sort()chấp nhận hai tham số tùy chọn .
 • reverse là tham số tùy chọn đầu tiên. Nó chỉ định liệu danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Nó nhận một giá trị Boolean, nghĩa là giá trị đó là True hoặc False. Giá trị mặc định là False , nghĩa là danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Đặt nó thành True sẽ sắp xếp danh sách ngược lại, theo thứ tự giảm dần.
 • key là tham số tùy chọn thứ hai. Nó có một hàm hoặc phương pháp được sử dụng để chỉ định bất kỳ tiêu chí sắp xếp chi tiết nào mà bạn có thể có.

Phương sort()thức trả về None, có nghĩa là không có giá trị trả về vì nó chỉ sửa đổi danh sách ban đầu. Nó không trả về một danh sách mới.

Cách sắp xếp các mục trong danh sách theo thứ tự tăng dần bằng phương pháp sort()

Như đã đề cập trước đó, theo mặc định, sort()sắp xếp các mục trong danh sách theo thứ tự tăng dần.

Thứ tự tăng dần (hoặc tăng dần) có nghĩa là các mặt hàng được sắp xếp từ giá trị thấp nhất đến cao nhất.

Giá trị thấp nhất ở bên trái và giá trị cao nhất ở bên phải.

Cú pháp chung để thực hiện việc này sẽ giống như sau:

list_name.sort()

Hãy xem ví dụ sau đây cho thấy cách sắp xếp danh sách các số nguyên:

# a list of numbers
my_numbers = [10, 8, 3, 22, 33, 7, 11, 100, 54]

#sort list in-place in ascending order
my_numbers.sort()

#print modified list
print(my_numbers)

#output

#[3, 7, 8, 10, 11, 22, 33, 54, 100]

Trong ví dụ trên, các số được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Bạn cũng có thể đạt được điều tương tự khi làm việc với danh sách các chuỗi:

# a list of strings
programming_languages = ["Python", "Swift","Java", "C++", "Go", "Rust"]

#sort list in-place in alphabetical order
programming_languages.sort()

#print modified list
print(programming_languages)

#output

#['C++', 'Go', 'Java', 'Python', 'Rust', 'Swift']

Trong trường hợp này, mỗi chuỗi có trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự không tuân theo.

Như bạn đã thấy trong cả hai ví dụ, danh sách ban đầu đã được thay đổi trực tiếp.

Cách sắp xếp các mục trong danh sách theo thứ tự giảm dần bằng phương pháp sort()

Thứ tự giảm dần (hoặc giảm dần) ngược lại với thứ tự tăng dần - các phần tử được sắp xếp từ giá trị cao nhất đến thấp nhất.

Để sắp xếp các mục trong danh sách theo thứ tự giảm dần, bạn cần sử dụng reverse tham số tùy chọn với phương thức sort() và đặt giá trị của nó thành True.

Cú pháp chung để thực hiện việc này sẽ giống như sau:

list_name.sort(reverse=True)

Hãy sử dụng lại cùng một ví dụ từ phần trước, nhưng lần này làm cho nó để các số được sắp xếp theo thứ tự ngược lại:

# a list of numbers
my_numbers = [10, 8, 3, 22, 33, 7, 11, 100, 54]

#sort list in-place in descending order
my_numbers.sort(reverse=True)

#print modified list
print(my_numbers)

#output

#[100, 54, 33, 22, 11, 10, 8, 7, 3]

Bây giờ tất cả các số được sắp xếp ngược lại, với giá trị lớn nhất ở bên tay trái và giá trị nhỏ nhất ở bên phải.

Bạn cũng có thể đạt được điều tương tự khi làm việc với danh sách các chuỗi.

# a list of strings
programming_languages = ["Python", "Swift","Java", "C++", "Go", "Rust"]

#sort list in-place in reverse alphabetical order
programming_languages.sort(reverse=True)

#print modified list
print(programming_languages)

#output

#['Swift', 'Rust', 'Python', 'Java', 'Go', 'C++']

Các mục danh sách hiện được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái ngược lại.

Cách sắp xếp các mục trong danh sách bằng cách sử dụng key tham số với phương thức sort()

Bạn có thể sử dụng key tham số để thực hiện các thao tác sắp xếp tùy chỉnh hơn.

Giá trị được gán cho key tham số cần phải là thứ có thể gọi được.

Callable là thứ có thể được gọi, có nghĩa là nó có thể được gọi và tham chiếu.

Một số ví dụ về các đối tượng có thể gọi là các phương thức và hàm.

Phương thức hoặc hàm được gán cho key này sẽ được áp dụng cho tất cả các phần tử trong danh sách trước khi bất kỳ quá trình sắp xếp nào xảy ra và sẽ chỉ định logic cho tiêu chí sắp xếp.

Giả sử bạn muốn sắp xếp danh sách các chuỗi dựa trên độ dài của chúng.

Đối với điều đó, bạn chỉ định len()hàm tích hợp cho key tham số.

Hàm len()sẽ đếm độ dài của từng phần tử được lưu trong danh sách bằng cách đếm các ký tự có trong phần tử đó.

programming_languages = ["Python", "Swift","Java", "C++", "Go", "Rust"]

programming_languages.sort(key=len)

print(programming_languages)

#output

#['Go', 'C++', 'Java', 'Rust', 'Swift', 'Python']

Trong ví dụ trên, các chuỗi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mặc định, nhưng lần này việc sắp xếp xảy ra dựa trên độ dài của chúng.

Chuỗi ngắn nhất ở bên trái và dài nhất ở bên phải.

Các keyreverse tham số cũng có thể được kết hợp.

Ví dụ: bạn có thể sắp xếp các mục trong danh sách dựa trên độ dài của chúng nhưng theo thứ tự giảm dần.

programming_languages = ["Python", "Swift","Java", "C++", "Go", "Rust"]

programming_languages.sort(key=len, reverse=True)

print(programming_languages)

#output

#['Python', 'Swift', 'Java', 'Rust', 'C++', 'Go']

Trong ví dụ trên, các chuỗi đi từ dài nhất đến ngắn nhất.

Một điều cần lưu ý nữa là bạn có thể tạo một chức năng sắp xếp tùy chỉnh của riêng mình, để tạo các tiêu chí sắp xếp rõ ràng hơn.

Ví dụ: bạn có thể tạo một hàm cụ thể và sau đó sắp xếp danh sách theo giá trị trả về của hàm đó.

Giả sử bạn có một danh sách các từ điển với các ngôn ngữ lập trình và năm mà mỗi ngôn ngữ lập trình được tạo ra.

programming_languages = [{'language':'Python','year':1991},
{'language':'Swift','year':2014},
{'language':'Java', 'year':1995},
{'language':'C++','year':1985},
{'language':'Go','year':2007},
{'language':'Rust','year':2010},
]

Bạn có thể xác định một hàm tùy chỉnh nhận giá trị của một khóa cụ thể từ từ điển.

💡 Hãy nhớ rằng khóa từ điển và key tham số sort()chấp nhận là hai thứ khác nhau!

Cụ thể, hàm sẽ lấy và trả về giá trị của year khóa trong danh sách từ điển, chỉ định năm mà mọi ngôn ngữ trong từ điển được tạo.

Giá trị trả về sau đó sẽ được áp dụng làm tiêu chí sắp xếp cho danh sách.

programming_languages = [{'language':'Python','year':1991},
{'language':'Swift','year':2014},
{'language':'Java', 'year':1995},
{'language':'C++','year':1985},
{'language':'Go','year':2007},
{'language':'Rust','year':2010},
]

def get_year(element):
  return element['year']

Sau đó, bạn có thể sắp xếp theo giá trị trả về của hàm bạn đã tạo trước đó bằng cách gán nó cho key tham số và sắp xếp theo thứ tự thời gian tăng dần mặc định:

programming_languages = [{'language':'Python','year':1991},
{'language':'Swift','year':2014},
{'language':'Java', 'year':1995},
{'language':'C++','year':1985},
{'language':'Go','year':2007},
{'language':'Rust','year':2010},
]

def get_year(element):
  return element['year']

programming_languages.sort(key=get_year)

print(programming_languages)

Đầu ra:

[{'language': 'C++', 'year': 1985}, {'language': 'Python', 'year': 1991}, {'language': 'Java', 'year': 1995}, {'language': 'Go', 'year': 2007}, {'language': 'Rust', 'year': 2010}, {'language': 'Swift', 'year': 2014}]

Nếu bạn muốn sắp xếp từ ngôn ngữ được tạo gần đây nhất đến ngôn ngữ cũ nhất hoặc theo thứ tự giảm dần, thì bạn sử dụng reverse=Truetham số:

programming_languages = [{'language':'Python','year':1991},
{'language':'Swift','year':2014},
{'language':'Java', 'year':1995},
{'language':'C++','year':1985},
{'language':'Go','year':2007},
{'language':'Rust','year':2010},
]

def get_year(element):
  return element['year']

programming_languages.sort(key=get_year, reverse=True)

print(programming_languages)

Đầu ra:

[{'language': 'Swift', 'year': 2014}, {'language': 'Rust', 'year': 2010}, {'language': 'Go', 'year': 2007}, {'language': 'Java', 'year': 1995}, {'language': 'Python', 'year': 1991}, {'language': 'C++', 'year': 1985}]

Để đạt được kết quả chính xác, bạn có thể tạo một hàm lambda.

Thay vì sử dụng hàm tùy chỉnh thông thường mà bạn đã xác định bằng def từ khóa, bạn có thể:

 • tạo một biểu thức ngắn gọn một dòng,
 • và không xác định tên hàm như bạn đã làm với def hàm. Các hàm lambda còn được gọi là các hàm ẩn danh .
programming_languages = [{'language':'Python','year':1991},
{'language':'Swift','year':2014},
{'language':'Java', 'year':1995},
{'language':'C++','year':1985},
{'language':'Go','year':2007},
{'language':'Rust','year':2010},
]

programming_languages.sort(key=lambda element: element['year'])

print(programming_languages)

Hàm lambda được chỉ định với dòng key=lambda element: element['year']sắp xếp các ngôn ngữ lập trình này từ cũ nhất đến mới nhất.

Sự khác biệt giữa sort()sorted()

Phương sort()thức hoạt động theo cách tương tự như sorted()hàm.

Cú pháp chung của sorted()hàm trông như sau:

sorted(list_name,reverse=...,key=...)

Hãy chia nhỏ nó:

 • sorted()là một hàm tích hợp chấp nhận một có thể lặp lại. Sau đó, nó sắp xếp nó theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 • sorted()chấp nhận ba tham số. Một tham số là bắt buộc và hai tham số còn lại là tùy chọn.
 • list_name là tham số bắt buộc . Trong trường hợp này, tham số là danh sách, nhưng sorted()chấp nhận bất kỳ đối tượng có thể lặp lại nào khác.
 • sorted()cũng chấp nhận các tham số tùy chọn reversekey, đó là các tham số tùy chọn tương tự mà phương thức sort() chấp nhận.

Sự khác biệt chính giữa sort()sorted()sorted()hàm nhận một danh sách và trả về một bản sao được sắp xếp mới của nó.

Bản sao mới chứa các phần tử của danh sách ban đầu theo thứ tự được sắp xếp.

Các phần tử trong danh sách ban đầu không bị ảnh hưởng và không thay đổi.

Vì vậy, để tóm tắt sự khác biệt:

 • Phương sort()thức không có giá trị trả về và trực tiếp sửa đổi danh sách ban đầu, thay đổi thứ tự của các phần tử chứa trong nó.
 • Mặt khác, sorted()hàm có giá trị trả về, là một bản sao đã được sắp xếp của danh sách ban đầu. Bản sao đó chứa các mục danh sách của danh sách ban đầu theo thứ tự được sắp xếp. Cuối cùng, danh sách ban đầu vẫn còn nguyên vẹn.

Hãy xem ví dụ sau để xem nó hoạt động như thế nào:

#original list of numbers
my_numbers = [10, 8, 3, 22, 33, 7, 11, 100, 54]

#sort original list in default ascending order
my_numbers_sorted = sorted(my_numbers)

#print original list
print(my_numbers)

#print the copy of the original list that was created
print(my_numbers_sorted)

#output

#[10, 8, 3, 22, 33, 7, 11, 100, 54]
#[3, 7, 8, 10, 11, 22, 33, 54, 100]

Vì không có đối số bổ sung nào được cung cấp sorted(), nó đã sắp xếp bản sao của danh sách ban đầu theo thứ tự tăng dần mặc định, từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất.

Và khi in danh sách ban đầu, bạn thấy rằng nó vẫn được giữ nguyên và các mục có thứ tự ban đầu.

Như bạn đã thấy trong ví dụ trên, bản sao của danh sách đã được gán cho một biến mới my_numbers_sorted,.

Một cái gì đó như vậy không thể được thực hiện với sort().

Hãy xem ví dụ sau để xem điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó được thực hiện với phương thức sort().

my_numbers = [10, 8, 3, 22, 33, 7, 11, 100, 54]

my_numbers_sorted = my_numbers.sort()

print(my_numbers)
print(my_numbers_sorted)

#output

#[3, 7, 8, 10, 11, 22, 33, 54, 100]
#None

Bạn thấy rằng giá trị trả về của sort()None.

Cuối cùng, một điều khác cần lưu ý là các reversekey tham số mà sorted()hàm chấp nhận hoạt động giống hệt như cách chúng thực hiện với phương thức sort() bạn đã thấy trong các phần trước.

Khi nào sử dụng sort()sorted()

Dưới đây là một số điều bạn có thể muốn xem xét khi quyết định có nên sử dụng sort()vs. sorted()

Trước tiên, hãy xem xét loại dữ liệu bạn đang làm việc:

 • Nếu bạn đang làm việc nghiêm ngặt với một danh sách ngay từ đầu, thì bạn sẽ cần phải sử dụng sort()phương pháp này vì sort()chỉ được gọi trong danh sách.
 • Mặt khác, nếu bạn muốn linh hoạt hơn và chưa làm việc với danh sách, thì bạn có thể sử dụng sorted(). Hàm sorted()chấp nhận và sắp xếp mọi thứ có thể lặp lại (như từ điển, bộ giá trị và bộ) chứ không chỉ danh sách.

Tiếp theo, một điều khác cần xem xét là liệu bạn có giữ được thứ tự ban đầu của danh sách mà bạn đang làm việc hay không:

 • Khi gọi sort(), danh sách ban đầu sẽ bị thay đổi và mất thứ tự ban đầu. Bạn sẽ không thể truy xuất vị trí ban đầu của các phần tử danh sách. Sử dụng sort()khi bạn chắc chắn muốn thay đổi danh sách đang làm việc và chắc chắn rằng bạn không muốn giữ lại thứ tự đã có.
 • Mặt khác, sorted()nó hữu ích khi bạn muốn tạo một danh sách mới nhưng bạn vẫn muốn giữ lại danh sách bạn đang làm việc. Hàm sorted()sẽ tạo một danh sách được sắp xếp mới với các phần tử danh sách được sắp xếp theo thứ tự mong muốn.

Cuối cùng, một điều khác mà bạn có thể muốn xem xét khi làm việc với các tập dữ liệu lớn hơn, đó là hiệu quả về thời gian và bộ nhớ:

 • Phương sort()pháp này chiếm dụng và tiêu tốn ít bộ nhớ hơn vì nó chỉ sắp xếp danh sách tại chỗ và không tạo ra danh sách mới không cần thiết mà bạn không cần. Vì lý do tương tự, nó cũng nhanh hơn một chút vì nó không tạo ra một bản sao. Điều này có thể hữu ích khi bạn đang làm việc với danh sách lớn hơn chứa nhiều phần tử hơn.

Phần kết luận

Và bạn có nó rồi đấy! Bây giờ bạn đã biết cách sắp xếp một danh sách trong Python bằng sort()phương pháp này.

Bạn cũng đã xem xét sự khác biệt chính giữa sắp xếp danh sách bằng cách sử dụng sort()sorted().

Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.

Để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ lập trình Python, hãy xem Chứng chỉ Máy tính Khoa học với Python của freeCodeCamp .

Bạn sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản và học theo cách tương tác và thân thiện với người mới bắt đầu. Bạn cũng sẽ xây dựng năm dự án vào cuối để áp dụng vào thực tế và giúp củng cố những gì bạn đã học được.

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/python-sort-how-to-sort-a-list-in-python/

#python 

Chatbot conversacional de IA con Transformers en Python

Aprenda a usar la biblioteca de transformadores Huggingface para generar respuestas conversacionales con el modelo DialoGPT previamente entrenado en Python.

Los chatbots han ganado mucha popularidad en los últimos años y, a medida que crece el interés en el uso de chatbots para empresas, los investigadores también hicieron un gran trabajo en el avance de los chatbots de IA conversacionales.

En este tutorial, usaremos la biblioteca de transformadores Huggingface para emplear el modelo DialoGPT previamente entrenado para la generación de respuestas conversacionales.

DialoGPT es un modelo de generación de respuesta conversacional neuronal sintonizable a gran escala que se entrenó en 147 millones de conversaciones extraídas de Reddit, y lo bueno es que puede ajustarlo con su conjunto de datos para lograr un mejor rendimiento que el entrenamiento desde cero.

Para comenzar, instalemos transformadores :

$ pip3 install transformers

Abra un nuevo archivo o cuaderno de Python y haga lo siguiente:

from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
import torch

# model_name = "microsoft/DialoGPT-large"
model_name = "microsoft/DialoGPT-medium"
# model_name = "microsoft/DialoGPT-small"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_name)

Hay tres versiones de DialoGPT; pequeño, mediano y grande. Por supuesto, cuanto más grande, mejor, pero si ejecuta esto en su máquina, creo que el tamaño pequeño o mediano se adapta a su memoria sin problemas. También puede utilizar Google Colab para probar el más grande.

Generación de respuestas con búsqueda codiciosa

En esta sección, usaremos el algoritmo de búsqueda codiciosa para generar respuestas. Es decir, seleccionamos la respuesta del chatbot que tiene la mayor probabilidad de ser seleccionada en cada paso de tiempo.

Hagamos un código para chatear con nuestra IA usando una búsqueda codiciosa:

# chatting 5 times with greedy search
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id,
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Expliquemos el núcleo de este código:

 • Primero tomamos información del usuario para chatear.
 • Codificamos el texto para input_idsusar el tokenizador DialoGPT, también agregamos el final del token de cadena y lo devolvemos como un tensor de Pytorch.
 • Si esta es la primera vez que chateamos con el bot, alimentaremos directamente input_idsnuestro modelo durante una generación. De lo contrario, agregamos el historial de chat usando la concatenación con la ayuda del torch.cat()método.
 • Después de eso, usamos el model.generate()método para generar la respuesta del chatbot.
 • Por último, como la salida devuelta también es una secuencia tokenizada, decodificamos la secuencia usando tokenizer.decode()y configuramos skip_special_tokenspara Trueasegurarnos de que no veamos ningún token especial molesto como <|endoftext|>. Además, dado que el modelo devuelve la secuencia completa, omitimos el historial de chat anterior e imprimimos solo la respuesta del chatbot recién generada.

A continuación se muestra una discusión de muestra con el bot:

>> You:How can you be rich so quickly?
DialoGPT: I'm not rich, I'm just a rich man.
>> You:Ok, you don't make sense, how old are you ?
DialoGPT: I'm not a rich man, I'm just a rich man.
>> You:How can you be happy ?
DialoGPT: I'm not happy, I'm just a rich man.
>> You:But they say money buys happiness!
DialoGPT: Money buys happiness, but not happiness itself.
>> You:You don't make sense again!
DialoGPT: I'm not happy, I'm just a rich man.

Verá que el modelo repite muchas respuestas, ya que estas son la probabilidad más alta y lo elige cada vez.

De forma predeterminada, model.generate()utiliza un algoritmo de búsqueda codicioso cuando no se establecen otros parámetros; en las siguientes secciones, agregaremos algunos argumentos a este método para ver si podemos mejorar la generación.

Generación de respuestas con Beam Search

La búsqueda por haz nos permite reducir el riesgo de perder secuencias de alta probabilidad al mantener las num_beamshipótesis más probables en cada paso de tiempo y luego tomar las secuencias que tienen la probabilidad general más alta, el siguiente código generará respuestas de chatbot con búsqueda de haz:

# chatting 5 times with beam search
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    num_beams=3,
    early_stopping=True,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Cuando se ajusta num_beamsa 3de model.generate()método, a continuación, vamos a seleccionar 3 palabras en cada paso de tiempo y desarrollarlas para encontrar la más alta probabilidad global de la secuencia, el establecimiento num_beamsde 1 es la misma que la búsqueda codiciosa.

A continuación se muestra una discusión de muestra con el chatbot usando la búsqueda de haz:

>> You:How can I be rich?
DialoGPT: You can't.
>> You:Why not?
DialoGPT: Because you can't.
>> You:Then how am I supposed to live well?
DialoGPT: You can't.
>> You:So basically, you want me to be a poor guy?
DialoGPT: No, I want you to be a rich guy.
>> You:Ok how to be rich, then?
DialoGPT: I don't know.

Generando respuestas con muestreo

En las secciones anteriores, usamos la búsqueda de rayos y codiciosos para generar la secuencia de probabilidad más alta. Eso es genial para tareas como la traducción automática o el resumen de texto donde el resultado es predecible. Sin embargo, no es la mejor opción para una generación abierta como en los chatbots.

Para una mejor generación, necesitamos introducir algo de aleatoriedad donde muestreamos de una amplia gama de secuencias candidatas basadas en probabilidades:

# chatting 5 times with sampling
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    do_sample=True,
    top_k=0,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Esta vez, establece do_sampleque Truepara el muestreo, y nos pusimos top_ka 0lo que indica que estamos seleccionando todas las probabilidades posibles, vamos a discutir más adelante top_kparámetro.

Aquí hay un chat con estos parámetros:

>> You:Hello, how can I be rich?
DialoGPT: You can't
>> You:Really? then how others get rich?
DialoGPT: They work as money artists
>> You:How to be a money artist?
DialoGPT: I don't know, I don't have enough knowledge on artists
>> You:Alright, thank you!
DialoGPT: No problem, if you need tips pm me.
>> You:Great, you're my savior!
DialoGPT: Thank you for helping a stranger out like me!

Claramente hay algunas mejoras. Sin embargo, el muestreo en una amplia lista de secuencias con bajas probabilidades puede conducir a una generación aleatoria (como se ve en la última oración).

Para mejorarlo aún más, podemos:

 • temperatureDisminuir el muestreo , eso nos ayuda a disminuir la probabilidad de elegir palabras de baja probabilidad y aumentar la probabilidad de elegir palabras de alta probabilidad.
 • Utilice el muestreo de Top-k en lugar de seleccionar todas las ocurrencias probables, esto nos ayudará a descartar palabras de baja probabilidad para que no sean seleccionadas.
# chatting 5 times with Top K sampling & tweaking temperature
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    do_sample=True,
    top_k=100,
    temperature=0.75,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Ahora, configuramos top_kpara 100muestrear las 100palabras principales ordenadas de forma descendente por probabilidad. También establecemos temperatureen 0.75(el valor predeterminado es 1.0) para brindar una mayor probabilidad de elegir palabras de alta probabilidad, establecer la temperatura en 0.0es lo mismo que la búsqueda codiciosa, establecerla en infinito es lo mismo que completamente aleatorio.

Aquí hay una discusión con estos parámetros:

>> You:How can I get rich?
DialoGPT: I'd also like to know this.
>> You:So you don't know it?
DialoGPT: I know it, but it doesn't matter.
>> You:Really? money matters, man!
DialoGPT: Well, money is money and I gotta get my money.
>> You:Yeah how to get them?
DialoGPT: Well, that's a question. I'd like to know more, just for curiosity's sake, to know what other people have said about how I should get rich.
>> You:Some robots like you told me you have to buy gold, silver or stocks.
DialoGPT: I think my wallet is empty.

Como se puede ver, es mucho mejor ahora, no dude en modificar temperaturey top_kparámetros y ver si puede mejorarlo.

Muestreo de núcleos

El muestreo de núcleo o muestreo de Top-p elige entre las palabras más pequeñas posibles cuya probabilidad acumulada excede el parámetro pque establecimos.

A continuación se muestra un ejemplo con el muestreo de Top-p:

# chatting 5 times with nucleus sampling & tweaking temperature
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    do_sample=True,
    top_p=0.95,
    top_k=0,
    temperature=0.75,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Configuramos top_kpara 0deshabilitar el muestreo de Top-k, pero puede usar ambos métodos, lo que tiende a funcionar mejor. Aquí hay un chat:

>> You:How can I be rich fast?
DialoGPT: Inflation and free money
>> You:lol, but that takes time, I need fast money.
DialoGPT: Your post makes no sense. You just need a lot of money to be rich fast
>> You:Ok how to get a lot of money?
DialoGPT: Buy gold and then trade it for money.
>> You:Hmm, I got your point, thanks.
DialoGPT: No problem. You have to have money to buy gold, but its only good for trading it.
>> You:Yeah, I understand, thank you so much.
DialoGPT: Ok, let me know if you need help

Ahora el chatbot claramente tiene sentido en muchos casos.

Ahora agreguemos algo de código para generar más de una respuesta de chatbot, y luego elegimos qué respuesta incluir en la siguiente entrada:

# chatting 5 times with nucleus & top-k sampling & tweaking temperature & multiple
# sentences
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids_list = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    do_sample=True,
    top_p=0.95,
    top_k=50,
    temperature=0.75,
    num_return_sequences=5,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the outputs
  for i in range(len(chat_history_ids_list)):
   output = tokenizer.decode(chat_history_ids_list[i][bot_input_ids.shape[-1]:], skip_special_tokens=True)
   print(f"DialoGPT {i}: {output}")
  choice_index = int(input("Choose the response you want for the next input: "))
  chat_history_ids = torch.unsqueeze(chat_history_ids_list[choice_index], dim=0)

He configurado num_return_sequencespara 5devolver 5 oraciones a la vez, tenemos que elegir la que se incluirá en la siguiente secuencia. Así es como fue:

>> You:Hello, friend.
DialoGPT 0: Hey there!
DialoGPT 1: I am your friend, and I am also your friend.
DialoGPT 2: Hello. :
DialoGPT 3: Hiya! How are you?
DialoGPT 4: Hello. I like your username.
Choose the response you want for the next input: 3
>> You:Fine, thanks, what about you?
DialoGPT 0: Good. Not much to do.
DialoGPT 1: Not much, you?
DialoGPT 2: Fine, thanks.
DialoGPT 3: I'm okay, thank you for asking.
DialoGPT 4: I'm fine too.
Choose the response you want for the next input: 2
>> You:Can you tell me how can I get rich quickly?
DialoGPT 0: Yes, I can!
DialoGPT 1: Yes, just look up how to get rich on Google.
DialoGPT 2: Just keep doing your thing. You'll get rich.
DialoGPT 3: No, I can't.
DialoGPT 4: no, i have no money
Choose the response you want for the next input: 1
>> You:Yeah, but I thought you have an answer...
DialoGPT 0: I'm getting married in the morning.
DialoGPT 1: How do you get rich?
DialoGPT 2: I think there are many good answers, but I could send you one, if you want.
DialoGPT 3: I will, thanks!
DialoGPT 4: I thought you have an answer.
Choose the response you want for the next input: 2
>> You:Yes, please send me.
DialoGPT 0: You can send me link.
DialoGPT 1: I am very interested
DialoGPT 2: I sent you a PM
DialoGPT 3: I'll send you a PM
DialoGPT 4: I am always interested in new ideas.
Choose the response you want for the next input: 2

Conclusión

Y ahí lo tienes, espero que este tutorial te haya ayudado a generar texto en DialoGPT y modelos similares. Para obtener más información sobre cómo generar texto, le recomiendo que lea la guía Cómo generar texto con Transformers .

Te dejo ajustando los parámetros para ver si puedes hacer que el bot funcione mejor.

Además, puede combinar esto con tutoriales de texto a voz y de voz a texto para crear un asistente virtual como Alexa , Siri , Cortana , etc.

#python #chatbot #ai 

Hoang Kim

Hoang Kim

1635843812

Chatbot AI hội thoại với Máy biến áp được đào tạo trước bằng Python

Tìm hiểu cách sử dụng thư viện máy biến áp Huggingface để tạo phản hồi hội thoại bằng mô hình DialoGPT được đào tạo trước bằng Python.

Chatbots đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây và khi mối quan tâm ngày càng tăng trong việc sử dụng chatbots cho kinh doanh, các nhà nghiên cứu cũng đã làm rất tốt trong việc phát triển các chatbot AI đàm thoại.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng thư viện máy biến áp Huggingface để sử dụng mô hình DialoGPT đã được đào tạo trước để tạo phản hồi hội thoại.

DialoGPT là một mô hình tạo phản hồi hội thoại thần kinh có thể điều chỉnh quy mô lớn được đào tạo trên 147 triệu cuộc hội thoại được trích xuất từ ​​Reddit và điều tốt là bạn có thể tinh chỉnh nó với bộ dữ liệu của mình để đạt được hiệu suất tốt hơn so với đào tạo từ đầu.

Để bắt đầu, hãy cài đặt máy biến áp :

$ pip3 install transformers

Mở tệp hoặc sổ ghi chép Python mới và thực hiện như sau:

from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
import torch

# model_name = "microsoft/DialoGPT-large"
model_name = "microsoft/DialoGPT-medium"
# model_name = "microsoft/DialoGPT-small"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_name)

Có ba phiên bản của DialoGPT; nhỏ, vừa và lớn. Tất nhiên, càng lớn càng tốt, nhưng nếu bạn chạy điều này trên máy của mình, tôi nghĩ nhỏ hoặc trung bình phù hợp với bộ nhớ của bạn mà không có vấn đề gì. Bạn cũng có thể sử dụng Google Colab để thử cái lớn.

Tạo phản hồi bằng Tìm kiếm tham lam

Trong phần này, chúng tôi sẽ sử dụng thuật toán tìm kiếm tham lam để tạo phản hồi. Đó là, chúng tôi chọn phản hồi chatbot có xác suất cao nhất được chọn trên mỗi bước thời gian.

Hãy tạo mã để trò chuyện với AI của chúng tôi bằng cách sử dụng tìm kiếm tham lam:

# chatting 5 times with greedy search
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id,
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Hãy giải thích cốt lõi của mã này:

 • Đầu tiên chúng tôi lấy thông tin đầu vào từ người dùng để trò chuyện.
 • Chúng tôi mã hóa văn bản input_idsbằng cách sử dụng trình mã hóa DialoGPT, chúng tôi cũng nối vào cuối chuỗi mã thông báo và trả về nó dưới dạng bộ căng Pytorch.
 • Nếu đây là lần đầu tiên trò chuyện với bot, thì chúng tôi sẽ trực tiếp cung cấp input_idscho mô hình của mình trong một thế hệ. Nếu không, chúng tôi nối lịch sử trò chuyện bằng cách nối với sự trợ giúp của torch.cat()phương thức.
 • Sau đó, chúng tôi sử dụng model.generate()phương pháp tạo phản hồi chatbot.
 • Cuối cùng, như sản lượng trở lại là một chuỗi tokenized quá, chúng tôi giải mã trình tự sử dụng tokenizer.decode()và thiết lập skip_special_tokensđể Trueđảm bảo chúng tôi không thấy bất kỳ đặc biệt gây phiền nhiễu mã thông báo như <|endoftext|>. Ngoài ra, vì mô hình trả về toàn bộ chuỗi, chúng tôi bỏ qua lịch sử trò chuyện trước đó và chỉ in câu trả lời chatbot mới được tạo.

Dưới đây là một cuộc thảo luận mẫu với bot:

>> You:How can you be rich so quickly?
DialoGPT: I'm not rich, I'm just a rich man.
>> You:Ok, you don't make sense, how old are you ?
DialoGPT: I'm not a rich man, I'm just a rich man.
>> You:How can you be happy ?
DialoGPT: I'm not happy, I'm just a rich man.
>> You:But they say money buys happiness!
DialoGPT: Money buys happiness, but not happiness itself.
>> You:You don't make sense again!
DialoGPT: I'm not happy, I'm just a rich man.

Bạn thấy mô hình lặp lại rất nhiều phản hồi, vì đây là xác suất cao nhất và nó luôn chọn nó.

Theo mặc định, model.generate()sử dụng thuật toán tìm kiếm tham lam khi không có tham số nào khác được đặt, trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ thêm một số đối số vào phương thức này để xem liệu chúng tôi có thể cải thiện việc tạo không.

Tạo phản hồi với Tìm kiếm chùm

Tìm kiếm theo chùm cho phép chúng tôi giảm nguy cơ bỏ lỡ các chuỗi có xác suất cao bằng cách giữ lại num_beamscác giả thuyết có khả năng xảy ra nhất ở mỗi bước thời gian và sau đó lấy các chuỗi có xác suất cao nhất tổng thể, đoạn mã dưới đây sẽ tạo ra các phản hồi của chatbot với tìm kiếm theo chùm:

# chatting 5 times with beam search
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    num_beams=3,
    early_stopping=True,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Khi đặt num_beamsthành 3trong model.generate()phương thức, chúng tôi sẽ chọn 3 từ ở mỗi bước và phát triển chúng để tìm xác suất tổng thể cao nhất của chuỗi, đặt num_beamsthành 1 cũng giống như tìm kiếm tham lam.

Dưới đây là một cuộc thảo luận mẫu với chatbot bằng cách sử dụng tìm kiếm chùm:

>> You:How can I be rich?
DialoGPT: You can't.
>> You:Why not?
DialoGPT: Because you can't.
>> You:Then how am I supposed to live well?
DialoGPT: You can't.
>> You:So basically, you want me to be a poor guy?
DialoGPT: No, I want you to be a rich guy.
>> You:Ok how to be rich, then?
DialoGPT: I don't know.

Tạo phản hồi bằng lấy mẫu

Trong các phần trước, chúng tôi đã sử dụng tìm kiếm chùm và tham lam để tạo ra chuỗi xác suất cao nhất. Giờ đây, điều đó thật tuyệt vời cho các tác vụ như dịch máy hoặc tóm tắt văn bản trong đó kết quả đầu ra có thể dự đoán được. Tuy nhiên, nó không phải là lựa chọn tốt nhất cho thế hệ kết thúc mở như trong chatbots.

Để có một thế hệ tốt hơn, chúng tôi cần đưa ra một số ngẫu nhiên trong đó chúng tôi lấy mẫu từ một loạt các trình tự ứng viên dựa trên xác suất:

# chatting 5 times with sampling
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    do_sample=True,
    top_k=0,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Lần này, chúng tôi đặt do_sampleđể Truelấy mẫu và chúng tôi đặt top_kđể 0chỉ ra rằng chúng tôi đang chọn tất cả các xác suất có thể xảy ra, sau đó chúng ta sẽ thảo luận về top_ktham số.

Đây là một cuộc trò chuyện với các thông số này:

>> You:Hello, how can I be rich?
DialoGPT: You can't
>> You:Really? then how others get rich?
DialoGPT: They work as money artists
>> You:How to be a money artist?
DialoGPT: I don't know, I don't have enough knowledge on artists
>> You:Alright, thank you!
DialoGPT: No problem, if you need tips pm me.
>> You:Great, you're my savior!
DialoGPT: Thank you for helping a stranger out like me!

Rõ ràng là có một số cải tiến. Tuy nhiên, việc lấy mẫu trên một danh sách rộng các chuỗi với xác suất thấp có thể dẫn đến việc tạo ngẫu nhiên (như bạn thấy trong câu cuối cùng).

Để cải thiện nó hơn nữa, chúng tôi có thể:

 • Hạ thấp mẫu temperature, điều đó giúp chúng tôi giảm khả năng chọn các từ có xác suất thấp và tăng khả năng chọn các từ có xác suất cao.
 • Sử dụng lấy mẫu Top-k thay vì chọn tất cả các lần xuất hiện có thể xảy ra, điều này sẽ giúp chúng tôi loại bỏ các từ có xác suất thấp để được chọn.
# chatting 5 times with Top K sampling & tweaking temperature
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    do_sample=True,
    top_k=100,
    temperature=0.75,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Bây giờ, chúng ta thiết lập top_kđể 100lấy mẫu từ đỉnh 100từ được sắp xếp descendingly bởi xác suất. Chúng tôi cũng đặt temperaturethành 0.75(mặc định là 1.0) để có cơ hội chọn các từ có xác suất cao hơn, đặt nhiệt độ 0.0giống như tìm kiếm tham lam, đặt nhiệt độ thành vô cùng giống như hoàn toàn ngẫu nhiên.

Đây là một cuộc thảo luận với các thông số này:

>> You:How can I get rich?
DialoGPT: I'd also like to know this.
>> You:So you don't know it?
DialoGPT: I know it, but it doesn't matter.
>> You:Really? money matters, man!
DialoGPT: Well, money is money and I gotta get my money.
>> You:Yeah how to get them?
DialoGPT: Well, that's a question. I'd like to know more, just for curiosity's sake, to know what other people have said about how I should get rich.
>> You:Some robots like you told me you have to buy gold, silver or stocks.
DialoGPT: I think my wallet is empty.

Như bạn có thể thấy, bây giờ nó đã tốt hơn nhiều, hãy thoải mái tinh chỉnh temperaturetop_kcác thông số và xem liệu nó có thể cải thiện nó hay không.

Lấy mẫu hạt nhân

Lấy mẫu hạt nhân hoặc lấy mẫu Top-p chọn từ các từ nhỏ nhất có thể có xác suất tích lũy vượt quá tham số pchúng tôi đặt.

Dưới đây là một ví dụ sử dụng lấy mẫu Top-p:

# chatting 5 times with nucleus sampling & tweaking temperature
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    do_sample=True,
    top_p=0.95,
    top_k=0,
    temperature=0.75,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the output
  output = tokenizer.decode(chat_history_ids[:, bot_input_ids.shape[-1]:][0], skip_special_tokens=True)
  print(f"DialoGPT: {output}")

Chúng tôi đặt top_kđể 0tắt lấy mẫu Top-k, nhưng bạn có thể sử dụng cả hai phương pháp có xu hướng hoạt động tốt hơn. Đây là một cuộc trò chuyện:

>> You:How can I be rich fast?
DialoGPT: Inflation and free money
>> You:lol, but that takes time, I need fast money.
DialoGPT: Your post makes no sense. You just need a lot of money to be rich fast
>> You:Ok how to get a lot of money?
DialoGPT: Buy gold and then trade it for money.
>> You:Hmm, I got your point, thanks.
DialoGPT: No problem. You have to have money to buy gold, but its only good for trading it.
>> You:Yeah, I understand, thank you so much.
DialoGPT: Ok, let me know if you need help

Giờ đây, chatbot rõ ràng có ý nghĩa trong nhiều trường hợp.

Bây giờ, hãy thêm một số mã để tạo nhiều hơn một phản hồi chatbot và sau đó chúng tôi chọn phản hồi nào sẽ bao gồm trong đầu vào tiếp theo:

# chatting 5 times with nucleus & top-k sampling & tweaking temperature & multiple
# sentences
for step in range(5):
  # take user input
  text = input(">> You:")
  # encode the input and add end of string token
  input_ids = tokenizer.encode(text + tokenizer.eos_token, return_tensors="pt")
  # concatenate new user input with chat history (if there is)
  bot_input_ids = torch.cat([chat_history_ids, input_ids], dim=-1) if step > 0 else input_ids
  # generate a bot response
  chat_history_ids_list = model.generate(
    bot_input_ids,
    max_length=1000,
    do_sample=True,
    top_p=0.95,
    top_k=50,
    temperature=0.75,
    num_return_sequences=5,
    pad_token_id=tokenizer.eos_token_id
  )
  #print the outputs
  for i in range(len(chat_history_ids_list)):
   output = tokenizer.decode(chat_history_ids_list[i][bot_input_ids.shape[-1]:], skip_special_tokens=True)
   print(f"DialoGPT {i}: {output}")
  choice_index = int(input("Choose the response you want for the next input: "))
  chat_history_ids = torch.unsqueeze(chat_history_ids_list[choice_index], dim=0)

Tôi đã thiết lập num_return_sequencesđể 5trả lại 5 câu cùng một lúc, chúng ta phải chọn một câu sẽ có trong chuỗi tiếp theo. Dưới đây là làm thế nào nó đi:

>> You:Hello, friend.
DialoGPT 0: Hey there!
DialoGPT 1: I am your friend, and I am also your friend.
DialoGPT 2: Hello. :
DialoGPT 3: Hiya! How are you?
DialoGPT 4: Hello. I like your username.
Choose the response you want for the next input: 3
>> You:Fine, thanks, what about you?
DialoGPT 0: Good. Not much to do.
DialoGPT 1: Not much, you?
DialoGPT 2: Fine, thanks.
DialoGPT 3: I'm okay, thank you for asking.
DialoGPT 4: I'm fine too.
Choose the response you want for the next input: 2
>> You:Can you tell me how can I get rich quickly?
DialoGPT 0: Yes, I can!
DialoGPT 1: Yes, just look up how to get rich on Google.
DialoGPT 2: Just keep doing your thing. You'll get rich.
DialoGPT 3: No, I can't.
DialoGPT 4: no, i have no money
Choose the response you want for the next input: 1
>> You:Yeah, but I thought you have an answer...
DialoGPT 0: I'm getting married in the morning.
DialoGPT 1: How do you get rich?
DialoGPT 2: I think there are many good answers, but I could send you one, if you want.
DialoGPT 3: I will, thanks!
DialoGPT 4: I thought you have an answer.
Choose the response you want for the next input: 2
>> You:Yes, please send me.
DialoGPT 0: You can send me link.
DialoGPT 1: I am very interested
DialoGPT 2: I sent you a PM
DialoGPT 3: I'll send you a PM
DialoGPT 4: I am always interested in new ideas.
Choose the response you want for the next input: 2

Phần kết luận

Và bạn hiểu rồi, tôi hy vọng hướng dẫn này đã giúp bạn cách tạo văn bản trên DialoGPT và các mô hình tương tự. Để biết thêm thông tin về cách tạo văn bản, tôi thực sự khuyên bạn nên đọc hướng dẫn Cách tạo văn bản bằng Transformers .

Tôi sẽ để bạn điều chỉnh các thông số để xem liệu bạn có thể làm cho bot hoạt động tốt hơn hay không.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp điều này với các hướng dẫn chuyển văn bản thành giọng nói và chuyển lời nói thành văn bản để xây dựng một trợ lý ảo như Alexa , Siri , Cortana , v.v.

#python #ai #chatbot 

Ray Patel

Ray Patel

1619510796

Lambda, Map, Filter functions in python

Welcome to my Blog, In this article, we will learn python lambda function, Map function, and filter function.

Lambda function in python: Lambda is a one line anonymous function and lambda takes any number of arguments but can only have one expression and python lambda syntax is

Syntax: x = lambda arguments : expression

Now i will show you some python lambda function examples:

#python #anonymous function python #filter function in python #lambda #lambda python 3 #map python #python filter #python filter lambda #python lambda #python lambda examples #python map

August Larson

August Larson

1624930726

Automating WhatsApp Web with Alright and Python

Alright is a python wrapper that helps you automate WhatsApp web using python, giving you the capability to send messages, images, video, and files to both saved and unsaved contacts without having to rescan the QR code every time.

Why Alright?

I was looking for a way to control and automate WhatsApp web with Python; I came across some very nice libraries and wrappers implementations, including:

 1. pywhatkit
 2. pywhatsapp
 3. PyWhatsapp
 4. WebWhatsapp-Wrapper

So I tried

pywhatkit, a well crafted to be used, but its implementations require you to open a new browser tab and scan QR code every time you send a message, no matter if it’s the same person, which was a deal-breaker for using it.

I then tried

pywhatsapp,which is based onyowsupand require you to do some registration withyowsupbefore using it of which after a bit of googling, I got scared of having my number blocked. So I went for the next option.

I then went for WebWhatsapp-Wrapper. It has some good documentation and recent commits so I had hoped it is going to work. But It didn’t for me, and after having a couple of errors, I abandoned it to look for the next alternative.

PyWhatsapp by shauryauppal, which was more of a CLI tool than a wrapper, surprisingly worked. Its approach allows you to dynamically send WhatsApp messages to unsaved contacts without rescanning QR-code every time.

So what I did is refactoring the implementation of that tool to be more of a wrapper to easily allow people to run different scripts on top of it. Instead of just using it as a tool, I then thought of sharing the codebase with people who might struggle to do this as I did.

#python #python-programming #python-tutorials #python-programming-lists #selenium #python-dev-tips #python-developers #programming #web-monetization