Sử Dụng Thanh Loading Và Chú ý Nhỏ Về SPA Trong Nuxt.js

Sử Dụng Thanh Loading Và Chú ý Nhỏ Về SPA Trong Nuxt.js

Sử Dụng Thanh Loading Và Chú ý Nhỏ Về SPA Trong Nuxt.js - Đây tiếp tục là chuỗi video chia sẻ kiến thức của mình về vue.js nhưng là nuxt.js. Nuxt.js đã khẳng định được vị trí của mình và được sử dụng ở rất nhiều dự án chạy thực tế.

Hey, chào các bợn. Đây tiếp tục là chuỗi video chia sẻ kiến thức của mình về vue.js nhưng là nuxt.js. Nuxt.js đã khẳng định được vị trí của mình và được sử dụng ở rất nhiều dự án chạy thực tế. Vì vậy, mình sẽ chia sẻ những kiến thức mình hiểu, tích lũy, chôm xỉa được cho mọi người. Vẫn thói quen cũ, mình sẽ đi rất chậm trong khóa chia sẻ này để mọi người có thể hiểu tường tận hơn về bản chất của vấn đề. (Updated - 31/05/2020)

Khóa này được tham khảo từ các nguồn sau đây:

  • Nuxt.js Guidelines
  • Vueschool.io
  • Vuemastery
  • Udemy
  • Thông tin được đóng góp của mọi người từ Facebook, RHP Team Discord, Husmon Corp

CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI! Thank You

#rhpteam #nuxtjs #hocnuxtjs

nuxtjs

What is Geek Coin

What is GeekCash, Geek Token

Best Visual Studio Code Themes of 2021

Bootstrap 5 Tutorial - Bootstrap 5 Crash Course for Beginners

Nest.JS Tutorial for Beginners

Hello Vue 3: A First Look at Vue 3 and the Composition API

Sentry Module for NuxtJS

@nuxtjs/sentry Sentry module for Nuxt.js

How to Test NuxtJS Middleware

A step-by-step tutorial for NuxtJS middleware test setup with examples

Google Fonts module for NuxtJS

@nuxtjs/google-fonts Google Fonts module for NuxtJS

App AdonisJS & NuxtJS

Repository of my portfolio developed under an AdonisJS backend as well as a NuxtJS frontend with vueJS. Using the SASS pre-processor.

App AdonisJS & NuxtJS

An open source app for your personal website ! An open source app for your personal website ! Made with AdonisJS, NuxtJS & VueJS.