Duyen Hoang

Duyen Hoang

1657428180

Cách sử dụng hàm DateTime Now trong Python

Python có nhiều thư viện khác nhau để xử lý thời gian và ngày tháng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về datetimemô-đun và cách sử dụng hàm Python DateTime hiện tại.

Giới thiệu về Mô-đun

Mô-đun DateTime cung cấp ngày và giờ, các lớp thao tác. Mô-đun DateTime là một thư viện mạnh mẽ cho phép chúng ta xử lý ngày và giờ ở các định dạng khác nhau. Thư viện này sẽ cho phép chúng tôi đại diện cho bất kỳ múi giờ nào trên thế giới. Mô-đun datetime có hai loại đối tượng khác nhau:

Aware Object

Đối tượng nhận thức xác định chính nó với phần còn lại của các đối tượng thời gian một cách tương đối. Nó sử dụng các thông số như múi giờ và tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

Đối tượng ngây thơ

Đối tượng ngây thơ không bao gồm các tham số thích hợp. Các datetimeđối tượng khác không thể xác định đối tượng ngây thơ.

Nhập mô-đun

Kể từ Python 3.10, datetimelà một phần của Thư viện chuẩn Python trong danh mục Loại dữ liệu.

import datetime

Giới thiệu về Python Datetime.now ()

Chức năng này bây giờ cho phép chúng ta lấy ngày và giờ hiện tại. Nó trả về ngày và giờ địa phương của bạn được xác định bởi mô-đun. Hãy thử các minh chứng sau đây bằng Trình thông dịch trực tuyến của chúng tôi .

Cú pháp

datetime.now(tz)

Thông số

Múi giờ (TZ) là múi giờ bắt buộc phải được chỉ định. “Giờ chuẩn Greenwich (GMT)” là thông số mặc định. Do đó, nó là một tham số tùy chọn.

Lợi nhuận

Cung cấp cho chúng tôi ngày và giờ hiện tại ở định dạng đã nói.

Hiển thị Ngày & Giờ hiện tại

Sử dụng hàm DateTime now của Python, bạn có thể hiển thị ngày và giờ cục bộ.

import datetime
 
datetimeObject = datetime.datetime.now()
print(datetimeObject)

Đầu ra

2022-04-21 12:06:34.751002

Sử dụng đối tượng ngày giờ trong Python để truy xuất thông tin ngày và giờ cụ thể

Sử dụng một đối tượng DateTime duy nhất, đây là tất cả thông tin chúng ta có thể nhận được.

datetimeObj = datetime.datetime.now()
 
print(datetimeObj)
print("Year: ", datetimeObj.year)
print("Month: ", datetimeObj.month)
print("Date: ", datetimeObj.day)
print("Hour: ", datetimeObj.hour)
print("Minute: ", datetimeObj.minute)
print("Second: ", datetimeObj.second)
print("TimeZone info: ", datetimeObj.tzinfo)

Đầu ra

2022-04-21 12:16:52.892221
Year: 2022
Month: 4
Date: 21
Hour: 12
Minute: 16
Second: 52
TimeZone info: None

Hiển thị thời gian không tính mili giây

Có thể định dạng thời gian hiển thị trong DateTime. Bất kỳ định dạng bắt buộc nào nhưng được chỉ định bằng cách sử dụng các chỉ định định dạng.

import datetime
datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

Đầu ra

2022-04-23 11:11:33

Cách chuyển đổi đối tượng DateTime trong Python thành Mili giây từ Unix Time

Sử dụng phương pháp nàytimestamp , chúng tôi có thể truy xuất số giây kể từ Unix Time.

import datetime
secondsUNIX = datetime.datetime.now().timestamp()
print(secondsUNIX)

Đầu ra

1650528645.570106

Chuyển đổi sang định dạng thời gian ISO

Sử dụng .isoformat()chức năng này, chúng tôi có thể hiển thị thời gian ở định dạng ISO .

import datetime
print(datetime.datetime.utcnow().isoformat())

Đầu ra

2022-04-21T11:29:49.611867

.now()Không được xác định (ERROR)

Người dùng có thể bỏ lỡ thực tế rằng nó là một phương thức chứ không phải là một lớp. Do đó, nó phải được sử dụng như một lệnh gọi hàm duy nhất.

Đoạn mã sau cố gắng hiển thị ngày ở định dạng MM / DD / YYYY.

from datetime import datetime
print str(now.month) + "." + str(now.day) + "." + str(now.year)

Đầu ra lỗi

name 'now' is not defined

Giải pháp

nowkhông được xác định trong mã.

from datetime import datetime
now = datetime.now()

Cách thêm giờ bằng Python DateTime

Phép cộng và trừ số giờ có thể được sử dụng trong các tình huống yêu cầu ETA. Tính toán số học dẫn đến độ chính xác hơn là dự đoán theo cách thủ công.

Trong phần trình diễn này, chúng tôi đang thêm 10 giờ vào thời gian hiện tại khi sử dụng timedeltalớp học.

from datetime import datetime, timedelta
 
currentTimePlus10 = datetime.now() + timedelta(hours=10)

Đầu ra

2022-04-24 02:55:04.107059

Cách thêm phút bằng Python DateTime

Tương tự như thêm giờ, chúng ta cũng có thể thêm phút vào thời gian hiện tại bằng cách sử dụng timedelta lớp học .

Thêm 10 phút vào thời gian hiện tại:

from datetime import datetime, timedelta
 
currentTimePlus10 = datetime.now() + timedelta(minutes=10)
print(currentTimePlus10)

Triển khai Mocks bằng Python

Mocks trong Python được sử dụng cho các ứng dụng kiểm thử đơn vị với các phụ thuộc bên ngoài. Mocks được tạo ra để tập trung vào chương trình thực tế hơn.

Chương trình sau cố gắng tạo một mô hình cho hàm. datetime.date.today().

import mock
@mock.patch('datetime.date.today')
def today(cls):
  ....
  return date(2010, 1, 1)
  ...
  ...
from datetime import date
date.today()

Đầu ra

datetime.date(2010, 12, 19)

Chênh lệch Zulu / Zero trong các đối tượng DateTime UTC trong Python

datetime-đun không nhận dạng các lệnh gọi theo múi giờ quân sự, chẳng hạn như Zulu. Tuy nhiên, sử dụng str.replacehàm chúng ta có thể đạt được hiệu quả tương tự.

import datetime
dt = datetime.datetime(2022, 4, 23, 12, 0, 0)
str(dt).replace('+00:00', 'Z')
 
print(dt)

Cách chuyển đổi múi giờ này sang múi giờ khác

Chuyển đổi múi giờ là một tính năng thiết yếu mà mô-đun này cung cấp. Sử dụng .astimezonechức năng chúng ta có thể đạt được các yêu cầu như vậy.

Chương trình sau chuyển đổi từ UTC sang Châu Mỹ / Los Angeles

from datetime import datetime, timezone, ZoneInfo
 
dt_UTC = datetime.now(timezone.utc)
dt_LA = dt_UTC.astimezone(tz=datetime.ZoneInfo("America/Los_Angeles"))
 
print(dt_LA) 

Đầu ra

2022-04-23 05:00:39.232144

Dung dịch

Trong chương trình trên, mock.patchchỉ thay thế hàm datetime.date.today()bằng một đối tượng giả nếu nó có trong trình trang trí hàm. Do đó, hãy thử viết nó như thế này:

import datetime
class NewDate(datetime.date):
  @classmethod
  def today(cls):
    return cls(2022, 23, 03)
datetime.date = NewDate

Làm thế nào để tạo một tên tệp có ngày và giờ hiện tại?

Có những tình huống mà tài liệu hoặc tệp phải được phân loại dựa trên ngày và giờ được tạo. Ví dụ, đơn đặt hàng từ khách hàng có thể được theo dõi hàng ngày bằng cách sử dụng phương pháp này.

Đây là Cách triển khai sau đây để tạo tên tệp với thông tin ngày và giờ hiện tại.

import sys
from datetime import datetime
 
fileName = datetime.now().strftime("%Y_%m_%d-%I_%M_%S_%p")
 
sys.stdout = open(fileName + '.xml', 'w')

Python time.localtime so với datetime.now

time.localtimedatetime.now
Sử dụng mô-đun thời gian, chúng ta có thể có được thời gian của một bản ghi.DateTime cũng có tính năng này nhưng chỉ dành cho mỗi ngày.
Mô-đun thời gian được coi là chính xác hơn với dữ liệu của nóDateTime lưu trữ một ngày và giờ cụ thể của một bản ghi.
Mô-đun thời gian được đề xuất qua DateTime do không rõ ràng với DSTMô-đun DateTime có các tính năng tương tự như mô-đun thời gian. Nó cung cấp nhiều kiểu dữ liệu hướng đối tượng hơn. Nhược điểm duy nhất là nó có hỗ trợ hạn chế cho các múi giờ.

Python datetime.now () so với datetime.today ()

datetime.now()datetime.today()
Lấy múi giờ ( TZ ) làm đối sốKhông có bất kỳ đối số nào
Cung cấp ngày và giờ địa phương.Cũng cung cấp ngày và giờ địa phương.
Nếu không có đối số nào được chuyển, nó cung cấp kết quả tương tự như.today()Các chức năng tương tự như .now(). Tuy nhiên, .today()là chính xác hơn.

Làm thế nào để cắt bớt thời gian trên một đối tượng DateTime?

Trình diễn sau đây cho thấy cách chúng ta có thể cắt bớt một đối tượng DateTime. Đầu ra được cung cấp cũng là một đối tượng DateTime.

import datetime
dt = datetime.datetime.now()
dt = dt.replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) 
print(dt)

Đầu ra

2022-04-21 00:00:00

Câu hỏi thường gặp về Python Datetime Now

Làm thế nào để làm tròn DateTime của python ngay bây giờ đến giây gần nhất?

Không có một chức năng cụ thể nào để làm tròn số. Tuy nhiên, việc thay thế micrô giây thành thứ 10 gần nhất có tác dụng.

roundedTime = raw_datetime.replace(microsecond=0)

Làm cách nào để tải DateTime ngay bây giờ mà không có dấu cách?

Sử dụng định dạng, chúng tôi có thể đạt được điều này.

Thí dụ:
datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S")

Làm cách nào để trừ / trừ một ngày khỏi DateTime bây giờ?

Vượt qua -1 trong .AddDayshàm sẽ trừ đi một ngày.

dateForButton = DateTime.Now.AddDays(-1)

Sự kết luận

Chúng tôi đã chứng minh chức năng của .now()chức năng. Các chức năng khác của thư viện DateTime đã được thảo luận. Tính linh hoạt của mô-đun này đã được chứng minh qua nhiều ví dụ.

Nguồn:  https://www.pythonpool.com

#python 

What is GEEK

Buddha Community

Cách sử dụng hàm DateTime Now trong Python
Ray Patel

Ray Patel

1619510796

Lambda, Map, Filter functions in python

Welcome to my Blog, In this article, we will learn python lambda function, Map function, and filter function.

Lambda function in python: Lambda is a one line anonymous function and lambda takes any number of arguments but can only have one expression and python lambda syntax is

Syntax: x = lambda arguments : expression

Now i will show you some python lambda function examples:

#python #anonymous function python #filter function in python #lambda #lambda python 3 #map python #python filter #python filter lambda #python lambda #python lambda examples #python map

Shardul Bhatt

Shardul Bhatt

1626775355

Why use Python for Software Development

No programming language is pretty much as diverse as Python. It enables building cutting edge applications effortlessly. Developers are as yet investigating the full capability of end-to-end Python development services in various areas. 

By areas, we mean FinTech, HealthTech, InsureTech, Cybersecurity, and that's just the beginning. These are New Economy areas, and Python has the ability to serve every one of them. The vast majority of them require massive computational abilities. Python's code is dynamic and powerful - equipped for taking care of the heavy traffic and substantial algorithmic capacities. 

Programming advancement is multidimensional today. Endeavor programming requires an intelligent application with AI and ML capacities. Shopper based applications require information examination to convey a superior client experience. Netflix, Trello, and Amazon are genuine instances of such applications. Python assists with building them effortlessly. 

5 Reasons to Utilize Python for Programming Web Apps 

Python can do such numerous things that developers can't discover enough reasons to admire it. Python application development isn't restricted to web and enterprise applications. It is exceptionally adaptable and superb for a wide range of uses.

Robust frameworks 

Python is known for its tools and frameworks. There's a structure for everything. Django is helpful for building web applications, venture applications, logical applications, and mathematical processing. Flask is another web improvement framework with no conditions. 

Web2Py, CherryPy, and Falcon offer incredible capabilities to customize Python development services. A large portion of them are open-source frameworks that allow quick turn of events. 

Simple to read and compose 

Python has an improved sentence structure - one that is like the English language. New engineers for Python can undoubtedly understand where they stand in the development process. The simplicity of composing allows quick application building. 

The motivation behind building Python, as said by its maker Guido Van Rossum, was to empower even beginner engineers to comprehend the programming language. The simple coding likewise permits developers to roll out speedy improvements without getting confused by pointless subtleties. 

Utilized by the best 

Alright - Python isn't simply one more programming language. It should have something, which is the reason the business giants use it. Furthermore, that too for different purposes. Developers at Google use Python to assemble framework organization systems, parallel information pusher, code audit, testing and QA, and substantially more. Netflix utilizes Python web development services for its recommendation algorithm and media player. 

Massive community support 

Python has a steadily developing community that offers enormous help. From amateurs to specialists, there's everybody. There are a lot of instructional exercises, documentation, and guides accessible for Python web development solutions. 

Today, numerous universities start with Python, adding to the quantity of individuals in the community. Frequently, Python designers team up on various tasks and help each other with algorithmic, utilitarian, and application critical thinking. 

Progressive applications 

Python is the greatest supporter of data science, Machine Learning, and Artificial Intelligence at any enterprise software development company. Its utilization cases in cutting edge applications are the most compelling motivation for its prosperity. Python is the second most well known tool after R for data analytics.

The simplicity of getting sorted out, overseeing, and visualizing information through unique libraries makes it ideal for data based applications. TensorFlow for neural networks and OpenCV for computer vision are two of Python's most well known use cases for Machine learning applications.

Summary

Thinking about the advances in programming and innovation, Python is a YES for an assorted scope of utilizations. Game development, web application development services, GUI advancement, ML and AI improvement, Enterprise and customer applications - every one of them uses Python to its full potential. 

The disadvantages of Python web improvement arrangements are regularly disregarded by developers and organizations because of the advantages it gives. They focus on quality over speed and performance over blunders. That is the reason it's a good idea to utilize Python for building the applications of the future.

#python development services #python development company #python app development #python development #python in web development #python software development

Art Lind

Art Lind

1602968400

Python Tricks Every Developer Should Know

Python is awesome, it’s one of the easiest languages with simple and intuitive syntax but wait, have you ever thought that there might ways to write your python code simpler?

In this tutorial, you’re going to learn a variety of Python tricks that you can use to write your Python code in a more readable and efficient way like a pro.

Let’s get started

Swapping value in Python

Instead of creating a temporary variable to hold the value of the one while swapping, you can do this instead

>>> FirstName = "kalebu"
>>> LastName = "Jordan"
>>> FirstName, LastName = LastName, FirstName 
>>> print(FirstName, LastName)
('Jordan', 'kalebu')

#python #python-programming #python3 #python-tutorials #learn-python #python-tips #python-skills #python-development

Art Lind

Art Lind

1602666000

How to Remove all Duplicate Files on your Drive via Python

Today you’re going to learn how to use Python programming in a way that can ultimately save a lot of space on your drive by removing all the duplicates.

Intro

In many situations you may find yourself having duplicates files on your disk and but when it comes to tracking and checking them manually it can tedious.

Heres a solution

Instead of tracking throughout your disk to see if there is a duplicate, you can automate the process using coding, by writing a program to recursively track through the disk and remove all the found duplicates and that’s what this article is about.

But How do we do it?

If we were to read the whole file and then compare it to the rest of the files recursively through the given directory it will take a very long time, then how do we do it?

The answer is hashing, with hashing can generate a given string of letters and numbers which act as the identity of a given file and if we find any other file with the same identity we gonna delete it.

There’s a variety of hashing algorithms out there such as

 • md5
 • sha1
 • sha224, sha256, sha384 and sha512

#python-programming #python-tutorials #learn-python #python-project #python3 #python #python-skills #python-tips

How To Compare Tesla and Ford Company By Using Magic Methods in Python

Magic Methods are the special methods which gives us the ability to access built in syntactical features such as ‘<’, ‘>’, ‘==’, ‘+’ etc…

You must have worked with such methods without knowing them to be as magic methods. Magic methods can be identified with their names which start with __ and ends with __ like init, call, str etc. These methods are also called Dunder Methods, because of their name starting and ending with Double Underscore (Dunder).

Now there are a number of such special methods, which you might have come across too, in Python. We will just be taking an example of a few of them to understand how they work and how we can use them.

1. init

class AnyClass:
  def __init__():
    print("Init called on its own")
obj = AnyClass()

The first example is _init, _and as the name suggests, it is used for initializing objects. Init method is called on its own, ie. whenever an object is created for the class, the init method is called on its own.

The output of the above code will be given below. Note how we did not call the init method and it got invoked as we created an object for class AnyClass.

Init called on its own

2. add

Let’s move to some other example, add gives us the ability to access the built in syntax feature of the character +. Let’s see how,

class AnyClass:
  def __init__(self, var):
    self.some_var = var
  def __add__(self, other_obj):
    print("Calling the add method")
    return self.some_var + other_obj.some_var
obj1 = AnyClass(5)
obj2 = AnyClass(6)
obj1 + obj2

#python3 #python #python-programming #python-web-development #python-tutorials #python-top-story #python-tips #learn-python