Oda Shields

Oda Shields

1627259520

How to Query Parameter In Retrofit2 for Search Job in 9 minutes

In This Tutorial, learn about How to Query Parameter In Retrofit2 for Search Job in 9 minutes

Source code: https://github.com/IsaiasCuvula/search_remote_job

#kotlin #android studio

What is GEEK

Buddha Community

How to Query Parameter In Retrofit2 for Search Job in 9 minutes

15 Latest Data Science And Analyst Jobs To Apply For

For this week’s latest data science job openings, we have come up with a curated list of job openings for data scientists and analysts from last week.

Data Scientists Openings

Data Science Lead at Paytm Money

Location: Bangalore

Responsibilities:

#data science job search #data science jobs #data science jobs in india #latest data science job openings #latest data science jobs #onboarding data science jobs

Ahebwe Oscar

Ahebwe Oscar

1620185280

How model queries work in Django

How model queries work in Django

Welcome to my blog, hey everyone in this article we are going to be working with queries in Django so for any web app that you build your going to want to write a query so you can retrieve information from your database so in this article I’ll be showing you all the different ways that you can write queries and it should cover about 90% of the cases that you’ll have when you’re writing your code the other 10% depend on your specific use case you may have to get more complicated but for the most part what I cover in this article should be able to help you so let’s start with the model that I have I’ve already created it.

**Read More : **How to make Chatbot in Python.

Read More : Django Admin Full Customization step by step

let’s just get into this diagram that I made so in here:

django queries aboutDescribe each parameter in Django querset

we’re making a simple query for the myModel table so we want to pull out all the information in the database so we have this variable which is gonna hold a return value and we have our myModel models so this is simply the myModel model name so whatever you named your model just make sure you specify that and we’re gonna access the objects attribute once we get that object’s attribute we can simply use the all method and this will return all the information in the database so we’re gonna start with all and then we will go into getting single items filtering that data and go to our command prompt.

Here and we’ll actually start making our queries from here to do this let’s just go ahead and run** Python manage.py shell** and I am in my project file so make sure you’re in there when you start and what this does is it gives us an interactive shell to actually start working with our data so this is a lot like the Python shell but because we did manage.py it allows us to do things a Django way and actually query our database now open up the command prompt and let’s go ahead and start making our first queries.

#django #django model queries #django orm #django queries #django query #model django query #model query #query with django

I am Developer

1597475640

Laravel 7 Full Text Search MySQL

Here, I will show you how to create full text search in laravel app. You just follow the below easy steps and create full text search with mysql db in laravel.

Laravel 7 Full Text Search Mysql

Let’s start laravel full-text search implementation in laravel 7, 6 versions:

 1. Step 1: Install Laravel New App
 2. Step 2: Configuration DB .evn file
 3. Step 3: Run Migration
 4. Step 4: Install Full Text Search Package
 5. Step 5: Add Fake Records in DB
 6. Step 6: Add Routes,
 7. Step 7: Create Controller
 8. Step 8: Create Blade View
 9. Step 9: Start Development Server

https://www.tutsmake.com/laravel-full-text-search-tutorial/

#laravel full text search mysql #laravel full text search query #mysql full text search in laravel #full text search in laravel 6 #full text search in laravel 7 #using full text search in laravel

CODE VN

CODE VN

1637911881

Tạo Bộ lọc Sản phẩm và Tìm kiếm Sử dụng HTML, CSS & Javascript

Chào mừng đến với hướng dẫn hôm nay. Trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ học cách xây dựng bộ lọc và tìm kiếm sản phẩm. Để tạo dự án này, chúng ta cần HTML, CSS và Javascript. Vì đây là một dự án khá nâng cao, tôi sẽ không giới thiệu nó cho người mới bắt đầu sử dụng javascript. Nếu bạn là một trung cấp hoặc chuyên gia về javascript, bạn chắc chắn có thể tiếp tục và tạo ra cái này.

Hãy để chúng tôi có một cái nhìn tổng quan về dự án này thực sự là gì. Dự án bao gồm một loạt các thẻ sản phẩm. Mỗi thẻ này có tên, giá và danh mục được gán cho chúng. Phía trên các thẻ này, có một thanh tìm kiếm nơi người dùng có thể tìm kiếm một sản phẩm dựa trên tên của nó.

Bên dưới thanh tìm kiếm, có một nhóm các nút. Mỗi nút này có một tên danh mục trên đó. Khi người dùng nhấp vào bất kỳ nút nào trong số các nút này, các sản phẩm tương ứng với danh mục cụ thể đó sẽ được hiển thị.

Cấu trúc thư mục dự án:

Bây giờ trước tiên chúng ta hãy tạo cấu trúc thư mục dự án để chúng ta có thể bắt đầu viết mã. Chúng tôi bắt đầu bằng cách tạo một thư mục dự án có tên - 'Bộ lọc và Tìm kiếm Sản phẩm'. Bên trong thư mục này, chúng tôi tạo ba tệp. Đầu tiên là index.html, thứ hai là style.cssvà thứ ba là script.js. Các tệp này lần lượt là tài liệu HTML, biểu định kiểu và tệp tập lệnh.

HTML:

Chúng tôi bắt đầu với mã HTML. Trước tiên, hãy sao chép đoạn mã dưới đây và dán vào tệp HTML của bạn.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Product Filter And Search</title>
  <!-- Google Font -->
  <link
   href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500&display=swap"
   rel="stylesheet"
  />
  <!-- Stylesheet -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="wrapper">
   <div id="search-container">
    <input
     type="search"
     id="search-input"
     placeholder="Search product name here.."
    />
    <button id="search">Search</button>
   </div>
   <div id="buttons">
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('all')">All</button>
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('Topwear')">
     Topwear
    </button>
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('Bottomwear')">
     Bottomwear
    </button>
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('Jacket')">
     Jacket
    </button>
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('Watch')">
     Watch
    </button>
   </div>
   <div id="products"></div>
  </div>
  <!-- Script -->
  <script src="script.js"></script>
 </body>
</html>

CSS:

Tiếp theo để thêm kiểu cho dự án này, chúng tôi sử dụng CSS. Bây giờ sao chép mã bên dưới và dán nó vào tệp CSS của bạn.

* {
 padding: 0;
 margin: 0;
 box-sizing: border-box;
 border: none;
 outline: none;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
body {
 background-color: #f5f8ff;
}
.wrapper {
 width: 95%;
 margin: 0 auto;
}
#search-container {
 margin: 1em 0;
}
#search-container input {
 background-color: transparent;
 width: 40%;
 border-bottom: 2px solid #110f29;
 padding: 1em 0.3em;
}
#search-container input:focus {
 border-bottom-color: #6759ff;
}
#search-container button {
 padding: 1em 2em;
 margin-left: 1em;
 background-color: #6759ff;
 color: #ffffff;
 border-radius: 5px;
 margin-top: 0.5em;
}
.button-value {
 border: 2px solid #6759ff;
 padding: 1em 2.2em;
 border-radius: 3em;
 background-color: transparent;
 color: #6759ff;
 cursor: pointer;
}
.active {
 background-color: #6759ff;
 color: #ffffff;
}
#products {
 display: grid;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 grid-column-gap: 1.5em;
 padding: 2em 0;
}
.card {
 background-color: #ffffff;
 max-width: 18em;
 margin-top: 1em;
 padding: 1em;
 border-radius: 5px;
 box-shadow: 1em 2em 2.5em rgba(1, 2, 68, 0.08);
}
.image-container {
 text-align: center;
}
img {
 max-width: 100%;
 object-fit: contain;
 height: 15em;
}
.container {
 padding-top: 1em;
 color: #110f29;
}
.container h5 {
 font-weight: 500;
}
.hide {
 display: none;
}
@media screen and (max-width: 720px) {
 img {
  max-width: 100%;
  object-fit: contain;
  height: 10em;
 }
 .card {
  max-width: 10em;
  margin-top: 1em;
 }
 #products {
  grid-template-columns: auto auto;
  grid-column-gap: 1em;
 }
}

Javascript:

Cuối cùng, chúng ta cần thêm chức năng vào bộ lọc và cũng thực hiện chức năng tìm kiếm. Để làm cho nó hoạt động, chúng tôi thêm javascript. Sao chép mã được cung cấp bên dưới và dán vào tệp javascript của bạn.

let products = {
 data: [
  {
   productName: "Regular White T-Shirt",
   category: "Topwear",
   price: "30",
   image: "white-tshirt.jpg",
  },
  {
   productName: "Beige Short Skirt",
   category: "Bottomwear",
   price: "49",
   image: "short-skirt.jpg",
  },
  {
   productName: "Sporty SmartWatch",
   category: "Watch",
   price: "99",
   image: "sporty-smartwatch.jpg",
  },
  {
   productName: "Basic Knitted Top",
   category: "Topwear",
   price: "29",
   image: "knitted-top.jpg",
  },
  {
   productName: "Black Leather Jacket",
   category: "Jacket",
   price: "129",
   image: "black-leather-jacket.jpg",
  },
  {
   productName: "Stylish Pink Trousers",
   category: "Bottomwear",
   price: "89",
   image: "pink-trousers.jpg",
  },
  {
   productName: "Brown Men's Jacket",
   category: "Jacket",
   price: "189",
   image: "brown-jacket.jpg",
  },
  {
   productName: "Comfy Gray Pants",
   category: "Bottomwear",
   price: "49",
   image: "comfy-gray-pants.jpg",
  },
 ],
};

for (let i of products.data) {
 //Create Card
 let card = document.createElement("div");
 //Card should have category and should stay hidden initially
 card.classList.add("card", i.category, "hide");
 //image div
 let imgContainer = document.createElement("div");
 imgContainer.classList.add("image-container");
 //img tag
 let image = document.createElement("img");
 image.setAttribute("src", i.image);
 imgContainer.appendChild(image);
 card.appendChild(imgContainer);
 //container
 let container = document.createElement("div");
 container.classList.add("container");
 //product name
 let name = document.createElement("h5");
 name.classList.add("product-name");
 name.innerText = i.productName.toUpperCase();
 container.appendChild(name);
 //price
 let price = document.createElement("h6");
 price.innerText = "$" + i.price;
 container.appendChild(price);

 card.appendChild(container);
 document.getElementById("products").appendChild(card);
}

//parameter passed from button (Parameter same as category)
function filterProduct(value) {
 //Button class code
 let buttons = document.querySelectorAll(".button-value");
 buttons.forEach((button) => {
  //check if value equals innerText
  if (value.toUpperCase() == button.innerText.toUpperCase()) {
   button.classList.add("active");
  } else {
   button.classList.remove("active");
  }
 });

 //select all cards
 let elements = document.querySelectorAll(".card");
 //loop through all cards
 elements.forEach((element) => {
  //display all cards on 'all' button click
  if (value == "all") {
   element.classList.remove("hide");
  } else {
   //Check if element contains category class
   if (element.classList.contains(value)) {
    //display element based on category
    element.classList.remove("hide");
   } else {
    //hide other elements
    element.classList.add("hide");
   }
  }
 });
}

//Search button click
document.getElementById("search").addEventListener("click", () => {
 //initializations
 let searchInput = document.getElementById("search-input").value;
 let elements = document.querySelectorAll(".product-name");
 let cards = document.querySelectorAll(".card");

 //loop through all elements
 elements.forEach((element, index) => {
  //check if text includes the search value
  if (element.innerText.includes(searchInput.toUpperCase())) {
   //display matching card
   cards[index].classList.remove("hide");
  } else {
   //hide others
   cards[index].classList.add("hide");
  }
 });
});

//Initially display all products
window.onload = () => {
 filterProduct("all");
};

Bộ lọc và tìm kiếm sản phẩm của bạn hiện đã sẵn sàng. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn.

Erstellen Sie Such- und Produktfilter mit HTML, CSS und Javascript

Willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Tutorial erfahren Sie, wie Sie Filter erstellen und nach Produkten suchen. Um dieses Projekt zu erstellen, benötigen wir HTML, CSS und Javascript. Da dies ein ziemlich fortgeschrittenes Projekt ist, würde ich es keinem Javascript-Anfänger empfehlen. Wenn Sie ein Fortgeschrittener oder Experte in Javascript sind, können Sie auf jeden Fall weitermachen und dieses machen.

Lassen Sie uns einen Überblick darüber geben, was dieses Projekt wirklich ist. Das Projekt umfasst eine Reihe von Produktkarten. Jeder dieser Karten ist ein Name, ein Preis und eine Kategorie zugeordnet. Über diesen Tags befindet sich eine Suchleiste, in der Benutzer anhand des Namens nach einem Produkt suchen können.

Unterhalb der Suchleiste befindet sich eine Gruppe von Schaltflächen. Jede dieser Schaltflächen hat einen Kategorienamen. Wenn der Benutzer auf eine dieser Schaltflächen klickt, werden die Produkte angezeigt, die dieser bestimmten Kategorie entsprechen.

Projektordnerstruktur:

Lassen Sie uns nun zunächst die Projektverzeichnisstruktur erstellen, damit wir mit dem Codieren beginnen können. Wir beginnen damit, einen Projektordner mit dem Namen "Filters and Product Search" zu erstellen. In diesem Ordner erstellen wir drei Dateien. Das erste ist index.html, das zweite ist style.cssund das dritte ist script.js. Diese Dateien sind HTML-Dokumente, Stylesheets bzw. Skriptdateien.

HTML-Code:

Wir beginnen mit dem HTML-Code. Kopieren Sie zunächst den folgenden Code und fügen Sie ihn in Ihre HTML-Datei ein.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Product Filter And Search</title>
  <!-- Google Font -->
  <link
   href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500&display=swap"
   rel="stylesheet"
  />
  <!-- Stylesheet -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="wrapper">
   <div id="search-container">
    <input
     type="search"
     id="search-input"
     placeholder="Search product name here.."
    />
    <button id="search">Search</button>
   </div>
   <div id="buttons">
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('all')">All</button>
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('Topwear')">
     Topwear
    </button>
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('Bottomwear')">
     Bottomwear
    </button>
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('Jacket')">
     Jacket
    </button>
    <button class="button-value" onclick="filterProduct('Watch')">
     Watch
    </button>
   </div>
   <div id="products"></div>
  </div>
  <!-- Script -->
  <script src="script.js"></script>
 </body>
</html>

CSS:

Um diesem Projekt Stile hinzuzufügen, verwenden wir CSS. Kopieren Sie nun den folgenden Code und fügen Sie ihn in Ihre CSS-Datei ein.

* {
 padding: 0;
 margin: 0;
 box-sizing: border-box;
 border: none;
 outline: none;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
}
body {
 background-color: #f5f8ff;
}
.wrapper {
 width: 95%;
 margin: 0 auto;
}
#search-container {
 margin: 1em 0;
}
#search-container input {
 background-color: transparent;
 width: 40%;
 border-bottom: 2px solid #110f29;
 padding: 1em 0.3em;
}
#search-container input:focus {
 border-bottom-color: #6759ff;
}
#search-container button {
 padding: 1em 2em;
 margin-left: 1em;
 background-color: #6759ff;
 color: #ffffff;
 border-radius: 5px;
 margin-top: 0.5em;
}
.button-value {
 border: 2px solid #6759ff;
 padding: 1em 2.2em;
 border-radius: 3em;
 background-color: transparent;
 color: #6759ff;
 cursor: pointer;
}
.active {
 background-color: #6759ff;
 color: #ffffff;
}
#products {
 display: grid;
 grid-template-columns: auto auto auto;
 grid-column-gap: 1.5em;
 padding: 2em 0;
}
.card {
 background-color: #ffffff;
 max-width: 18em;
 margin-top: 1em;
 padding: 1em;
 border-radius: 5px;
 box-shadow: 1em 2em 2.5em rgba(1, 2, 68, 0.08);
}
.image-container {
 text-align: center;
}
img {
 max-width: 100%;
 object-fit: contain;
 height: 15em;
}
.container {
 padding-top: 1em;
 color: #110f29;
}
.container h5 {
 font-weight: 500;
}
.hide {
 display: none;
}
@media screen and (max-width: 720px) {
 img {
  max-width: 100%;
  object-fit: contain;
  height: 10em;
 }
 .card {
  max-width: 10em;
  margin-top: 1em;
 }
 #products {
  grid-template-columns: auto auto;
  grid-column-gap: 1em;
 }
}

Javascript:

Schließlich müssen wir dem Filter Funktionen hinzufügen und auch die Suchfunktion implementieren. Damit es funktioniert, fügen wir Javascript hinzu. Kopieren Sie den unten angegebenen Code und fügen Sie ihn in Ihre Javascript-Datei ein.

let products = {
 data: [
  {
   productName: "Regular White T-Shirt",
   category: "Topwear",
   price: "30",
   image: "white-tshirt.jpg",
  },
  {
   productName: "Beige Short Skirt",
   category: "Bottomwear",
   price: "49",
   image: "short-skirt.jpg",
  },
  {
   productName: "Sporty SmartWatch",
   category: "Watch",
   price: "99",
   image: "sporty-smartwatch.jpg",
  },
  {
   productName: "Basic Knitted Top",
   category: "Topwear",
   price: "29",
   image: "knitted-top.jpg",
  },
  {
   productName: "Black Leather Jacket",
   category: "Jacket",
   price: "129",
   image: "black-leather-jacket.jpg",
  },
  {
   productName: "Stylish Pink Trousers",
   category: "Bottomwear",
   price: "89",
   image: "pink-trousers.jpg",
  },
  {
   productName: "Brown Men's Jacket",
   category: "Jacket",
   price: "189",
   image: "brown-jacket.jpg",
  },
  {
   productName: "Comfy Gray Pants",
   category: "Bottomwear",
   price: "49",
   image: "comfy-gray-pants.jpg",
  },
 ],
};

for (let i of products.data) {
 //Create Card
 let card = document.createElement("div");
 //Card should have category and should stay hidden initially
 card.classList.add("card", i.category, "hide");
 //image div
 let imgContainer = document.createElement("div");
 imgContainer.classList.add("image-container");
 //img tag
 let image = document.createElement("img");
 image.setAttribute("src", i.image);
 imgContainer.appendChild(image);
 card.appendChild(imgContainer);
 //container
 let container = document.createElement("div");
 container.classList.add("container");
 //product name
 let name = document.createElement("h5");
 name.classList.add("product-name");
 name.innerText = i.productName.toUpperCase();
 container.appendChild(name);
 //price
 let price = document.createElement("h6");
 price.innerText = "$" + i.price;
 container.appendChild(price);

 card.appendChild(container);
 document.getElementById("products").appendChild(card);
}

//parameter passed from button (Parameter same as category)
function filterProduct(value) {
 //Button class code
 let buttons = document.querySelectorAll(".button-value");
 buttons.forEach((button) => {
  //check if value equals innerText
  if (value.toUpperCase() == button.innerText.toUpperCase()) {
   button.classList.add("active");
  } else {
   button.classList.remove("active");
  }
 });

 //select all cards
 let elements = document.querySelectorAll(".card");
 //loop through all cards
 elements.forEach((element) => {
  //display all cards on 'all' button click
  if (value == "all") {
   element.classList.remove("hide");
  } else {
   //Check if element contains category class
   if (element.classList.contains(value)) {
    //display element based on category
    element.classList.remove("hide");
   } else {
    //hide other elements
    element.classList.add("hide");
   }
  }
 });
}

//Search button click
document.getElementById("search").addEventListener("click", () => {
 //initializations
 let searchInput = document.getElementById("search-input").value;
 let elements = document.querySelectorAll(".product-name");
 let cards = document.querySelectorAll(".card");

 //loop through all elements
 elements.forEach((element, index) => {
  //check if text includes the search value
  if (element.innerText.includes(searchInput.toUpperCase())) {
   //display matching card
   cards[index].classList.remove("hide");
  } else {
   //hide others
   cards[index].classList.add("hide");
  }
 });
});

//Initially display all products
window.onload = () => {
 filterProduct("all");
};

Ihre Produktsuche und -filterung ist nun fertig. Ich hoffe, Ihnen hat das Tutorial gefallen.