Trung Nguyen

Trung Nguyen

1656700140

Cách Sử Dụng Bộ Chọn Ngày Bootstrap Trong Angular 14

 Ng Bootstrap được phát triển từ bootstrap và chúng cung cấp tất cả các chỉ thị bootstrap 3, bootstrap 4 và bootstrap 5 gốc Angular 14 như model, pagination, datepicker, button, v.v. Ng Bootstrap sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng bootstrap ui.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chỉ tạo một trường đầu vào với datepicker, vì vậy bạn có thể sử dụng nó trong ứng dụng góc 14 của mình. chúng tôi sẽ sử dụng mô hình từng bước, vì vậy bạn có thể dễ dàng hiểu nó.

Bước 1: Tạo ứng dụng mới

Bạn có thể dễ dàng tạo ứng dụng góc cạnh của mình bằng lệnh dưới đây:

ng new my-new-app

Bước 2: Cài đặt Bootstrap 5

Trong bước này, chúng tôi sẽ cài đặt gói lõi bootstrap. vì vậy chúng ta có thể sử dụng bootstrap css vì vậy hãy cài đặt bằng lệnh sau:

npm install bootstrap --save

Bây giờ, chúng ta cần bao gồm bootstrap css như "node_modules / bootstrap / dist / css / bootstrap.min.css", vì vậy hãy thêm nó vào tệp angle.json.

angle.json

.....
  "styles": [
   "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css",
   "src/styles.css"
  ],
.....

Bước 3: Cài đặt Ng Bootstrap

Trong bước này, chúng ta sẽ cài đặt gói Ng Bootstrap. vì vậy chúng ta có thể sử dụng bootstrap ui vì vậy hãy cài đặt bằng lệnh sau:

npm install --save @ng-bootstrap/ng-bootstrap

Bước 4: Nhập mô-đun

Trong bước này, chúng ta cần nhập NgbModule và FormsModule vào tệp app.module.ts. vì vậy hãy nhập nó như sau:

src / app / app.module.ts

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
 
import { AppComponent } from './app.component';
import { NgbModule } from '@ng-bootstrap/ng-bootstrap';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
 
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule, 
  NgbModule,
  FormsModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Bước 5: Cập nhật tệp xem

Bây giờ ở đây, chúng tôi sẽ cập nhật tệp html của chúng tôi. chúng ta sẽ tạo các trường đầu vào bootstrap đơn giản cho datepicker.

vì vậy hãy đặt mã dưới đây:

src / app / app.component.html

<h1>Angular 14 Bootstrap 5 Datepicker Example </h1>
 
<form class="form-inline">
 <div class="form-group">
  <div class="input-group">
   <input class="form-control" placeholder="yyyy-mm-dd"
       name="dp" [(ngModel)]="model" ngbDatepicker #d="ngbDatepicker">
   <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-outline-secondary calendar" (click)="d.toggle()" type="button"></button>
   </div>
  </div>
 </div>
</form>
  
<hr/>
<pre>Model: {{ model | json }}</pre>

Bước 4: Sử dụng tệp ts thành phần

Bây giờ chúng ta cần cập nhật tệp component.ts của mình ở đây, chúng ta sẽ viết mã của mô hình datepicker bootstrap, hãy cập nhật như sau:

src / app / app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';
 
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 title = 'appBootstrap';
 
 model:any;
 
 constructor() {}
  
}

Chạy ứng dụng Angular:

Tất cả các bước cần thiết đã được thực hiện, bây giờ bạn phải nhập lệnh dưới đây và nhấn enter để chạy ứng dụng Angular:

ng serve

Bây giờ, hãy truy cập trình duyệt web của bạn, nhập URL đã cho và xem đầu ra ứng dụng:

http://localhost:4200

Tôi hy vọng nó có thể giúp bạn... 

Nguồn: https://www.itsolutionstuff.com/post/angular-14-bootstrap-5-datepicker-exampleexample.html

#angular #bootstrap #datepicker 

What is GEEK

Buddha Community

Cách Sử Dụng Bộ Chọn Ngày Bootstrap Trong Angular 14
Trung Nguyen

Trung Nguyen

1656700140

Cách Sử Dụng Bộ Chọn Ngày Bootstrap Trong Angular 14

 Ng Bootstrap được phát triển từ bootstrap và chúng cung cấp tất cả các chỉ thị bootstrap 3, bootstrap 4 và bootstrap 5 gốc Angular 14 như model, pagination, datepicker, button, v.v. Ng Bootstrap sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng bootstrap ui.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chỉ tạo một trường đầu vào với datepicker, vì vậy bạn có thể sử dụng nó trong ứng dụng góc 14 của mình. chúng tôi sẽ sử dụng mô hình từng bước, vì vậy bạn có thể dễ dàng hiểu nó.

Bước 1: Tạo ứng dụng mới

Bạn có thể dễ dàng tạo ứng dụng góc cạnh của mình bằng lệnh dưới đây:

ng new my-new-app

Bước 2: Cài đặt Bootstrap 5

Trong bước này, chúng tôi sẽ cài đặt gói lõi bootstrap. vì vậy chúng ta có thể sử dụng bootstrap css vì vậy hãy cài đặt bằng lệnh sau:

npm install bootstrap --save

Bây giờ, chúng ta cần bao gồm bootstrap css như "node_modules / bootstrap / dist / css / bootstrap.min.css", vì vậy hãy thêm nó vào tệp angle.json.

angle.json

.....
  "styles": [
   "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css",
   "src/styles.css"
  ],
.....

Bước 3: Cài đặt Ng Bootstrap

Trong bước này, chúng ta sẽ cài đặt gói Ng Bootstrap. vì vậy chúng ta có thể sử dụng bootstrap ui vì vậy hãy cài đặt bằng lệnh sau:

npm install --save @ng-bootstrap/ng-bootstrap

Bước 4: Nhập mô-đun

Trong bước này, chúng ta cần nhập NgbModule và FormsModule vào tệp app.module.ts. vì vậy hãy nhập nó như sau:

src / app / app.module.ts

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
 
import { AppComponent } from './app.component';
import { NgbModule } from '@ng-bootstrap/ng-bootstrap';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
 
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule, 
  NgbModule,
  FormsModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Bước 5: Cập nhật tệp xem

Bây giờ ở đây, chúng tôi sẽ cập nhật tệp html của chúng tôi. chúng ta sẽ tạo các trường đầu vào bootstrap đơn giản cho datepicker.

vì vậy hãy đặt mã dưới đây:

src / app / app.component.html

<h1>Angular 14 Bootstrap 5 Datepicker Example </h1>
 
<form class="form-inline">
 <div class="form-group">
  <div class="input-group">
   <input class="form-control" placeholder="yyyy-mm-dd"
       name="dp" [(ngModel)]="model" ngbDatepicker #d="ngbDatepicker">
   <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-outline-secondary calendar" (click)="d.toggle()" type="button"></button>
   </div>
  </div>
 </div>
</form>
  
<hr/>
<pre>Model: {{ model | json }}</pre>

Bước 4: Sử dụng tệp ts thành phần

Bây giờ chúng ta cần cập nhật tệp component.ts của mình ở đây, chúng ta sẽ viết mã của mô hình datepicker bootstrap, hãy cập nhật như sau:

src / app / app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';
 
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 title = 'appBootstrap';
 
 model:any;
 
 constructor() {}
  
}

Chạy ứng dụng Angular:

Tất cả các bước cần thiết đã được thực hiện, bây giờ bạn phải nhập lệnh dưới đây và nhấn enter để chạy ứng dụng Angular:

ng serve

Bây giờ, hãy truy cập trình duyệt web của bạn, nhập URL đã cho và xem đầu ra ứng dụng:

http://localhost:4200

Tôi hy vọng nó có thể giúp bạn... 

Nguồn: https://www.itsolutionstuff.com/post/angular-14-bootstrap-5-datepicker-exampleexample.html

#angular #bootstrap #datepicker 

Christa Stehr

Christa Stehr

1598940617

Install Angular - Angular Environment Setup Process

Angular is a TypeScript based framework that works in synchronization with HTML, CSS, and JavaScript. To work with angular, domain knowledge of these 3 is required.

 1. Installing Node.js and npm
 2. Installing Angular CLI
 3. Creating workspace
 4. Deploying your First App

In this article, you will get to know about the Angular Environment setup process. After reading this article, you will be able to install, setup, create, and launch your own application in Angular. So let’s start!!!

Angular environment setup

Install Angular in Easy Steps

For Installing Angular on your Machine, there are 2 prerequisites:

 • Node.js
 • npm Package Manager
Node.js

First you need to have Node.js installed as Angular require current, active LTS or maintenance LTS version of Node.js

Download and Install Node.js version suitable for your machine’s operating system.

Npm Package Manager

Angular, Angular CLI and Angular applications are dependent on npm packages. By installing Node.js, you have automatically installed the npm Package manager which will be the base for installing angular in your system. To check the presence of npm client and Angular version check of npm client, run this command:

 1. npm -v

Installing Angular CLI

 • Open Terminal/Command Prompt
 • To install Angular CLI, run the below command:
 1. npm install -g @angular/cli

installing angular CLI

· After executing the command, Angular CLI will get installed within some time. You can check it using the following command

 1. ng --version

Workspace Creation

Now as your Angular CLI is installed, you need to create a workspace to work upon your application. Methods for it are:

 • Using CLI
 • Using Visual Studio Code
1. Using CLI

To create a workspace:

 • Navigate to the desired directory where you want to create your workspace using cd command in the Terminal/Command prompt
 • Then in the directory write this command on your terminal and provide the name of the app which you want to create. In my case I have mentioned DataFlair:
 1. Ng new YourAppName

create angular workspace

 • After running this command, it will prompt you to select from various options about the CSS and other functionalities.

angular CSS options

 • To leave everything to default, simply press the Enter or the Return key.

angular setup

#angular tutorials #angular cli install #angular environment setup #angular version check #download angular #install angular #install angular cli

Roberta Ward

Roberta Ward

1593184320

Basics of Angular: Part-1

What is Angular? What it does? How we implement it in a project? So, here are some basics of angular to let you learn more about angular.

Angular is a Typescript-based open-source front-end web application platform. The Angular Team at Google and a community of individuals and corporations lead it. Angular lets you extend HTML’s syntax to express your apps’ components clearly. The angular resolves challenges while developing a single page and cross-platform applications. So, here the meaning of the single-page applications in angular is that the index.html file serves the app. And, the index.html file links other files to it.

We build angular applications with basic concepts which are NgModules. It provides a compilation context for components. At the beginning of an angular project, the command-line interface provides a built-in component which is the root component. But, NgModule can add a number of additional components. These can be created through a template or loaded from a router. This is what a compilation context about.

What is a Component in Angular?

Components are key features in Angular. It controls a patch of the screen called a view. A couple of components that we create on our own helps to build a whole application. In the end, the root component or the app component holds our entire application. The component has its business logic that it does to support the view inside the class. The class interacts with the view through an API of properties and methods. All the components added by us in the application are not linked to the index.html. But, they link to the app.component.html through the selectors. A component can be a component and not only a typescript class by adding a decorator @Component. Then, for further access, a class can import it. The decorator contains some metadata like selector, template, and style. Here’s an example of how a component decorator looks like:

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: 'app.component.html',
  styleUrls: ['app.component.scss']
})

Role of App Module

Modules are the package of functionalities of our app. It gives Angular the information about which features does my app has and what feature it uses. It is an empty Typescript class, but we transform it by adding a decorator @NgModule. So, we have four properties that we set up on the object pass to @NgModule. The four properties are declarations, imports, providers, and bootstrap. All the built-in new components add up to the declarations array in @NgModule.

@NgModule({
declarations: [
 AppComponent,
],
imports: [
 BrowserModule,
 HttpClientModule,
 AppRoutingModule,
 FormsModule
],
bootstrap: [AppComponent]
})

What is Data Binding?

Data Binding is the communication between the Typescript code of the component and the template. So, we have different kinds of data binding given below:

 • When there is a requirement to output data from our Typescript code in the HTML template. String interpolation handles this purpose like {{data}} in HTML file. Property Binding is also used for this purpose like [property] = “data”.
 • When we want to trigger any event like clicking a button. Event Binding works while we react to user events like (event) = “expression”.
 • When we can react to user events and output something at the same time. Two-way Binding is used like [(ngModel)] = “data”.

image for understanding data binding

#angular #javascript #tech blogs #user interface (ui) #angular #angular fundamentals #angular tutorial #basics of angular

Ayyaz Zafar

1624138795

Angular Material Autocomplete - Multiple Use Cases covered

Learn How to use Angular Material Autocomplete Suggestions Search Input. I covered multiple use cases.

Please watch this video. I hope this video would be helpful for you to understand it and use it in your projects

Please subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCL5nKCmpReJZZMe9_bYR89w

#angular #angular-material #angular-js #autocomplete #angular-material-autocomplete #angular-tutorial

Gunjan Khaitan

Gunjan Khaitan

1601500740

Angular Tutorial | Angular Bootstrap | Using Bootstrap With Angular

In this video on Angular Bootstrap, we learn all about Bootstrap, how to embed it in an Angular application to create interactive webpages. Bootstrap is a powerful toolkit - a collection of HTML, CSS, and JavaScript tools for creating and building responsive web pages and web applications. Here’s a list of topics covered -

 • What is Bootstrap?
 • Embedding Bootstrap into Angular
 • Demo - Creating an Application With Angular Bootstrap

#angular #bootstrap #css #web-development #programming