Thợ săn Cá Mập phần 2: 4 Bước cá mập đã dùng để Pump and Dump thị trường

I. Lời mở đầu
Ở phần 1 của loạt bài viết với tựa đề “Thợ săn Cá Mập” chúng ta đã biết được bí mật tâm lý đằng sau chiêu trò Pump and Dump của cá mập trong thị trường tiền điện tử. Hôm nay, trong phần 2, Tạp Chí Bitcoin sẽ tiết lộ chu trình Pump and Dump của cá mập trong thị trường tiền điện tử. Nắm rõ được chu trình Pump and Dump này, bạn sẽ biết được lúc nào nên tham gia và lúc nào nên đứng ngoài thị trường, nhằm đạt được lợi nhuận tốt nhất và tránh tối đa việc đu đỉnh cũng như thua lỗ.

II. Chu kỳ Pump and Dump của cá mập
Như trong bài viết trước, chúng ta biết được rằng thị trường tiền điện tử vốn dễ bị thao túng và tràn ngập những chiêu trò Pump and Dump để thịt những nhà đầu tư thiếu kiến thức. Tất nhiên là Pump and Dump cũng có chu trình, và thường thì cá mập sẽ chia chu trình này thành nhiều bước như sau :

Bước 1: Gom hàng.

#bitcoin

What is GEEK

Buddha Community

Thợ săn Cá Mập phần 2: 4 Bước cá mập đã dùng để Pump and Dump thị trường

Thợ săn Cá Mập phần 2: 4 Bước cá mập đã dùng để Pump and Dump thị trường

I. Lời mở đầu
Ở phần 1 của loạt bài viết với tựa đề “Thợ săn Cá Mập” chúng ta đã biết được bí mật tâm lý đằng sau chiêu trò Pump and Dump của cá mập trong thị trường tiền điện tử. Hôm nay, trong phần 2, Tạp Chí Bitcoin sẽ tiết lộ chu trình Pump and Dump của cá mập trong thị trường tiền điện tử. Nắm rõ được chu trình Pump and Dump này, bạn sẽ biết được lúc nào nên tham gia và lúc nào nên đứng ngoài thị trường, nhằm đạt được lợi nhuận tốt nhất và tránh tối đa việc đu đỉnh cũng như thua lỗ.

II. Chu kỳ Pump and Dump của cá mập
Như trong bài viết trước, chúng ta biết được rằng thị trường tiền điện tử vốn dễ bị thao túng và tràn ngập những chiêu trò Pump and Dump để thịt những nhà đầu tư thiếu kiến thức. Tất nhiên là Pump and Dump cũng có chu trình, và thường thì cá mập sẽ chia chu trình này thành nhiều bước như sau :

Bước 1: Gom hàng.

#bitcoin

Let Developers Just Need to Grasp only One Button Component

 From then on, developers only need to master one Button component, which is enough.

Support corners, borders, icons, special effects, loading mode, high-quality Neumorphism style.

Author:Newton(coorchice.cb@alibaba-inc.com)

✨ Features

Rich corner effect

Exquisite border decoration

Gradient effect

Flexible icon support

Intimate Loading mode

Cool interaction Special effects

More sense of space Shadow

High-quality Neumorphism style

🛠 Guide

⚙️ Parameters

🔩 Basic parameters

ParamTypeNecessaryDefaultdesc
onPressedVoidCallbacktruenullClick callback. If null, FButton will enter an unavailable state
onPressedDownVoidCallbackfalsenullCallback when pressed
onPressedUpVoidCallbackfalsenullCallback when lifted
onPressedCancelVoidCallbackfalsenullCallback when cancel is pressed
heightdoublefalsenullheight
widthdoublefalsenullwidth
styleTextStylefalsenulltext style
disableStyleTextStylefalsenullUnavailable text style
alignmentAlignmentfalsenullalignment
textStringfalsenullbutton text
colorColorfalsenullButton color
disabledColorColorfalsenullColor when FButton is unavailable
paddingEdgeInsetsGeometryfalsenullFButton internal spacing
cornerFCornerfalsenullConfigure corners of Widget
cornerStyleFCornerStylefalseFCornerStyle.roundConfigure the corner style of Widget. round-rounded corners, bevel-beveled
strokeColorColorfalseColors.blackBorder color
strokeWidthdoublefalse0Border width. The border will appear when strokeWidth > 0
gradientGradientfalsenullConfigure gradient colors. Will override the color
activeMaskColorColorColors.transparentThe color of the mask when pressed
surfaceStyleFSurfacefalseFSurface.FlatSurface style. Default [FSurface.Flat]. See [FSurface] for details

💫 Effect parameters

ParamTypeNecessaryDefaultdesc
clickEffectboolfalsefalseWhether to enable click effects
hoverColorColorfalsenullFButton color when hovering
onHoverValueChangedfalsenullCallback when the mouse enters/exits the component range
highlightColorColorfalsenullThe color of the FButton when touched. effect:true required

🔳 Shadow parameters

ParamTypeNecessaryDefaultdesc
shadowColorColorfalseColors.greyShadow color
shadowOffsetOffsetfalseOffset.zeroShadow offset
shadowBlurdoublefalse1.0Shadow blur degree, the larger the value, the larger the shadow range

🖼 Icon & Loading parameters

ParamTypeNecessaryDefaultdesc
imageWidgetfalsenullAn icon can be configured for FButton
imageMargindoublefalse6.0Spacing between icon and text
imageAlignmentImageAlignmentfalseImageAlignment.leftRelative position of icon and text
loadingboolfalsefalseWhether to enter the Loading state
loadingWidgetWidgetfalsenullLoading widget in loading state. Will override the default Loading effect
clickLoadingboolfalsefalseWhether to enter Loading state after clicking FButton
loadingColorColorfalsenullLoading colors
loadingStrokeWidthdoublefalse4.0Loading width
hideTextOnLoadingboolfalsefalseWhether to hide text in the loading state
loadingTextStringfalsenullLoading text
loadingSizedoublefalse12Loading size

🍭 Neumorphism Style

ParamTypeNecessaryDefaultdesc
isSupportNeumorphismboolfalsefalseWhether to support the Neumorphism style. Open this item [highlightColor] will be invalid
lightOrientationFLightOrientationfalseFLightOrientation.LeftTopValid when [isSupportNeumorphism] is true. The direction of the light source is divided into four directions: upper left, lower left, upper right, and lower right. Used to control the illumination direction of the light source, which will affect the highlight direction and shadow direction
highlightShadowColorColorfalsenullAfter the Neumorphism style is turned on, the bright shadow color

📺 Demo

🔩 Basic Demo

// FButton #1
FButton(
 height: 40,
 alignment: Alignment.center,
 text: "FButton #1",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 color: Color(0xffffab91),
 onPressed: () {},
)

// FButton #2
FButton(
 padding: const EdgeInsets.fromLTRB(12, 8, 12, 8),
 text: "FButton #2",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 color: Color(0xffffab91),
 corner: FCorner.all(6.0),
)

// FButton #3
FButton(
 padding: const EdgeInsets.fromLTRB(12, 8, 12, 8),
 text: "FButton #3",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 disableStyle: TextStyle(color: Colors.black38),
 color: Color(0xffF8AD36),

 /// set disable Color
 disabledColor: Colors.grey[300],
 corner: FCorner.all(6.0),
)

By simply configuring text andonPressed, you can construct an available FButton.

If onPressed is not set, FButton will be automatically recognized as not unavailable. At this time, ** FButton ** will have a default unavailable status style.

You can also freely configure the style of FButton when it is not available via the disabledXXX attribute.

🎈 Corner & Stroke

// #1
FButton(
 width: 130,
 text: "FButton #1",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 color: Color(0xffFF7043),
 onPressed: () {},
 clickEffect: true,
 
 /// 配置边角大小
 ///
 /// set corner size
 corner: FCorner.all(25),
),

// #2
FButton(
 width: 130,
 text: "FButton #2",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 color: Color(0xffFFA726),
 onPressed: () {},
 clickEffect: true,
 corner: FCorner(
  leftBottomCorner: 40,
  leftTopCorner: 6,
  rightTopCorner: 40,
  rightBottomCorner: 6,
 ),
),

// #3
FButton(
 width: 130,
 text: "FButton #3",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 color: Color(0xffFFc900),
 onPressed: () {},
 clickEffect: true,
 corner: FCorner(leftTopCorner: 10),
 
 /// 设置边角风格
 ///
 /// set corner style
 cornerStyle: FCornerStyle.bevel,
 strokeWidth: 0.5,
 strokeColor: Color(0xffF9A825),
),

// #4
FButton(
 width: 130,
 padding: EdgeInsets.fromLTRB(6, 16, 30, 16),
 text: "FButton #4",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 color: Color(0xff00B0FF),
 onPressed: () {},
 clickEffect: true,
 corner: FCorner(
   rightTopCorner: 25,
   rightBottomCorner: 25),
 cornerStyle: FCornerStyle.bevel,
 strokeWidth: 0.5,
 strokeColor: Color(0xff000000),
),

You can add rounded corners to FButton via the corner property. You can even control each fillet individually。

By default, the corners of FButton are rounded. By setting cornerStyle: FCornerStyle.bevel, you can get a bevel effect.

FButton supports control borders, provided that strokeWidth> 0 can get the effect 🥳.

🌈 Gradient


FButton(
 width: 100,
 height: 60,
 text: "#1",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 color: Color(0xffFFc900),
 
 /// 配置渐变色
 ///
 /// set gradient
 gradient: LinearGradient(colors: [
  Color(0xff00B0FF),
  Color(0xffFFc900),
 ]),
 onPressed: () {},
 clickEffect: true,
 corner: FCorner.all(8),
)

Through the gradient attribute, you can build FButton with gradient colors. You can freely build many types of gradient colors.

🍭 Icon

FButton(
 width: 88,
 height: 38,
 padding: EdgeInsets.all(0),
 text: "Back",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 color: Color(0xffffc900),
 onPressed: () {
  toast(context, "Back!");
 },
 clickEffect: true,
 corner: FCorner(
  leftTopCorner: 25,
  leftBottomCorner: 25,),
 
 /// 配置图标
 /// 
 /// set icon
 image: Icon(
  Icons.arrow_back_ios,
  color: Colors.white,
  size: 12,
 ),

 /// 配置图标与文字的间距
 ///
 /// Configure the spacing between icon and text
 imageMargin: 8,
),

FButton(
 onPressed: () {},
 image: Icon(
  Icons.print,
  color: Colors.grey,
 ),
 imageMargin: 8,

 /// 配置图标与文字相对位置
 ///
 /// Configure the relative position of icons and text
 imageAlignment: ImageAlignment.top,
 text: "Print",
 style: TextStyle(color: textColor),
 color: Colors.transparent,
),

The image property can set an image for FButton and you can adjust the position of the image relative to the text, throughimageAlignment.

If the button does not need a background, just set color: Colors.transparent.

🔥 Effect


FButton(
 width: 200,
 text: "Try Me!",
 style: TextStyle(color: textColor),
 color: Color(0xffffc900),
 onPressed: () {},
 clickEffect: true,
 corner: FCorner.all(9),
 
 /// 配置按下时颜色
 ///
 /// set pressed color
 highlightColor: Color(0xffE65100).withOpacity(0.20),
 
 /// 配置 hover 状态时颜色
 ///
 /// set hover color
 hoverColor: Colors.redAccent.withOpacity(0.16),
),

The highlight color of FButton can be configured through the highlightColor property。

hoverColor can configure the color when the mouse moves to the range of FButton, which will be used during Web development.

🔆 Loading

FButton(
 text: "Click top loading",
 style: TextStyle(color: textColor),
 color: Color(0xffffc900),
 ...

 /// 配置 loading 大小
 /// 
 /// set loading size
 loadingSize: 15,

 /// 配置 loading 与文本的间距
 ///
 // Configure the spacing between loading and text
 imageMargin: 6,
 
 /// 配置 loading 的宽
 ///
 /// set loading width
 loadingStrokeWidth: 2,

 /// 是否支持点击自动开始 loading
 /// 
 /// Whether to support automatic loading by clicking
 clickLoading: true,

 /// 配置 loading 的颜色
 ///
 /// set loading color
 loadingColor: Colors.white,

 /// 配置 loading 状态时的文本
 /// 
 /// set loading text
 loadingText: "Loading...",

 /// 配置 loading 与文本的相对位置
 ///
 /// Configure the relative position of loading and text
 imageAlignment: ImageAlignment.top,
),

// #2
FButton(
 width: 170,
 height: 70,
 text: "Click to loading",
 style: TextStyle(color: textColor),
 color: Color(0xffffc900),
 onPressed: () { },
 ...
 imageMargin: 8,
 loadingSize: 15,
 loadingStrokeWidth: 2,
 clickLoading: true,
 loadingColor: Colors.white,
 loadingText: "Loading...",

 /// loading 时隐藏文本
 ///
 /// Hide text when loading
 hideTextOnLoading: true,
)


FButton(
 width: 170,
 height: 70,
 alignment: Alignment.center,
 text: "Click to loading",
 style: TextStyle(color: Colors.white),
 color: Color(0xff90caf9),
 ...
 imageMargin: 8,
 clickLoading: true,
 hideTextOnLoading: true,

 /// 配置自定义 loading 样式
 ///
 /// Configure custom loading style
 loadingWidget: CupertinoActivityIndicator(),
),

Through the loading attribute, you can configure Loading effects for ** FButton **.

When FButton is in Loading state, FButton will enter an unavailable state, onPress will no longer be triggered, and unavailable styles will also be applied.

At the same time loadingText will overwritetext if it is not null.

The click start Loading effect can be achieved through the clickLoading attribute.

The position of loading will be affected by theimageAlignment attribute.

When hideTextOnLoading: true, if FButton is inloading state, its text will be hidden.

Through loadingWidget, developers can set completely customized loading styles.

Shadow


FButton(
 width: 200,
 text: "Shadow",
 textColor: Colors.white,
 color: Color(0xffffc900),
 onPressed: () {},
 clickEffect: true,
 corner: FCorner.all(28),
 
 /// 配置阴影颜色
 ///
 /// set shadow color
 shadowColor: Colors.black87,

 /// 设置组件高斯与阴影形状卷积的标准偏差。
 /// 
 /// Sets the standard deviation of the component's Gaussian convolution with the shadow shape.
 shadowBlur: _shadowBlur,
),

FButton allows you to configure the color, size, and position of the shadow.

🍭 Neumorphism Style

FButton(

 /// 开启 Neumorphism 支持
 ///
 /// Turn on Neumorphism support
 isSupportNeumorphism: true,

 /// 配置光源方向
 ///
 /// Configure light source direction
 lightOrientation: lightOrientation,

 /// 配置亮部阴影
 ///
 /// Configure highlight shadow
 highlightShadowColor: Colors.white,

 /// 配置暗部阴影
 ///
 /// Configure dark shadows
 shadowColor: mainShadowColor,
 strokeColor: mainBackgroundColor,
 strokeWidth: 3.0,
 width: 190,
 height: 60,
 text: "FWidget",
 style: TextStyle(
   color: mainTextTitleColor, fontSize: neumorphismSize_2_2),
 alignment: Alignment.center,
 color: mainBackgroundColor,
 ...
)

FButton brings an incredible, ultra-high texture Neumorphism style to developers.

Developers only need to configure the isSupportNeumorphism parameter to enable and disable the Neumorphism style.

If you want to adjust the style of Neumorphism, you can make subtle adjustments through several attributes related to Shadow, among which:

shadowColor: configure the shadow of the shadow

highlightShadowColor: configure highlight shadow

FButton also provides lightOrientation parameters, and even allows developers to adjust the care angle, and has obtained different Neumorphism effects.

😃 How to use?

Add dependencies in the project pubspec.yaml file:

🌐 pub dependency

dependencies:
 fbutton: ^<version number>

⚠️ Attention,please go to [pub] (https://pub.dev/packages/fbutton) to get the latest version number of FButton

🖥 git dependencies

dependencies:
 fbutton:
  git:
   url: 'git@github.com:Fliggy-Mobile/fbutton.git'
   ref: '<Branch number or tag number>'

Use this package as a library

Depend on it

Run this command:

With Flutter:

 $ flutter pub add fbutton_nullsafety

This will add a line like this to your package's pubspec.yaml (and run an implicit flutter pub get):

dependencies:
 fbutton_nullsafety: ^5.0.0

Alternatively, your editor might support or flutter pub get. Check the docs for your editor to learn more.

Import it

Now in your Dart code, you can use:

import 'package:fbutton_nullsafety/fbutton_nullsafety.dart';

Download Details:

Author: Fliggy-Mobile

Source Code: https://github.com/Fliggy-Mobile/fbutton

#button  #flutter 

Dylan Iqbal

Dylan Iqbal

1630408920

Big Data Visualization: What, Why, Tips and Tools

Wondering what is big data visualization and how you can apply it for your business? Here's a guide to help you get started.

Because we live in a data-driven society, it’s likely that you’re constantly bombarded with complex sets of data that you need to transmit to your coworkers in an easy-to-grasp way.

The challenge is that almost no one wants to look at large lists of numbers and data, and important information can be easily lost within the midst of chaotic spreadsheets. But there is a solution, and that is big data visualization.

Today, we’ll be covering what big data visualization is and why it’s important, different big data visualization techniques you can use, tips and tricks for creating easily intelligible large data sets and the best big data visualization tools you can use.

By the end of this article, you’ll feel like a real data scientist and be competent in creating pie charts, bar charts, heat maps, histograms, interactive charts and more for big data visualization.

So let’s get into it, shall we?

Table of Contents

What is Big Data Visualization?

Why is Data Visualization Important in Big Data?

What Are the Types of Big Data Visualization?

5 Big Data Visualization Tips for Beginners

4 Tools for Big Data Visualization

---

What is Big Data Visualization?

Big data visualization is the representation of large sets of data through visual aids, whether that be through pie charts, heat maps, bar charts or any other kind of chart types or visual representation.

Analyzing and understanding large data sets and data analytics is no easy task and it can be especially difficult trying to relay that same information to colleagues who are not data-driven or data scientists.

That’s where big data visualization comes in. By transforming your large data sets into visually appealing infographics or interactive charts, you can easily convey your data points to fellow decision-makers.

When your data is plotted out on graphs in a visual way and metrics are made easily readable, no data gets lost in the mix, no matter how large or small, and it makes decision-making for the future a breeze.

Because you can’t make adequate decisions or advance significantly without analyzing your raw data, it’s important that companies use great data visualization methods to keep everyone in the loop.

Let’s take BMW for example.

Image Source

In 2020, BMW was able to track the number of sales for electric cars that they had and then compare it to other car companies’ sales, but not only.

They also were able to track the countries that bought the highest amount of their electric cars.

Image Source

This is a prime example of big data visualization in action. When you track your analytics and data, you can see where your wins are and when to celebrate or where your losses are and how you can make adjustments for the future.

Now, imagine for a moment that all this information was just written out plainly on a spreadsheet and had unstructured data all over it.

It would be hard to understand and assess how the company is doing and would take a long time to communicate to employees how their work has affected the sales of the cars.

This is why visualizing big data is so important. With just a glance and within seconds, you can easily see what cars are selling best and in what countries.

No time is wasted going through spreadsheets and trying to make sense of unstructured data — just visual analytics laid out for all to see and understand.

 

Why is Data Visualization Important in Big Data?

We live in a time where the internet and social media have exploded at an extraordinary rate, and information can be gathered within seconds and at the tips of anyone’s fingers.

With the rise of this technological era, it’s important that data can be visualized and consumed quickly and efficiently — especially since the human brain now has an attention span of about 8 seconds, according to this study by the Technical University of Denmark.

Because companies, businesses and organizations can gather data more quickly than ever, this means that they need to be able to visualize that data in an equally quick and easily consumable way.

The best way to efficiently communicate your ever-coming, new data is through visualizing big data. This will bring your complex data to life and anyone who looks at it will be able to understand and grasp it with just a glance.

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

Take the image above as an example. With just a quick look at the statistics that are clearly visualized, you can make a data-based assumption.

Now, imagine if this data was just written out plainly on a spreadsheet. It would take much longer to understand and make an assumption based on the numbers.

By using big data visualization techniques, you’ll be able to get the most value from your data and analytics and make sure that everyone who says your data analysis will be able to interpret, understand and use your data. This, in turn, will help your company excel.

When you use data visualization techniques, it will optimize your use of data, help decision making and planning go smoothly, you’ll be able to identify and mitigate risk, extract loads of useful data and insights and improve your overall strategy and direction of your company.

There are no losses to using a visual representation of data, only wins. But there are lots of different types of data visualization that you can use.

Let’s discuss the different types of big data visualization and assess which one will work best for you.

 

What Are the Types of Big Data Visualization?

There are lots of different types of data visualization that data analysts like to use and depending on the amount of data. A data analyst may choose to use a pie chart to express their numerical data or a bar chart.

When looking at big data analytics regarding locations, one might choose to use an interactive heat map or maybe a pivot table.

We’re going to look at 8 common types of big data visualization and some data visualization examples for each to help you decipher which one will work best for you.

 

Type #1: Line Charts

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

A line chart, also known as a line graph, is a graphic representation of data that plots a fixed value on one side and a variable on the other.

A line chart is a fantastic way to represent the relationship of data. You can use a line chart to represent changes and fluctuations of things within a certain period of time.

 

Type #2: Bar Charts

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

A bar chart, also known as a bar graph, uses bars to compare different data points or data sets.

Many data scientists will use bar charts to visually represent their data analysis. You can use a bar chart to compare large amounts of data, fluctuations of quantities or different categories.

The taller the bar, the larger the numerical value and vice versa.

 

Type #3: Pie Charts

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

Pie charts, donut charts, circle graphs or whatever you choose to call them, are representations of data that are split into smaller segments and sizes to represent their numerical value.

When you use a pie chart, it becomes easy to see and compare how the different segments relate and differ from each other.

When using a pie chart, try not to overload it with too many different values. When you split the pie chart into more than 7 segments, it can become difficult to understand the data.

 

Type #4: Heat Maps

Image Source

A heat map is a visual representation of data that is laid out on a map or table and uses different nuances and intensities of colors to represent its data.

Using a heat map can be especially helpful when you need to analyze data that seems to be never-ending. When you have an extremely wide value range, using a heat map makes it much more simple to quickly visualize and analyze large amounts of complex data at a glance.

 

Type #5: Histograms

histogram - weights of newborns

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

A histogram is a graphical and visual representation of complex data sets and the frequency of said numerical data displayed through bars.

Histograms are very similar to bar graphs but vary in the fact that they mostly focus on the repeated frequency of numerical data.

Type #6: Scatter Plots

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

A scatter plot, scatter chart or scatter graph, is a diagram that uses dots to represent and emphasize the different values of two or more numeric variables on an X and Y-axis.

Scatter plots are extremely useful to use when you have multiple large data sets and you want to know how they relate to each other and compare the importance of each value.

 

Type #7: Treemaps

Create your own charts and graphs!

Get Started For Free!

Treemaps are the visual representation of hierarchical data by using color-coded rectangles.

Users can use treemaps as a method to compare multiple sets of data and reflect the weight of each value in a project.

 

Type #8: Funnel Charts

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

Funnel charts are typically used in sales and represent the different stages that your users or customers go through during the sales process and demonstrate decreasing values as they move through your funnel.

By using a funnel chart, you can accurately see where you are losing or gaining your customers during the sales process.

 

5 Big Data Visualization Tips for Beginners

Now that we’ve covered what big data visualization is, its importance and 9 different types of data visualization, you may feel like you’re a professional in data science.

Now that you’re familiar with the basics of data visualization, it’s time that we equip you with some of our best data visualization techniques.

Here are our top 5 best data visualization techniques for you to use when creating a visual representation of your data.

 

Tip #1: Use a Powerful Data Visualization Tool

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

You can’t create powerful graphs without a powerful data visualization tool.

Sure, you could use something like Google charts, but to create unique, engaging charts, you’ll want to use a data visualization tool like Visme that's packed with amazing functionality.

Visme is a powerful data visualization tool with many integration functionalities. As you can see in the image above, you can create everything from funnel charts and tables to interactive data maps and graphs in this editor.

When you need to visualize big data, Visme is the way to go. When you create a graph in our big data visualization tool, your data can be updated in real-time with our integration tools.

You can import all your data from Google Sheets, Microsoft Excel, Google Analytics and other data sources, then see it come to life automatically on your project while you sit back and relax.

Visme also has many open-source elements and graphics for you to use to keep your infographic intriguing. To have the perfect interactive data visualization, you can use word clouds, tables, treemaps, animated characters and graphic design elements and more to implement into your design.

They’re also a powerhouse filled with lots of useful and educational tutorials on how to create the perfect chart for your raw data. Visme also has lots of tutorials for all things graphic design.

So why not use a tool that has everything you need for creating visuals for your data analysis and tons of tutorials to go with it? You can start your free account with Visme today and start living out your data analyst dreams.

It’s important to use a strong data visualization software for your data analysis and presentations. Stick around and soon we’ll get into our list of best tools for big data visualization.

 

Tip #2: Pick the Correct Form of Big Data Visualization

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

When it comes to visualizing your data, you need to make sure that you choose the correct chart type.

Because there are so many different ways to display your data, you need to weigh out the cons and pros of each and find out which one will work best for your infographic or presentation.

Take for example pie charts and bar graphs.

When you analyze data that is very different, you might want to use a pie chart. But if you want to represent data entries that are close together, you could use a bar chart for that.

If you’re trying to create data visualization for sales, you could use a funnel chart, pyramid chart or cone chart for that.

Each different visualization method has its time and place, and you need to analyze your data and think about what method will work best for your respective data.

Refer above to the “Big Data Visualization Types” section above to see which one will suit you best.

 

Tip #3: Make Sure Your Data is Easily Comprehensible

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

The whole point of big data visualization is to make it easy to understand at a glance.

It won’t be easily intelligible if you just start piling in large amounts of unstructured data and simply hope for the best. Or imagine you have tens of tiny little numbers on a bar graph that no one can see or read.

You need to make sure that anyone on your team, whether a data scientist or not, can understand what you’re trying to convey at a glance.

You can do this by using clear and bold text, contrasting font colors and background colors, not adding too many values to one chart and using compelling images to highlight your point, just like in the example above.

By adding too much text or too many values to a single graph, you risk confusing your audience even more. So keep it as simple and concise as possible.

 

Tip #4: Always Use Legends to Further Explain Your Data

Customize this template and make it your own!

Edit and Download

Using legends is absolutely vital for making your data easy to understand, so whether you’re creating a pie chart or bar graph, make sure you’re using a legend.

A legend is an area of your design that further explains each segment of your chart.

Many times people will assign a color to a segment in their chart, just like in the example above, and on the side add a little graphic element that explains what each color represents.

The legend is responsible for keeping the audience engaged and understanding everything you’re trying to convey.

 

Tip #5: Use Multiple Charts for Big Data

Visualize big data easily with this drag-and-drop tool!

Try It For Free

If you have a large amount of data that needs to be conveyed to your team, try using multiple graphs to do so.

Incorporating tons of data into a single chart will only make it hard for the human brain to stay on track and focus to try and understand what you want to share.

The best rule of thumb to follow here is KISS — keep it simple, stupid.

So instead of simply adding all your data to one pie chart and making it have 30 pie slices, why not create multiple graphs and break it down into bite-sized pieces? Pun intended.

By creating multiple matching charts, you can keep your data easily intelligible, cohesive and right on brand.

Just like in the example above, you can clearly understand all the data that’s being displayed because it is written out on two different donut charts.

You want to make sure your information is understandable by anyone at a glance, and you can do so by breaking down your data.

 

4 Tools for Big Data Visualization

Now that you know essentially all there is to know about big data visualization, it’s time you choose a tool that will help you create those visuals.

We’ll be covering 4 data visualization software you can use to get the job done.

Let’s jump right into it.

 

Tool #1: Visme

Start visualizing data with beautiful charts and graphs!

Try It For Free

If you want to create compelling and professional data visualization, then you need a tool like Visme.

Visme makes it easy for both designers and non-designers alike to visualize their data in interactive and engaging ways.

For example, you can create incredible animated charts, add your own audio files to them that you can record right within the editor, add tons of professionally design data widgets and import all your data from third-party websites such as Microsoft Excel, Google sheets etc.

The best part? You can save endless amounts of time and effort by using one of our hundreds of customizable templates for displaying your data.

Simply scroll through tons of professionally design templates for charts and data choose one that suits your style.

Everything can be customized on each and every template and you can even add your own brand colors, logo and font to keep everything right on-brand with your other designs.

Not only can you create loads of beautiful charts, graphs and infographics with Visme, but you can also create anything else design-related. You can create presentations, infographics, multi-page reports and proposals, branded social graphics and more.

If you’re looking for a powerful data visualization tool with high functionality for many other types of designs, Visme is the one for you. Plus, you can create a free account and use for as long as you like — no trial period or hidden costs!

 

Tip #2: Tableau

Tableau is an interactive data visualization software with a focus on business intelligence. Their goal is to help people make data that can be easily understood by anyone.

Tableau is a tool that is used in the business intelligence industry and it can help you simplify raw data into a simple format. With drag and drop functionalities, you can create data visualization fairly quickly and then share it with others.

In Tableau you can create lots of different data visualizations, from a correlation matrix to a simple bar graph.

Another plus for the software is that you can infuse the Tableau dashboard with artificial intelligence and machine learning from Aible.

You can start a free trial with Tableau, but it is a bit pricey after your trial is up. At $70/month billed annually, you’ll have to make sure you absolutely love the product before buying it.

 

Tool #3: Microsoft’s Power BI

Power BI by Microsoft is a business analytics service that helps you create interactive data visualizations.

Whether your data is on an Excel spreadsheet an on-premises hybrid data warehouses, Power BI will help you bring that data together to create reports and graphs to share with your team.

There are three versions of Power BI that you can use: the desktop app, the mobile app or their website.

You can use Power BI to help you visualize big data with your team by using some of their other popular apps like Microsoft Excel and work together in real-time to create compelling data.

Power BI has some basic templates that you can use to get a jump start on creating your data.

Power BI is quite affordable, coming in at $9.99/month.

If you’re not completely sold on using Power BI, let’s move on to our next tool.

 

Tool #4: Datawrapper

Datawrapper is an online tool that you can use to create data visualizations that are interactive and responsive, with no code or programming languages like python or javascript required.

With big users like the New York Times and the UN, they do have quite a few things to boast about.

Data wrapper is an open-source and easy-to-use data visualization software where you can create basic charts and graphs, maps and line charts that can be embedded into your website.

As for the price, you can use their free plan and create lots of charts, maps and tables, but they will be watermarked and there are a few other inconveniences that come with the free plan.

The next plan comes in at $599/month, which is definitely on the pricey side.

And that concludes our list of 4 tools for data visualization.

 

Now Over to You

If you want a data visualization software that will help you convey your data in a fun and engaging way, then you most likely will love using Visme.

Not only is Visme a powerful data visualization tool, but it’s so much more. You can use Visme to create all of your graphic design needs, from sales presentations to pitch decks, social media posts, infographics, videos, eBooks and more.

What are you waiting for? Create your free account today and free your inner data scientist.

Originally published at https://visme.co

#datavisualization #bigdata

Ahebwe Oscar

Ahebwe Oscar

1624194540

Django security releases issued: 3.2.4, 3.1.12, and 2.2.24 | Weblog | Django

Django security releases issued: 3.2.4, 3.1.12, and 2.2.24

Posted by Carlton Gibson  on Tháng 6 2, 2021

In accordance with our security release policy, the Django team is issuing Django 3.2.4Django 3.1.12, and Django 2.2.24. These release addresses the security issue detailed below. We encourage all users of Django to upgrade as soon as possible.

CVE-2021-33203: Potential directory traversal via admindocs

Staff members could use the admindocs TemplateDetailView view to check the existence of arbitrary files. Additionally, if (and only if) the default admindocs templates have been customized by the developers to also expose the file contents, then not only the existence but also the file contents would have been exposed.

As a mitigation, path sanitation is now applied and only files within the template root directories can be loaded.

This issue has low severity, according to the Django security policy.

Thanks to Rasmus Lerchedahl Petersen and Rasmus Wriedt Larsen from the CodeQL Python team for the report.

CVE-2021-33571: Possible indeterminate SSRF, RFI, and LFI attacks since validators accepted leading zeros in IPv4 addresses

URLValidatorvalidate_ipv4_address(), and validate_ipv46_address() didn’t prohibit leading zeros in octal literals. If you used such values you could suffer from indeterminate SSRF, RFI, and LFI attacks.

validate_ipv4_address() and validate_ipv46_address() validators were not affected on Python 3.9.5+.

This issue has medium severity, according to the Django security policy.

Affected supported versions

 • Django main branch
 • Django 3.2
 • Django 3.1
 • Django 2.2

#django #weblog #django security releases issued: 3.2.4, 3.1.12, and 2.2.24 #3.2.4 #3.1.12 #2.2.24

Review OTO

Review OTO

1628877047

VideoTours360 Ultimate Review

VideoTours360 Ultimate Review: Activate Your Ready-Made 360 Virtual Tour Agency!

CHECK BONUSES & GRAB IT AT: https://review-oto.com/videotours360-ultimate-oto/

Video is powerful for a few reasons.

First, it allows you to demonstrate concepts faster and more clearly. For example, when you’re watching a video, you’re using your sense of hearing and your sense of sight together, creating a rich learning experience. Whereas text-based content limits you to just sight.

Second, video allows you to create a personal connection with viewers, which shouldn’t be undermined

And there are different kinds of videos that consumers want to see. One of such videos is called 360 degree video. These immersive-style videos use fisheye lenses to place users in the center of the action, allowing them to pan around the room with their smart device.

If you are looking at creating 360° Virtual experiences for your business (and for your clients) that engage visitors with 360 DEGREE VIDEOS of your business/product with INTERACTIVE HOTSPOTS…

allowing visitors to get more details and even BUY directly from inside your video (i.e. turning your video tour into a LIVE ecommerce Store with 24/7 Live Video Chat Facility) Get Ready for the New VideoTours360 Ultimate App that is going live on the 17th of December 2020.

I decided to do an in-depth VideoTours360 Ultimate Review based on the raving buzz around this software VideoTours360 Ultimate Viral Lead Funnels is something that is revolutionary… much needed… and solves a BIG problem for your all businesses.

We’ll cover how it works, who it’s for, how much it costs, the incredible bonuses, what the upsells are, and the pros and cons of this new tool, so you can make a more informed purchase decision… and of course, if it’s right for you.

Let’s check all the details about it in my VideoTours360 Ultimate Review below!

WHAT IS VIDEOTOURS360 ULTIMATE?

360 degree video is an engaging and immersive type of video content which has gained popularity in recent months with the likes of Facebook and Youtube. It allows the viewer to move around the camera without limits, giving them control of what they see.

VideoTours360 Ultimate is the world’s first and only virtual tour builder with inbuilt *live video calls + gamification, ecom stores + A.I profit optimization. In the details. this App create 360° Virtual experiences for your business (and for your clients) that engage visitors with 360 DEGREE VIDEOS of your business/product with INTERACTIVE HOTSPOTS…

allowing visitors to get more details and even BUY directly from inside your video (i.e. turning your video tour into a LIVE ecommerce Store with 24/7 Live Video Chat Facility). You can even answer Questions & Close Prospects Via Live Chat While They Take The Virtual Tours (360 degree videos).

VideoTours360 Ultimate is an easy-to-use and budget friendly solution to create 360 Virtual Tours for real estate, architecture, hospitality, construction and education. Easily upload, edit and share. Build Virtual Tours that will impress your clients, generate leads and boost sales!

The demand for 360 degree videos is rapidly growing with every business literally needing them to stay in business. With VideoTours360 Ultimate you can create beautiful and highly-engaging 360 videos in just a couple of minutes – WITHOUT any sort of special skills or knowledge.

Leverage the ‘Zero touch’ trend in the new post covid economy where customers don’t want to leave their homes. Social Distancing is the NEW NORMAL

Virtual tours allow businesses to deliver interactive experiences to their customers at home. And with Virtual 360 Tours you can create beautiful and highly-engaging 360 videos in just a couple of minutes – WITHOUT any sort of special skills or knowledge.

There are many BIG Brands already using 360 degree videos to wow customers and close sales

 • Samsung posted a snowboarding video that puts viewers right in the middle of the action taking viewers on a snowboarding adventure
 • Oreo lets viewers explore the world that inspired Filled Cupcake Flavored Oreo Cookies
 • If you’ve ever dreamed of being a passenger in a race car, BMW’s 360 video takes you one step closer to making that a reality. These videos capture the thrill of riding at a speed that would normally cost you a hefty ticket.
 • Expedia entices viewers to explore Australia
 • Warner Bros takes audiences inside a haunted house

Here’s What’s New In VideoTours360 Ultimate:

 • Tour Download Option
 • Multi-Language
 • Live Chat Calendar & Schedule
 • Hotspot Currency Update
 • Custom Domain
 • Unbranded Client Area
 • Modify Accent Color
 • Duplicate Hotspots
 • Upload Custom Hotspot Icon
 • Change Scene Image Option
 • Thumbnail Setting Option
 • Assign Video Chat Time To Tours & Client Accounts
 • Full Tour Download (Host on your server)
 • Robust Analytics Dashboard – Monitor tour views, scene views, hotspot clicks, email subscriptions, orders, etc.
 • Multi language System – 108 Languages
 • Duplicate & Save Hotspot As A Template
 • Autopilot Tour Presentation
 • Before & After Tour Scenes
 • Integration with google streetview, realtor.com, trulia, calenly etc

So don’t hesitate to check the next parts of this VideoTours360 Ultimate Review as I’ll show you how powerful it is!

VIDEOTOURS360 ULTIMATE REVIEW OVERVIEW

 • Vendor Ifiok Nkem
 • Product VideoTours360 Ultimate
 • Launch Date 2021-Aug-13
 • Launch Time 11:00 EST
 • Front-End Price $37
 • Bonuses >> CHECK MY ULTIMATE HUGE BONUSES <<
 • Refund YES, 30 Days Money-Back Guarantee
 • Product Type Video Marketing
 • Support Effective Response
 • Discount >> GET THE BEST DISCOUNT HERE <<
 • Recommended Highly Recommended
 • Skill Level Needed All Levels

ABOUT CREATOR

Ifiok Nkem is a full-stack digital marketer, SaaSpreneur and a JVZoo high-performance leader. He founded SnapiLABs – a tech innovation lab that has created and successfully launched MULTIPLE SaaS Bestsellers… Over $4 million in sales and 40,000 users from 47 countries.

Some of his products has been a great help to me and many other marketers including ADA Comply, Content Burger, Software Commission Magic, etc. All of them are highly appreciated by many experts in the world.

Now, let’s look at the next part of this VideoTours360 Ultimate Review and find out its features!

KEY FEATURES

 • The Fastest & Easiest Drag n Drop Video Tour Builder: Create interactive virtual tours & stores with live video call… in minutes
 • Drag & Drop Unlimited Hotspots With Ease: Add unlimited hotspots to your tours (Info, Images, Videos, Maps, Contacts, etc.)
 • Live Video Calls To Engage & Close Your Prospects: Combine the power of virtual tours with ZOOM like LIVE Video Calls to engage & close prospects during the virtual tour
 • Gamification To Boost Engagement & Incentivize Action: Have users unlock coupons, discounts, freebies etc… from right inside your video when they complete pre-defined actions. E.g get 10% discount after opening 7 hotspots or ‘Spend 5 mins inside the tour Download FREE ebook’
 • Sell Your Products With The Inbuilt Ecommerce Engine: Sell Merchandise with eCommerce. Run an online 360° store tour and sell products directly
 • Power Up Your Lead Generation Game: Collect your visitor’s leads (email, phone and messenger) for effective followup (Add Any Major Autoresponder)
 • Seamless Integration With All The Popular Marketing Apps: With 1 -click you can with all your favorite marketing apps – email autoresponders, google, facebook, marketing automation, webinar platforms, appointment apps, etc.
 • Go Viral: Inbuilt viral engine – allows your current tour visitors to share your tours and bring you more visitors who will also share and bring more – like a chain reaction.
 • Tour Experience Optimization Powered By Artificial Intelligence (A.I) & Machine Learning: Inbuilt AI machine to analyze the behavioural patterns of your visitors, learn what part of the tour they love, and show that part first to new visitors.
 • Embed Everywhere For Maximum Exposure: Embed your tours anywhere — Sales page, blogging platforms, site builders, e-commerce stores etc.
 • Export & Host Yourself: Export & Install your tours on your server or client’s server

Newly Added:

Fail-Proof And Result-Driven Virtual Tour Selling Accelerator Programme

With the VideoTours360 app, you can “create & sell” virtual video tours to clients in just minutes. “But how do you get clients?” is a very BIG QUESTION you’ve always been left to figure out all by yourself.

BUT NOT ANY MORE… This Virtual Tour Selling Accelerator Programme is a step by step training program that’ll walk you through everything you need to start and scale a widely successful VR Agency and start closing clients from day one.

The Ultimate Lead Finder – Effortlessly Finds You Laser-Targeted Buyer Leads In ANY Niche In Just 45 Seconds FLAT…

From the version 1.0 launch and our experience with users over the years, we find that a lot of users are not able to make ANY money off the commercial & agency rights they get alongside their numerous app purchases. This is obviously a result of the fact that finding and closing clients is ALWAYS the hardest part of the journey.

So we weaved a Robust Lead Finder Tool into VideoTours360 ULTIMATE! With this app, we’ll be connecting supply with enormous demand by giving you a searchable list of leads that would be readily interested to buy your virtual tour services for top dollar.

So now, you not only get an app that delivers a high in demand solution, you also get a robust lead finder tool that’ll help you find highly targeted buyer leads who will happily pay you for your virtual tour service.

A Step By Step Video Training On How To Create & Capture Beautiful & Professional 360-Degree Images Using Just Your Smartphone

Plus An Expert Review Of Affordable 360-Degree Camera Options Available

This is a robust video training that’ll guide you step by step on “How To Capture A Beautiful 360 Degree Images” that you can use for your virtual tours. This means you don’t NEED a 360 camera to get started, all you need is your smartphone and with this training, you’ll be spilling out beautiful and professional looking 360 Degree Images.

Plus, an Expert review of durable and affordable 360-degree camera options available.

MY OPINION: IS IT WORTH USING?

The difference between a 360 degree video and a normal video is that with a 360 degree video, you – the viewer – get far more control over what you get to look at.

So you can move around the scene and basically pick something that takes your interest whereas with a normal video, you’re in the hands of whoever put the video together to decide what it is you get to see.

The thing that makes 360 degree video really interesting is that it can be experienced in a variety of different ways. The most common one probably being on your computer where you use your mouse to click and drag around the scene. but where it starts to get a bit more interesting is when you use your smartphone or tablet.

Using something like the YouTube app you can move your device around and it will move as if you were actually there and a lot of these apps will let you use a headset which pushes 360-degree video into the realm of virtual reality.

If you put your headset on and watch it, it’s almost as if you were there. Especially if the 360 degree video was filmed in 3D. It’s really immersive. In the past, creating 360 degree videos required specialty camera rigs and really complex post-production techniques but nowadays, it’s not so anymore.

My aim with this VideoTours360 Ultimate Review article is to review an immersive 360 degree video app that leverages the ‘Zero touch’ trend in the new post covid economy where customers don’t want to leave their homes. With this app, you can create beautiful and highly-engaging 360 videos in just a couple of minutes – WITHOUT any sort of special skills or knowledge.

Just before the app went live, I got a review access to VideoTours360 Ultimate from the product creator a few days ago. There ‘s this buzzing rave in the online community about the app so I got curious and decided to do an in depth review

So this section of VideoTours360 Ultimate Review will serve to either validate or discredit the buzz this bad boy is getting all over the internet. So do stick around for a minute or two, I promise you’ll be getting a professional insight into this software… this will give enough information needed to make an informed purchase decision.

First, I’ll do a detailed overview of the offer and all that it comes with plus the problem it solves, then I’ll give a highlight of all it’s features and tools. Afterward, we’ll check out the true cost of the offer, the upsells (and if they complement the front end offer or not), then we’ll see who should take advantage of this offer.

Then the pros, the cons and finally an overall verdict. I believe this review article will help you make an informed purchase decision and get the best deal for your money, so hang on!

There are 4 reasons why you should get this right now:

 • VideoTours360 Ultimate solves a pressing and common problem for every business owner in travel, education, car, game and other niches
 • The platform works seamlessly and it’s super easy to use
 • It creates an EASY TO ACTIVATE income opportunity for all its users, and finally
 • It’ll be biased not to give kudos for such a good job!

VideoTour360 has the fastest drag and drop video builder, you can even include interactive hotspots right inside your videos, images and tours. And during the live tours, you have the ability to combine the power of virtual tours with ZOOM like LIVE Video Calls to engage & close prospects.

You can have users unlock coupons, discounts, freebies etc… from right inside your video when they complete pre-defined actions. E.g get 10% discount after opening 7 hotspots or ‘Spend 5 mins inside the tour Download FREE ebook’

You can even Sell Merchandise with eCommerce. Run an online 360° store tour and sell products directly to your audience. Is that not interesting?

With 1 -click you can with all your favorite marketing apps – email autoresponders, google, facebook, marketing automation, webinar platforms, appointment apps, etc. Meaning you can collect your visitor’s leads (email, phone and messenger) for effective followup (Add Any Major Autoresponder)

I like that this software incorporates an easy to use interface. The UI is clean and not to busy feeling. It very easy to upload, click some changes, and start sharing immediately.

VideoTours360 Ultimate gives you the power to go viral. The Inbuilt viral engine – allows your current tour visitors to share your tours and bring you more visitors who will also share and bring more – like a chain reaction.

Plus you can even embed your tours anywhere — Sales page, blogging platforms, site builders, e-commerce stores etc. And use the Inbuilt AI machine to analyze the behavioural patterns of your visitors, learn what part of the tour they love, and show that part first to new visitors.

And the last but not the list, you can make money by exporting & Installing your tours on your server or client’s server.

You will be getting the vendor’s greatest bonuses for your fast action (and also my ultimate huge bonuses at the last section of this VideoTours360 Ultimate Review)

VIDEOTOURS360 ULTIMATE REVIEW – FINAL VERDICT

From all that has been said, the value proposition is quite clear as it solves a true pressing and expensive problem.

If we come from the angle of outsourcing 360 degree video creation for your car sales, real estate property showcase and ecommerce products then you will have to pay for every new product you want to put out for sales which means sending thousands of dollars every month.

The least you will be charged for a good 360 degree video is about a $100 just be very conservative. Imagine you have 10 new property listings every month, that like paying $1000 every month for a relatively high quality video.

if you even hire big video agencies to create high quality 360 degree videos then expect to pay nothing less than $1000 for just one video. That’s expensive … right?

The bad part is they not include the other features like adding a hotspots to your tours, collect emails of your visitors or even going viral with your videos. So you see the true worth of the problem this software solves?

To be fair, I’ll have said VideoTours360 Ultimate is easily worth $297/Month . . . but for the added Inbuilt viral engine and AI machine to analyze the behavioural patterns of your visitors which opens a true opportunity to every user, then VideoTours360 Ultimate is fairly worth $497 – $997 per month.

Before I give my final thoughts, which I think is already obvious by now, I’ll like to say one or two things about the product creator and product vendor.

First, Ifiok NK is the CEO SnapiLABs Inc., a fast-rising software company responsible for a number of bestseller software platforms and solutions to real-life problems(just like VideoTours360 Ultimate.)

SnapiLABs has a fulltime team of developers and support personnel, hence their unmatched reputation in customer support and software maintenance.

Ifiok was vetted by Forbes & accepted into their prestigious Business Council in recognition of his track record of successfully impacting entrepreneurs & small businesses, industry leadership as well as personal and professional achievements.

Some of the software platforms by this serial creator are ContentBurger, Socicake, DesignBundle, Uduala, ConvertProof and a host of others.

I found VideoTours360 Ultimate really easy to use when building my first ever virtual tour, yet flexible and powerful enough to implement quite extensive projects. I’ve tested the virtual tours across multiple device types and browsers, and it just works – without any technical headaches.

It allows me to me to focus on the design aspects, without having to learn to be a web developer. The customer service and platform reliability have both been excellent since and there is constant development of new features.

Fantastic in every respect. I’m building amazing tours that my clients love. Because of the high degree of customization, I get to really express my creativity in each tour. I also like the streamlined workflow which enables me to get even complex tours in under deadlines.

We experimented with a number of platforms but they did not have the ease of use and versatility VideoTours360 Ultimate offer. They have everything you need to produce a virtual tour and make it as basic, complex or as intuitive as you like.

Really good created User Experience on the site. Everything working fast, intuitive, and without problems. Everything that was needed, we wrote on support and they help up under 24 hours.

There is an inspiring community producing amazing interactive content though the platform and the VideoTours360 Ultimate team is extremely supportive in promoting our content and increasing global awareness.

Hence, on this note, I’ll say; VideoTours360 Ultimate is a timely solution and I highly recommend it. Without any doubt, I can give it a five-star review, anything other than that will be “BIAS!” You can go ahead and secure your access, your investment is SAFE & WISE, cheers!

VIDEOTOURS360 ULTIMATE OTOS AND PRICE

For a limited time, you can grab VideoTours360 Ultimate with early bird discount price in these options below. Let’s pick the best suited options for you before this special offer gone!

FRONT-END: VIDEOTOURS360 ULTIMATE ($37)

The cart opens by 11 am with the price at $37 with a special $2 coupon (No code, price reflects the coupon) This coupon expires by 4 PM. [Timer counting down on the sales page]

Price increases from $37 to $38 by midnight [Timer counting down on the sales page]

OTO 1: PRO UNLIMITED – $37/MONTH – $197 YEARLY

Users get access to create unlimited tours with unlimited scenes, Top up to 10,000 minutes of video chat time, unlimited eCom products.

 • Skyrocket Your Profits By Creating Unlimited Tours – For You And For Your Clients!
 • Boost Your Long-Term Revenue By Listing Unlimited Products For Sale!
 • Send Your Conversions Soaring With Double Video Chat Minutes Every Month!
 • Get Unlimited Bandwidth On Our Premium Quality Servers Ensuring High-Speed
 • Maximize Your Traffic, Leads & Sales With Unlimited Clients
 • Enjoy Fast-Track Support And Priority Rendering In Tour Queues
 • Increase Your Brand Value With Customized Logos On All The Tours You Create For Your Business And For Your Clients

Newly Added:

 • PRO Feature #1: Drawing feature
 • PRO Feature #2: Before & After using two 360 images
 • PRO Feature #3: Custom Domain

OTO 2: AGENCY TOOLKIT – $67

You get all the assets you need to start and run a 6-Figure Virtual Tour Agency.

Get INSTANT Access To This 100% Done-For-You, Professional AND Ready To Go VR Agency Marketing Package…

 • Kickstart your full-blown professional VR Agency Business in minutes…
 • Save thousands of dollars and time in creating a powerful marketing package like this one from scratch
 • Make thousands of dollars INSTANTLY by Selling FAST With Our STUNNING Done-For-You Website, Proposals, Graphics, Contracts & More STARTING TODAY.
 • Position yourself as the go-to expert in the virtual tour niche allowing you to easily close clients and charge them premium fees.
 • Close high-paying clients effortlessly by leveraging our professional and proven to convert keynote and PowerPoint presentations.
 • Help Your Customers To Skyrocket Visibility, Drive More Traffic & Generate More Profits Fast Using The VideoTours360 Ultimate app.
 • Scale Up For Explosive Profits In ANY Niche Starting TODAY…
 • Lock-in your special access to a professional and animated sales video crafted specially to sell virtual tours.

Newly Added:

 • Improved VR Agency & Consultant Toolkit
 • Agency Feature #1: Assign video chat time to tours & client accounts
 • Agency Feature #2: Share to Google Street View Virtual Tours
 • Agency Feature #3: Integration/share to with Trulia, Realtor.com
 • Agency Feature #4: Unbranded Client Area
 • And many more!

OTO 3: ULTIMATE SOFTWARE & DIGITAL AGENCY PACKAGE – ONE MEGA DEAL $197 

With this, YOU can start and scale a profitable digital marketing agency that sells services to local businesses. You get a Software App Bundle, including;

 • A Social Media Marketing & Traffic App
 • Ads & Influencer Marketing App
 • Content Marketing App
 • Messenger Bot Marketing App
 • A Robust Design App Suite
 • A Video Marketing App
 • And many more

With these apps, you can deliver stellar digital marketing services with little or no experience and in record time! Plus, you get a ready-made agency website, prospecting kit, brochures, proposals, etc… for 10 local niches. Get 10 New State-of-The-Art Agency Kits in One Awesome Package!

 • Done-For-You Websites, Proposals, Graphics, Contracts & More Designed To Skyrocket Your Results!
 • Exclusive Rights To Use OUR Testimonial & Case Studies to Impress YOUR Clients
 • Our ‘Tested-and-Trusted’ List Of Service Providers For Drop services

PLUS as a launch special bonus… Get 10 ‘Done for you’ animated agency sales videos for each of the 10 niches. Each video comes with;

 • Professional video slides
 • Proven to convert sales video script
 • Real human voice-over.

Play these explainer videos for any local business owner… ask for $2,500 and they’ll bite your hands off. FACT!

OTO 4: RESELLER BUNDLE PACKAGE $197

RESELL VideoTours360 Ultimate Edition as your own and KEEP 100% of the profit. Easy way to make money selling software products.

Plus Get A Reseller Bonus Bundle: Get Reseller Rights to FIVE High-Quality Software Apps with Professionally Designed Sales Pages and Start Making Sales IMMEDIATELY!

 • App #1: Socicake All-In-One Social Media Marketing Suite
 • App #2: Design Bundle 10-In-One Design Suite
 • App #3: LeadGrow Done For You Lead Generation Funnel
 • App #4: Uduala eCom Domination Platform
 • App #5: AgencyBlitz – 4 Done For You Local Agency Marketing Package

This is a MASSIVE deal – we’ve NEVER done this before!

VIDEOTOURS360 ULTIMATE REVIEW CONCLUSION AND ULTIMATE HUGE BONUSES

Thank you so much for reading my VideoTours360 Ultimate Review! I really hope it did help you with your buying decision. This system is coming out with many bonuses for the early bird. Take your action ASAP for the best deal.

CHECK BONUSES & GRAB IT AT: https://review-oto.com/videotours360-ultimate-oto/

SOURCE: https://review-oto.com/