Wordpress customizer suddenly different tabs

Wordpress customizer suddenly different tabs

My tabs in customizer suddenly change for no reason,

My tabs in customizer suddenly change for no reason,

Here's a snip:

The tabs should be site identity, additional css, etc.

I'm new to wordpress, I must have clicked something idk.

Angular 9 Tutorial: Learn to Build a CRUD Angular App Quickly

What's new in Bootstrap 5 and when Bootstrap 5 release date?

Brave, Chrome, Firefox, Opera or Edge: Which is Better and Faster?

How to Build Progressive Web Apps (PWA) using Angular 9

What is new features in Javascript ES2020 ECMAScript 2020

Building Custom WordPress Sites from Scratch - WordPress Theme Development

Learn to create a completely responsive website from scratch using WordPress, HTML, CSS, JavaScpript, and PHP. Also, learn to create a custom WordPress theme.

Understanding of Meter Tag in HTML 5

This post explains the HTML 5 meter tag and how to create it

Tại sao mình lại chuyển từ Wordpress sang Ghost

WordPress là một CMS cực kỳ lớn và nổi tiếng. Đã số các blog đều sử dụng WordPress để cho tiện trong việc config và hosting. Nhưng hôm nay thì mình đã chuyển toàn bộ nền tảng blog qua một CMS khác là Ghost. Ghost là gì? Ghost nó tương tự như WordPress vậy. Nhưng mà nó không có nhiều tính năng mặc định như của WordPress.