CODE VN

CODE VN

1639630601

Cách đọc và phân tích dữ liệu từ tệp Excel trong Node.js

Bạn đã bao giờ cần lấy và phân tích dữ liệu từ Bảng tính Excel (.xlsx) trong node.js chưa? Nếu không, nếu bạn đã từng làm, đây là một giải pháp.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào,

 1. Đọc dữ liệu từ tệp bảng tính.
 2. Hiểu cách dữ liệu được trả về.
 3. Nhận danh sách (tên) các trang tính trong sổ làm việc.
 4. Chỉ định từ trang tính nào chúng tôi muốn dữ liệu.

Đọc tệp

Thành lập

Bạn sẽ cần phải cài đặt node.js.

Bạn có thể tạo bất kỳ tệp Excel nào bạn thích, ảnh chụp màn hình của tệp đơn giản mà tôi sẽ sử dụng cho bài viết này ở bên dưới. Tôi đặt tên tệp là Data.xlsx .

Đây là tiêu đề hình ảnh

Tôi sẽ sử dụng Visual Studio Code (VSCode).

 1. Mở cửa sổ đầu cuối của bạn và nhập, npm init . Bạn chỉ có thể chấp nhận các giá trị mặc định sẽ làm cho tệp chính index.js của chúng tôi như được thấy trong tệp package.json của bạn.
 2. Trong cửa sổ đầu cuối của bạn, nhập npm install-excel-file để cài đặt gói làm cho tất cả hoạt động.
 3. Tạo một tệp có tên là index.js và mở nó.

Đọc tệp Excel

Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để đọc tệp.

Thêm mã sau vào tệp index.js của bạn .

const xlsxFile = require('read-excel-file/node');
 
xlsxFile('./Data.xlsx').then((rows) => {
 
 
}

Lưu ý bên: Trong câu lệnh request, chúng tôi đã chỉ định / node . Điều này rất quan trọng vì điều này cũng có thể được thực hiện với JavaScript trong trình duyệt bằng cách sử dụng,

import xlsxFile from 'read-excel-file'

Mật mã

Dòng đầu tiên nhập gói.

Dòng thứ hai đọc tệp, trả về một lời hứa. Khi đọc xong, chúng ta nhận được các mảng .

Mỗi mảng (tham số hàng của hàm gọi lại) chứa một hàng trong bảng tính. Mỗi trong số này có ba mảng tương ứng với ba cột trong bảng tính của chúng tôi.

Xem dữ liệu thô

Sửa đổi mã của bạn để xác minh rằng chúng tôi đang lấy dữ liệu từ tệp.

const xlsxFile = require('read-excel-file/node');
 
xlsxFile('./Data.xlsx').then((rows) => {
 console.log(rows);
 console.table(rows);
})

Chạy điều này trong chế độ gỡ lỗi, F5, sau đó chạy mà không gỡ lỗi, Ctrl + F5 .

Chạy cả hai sẽ giúp chúng tôi hình dung những gì chúng tôi nhận lại cũng như xác minh dữ liệu đã được đọc từ tệp.

F5

Đây là tiêu đề hình ảnh

CRTL + F5

Đây là tiêu đề hình ảnh

Điều này cho ta một bức tranh tốt hơn về cấu trúc mảng.

Lấy dữ liệu thực tế

Vì dữ liệu nằm trong mảng nên có thể dễ dàng truy cập. Dưới đây là hai cách để truy cập dữ liệu.

forEach Loop

Sửa đổi mã của bạn như sau để xem từng phần dữ liệu và kiểu dữ liệu của nó.

Các dữ liệu tham số chứa chứa các entry tế bào bảng tính.

const xlsxFile = require('read-excel-file/node');
 
xlsxFile('./Data.xlsx').then((rows) => {
rows.forEach((col)=>{
    col.forEach((data)=>{
     console.log(data);
     console.log(typeof data);
  })
})
})

Đối với mục đích của chúng tôi, đầu ra chỉ là một danh sách, nhưng chúng tôi có quyền truy cập vào dữ liệu và có thể xác minh kiểu dữ liệu của nó.

Đây là tiêu đề hình ảnh

cho… trong Vòng lặp

Sửa đổi mã của bạn để sử dụng vòng lặp for… in.

const xlsxFile = require('read-excel-file/node');
 
xlsxFile('./Data.xlsx').then((rows) => {
for (i in rows){
    for (j in rows[i]){
      console.dir(rows[i][j]);
}
  }
})

Đầu ra tương tự khi chạy nhưng đoạn mã này cho phép chúng ta nhìn rõ hơn cấu trúc mảng và cách truy cập các phần tử của mảng.

Hàng [i] [j] chứa dữ liệu trong mỗi ô bảng tính.

Xử lý với nhiều trang tính

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có hai bảng tính tên là Dev và Exec?

Theo mặc định, khi chúng ta đọc, trang đầu tiên sẽ được đọc. Tuy nhiên chúng ta có thể,

 • Nhận danh sách tên trang tính
 • Chỉ định Trang tính mà chúng tôi muốn có dữ liệu.

Tệp Excel đã sửa đổi

Tôi đã sửa đổi tệp Excel của mình, Data.xlsx , để có hai trang tính.

Đây là tiêu đề hình ảnh
Trang tính Dev

Đây là tiêu đề hình ảnh
Trang tính Exec

Lấy danh sách tên trang tính

Tên trang tính được trả về dưới dạng một mảng đối tượng . Mỗi đối tượng có cấu trúc,

{name: 'sheetname'}

Trong trường hợp của chúng ta, nó sẽ trả về mảng này, [{name: 'Dev'}, {name: 'Exec'}]

Sửa đổi mã của bạn như sau để có được danh sách các trang tính.

const xlsxFile = require('read-excel-file/node');
 
xlsxFile('./Data.xlsx', { getSheets: true }).then((sheets) => {
   sheets.forEach((obj)=>{
    
      console.log(obj.name);
    })
  })

Ở đây chúng ta đã truyền tham số đối tượng {getSheets: true}.

Sau đó, sử dụng vòng lặp forEach để lặp qua mảng trang tính và truy cập thuộc tính tên của từng đối tượng .

Đây là tiêu đề hình ảnh

Truy cập tên trang tính. Dev, Exec.

Chỉ định trang tính từ trang tính nào để lấy dữ liệu

Để chỉ định trang tính mong muốn, chúng ta sẽ truyền tham số đối tượng {sheet:} . Điều này có hai hình thức. Bạn có thể chỉ định theo số trang hoặc tên trang. Để truy cập trang tính 2, chúng tôi có thể sử dụng một trong các cách sau,

 • {trang tính: 2}
 • {sheet: 'Exec'}

Sửa đổi mã của bạn như sau để truy cập dữ liệu của trang tính Exec.

const xlsxFile = require('read-excel-file/node');
 
xlsxFile('./Data.xlsx', { sheet: 'Exec' }).then((rows) => {
for (i in rows){
    for (j in rows[i]){
      console.log(rows[i][j]);
    }
  }
})

Đây là tiêu đề hình ảnh
Sheet2, Exec, dữ liệu

Kết luận

Gói npm thực hiện tất cả công việc đọc tệp. Phần quan trọng là dữ liệu được trả về như thế nào. Nó được trả về dưới dạng một mảng hai chiều.

Biết được điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn trong việc lấy dữ liệu và làm việc với nó. Biết rằng chúng ta có thể lấy tên trang tính cho phép chúng tôi xử lý toàn bộ sổ làm việc nếu cần.

Cảm ơn bạn đã đọc!

What is GEEK

Buddha Community

NBB: Ad-hoc CLJS Scripting on Node.js

Nbb

Not babashka. Node.js babashka!?

Ad-hoc CLJS scripting on Node.js.

Status

Experimental. Please report issues here.

Goals and features

Nbb's main goal is to make it easy to get started with ad hoc CLJS scripting on Node.js.

Additional goals and features are:

 • Fast startup without relying on a custom version of Node.js.
 • Small artifact (current size is around 1.2MB).
 • First class macros.
 • Support building small TUI apps using Reagent.
 • Complement babashka with libraries from the Node.js ecosystem.

Requirements

Nbb requires Node.js v12 or newer.

How does this tool work?

CLJS code is evaluated through SCI, the same interpreter that powers babashka. Because SCI works with advanced compilation, the bundle size, especially when combined with other dependencies, is smaller than what you get with self-hosted CLJS. That makes startup faster. The trade-off is that execution is less performant and that only a subset of CLJS is available (e.g. no deftype, yet).

Usage

Install nbb from NPM:

$ npm install nbb -g

Omit -g for a local install.

Try out an expression:

$ nbb -e '(+ 1 2 3)'
6

And then install some other NPM libraries to use in the script. E.g.:

$ npm install csv-parse shelljs zx

Create a script which uses the NPM libraries:

(ns script
 (:require ["csv-parse/lib/sync$default" :as csv-parse]
      ["fs" :as fs]
      ["path" :as path]
      ["shelljs$default" :as sh]
      ["term-size$default" :as term-size]
      ["zx$default" :as zx]
      ["zx$fs" :as zxfs]
      [nbb.core :refer [*file*]]))

(prn (path/resolve "."))

(prn (term-size))

(println (count (str (fs/readFileSync *file*))))

(prn (sh/ls "."))

(prn (csv-parse "foo,bar"))

(prn (zxfs/existsSync *file*))

(zx/$ #js ["ls"])

Call the script:

$ nbb script.cljs
"/private/tmp/test-script"
#js {:columns 216, :rows 47}
510
#js ["node_modules" "package-lock.json" "package.json" "script.cljs"]
#js [#js ["foo" "bar"]]
true
$ ls
node_modules
package-lock.json
package.json
script.cljs

Macros

Nbb has first class support for macros: you can define them right inside your .cljs file, like you are used to from JVM Clojure. Consider the plet macro to make working with promises more palatable:

(defmacro plet
 [bindings & body]
 (let [binding-pairs (reverse (partition 2 bindings))
    body (cons 'do body)]
  (reduce (fn [body [sym expr]]
       (let [expr (list '.resolve 'js/Promise expr)]
        (list '.then expr (list 'clojure.core/fn (vector sym)
                    body))))
      body
      binding-pairs)))

Using this macro we can look async code more like sync code. Consider this puppeteer example:

(-> (.launch puppeteer)
   (.then (fn [browser]
        (-> (.newPage browser)
          (.then (fn [page]
              (-> (.goto page "https://clojure.org")
                (.then #(.screenshot page #js{:path "screenshot.png"}))
                (.catch #(js/console.log %))
                (.then #(.close browser)))))))))

Using plet this becomes:

(plet [browser (.launch puppeteer)
    page (.newPage browser)
    _ (.goto page "https://clojure.org")
    _ (-> (.screenshot page #js{:path "screenshot.png"})
       (.catch #(js/console.log %)))]
   (.close browser))

See the puppeteer example for the full code.

Since v0.0.36, nbb includes promesa which is a library to deal with promises. The above plet macro is similar to promesa.core/let.

Startup time

$ time nbb -e '(+ 1 2 3)'
6
nbb -e '(+ 1 2 3)'  0.17s user 0.02s system 109% cpu 0.168 total

The baseline startup time for a script is about 170ms seconds on my laptop. When invoked via npx this adds another 300ms or so, so for faster startup, either use a globally installed nbb or use $(npm bin)/nbb script.cljs to bypass npx.

Dependencies

NPM dependencies

Nbb does not depend on any NPM dependencies. All NPM libraries loaded by a script are resolved relative to that script. When using the Reagent module, React is resolved in the same way as any other NPM library.

Classpath

To load .cljs files from local paths or dependencies, you can use the --classpath argument. The current dir is added to the classpath automatically. So if there is a file foo/bar.cljs relative to your current dir, then you can load it via (:require [foo.bar :as fb]). Note that nbb uses the same naming conventions for namespaces and directories as other Clojure tools: foo-bar in the namespace name becomes foo_bar in the directory name.

To load dependencies from the Clojure ecosystem, you can use the Clojure CLI or babashka to download them and produce a classpath:

$ classpath="$(clojure -A:nbb -Spath -Sdeps '{:aliases {:nbb {:replace-deps {com.github.seancorfield/honeysql {:git/tag "v2.0.0-rc5" :git/sha "01c3a55"}}}}}')"

and then feed it to the --classpath argument:

$ nbb --classpath "$classpath" -e "(require '[honey.sql :as sql]) (sql/format {:select :foo :from :bar :where [:= :baz 2]})"
["SELECT foo FROM bar WHERE baz = ?" 2]

Currently nbb only reads from directories, not jar files, so you are encouraged to use git libs. Support for .jar files will be added later.

Current file

The name of the file that is currently being executed is available via nbb.core/*file* or on the metadata of vars:

(ns foo
 (:require [nbb.core :refer [*file*]]))

(prn *file*) ;; "/private/tmp/foo.cljs"

(defn f [])
(prn (:file (meta #'f))) ;; "/private/tmp/foo.cljs"

Reagent

Nbb includes reagent.core which will be lazily loaded when required. You can use this together with ink to create a TUI application:

$ npm install ink

ink-demo.cljs:

(ns ink-demo
 (:require ["ink" :refer [render Text]]
      [reagent.core :as r]))

(defonce state (r/atom 0))

(doseq [n (range 1 11)]
 (js/setTimeout #(swap! state inc) (* n 500)))

(defn hello []
 [:> Text {:color "green"} "Hello, world! " @state])

(render (r/as-element [hello]))

Promesa

Working with callbacks and promises can become tedious. Since nbb v0.0.36 the promesa.core namespace is included with the let and do! macros. An example:

(ns prom
 (:require [promesa.core :as p]))

(defn sleep [ms]
 (js/Promise.
  (fn [resolve _]
   (js/setTimeout resolve ms))))

(defn do-stuff
 []
 (p/do!
  (println "Doing stuff which takes a while")
  (sleep 1000)
  1))

(p/let [a (do-stuff)
    b (inc a)
    c (do-stuff)
    d (+ b c)]
 (prn d))
$ nbb prom.cljs
Doing stuff which takes a while
Doing stuff which takes a while
3

Also see API docs.

Js-interop

Since nbb v0.0.75 applied-science/js-interop is available:

(ns example
 (:require [applied-science.js-interop :as j]))

(def o (j/lit {:a 1 :b 2 :c {:d 1}}))

(prn (j/select-keys o [:a :b])) ;; #js {:a 1, :b 2}
(prn (j/get-in o [:c :d])) ;; 1

Most of this library is supported in nbb, except the following:

 • destructuring using :syms
 • property access using .-x notation. In nbb, you must use keywords.

See the example of what is currently supported.

Examples

See the examples directory for small examples.

Also check out these projects built with nbb:

API

See API documentation.

Migrating to shadow-cljs

See this gist on how to convert an nbb script or project to shadow-cljs.

Build

Prequisites:

 • babashka >= 0.4.0
 • Clojure CLI >= 1.10.3.933
 • Node.js 16.5.0 (lower version may work, but this is the one I used to build)

To build:

 • Clone and cd into this repo
 • bb release

Run bb tasks for more project-related tasks.

Download Details:
Author: borkdude
Download Link: Download The Source Code
Official Website: https://github.com/borkdude/nbb 
License: EPL-1.0

#node #javascript

Hire Dedicated Node.js Developers - Hire Node.js Developers

If you look at the backend technology used by today’s most popular apps there is one thing you would find common among them and that is the use of NodeJS Framework. Yes, the NodeJS framework is that effective and successful.

If you wish to have a strong backend for efficient app performance then have NodeJS at the backend.

WebClues Infotech offers different levels of experienced and expert professionals for your app development needs. So hire a dedicated NodeJS developer from WebClues Infotech with your experience requirement and expertise.

So what are you waiting for? Get your app developed with strong performance parameters from WebClues Infotech

For inquiry click here: https://www.webcluesinfotech.com/hire-nodejs-developer/

Book Free Interview: https://bit.ly/3dDShFg

#hire dedicated node.js developers #hire node.js developers #hire top dedicated node.js developers #hire node.js developers in usa & india #hire node js development company #hire the best node.js developers & programmers

Aria Barnes

Aria Barnes

1622719015

Why use Node.js for Web Development? Benefits and Examples of Apps

Front-end web development has been overwhelmed by JavaScript highlights for quite a long time. Google, Facebook, Wikipedia, and most of all online pages use JS for customer side activities. As of late, it additionally made a shift to cross-platform mobile development as a main technology in React Native, Nativescript, Apache Cordova, and other crossover devices. 

Throughout the most recent couple of years, Node.js moved to backend development as well. Designers need to utilize a similar tech stack for the whole web project without learning another language for server-side development. Node.js is a device that adjusts JS usefulness and syntax to the backend. 

What is Node.js? 

Node.js isn’t a language, or library, or system. It’s a runtime situation: commonly JavaScript needs a program to work, however Node.js makes appropriate settings for JS to run outside of the program. It’s based on a JavaScript V8 motor that can run in Chrome, different programs, or independently. 

The extent of V8 is to change JS program situated code into machine code — so JS turns into a broadly useful language and can be perceived by servers. This is one of the advantages of utilizing Node.js in web application development: it expands the usefulness of JavaScript, permitting designers to coordinate the language with APIs, different languages, and outside libraries.

What Are the Advantages of Node.js Web Application Development? 

Of late, organizations have been effectively changing from their backend tech stacks to Node.js. LinkedIn picked Node.js over Ruby on Rails since it took care of expanding responsibility better and decreased the quantity of servers by multiple times. PayPal and Netflix did something comparative, just they had a goal to change their design to microservices. We should investigate the motivations to pick Node.JS for web application development and when we are planning to hire node js developers. 

Amazing Tech Stack for Web Development 

The principal thing that makes Node.js a go-to environment for web development is its JavaScript legacy. It’s the most well known language right now with a great many free devices and a functioning local area. Node.js, because of its association with JS, immediately rose in ubiquity — presently it has in excess of 368 million downloads and a great many free tools in the bundle module. 

Alongside prevalence, Node.js additionally acquired the fundamental JS benefits: 

 • quick execution and information preparing; 
 • exceptionally reusable code; 
 • the code is not difficult to learn, compose, read, and keep up; 
 • tremendous asset library, a huge number of free aides, and a functioning local area. 

In addition, it’s a piece of a well known MEAN tech stack (the blend of MongoDB, Express.js, Angular, and Node.js — four tools that handle all vital parts of web application development). 

Designers Can Utilize JavaScript for the Whole Undertaking 

This is perhaps the most clear advantage of Node.js web application development. JavaScript is an unquestionable requirement for web development. Regardless of whether you construct a multi-page or single-page application, you need to know JS well. On the off chance that you are now OK with JavaScript, learning Node.js won’t be an issue. Grammar, fundamental usefulness, primary standards — every one of these things are comparable. 

In the event that you have JS designers in your group, it will be simpler for them to learn JS-based Node than a totally new dialect. What’s more, the front-end and back-end codebase will be basically the same, simple to peruse, and keep up — in light of the fact that they are both JS-based. 

A Quick Environment for Microservice Development 

There’s another motivation behind why Node.js got famous so rapidly. The environment suits well the idea of microservice development (spilling stone monument usefulness into handfuls or many more modest administrations). 

Microservices need to speak with one another rapidly — and Node.js is probably the quickest device in information handling. Among the fundamental Node.js benefits for programming development are its non-obstructing algorithms.

Node.js measures a few demands all at once without trusting that the first will be concluded. Many microservices can send messages to one another, and they will be gotten and addressed all the while. 

Versatile Web Application Development 

Node.js was worked in view of adaptability — its name really says it. The environment permits numerous hubs to run all the while and speak with one another. Here’s the reason Node.js adaptability is better than other web backend development arrangements. 

Node.js has a module that is liable for load adjusting for each running CPU center. This is one of numerous Node.js module benefits: you can run various hubs all at once, and the environment will naturally adjust the responsibility. 

Node.js permits even apportioning: you can part your application into various situations. You show various forms of the application to different clients, in light of their age, interests, area, language, and so on. This builds personalization and diminishes responsibility. Hub accomplishes this with kid measures — tasks that rapidly speak with one another and share a similar root. 

What’s more, Node’s non-hindering solicitation handling framework adds to fast, letting applications measure a great many solicitations. 

Control Stream Highlights

Numerous designers consider nonconcurrent to be one of the two impediments and benefits of Node.js web application development. In Node, at whatever point the capacity is executed, the code consequently sends a callback. As the quantity of capacities develops, so does the number of callbacks — and you end up in a circumstance known as the callback damnation. 

In any case, Node.js offers an exit plan. You can utilize systems that will plan capacities and sort through callbacks. Systems will associate comparable capacities consequently — so you can track down an essential component via search or in an envelope. At that point, there’s no compelling reason to look through callbacks.

 

Final Words

So, these are some of the top benefits of Nodejs in web application development. This is how Nodejs is contributing a lot to the field of web application development. 

I hope now you are totally aware of the whole process of how Nodejs is really important for your web project. If you are looking to hire a node js development company in India then I would suggest that you take a little consultancy too whenever you call. 

Good Luck!

Original Source

#node.js development company in india #node js development company #hire node js developers #hire node.js developers in india #node.js development services #node.js development

Node JS Development Company| Node JS Web Developers-SISGAIN

Top organizations and start-ups hire Node.js developers from SISGAIN for their strategic software development projects in Illinois, USA. On the off chance that you are searching for a first rate innovation to assemble a constant Node.js web application development or a module, Node.js applications are the most appropriate alternative to pick. As Leading Node.js development company, we leverage our profound information on its segments and convey solutions that bring noteworthy business results. For more information email us at hello@sisgain.com

#node.js development services #hire node.js developers #node.js web application development #node.js development company #node js application

sophia tondon

sophia tondon

1625114985

Top 10 NodeJs app Development Companies- ValueCoders

Node.js is a prominent tech trend in the space of web and mobile application development. It has been proven very efficient and useful for a variety of application development. Thus, all business owners are eager to leverage this technology for creating their applications.

Are you striving to develop an application using Node.js? But can’t decide which company to hire for NodeJS app development? Well! Don’t stress over it, as the following list of NodeJS app development companies is going to help you find the best partner.

Let’s take a glance at top NodeJS application development companies to hire developers in 2021 for developing a mind-blowing application solution.

Before enlisting companies, I would like to say that every company has a foundation on which they thrive. Their end goals, qualities, and excellence define their competence. Thus, I prepared this list by considering a number of aspects. While making this list, I have considered the following aspects:

 • Review and rating
 • Enlisted by software peer & forums
 • Hourly price
 • Offered services
 • Year of experience (Average 8+ years)
 • Credibility & Excellence
 • Served clients and more

I believe this list will help you out in choosing the best NodeJS service provider company. So, now let’s explore the top NodeJS developer companies to choose from in 2021.

#1. JSGuru

JSGuru is a top-rated NodeJS app development company with an innovative team of dedicated NodeJS developers engaged in catering best-class UI/UX design, software products, and AWS professional services.

It is a team of one of the most talented developers to hire for all types of innovative solution development, including social media, dating, enterprise, and business-oriented solutions. The company has worked for years with a number of startups and launched a variety of products by collaborating with big-name corporations like T-systems.

If you want to hire NodeJS developers to secure an outstanding application, I would definitely suggest them. They serve in the area of eLearning, FinTech, eCommerce, Telecommunications, Mobile Device Management, and more.

 • Ratings: 4.9/5.0

 • Founded: 2006

 • Headquarters: Banja Luka, Bosnia, and Herzegovina

 • Price: Starting from $50/hour

Visit Website - https://www.valuecoders.com/blog/technology-and-apps/top-node-js-app-development-companies

#node js developer #hire node js developer #hiring node js developers #node js development company #node.js development company #node js development services