Wordpress how to remove article element white background

Wordpress how to remove article element white background

I'm trying to remove the white-background of wordpress Article (page), NOT the body background, the element's background. I would that the article text has no white background, but only the body background.

I'm trying to remove the white-background of wordpress Article (page), NOT the body background, the element's background. I would that the article text has no white background, but only the body background.

I've tryed so many "external css" but no one worked for me.

   article.post-1 { //just an example, I've tryed many other elements
     background-color: transparent;
   }

https://i.imgur.com/gJtqjpP.jpg You can see the white background behind the TEXT, i would remove that white and see the TEXT directly on the background image. It's in the homepage.

Angular 9 Tutorial: Learn to Build a CRUD Angular App Quickly

What's new in Bootstrap 5 and when Bootstrap 5 release date?

Brave, Chrome, Firefox, Opera or Edge: Which is Better and Faster?

How to Build Progressive Web Apps (PWA) using Angular 9

What is new features in Javascript ES2020 ECMAScript 2020

Building Custom WordPress Sites from Scratch - WordPress Theme Development

Learn to create a completely responsive website from scratch using WordPress, HTML, CSS, JavaScpript, and PHP. Also, learn to create a custom WordPress theme.

Understanding of Meter Tag in HTML 5

This post explains the HTML 5 meter tag and how to create it

Tại sao mình lại chuyển từ Wordpress sang Ghost

WordPress là một CMS cực kỳ lớn và nổi tiếng. Đã số các blog đều sử dụng WordPress để cho tiện trong việc config và hosting. Nhưng hôm nay thì mình đã chuyển toàn bộ nền tảng blog qua một CMS khác là Ghost. Ghost là gì? Ghost nó tương tự như WordPress vậy. Nhưng mà nó không có nhiều tính năng mặc định như của WordPress.