Thai Son

Thai Son

1656571380

Giá Trị Tuyệt Đối Trong Python - Hướng Dẫn Sử Dụng Python abs

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả về hàm abs() trong Python.

Bạn sẽ tìm hiểu chức năng abs() này làm gì và tại sao bạn có thể muốn sử dụng nó.

Bạn cũng sẽ hiểu cách sử dụng abs()với sự trợ giúp của các ví dụ thực tế.

Hàm abs() trong Python là gì ?

Hàm abs()Python tích hợp sẵn trả về giá trị tuyệt đối của một số.

Nhưng giá trị tuyệt đối của một số ở vị trí đầu tiên là gì?

Trong toán học, giá trị tuyệt đối của một số đề cập đến khoảng cách của số đó với số không.

Về cơ bản, số đó cách số 0 trên trục số bao xa.

Ví dụ, giá trị tuyệt đối của số năm là năm vì khoảng cách từ số 0 đến số năm là năm đơn vị.

Screenshot-2022-06-14-at-9.51.34-AM

Một điều cần lưu ý là giá trị tuyệt đối sẽ luôn là giá trị dương . Vì vậy, khi cần tính giá trị tuyệt đối của một số âm, kết quả sẽ luôn là phiên bản dương của số đó.

Ví dụ: giá trị tuyệt đối của âm năm cũng là năm:

Screenshot-2022-06-14-at-10.01.18-AM

Tại sao Giá trị Tuyệt đối lại Quan trọng?

Giá trị tuyệt đối là một khái niệm quan trọng và được sử dụng phổ biến trong Toán và Vật lý.

Có thể có những lúc bạn chỉ cần sử dụng số dương và không cần sử dụng bất kỳ số âm nào. Trên thực tế, bạn có thể cần phải đảm bảo rằng không có bất kỳ số âm nào cho các phép tính bạn sắp thực hiện.

Rất có thể bạn sẽ sử dụng các giá trị tuyệt đối để tính khoảng cách của điểm này đến điểm khác.

Một số ví dụ thực tế phổ biến khác có thể là:

 • Tính hiệu số giữa hai điểm.
 • Tính lượng năng lượng đã sử dụng.
 • Tính toán chênh lệch nhiệt độ, thời gian và tốc độ giữa hai điểm.

Làm thế nào để sử dụng hàm abs() trong Python? Phân tích cú pháp cho người mới bắt đầu

Cú pháp chung cho hàm abs() trông giống như sau:

abs(number)

Hãy chia nhỏ nó ra:

 • Hàm abs()chỉ nhận một đối số duy nhất, là bắt buộc .
 • Đối số luôn là một số có thể có giá trị âm hoặc dương.
 • Số có thể là:
  • Một số nguyên, chẳng hạn như 4, -15hoặc 10.
  • Một số dấu phẩy động, chẳng hạn như 4.1, -15.06hoặc 2.13.
  • Một số phức. Một số phức được tạo thành từ hai phần - một phần thực bao gồm một số thực như 1hoặc 4, và một phần ảo . Trong Python, phần ảo được tạo ra bằng cách thêm chữ cái jlàm hậu tố - không phải chữ cái inhư trong Toán học. Bạn thêm jvào cuối một số thực, như sau: 1jhoặc 4j. Vì vậy, ví dụ về số phức trong Python là 2 + 4jhoặc 1 + 2j.

Bây giờ, khi nói đến giá trị trả về của hàm abs():

 • Đối với các số nguyên , hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số đã cho.
 • Đối với số dấu phẩy động , hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số đã cho.
 • Đối với số phức , ahàm abs() trả về độ lớn của số đã cho.

Cách sử dụng hàm abs() với các ví dụ

Trong các phần tiếp theo, bạn sẽ thấy hàm abs() đang hoạt động và cách nó hoạt động khi nó có một số nguyên, một số dấu phẩy động và một số phức làm đối số.

Cách sử dụng hàm abs() với đối số nguyên

Khi bạn chuyển một số nguyên làm đối số, hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của nó.

Dưới đây là một ví dụ về việc chuyển một số nguyên dương làm đối số:

my_number = 7

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output 

#7 

Và dưới đây là một ví dụ về việc chuyển một số nguyên âm làm đối số.

Hãy nhớ rằng giá trị tuyệt đối sẽ luôn là số dương:

my_number = -17

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#17

Cách sử dụng hàm abs() với đối số số dấu phẩy động

Khi bạn chuyển một số dấu phẩy động làm đối số, hàm abs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của nó.

Các ví dụ sau hoạt động theo cách tương tự như các ví dụ từ phần trước.

Đây là một số dấu phẩy động dương làm đối số:

my_number = 34.05

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#34.05

Và đây là một số dấu phẩy động âm làm đối số:

my_number = -43.2

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#43.2

Cách sử dụng hàm abs() với đối số số phức

Số phức hoạt động khác với số nguyên và số thực.

Khi một số phức được truyền làm đối số cho hàm abs(), giá trị trả về là độ lớn của số đó.

Độ lớn của một số phức, chẳng hạn a+bj, là khoảng cách của số giữa điểm gốc (0,0) và điểm (a, b) trong mặt phẳng phức. Và độ lớn của một số phức được tính với sự trợ giúp của định lý Pitago,một2+b2

Vì vậy, chúng ta hãy lấy số phức 3 + 4jlàm ví dụ. Bạn sẽ cần tính căn bậc hai của bình phương các số từ phần thực ( 3) và phần ảo 4:32+42= 5

Trong Python, đây là cách bạn sử dụng một số phức với hàm abs():

my_number = 3 + 4j

abs_value = abs(my_number)

print(abs_value)

#output

#5.0

Kết luận

Và bạn đã có nó - bây giờ bạn đã biết những điều cơ bản về cách hoạt động của hàm abs() Python!

Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.

Để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ lập trình Python, hãy xem Chứng chỉ Máy tính Khoa học với Python của freeCodeCamp .

Bạn sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản và học theo cách tương tác và thân thiện với người mới bắt đầu. Bạn cũng sẽ xây dựng năm dự án vào cuối để áp dụng vào thực tế và giúp củng cố những gì bạn đã học được.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và viết mã vui vẻ :)

Nguồn: https://www.freecodecamp.org/news/python..

#python #abs 

Giá Trị Tuyệt Đối Trong Python - Hướng Dẫn Sử Dụng Python abs

Get The Best SEO Marketing Services - Abservetech

Are you looking for SEO services? Do you wish to see your website rank at the top of the search engine results? Abservetech can do it for you. Our best SEO brains will help in providing guaranteed SEO services to build a strong strategy in the digital market.

To know more:
https://www.abservetech.com/seo-marketing-services/

#seo #DigitalMarketing #Marketing #SocialMediaMarketing #SocialMedia #Branding #Business #OnlineMarketing #Google #GoogleAds #abs #Abservetech
 

Get The Best SEO Marketing Services - Abservetech

Online eLearning Software - EduStar

 

Hey Entrepreneurs!

Are you looking to start a business like Udemy?

You are in the right place!
Use our EduStar - Online eLearning software to launch your eLearning business instantly. Currently, we are providing 50% OFF on our EduStar So, Make sure you use this opportunity!

Hurry Up!

To know more:
https://www.abservetech.com/edustar-udemy-clone/

#UdemyClone #LyndaClone #elearning #elearningscript #Education #Course #OnlineCourse #OnlineEducationScript #abs #Abservetech
 

Online eLearning Software - EduStar

Boost Leads And Website Traffic Instantly Using Our Digital Marketers

Get the best SEO services from the best SEO company in India, Abservetech. We, Abservetech, and our expert SEO team will rank your site in the top 10 positions. Our expert team will provide quality SEO services at an affordable cost. Abservetech Private Limited is one of the leading SEO outsourcing solutions to 50+ end clients and provides SEO services across the globe.

Get the best exposure to your business with a single click!
https://www.abservetech.com/seo-marketing-services/

Follow @Abservetech for more updates!!

#seo #DigitalMarketing #Marketing #SocialMediaMarketing #SocialMedia #Branding #Business #OnlineMarketing #Google #GoogleAds #abs #Abservetech

Boost Leads And Website Traffic Instantly Using Our Digital Marketers

How To Elevate Your Health Care Business With Practo Clone?

At Abservetech, we have the best Practo clone app (DocStar) with satisfactory customization and support services. To explore more of our services in detail, get in touch with us at support@abservetech.com or ping us at +91 9222 47 9222.

Link:
https://www.abservetech.com/blog/elevate-health-care-business/

#DocStar #UberDocClone #UberForDoctor #UberDocCloneScript #PractoClone #PractoCloneScript #Business #Ideas #Entrepreneurs #abs #Abservetech
 

How To Elevate Your Health Care Business With Practo Clone?

Advanced Online Learning Management Script

Hey Entrepreneurs!

Are you looking to start a business like Udemy?

You are in the right place!

Use our EduStar - Online eLearning software to launch your eLearning business instantly. Currently, we are providing 50% OFF on our EduStar So, Make sure you use this opportunity!

Hurry Up!

To know more:
https://www.abservetech.com/edustar-udemy-clone/

#UdemyClone #LyndaClone #elearning #elearningscript #Education #Course #OnlineCourse #OnlineEducationScript #abs #Abservetech
 

Advanced Online Learning Management Script

How Does The UberEats Clone App Benefit Your Food Delivery Business?

Without spending too much time and money, you can launch a revenue-making venture instantly with the help of our UberEats clone app. RebuEats has built with the latest technologies that boost up your on-demand food ordering and delivery business.

Follow @Abservetech to know more about our UberEats clone app and get a free demo from our Support team, click the link below.

https://www.abservetech.com/blog/best-ubereats-clone-app-benefit-your-food-delivery-business/

#UberEatsClone #UberEatsCloneScript #FoodDeliveryScript #OnlineFoodOrderingScript #OnlineFoodDeliveryCloneScript #FoodOrderingScript #FoodDeliveryApp #abs #Abservetech 
 

How Does The UberEats Clone App Benefit Your Food Delivery Business?

How you can create a Job portal business like Indeed, Monster, Naukri

You can use our ready-made product JobStar to build a job portal business like Indeed. Our JobStar contains all features available in Indeed, Monster, Naukri, etc. And also, it has separate panels for

1) Job Seeker / Customer
2) Job Provider
3) Admin

To know more, visit the below link,

JobStar - Indeed Clone Script URL
https://www.abservetech.com/jobstar-monster-clone/
https://www.youtube.com/watch?v=SKV7NcpzWsc

#IndeedClone #IndeedCloneScript #JobPortal #JobPortalScript #Job #JobPortalSoftware #Hiring #MonsterClone #NaukriClone #JobSearch #abs #Abservetech

How you can create a Job portal business like Indeed, Monster, Naukri

How To Create A Job Portal Website Like Indeed, Naukri?

Do you need the ideal way to acquire a ready-made online job portal?

Abservetech has a ready-made online job portal, a clone of famous job portals like Monster, Indeed, Naukri. You better purchase the product from them, as they stand out in the clone app development business.

Single click! Elevates your brand name
https://www.abservetech.com/blog/job-portal-website-like-indeed/

#IndeedClone #IndeedCloneScript #JobPortal #JobPortalScript #Job #JobPortalSoftware #Hiring #MonsterClone #NaukriClone #JobSearch #abs #Abservetech

How To Create A Job Portal Website Like Indeed, Naukri?

Start Your Own Parking Space Rental Business Using Our AirStar Clone S

Abservetech extended its services by launching a new Parking Booking script Using our parking booking script, users can pre-book the parking spaces online. Moreover, space owner can list their parking spaces for rent.

Money-worthy venture to start!
https://abservetech.com/parking-booking-script/

#ParkingBooking #ParkingBookingScript #Parking #BookingSoftware #BookingScript #CloneScript #Business #abs #Abservetech

Start Your Own Parking Space Rental Business Using Our AirStar Clone S

How Digital Mobilization Of The Food Delivery Industry Succeeded?

Get a perfect UberEats clone script and reach a huge audience within a short span. We design our UberEats module is to provide ease in the business flow as it streamlines your operation without investing your time.

Do you want to start a business like Swiggy, UberEats? Then hit the link.
https://www.abservetech.com/blog/food-delivery-industry/

Follow us at Abservetech for more updates.

#UberEatsClone #UberEatsCloneScript #FoodDeliveryScript #OnlineFoodOrderingScript #OnlineFoodDeliveryCloneScript #FoodOrderingScript #FoodDeliveryApp #abs #Abservetech

How Digital Mobilization Of The Food Delivery Industry Succeeded?

Best On-demand Services Script to Start a business

Do you want to start a smart business world?

Here is the best gojek clone script for your on-demand multiple service business. Our Gojek Clone app brings you a countless number of services specially designed for you.

https://www.abservetech.com/gojek-clone/

#Service #MultiService #Services #Car #food #FoodDelivery #CarRental #TaxiRide #DeliveryAppDevelopment #Gojek #GojekClone #OnDemandDeliveryApp #OndemandDelivery #Ondemand #TaxiBooking #Taxi #Business #CloneScripts #Ideas #Entrepreneurs #Startups #abs #Abservetech

Best On-demand Services Script to Start a business

How To Build An Online Hotel Booking Business In 2022?

If you dream of building a hotel booking business but have no clue to make it happen?

We have ready-to-use software AirStar to kickstart the hotel booking business instantly. AirStar will make you stay on track to build a successful online hotel booking business in 2022.

To know more:
https://www.abservetech.com/blog/build-an-online-hotel-booking-business/

Follow @Abservetech

#UberEatsClone #UberEatsCloneScript #FoodDeliveryScript #OnlineFoodOrderingScript #OnlineFoodDeliveryCloneScript #FoodOrderingScript #FoodDeliveryApp #abs #Abservetech

How To Build An Online Hotel Booking Business In 2022?

EduStar - Online eLearning software to launch your eLearning business

Hey Entrepreneurs!

Are you looking to start a business like Udemy?

You are in the right place!

Use our EduStar - Online eLearning software to launch your eLearning business instantly. Currently, we are providing 50% OFF on our EduStar So, Make sure you use this opportunity!

Hurry Up!

To know more:
https://www.abservetech.com/edustar-udemy-clone/

#UdemyClone #LyndaClone #elearning #elearningscript #Education #Course #OnlineCourse #OnlineEducationScript #abs #Abservetech 

EduStar - Online eLearning software to launch your eLearning business

Best Udemy Clone Script In 2021

Purchase our advanced feature-rich Udemy clone software to enhance your e-learning business. Our Udemy clone script is available in the web panel, Admin panel, Flutter Android, and iOS apps.

To know more:
https://www.abservetech.com/edustar-udemy-clone/

#udemyclone  #lyndaclone  #CourseraClone  #Education #onlineeducation  #elearningscript  #elearningsoftware  #businesses  #entrepreneurs  #startup  #abs  #abservetech 

Best Udemy Clone Script In 2021