Duong Tran

Duong Tran

1633962720

Tạo Base Component Chọn Lịch Khám Bệnh và Load Dữ Liệu

Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo component chọn lịch khám bệnh, được load động data theo thời gian (ngày chọn) và id của bác sĩ. Ngoài ra, chúng ta sẽ dùng moment để có thể chuyển đổi hiển thị thời gian giữa tiếng anh và tiếng việt.
Cụ thể và chi tiết các bạn cùng xem video nhé. Demo nhanh sản phẩm đạt được khi kết thúc video, các bạn xem tại 1:32  ❤
 
🧠 Nội dung video:
0:00 Giới thiệu 
0:20 Review bài học trước
1:32 Demo kết quả đạt được
3:05 Phân tích bố cục design
7:08 Tạo component
11:46 Combox Date
20:15 Tạo HTML Select
24:00 Sử dụng Moment cho Tiếng Việt
30:05 Load động Select days
33:00 Tạo Thời gian Tiếng Anh
38:50 Viết API get schedule
45:40 Test API
52:02 Update Model
1:01:00 Gọi API từ React
1:03:05 Xử lý Onchange Select
1:10:30 Review các files thay đổi

#fullstackdevelopers 

 Tạo Base Component Chọn Lịch Khám Bệnh và Load Dữ Liệu
Duong Tran

Duong Tran

1633777200

Hoàn Thiện Menu Phân Quyền Dành Cho Admin với ReactJS

Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật menu của admin, để hiển thị thêm tên của người đang đăng nhập cũng như là hiển thị các chức năng tức ứng với vai trò của người quản trị.
Cụ thể và chi tiết các bạn cùng xem video nhé. Demo nhanh sản phẩm đạt được khi kết thúc video, các bạn xem tại 1:25  ❤


🧠 Nội dung video:
0:00 Giới thiệu 
0:20 Review bài học trước
1:25 Demo kết quả đạt được
2:30 Lấy tên người dùng
4:50 Khai file dịch
11:00 Update API Login
19:13 Tại sao nên check điều kiện object
23:15 Chia menu phân quyền admin
28:05 Khai mới menu admin
40:00 Khai thêm menu mới
45:45 Khai báo file English
48:30 CSS active menu
56:40 Review các files thay đổi

#fullstackdevelopers 

Hoàn Thiện Menu Phân Quyền Dành Cho Admin với ReactJS
Duong Tran

Duong Tran

1633715400

Customize Tùy Chỉnh React-Slider-Carousel Trong React App

Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau Customize tùy chỉnh thư viện React slider để tạo nên một carousel đẹp giống như trang bookingcare.vn


🧠 Nội dung video:
0:00 Giới thiệu 
0:20 Review bài học trước
0:57 Demo kết quả đạt được
10:30 Chỉnh vị trí nút Prev
18:30 Sử dụng Custom Arrow
25:55 CSS 2 nút Arrow
41:10 Tạo ảnh slider
55:00 Cách khắc phục ảnh bị vỡ

#fullstackdevelopers 

Customize Tùy Chỉnh React-Slider-Carousel Trong React App

Hire Full

1599809677

Best Full Stack Mobile App Developers in India

Are you looking for Full Stack Mobile App Developers?

The search to hire full stack mobile app developers in India ends here.

At HireFullStackDeveloperIndia there is a wide variety of mobile app programmers. They have different experiences, backgrounds, and expertise and you can choose from them as per your requirements.

Hire our dedicated mobile app developers who have successfully delivered a wide gamut of Android, iOS, and hybrid mobile applications to global clients from different industry segments.

#fullstackmobileappdevelopers #fullstackdevelopers #mobileappdevelopers

Best Full Stack Mobile App Developers in India

Hire Full

1599032506

Top Mobile App Development Companies in India

If you are looking for Mobile App Development Companies in India, then we’d love to hear.

HireFullStackDeveloperIndia is the best mobile app development company in India. Because we understand the requirements of our clients. Mobile Applications are changing how are businesses work nowadays.

Our mobile app developers not only help you build a system that delivers your services to your customers but also assesses the key metrics in order to understand the much-needed industry prerequisites that must be aimed to serve customers with the best features.

#mobileappdevelopmentcompanie #mobileapplicationdevelopmentservices #fullstackdevelopers

Top Mobile App Development Companies in India

Top Mobile App Development Companies in India

Mobile Application Development is the process through which a mobile app, such as virtual personal aids, digital assistants like virtual, personal, Voice-controlled, Artificial Intelligence, and Conversational Assistants or mobile phones, is created for mobile devices.

HireFullStackDeveloperIndia is one of the best Mobile Application Development Services in India. Our expertise lies in building IoT, Android, and iOS applications supported by a strong cloud-based backend infrastructure. With usable features that will help attract your consumers on any platform. Our Mobile Application Development Services streamline your customer process by using your unique app from the convenience of their smartphones.

We have an expert team that is proficient in Android application development, iOS app development, and react app development. We have attended this with a professional approach, expertise, leadership, and broad operational strengths. We have the most skilled and experienced mobile app development company in India team, who are also catering the need globally, through the creation and delivery of compelling mobile applications within a stipulated budget and the fixed deadline.

#mobileappdevelopmentcompanie #mobileapplicationdevelopmentservices #fullstackdevelopers