Duong Tran

Duong Tran

1679760300

5 cách giảm dung lượng ảnh trên Windows

Tìm hiểu cách giảm dung lượng ảnh trên Windows. Cách nén hình ảnh trên Windows. Windows có một số công cụ tích hợp và ứng dụng của bên thứ ba để nén hình ảnh cùng một lúc. Top 5 cách giảm dung lượng ảnh trên Windows

Hầu hết các trang web và dịch vụ trực tuyến đều đặt giới hạn về kích thước tải lên hình ảnh. Với các điện thoại thông minh tầm trung và hàng đầu có camera độ phân giải cao, việc chụp ảnh với kích thước tệp lớn trở nên thật tự nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được những thiết bị và băng thông internet như vậy. Vì vậy, bạn có thể giảm kích thước ảnh để chia sẻ hoặc tải lên mà không gặp bất kỳ lỗi nào. Dưới đây là những cách tốt nhất để giảm dung lượng ảnh trên Windows.

Bạn có thường xuyên gặp lỗi khi tải lên hoặc chia sẻ ảnh trực tuyến không? Nó có thể là do một kích thước tập tin lớn. Bạn sẽ cần thu nhỏ kích thước hình ảnh xuống mức có thể quản lý được. Rất may, người dùng Windows không cần phần mềm xử lý hình ảnh chuyên dụng như Photoshop để giảm kích thước ảnh. Bạn có thể dễ dàng sử dụng các công cụ tích hợp để hoàn thành công việc.

Cách giảm dung lượng ảnh trên Windows:

 1. SỬ DỤNG MICROSOFT PHOTOS ĐỂ GIẢM KÍCH THƯỚC ẢNH
 2. SỬ DỤNG MICROSOFT PAINT ĐỂ NÉN ẢNH
 3. SỬ DỤNG MICROSOFT PAINT ĐỂ NÉN ẢNH
 4. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA ĐỂ NÉN ẢNH
 5. NÉN ẢNH BẰNG CÔNG CỤ WEB

1. SỬ DỤNG MICROSOFT PHOTOS ĐỂ GIẢM KÍCH THƯỚC ẢNH

Ứng dụng Ảnh mặc định trên Windows đi kèm với một số tính năng chỉnh sửa. Bạn cũng có thể sử dụng nó để giảm kích thước ảnh. Làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Nhấn phím tắt Windows + E để mở menu Windows Explorer trên Windows.

Bước 2: Duyệt đến thư mục có hình ảnh. Nhấp chuột phải vào ảnh, chọn Mở bằng và chọn ứng dụng Ảnh từ menu phụ.

Bước 3: Nhấp vào menu ba chấm ngang ở trên cùng và chọn Thay đổi kích thước.

Bước 4: Chúng tôi đã mở một bức ảnh 12 MB trong ứng dụng Ảnh và nó đã giảm kích thước xuống chỉ còn 3,1 MB bằng cài đặt mặc định.

Bước 5: Sử dụng thanh trượt chất lượng để giảm thêm kích thước ảnh. Bạn có thể thay đổi chiều rộng và chiều cao của hình ảnh từ cùng một menu. Nhấn Lưu.

Lưu hình ảnh nén của bạn vào một vị trí ưa thích trong ứng dụng Windows Explorer.

2. SỬ DỤNG MICROSOFT PAINT ĐỂ NÉN ẢNH

Microsoft đã thiết kế lại hoàn toàn ứng dụng Paint mặc định trên Windows. Bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước và nén kích thước ảnh bằng ứng dụng Paint. Đây là cách.

Bước 1: Nhấn phím tắt Windows + E để mở Windows Explorer. Duyệt đến ảnh, nhấp chuột phải vào ảnh, chọn Mở bằng và chọn Vẽ từ menu con.

Bước 2: Nhấp vào tùy chọn Resize ở trên cùng hoặc bạn có thể nhấn phím tắt Control+W.

Bước 3: Bạn có thể thay đổi kích thước ảnh bằng cách điều chỉnh Tỷ lệ phần trăm hoặc Pixels. Sau đó, nhấp vào Ok để kiểm tra hoạt động của tệp hình ảnh đã giảm.

Bước 4: Nhấn nút Lưu và kiểm tra kích thước tệp đã giảm ở thanh dưới cùng.

Bước 5: Nhấp vào Tệp ở trên cùng và mở rộng menu Lưu dưới dạng.

Bước 6: Chọn loại tệp ưa thích để lưu ảnh của bạn dưới dạng và xuất nó vào một thư mục có liên quan trên PC của bạn.

3. SỬ DỤNG POWERTOYS ĐỂ NÉN ẢNH

Microsoft offers PowerToys software which comes with several tools to improve your productivity. If you want to reduce file size in several photos at once, we recommend that you use PowerToys.

Step 1: Install PowerToys from the Microsoft Store on Windows.

Download Microsoft PowerToys on Windows

Step 2: Open PowerToys and select Image Resizer from the left sidebar. Turn on the toggle next to ‘Enable Image Resizer.’

Step 3: Check the default Preset sizes that can be used in the editor. You can add a new size or edit existing ones too.

Step 4: Launch Windows Explorer by pressing Windows + E shortcut and select several images.

Step 5: Right-click on them and select Resize pictures from the context menu.

Step 6: Select a relevant size Preset from the top menu, enable or disable necessary options about the orientation, and click Resize.

That’ll batch convert all those photos into smaller images as per your choice.

4. USE THIRD-PARTY APPS TO COMPRESS A PHOTO

There is no drought of third-party photo editing apps on Windows. Among them, PhotoScape X stands out due to its rich editing options. Here’s how to use PhotoScape X to reduce photo size on Windows.

Step 1: Install PhotoScape X from the Microsoft Store.

Download PhotoScape X on Windows

Step 2: Open PhotoScape X and select the path from the sidebar.

Step 3: Drag and drop images to the empty Editor area.

Step 4: From the menu that pops open at the top-right corner, click on Resize and change the width and height of the image. Hit Apply.

Step 5: Press Ctrl + S shortcut to open the Save menu. Use a JPEG Quality slider to reduce image size. Click Save.

While PhotoScape X is free to use, some of the editing features are locked behind a paywall. You need to pay $39.99 for the Pro version.

5. COMPRESS PHOTOS USING WEB TOOLS

You can also use web tools to reduce photo size on Windows. However, be careful while using web tools for the sites may store a copy of the image you upload. We recommend not to upload confidential images on these websites and stick with offline tools to compress private photos on Windows.

Step 1: Visit ReduceImages on the web.

Check ReduceImages

Bước 2: Thả hình ảnh của bạn hoặc duyệt chúng từ PC của bạn.

Bước 3: Giảm chất lượng JPG và nhấn Resize Image. Có thể mất một thời gian để trang web giảm kích thước hình ảnh.

Bước 4: Kiểm tra dung lượng ảnh đã giảm và nhấn Download Image. Chúng tôi đã nhập ảnh 12 MB và chỉ nhận được ảnh nén 1,08 MB.

Công cụ này là miễn phí để sử dụng. Nếu bạn muốn chỉnh sửa hàng loạt và xóa quảng cáo, hãy đăng ký gói hàng tháng bắt đầu từ $3,99.

#windows #photo #image

5 cách giảm dung lượng ảnh trên Windows
Justen Hintz

Justen Hintz

1679753007

5 maneiras de reduzir o tamanho da foto no Windows

Saiba como reduzir o tamanho da foto no Windows. Como compactar uma imagem no Windows. O Windows possui várias ferramentas internas e aplicativos de terceiros para compactar imagens de uma só vez. As 5 principais maneiras de reduzir o tamanho da foto no Windows

A maioria dos serviços online e sites limitam o tamanho do upload da imagem. Com smartphones de gama média e topo de gama com câmaras de megapixels elevados, a captura de fotografias com ficheiros grandes é natural. No entanto, nem todos são abençoados com esses dispositivos e largura de banda da Internet. Assim, você pode reduzir o tamanho da foto para compartilhar ou fazer upload sem enfrentar nenhum erro. Aqui estão as melhores maneiras de reduzir o tamanho da foto no Windows.

Você frequentemente recebe um erro ao fazer upload ou compartilhar uma foto online? Pode ser devido a um tamanho de arquivo grande. Você precisará reduzir o tamanho da imagem para um nível gerenciável. Felizmente, os usuários do Windows não precisam de um software de manipulação de imagem dedicado, como o Photoshop, para reduzir o tamanho da foto. Você pode facilmente usar as ferramentas integradas para fazer o trabalho.

Como reduzir o tamanho da foto no Windows:

 1. USE MICROSOFT PHOTOS PARA REDUZIR O TAMANHO DA FOTO
 2. USE O MICROSOFT PAINT PARA COMPACTAR UMA FOTO
 3. USE O MICROSOFT PAINT PARA COMPACTAR UMA FOTO
 4. USE APLICATIVOS DE TERCEIROS PARA COMPRIMIR UMA FOTO
 5. COMPACTE FOTOS USANDO FERRAMENTAS DA WEB

1. USE MICROSOFT PHOTOS PARA REDUZIR O TAMANHO DA FOTO

O aplicativo Fotos padrão no Windows vem com vários recursos de edição. Você também pode usá-lo para reduzir o tamanho da foto. Siga os passos abaixo.

Etapa 1: pressione o atalho Windows + E para abrir o menu do Windows Explorer no Windows.

Etapa 2: navegue até a pasta com as fotos. Clique com o botão direito do mouse em uma imagem, selecione Abrir com e escolha o aplicativo Fotos no submenu.

Etapa 3: clique no menu de três pontos horizontais na parte superior e selecione Redimensionar.

Etapa 4: abrimos uma imagem de 12 MB no aplicativo Fotos e reduzimos o tamanho para apenas 3,1 MB usando as configurações padrão.

Etapa 5: use o controle deslizante de qualidade para reduzir ainda mais o tamanho da foto. Você pode alterar a largura e a altura da imagem no mesmo menu. Clique em Salvar.

Salve sua imagem compactada em um local preferido no aplicativo Windows Explorer.

2. USE O MICROSOFT PAINT PARA COMPACTAR UMA FOTO

A Microsoft redesenhou completamente o aplicativo Paint padrão no Windows. Você pode facilmente redimensionar e compactar tamanhos de fotos usando o aplicativo Paint. Veja como.

Etapa 1: pressione o atalho Windows + E para abrir o Windows Explorer. Navegue até as imagens, clique com o botão direito do mouse em uma foto, selecione Abrir com e selecione Pintar no submenu.

Etapa 2: clique na opção Redimensionar na parte superior ou pressione o atalho Control+W.

Etapa 3: você pode redimensionar uma foto ajustando a porcentagem ou os pixels. Depois disso, clique em Ok para verificar o arquivo de imagem reduzido em ação.

Etapa 4: pressione o botão Salvar e verifique o tamanho reduzido do arquivo na barra inferior.

Etapa 5: clique em Arquivo na parte superior e expanda o menu Salvar como.

Etapa 6: escolha um tipo de arquivo preferido para salvar sua imagem e exporte-a para uma pasta relevante em seu PC.

3. USE POWERTOYS PARA COMPRIMIR UMA FOTO

A Microsoft oferece o software PowerToys que vem com várias ferramentas para melhorar sua produtividade. Se você deseja reduzir o tamanho do arquivo em várias fotos de uma só vez, recomendamos o uso de PowerToys.

Passo 1: Instale PowerToys da Microsoft Store no Windows.

Baixar Microsoft PowerToys no Windows

Passo 2: Abra o PowerToys e selecione Image Resizer na barra lateral esquerda. Ative a alternância ao lado de 'Ativar redimensionador de imagem'.

Etapa 3: verifique os tamanhos predefinidos padrão que podem ser usados ​​no editor. Você pode adicionar um novo tamanho ou editar os existentes também.

Passo 4: Inicie o Windows Explorer pressionando o atalho Windows + E e selecione várias imagens.

Etapa 5: clique com o botão direito do mouse nelas e selecione Redimensionar imagens no menu de contexto.

Etapa 6: selecione uma predefinição de tamanho relevante no menu superior, ative ou desative as opções necessárias sobre a orientação e clique em Redimensionar.

Isso converterá em lote todas essas fotos em imagens menores conforme sua escolha.

4. USE APLICATIVOS DE TERCEIROS PARA COMPACTAR UMA FOTO

Não há escassez de aplicativos de edição de fotos de terceiros no Windows. Entre eles, o PhotoScape X se destaca por suas ricas opções de edição. Veja como usar o PhotoScape X para reduzir o tamanho da foto no Windows.

Passo 1: Instale o PhotoScape X da Microsoft Store.

Baixar PhotoScape X no Windows

Etapa 2: Abra o PhotoScape X e selecione o caminho na barra lateral.

Passo 3: Arraste e solte as imagens na área vazia do Editor.

Etapa 4: no menu que se abre no canto superior direito, clique em Redimensionar e altere a largura e a altura da imagem. Clique em Aplicar.

Etapa 5: pressione o atalho Ctrl + S para abrir o menu Salvar. Use um controle deslizante de Qualidade JPEG para reduzir o tamanho da imagem. Clique em Salvar.

Embora o PhotoScape X seja de uso gratuito, alguns dos recursos de edição estão bloqueados atrás de um acesso pago. Você precisa pagar $ 39,99 para a versão Pro.

5. COMPACTE FOTOS USANDO FERRAMENTAS DA WEB

Você também pode usar ferramentas da Web para reduzir o tamanho da foto no Windows. No entanto, tenha cuidado ao usar ferramentas da Web, pois os sites podem armazenar uma cópia da imagem que você carregou. Recomendamos não fazer upload de imagens confidenciais nesses sites e usar ferramentas offline para compactar fotos privadas no Windows.

Passo 1: Visite ReduceImages na web.

Marque ReduzirImagens

Etapa 2: solte suas imagens ou navegue por elas no seu PC.

Etapa 3: reduza a qualidade do JPG e clique em Redimensionar imagem. Pode levar algum tempo para o site reduzir o tamanho da imagem.

Etapa 4: verifique o tamanho reduzido da imagem e clique em Baixar imagem. Importamos uma imagem de 12 MB e obtivemos uma imagem compactada de apenas 1,08 MB.

A ferramenta é de uso gratuito. Se você deseja editar em massa e remover anúncios, assine um plano mensal a partir de US$ 3,99.

#windows #photo #image

5 maneiras de reduzir o tamanho da foto no Windows
최 호민

최 호민

1679749380

Windows에서 사진 크기를 줄이는 5가지 방법

Windows에서 사진 크기를 줄이는 방법을 알아보세요. Windows에서 이미지를 압축하는 방법. Windows에는 이미지를 한 번에 압축할 수 있는 몇 가지 기본 제공 도구와 타사 앱이 있습니다. Windows에서 사진 크기를 줄이는 5가지 방법

대부분의 온라인 서비스 및 웹사이트는 이미지 업로드 크기를 제한합니다. 중급 및 플래그십 스마트폰이 고성능 메가픽셀 카메라를 사용하면 큰 파일 크기의 사진을 자연스럽게 캡처할 수 있습니다. 그러나 모든 사람이 그러한 장치와 인터넷 대역폭을 누리는 것은 아닙니다. 따라서 오류 없이 공유하거나 업로드할 사진 크기를 줄일 수 있습니다. 다음은 Windows에서 사진 크기를 줄이는 가장 좋은 방법입니다.

온라인에서 사진을 업로드하거나 공유하는 동안 오류가 자주 발생합니까? 파일 크기가 크기 때문일 수 있습니다. 이미지 크기를 관리 가능한 수준으로 축소해야 합니다. 고맙게도 Windows 사용자는 사진 크기를 줄이기 위해 Photoshop과 같은 전용 이미지 조작 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 내장된 도구를 사용하여 쉽게 작업을 완료할 수 있습니다.

Windows에서 사진 크기를 줄이는 방법:

 1. MICROSOFT 사진을 사용하여 사진 크기 줄이기
 2. MICROSOFT PAINT를 사용하여 사진 압축
 3. MICROSOFT PAINT를 사용하여 사진 압축
 4. 타사 앱을 사용하여 사진 압축
 5. 웹 도구를 사용하여 사진 압축

1. MICROSOFT 사진을 사용하여 사진 크기 줄이기

Windows의 기본 사진 앱에는 여러 편집 기능이 있습니다. 사진 크기를 줄이는 데 사용할 수도 있습니다. 아래 단계를 따르십시오.

1단계: Windows + E 단축키를 눌러 Windows에서 Windows 탐색기 메뉴를 엽니다.

2단계: 사진이 있는 폴더를 찾습니다. 사진을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결 프로그램을 선택한 다음 하위 메뉴에서 사진 앱을 선택합니다.

3단계: 상단의 가로 점 3개 메뉴를 클릭하고 크기 조정을 선택합니다.

4단계: 사진 앱에서 12MB 사진을 열었고 기본 설정을 사용하여 크기를 3.1MB로 줄였습니다.

5단계: 품질 슬라이더를 사용하여 사진 크기를 더 줄입니다. 동일한 메뉴에서 이미지 너비와 높이를 변경할 수 있습니다. 저장을 누르십시오.

압축된 이미지를 Windows 탐색기 앱의 원하는 위치에 저장합니다.

2. MICROSOFT PAINT를 사용하여 사진 압축하기

Microsoft는 Windows의 기본 그림판 앱을 완전히 재설계했습니다. 그림판 앱을 사용하여 사진 크기를 쉽게 조정하고 압축할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

Step 1: Press Windows + E shortcut to open Windows Explorer. Browse to the pictures, right-click on a photo, select Open with and select Paint from the submenu.

Step 2: Click the Resize option at the top or you can press Control+W shortcut.

Step 3: You can resize a photo by adjusting Percentage or Pixels. After that, click Ok to check the reduced image file in action.

Step 4: Hit the Save button and check the reduced file size on the bottom bar.

Step 5: Click File at the top and expand the Save As menu.

Step 6: Pick a preferred file type to save your picture as and export it to a relevant folder on your PC.

3. USE POWERTOYS TO COMPRESS A PHOTO

Microsoft offers PowerToys software which comes with several tools to improve your productivity. If you want to reduce file size in several photos at once, we recommend that you use PowerToys.

Step 1: Install PowerToys from the Microsoft Store on Windows.

Download Microsoft PowerToys on Windows

Step 2: Open PowerToys and select Image Resizer from the left sidebar. Turn on the toggle next to ‘Enable Image Resizer.’

Step 3: Check the default Preset sizes that can be used in the editor. You can add a new size or edit existing ones too.

Step 4: Launch Windows Explorer by pressing Windows + E shortcut and select several images.

Step 5: Right-click on them and select Resize pictures from the context menu.

6단계: 상단 메뉴에서 관련 크기 사전 설정을 선택하고 방향에 대한 필수 옵션을 활성화 또는 비활성화한 다음 크기 조정을 클릭합니다.

그러면 모든 사진이 선택에 따라 더 작은 이미지로 일괄 변환됩니다.

4. 타사 앱을 사용하여 사진 압축하기

Windows에는 타사 사진 편집 앱의 가뭄이 없습니다. 그중에서 PhotoScape X는 풍부한 편집 옵션으로 인해 눈에 띕니다. PhotoScape X를 사용하여 Windows에서 사진 크기를 줄이는 방법은 다음과 같습니다.

1단계: Microsoft Store에서 PhotoScape X를 설치합니다.

Windows에서 PhotoScape X 다운로드

2단계: PhotoScape X를 열고 사이드바에서 경로를 선택합니다.

3단계: 이미지를 빈 편집기 영역으로 끌어다 놓습니다.

4단계: 오른쪽 상단 모서리에 열리는 팝업 메뉴에서 크기 조정을 클릭하고 이미지의 너비와 높이를 변경합니다. 적용을 누르십시오.

5단계: Ctrl + S 단축키를 눌러 저장 메뉴를 엽니다. JPEG 품질 슬라이더를 사용하여 이미지 크기를 줄입니다. 저장을 클릭합니다.

PhotoScape X는 무료로 사용할 수 있지만 일부 편집 기능은 페이월 뒤에 잠겨 있습니다. Pro 버전의 경우 $39.99를 지불해야 합니다.

5. 웹 도구를 사용하여 사진 압축

웹 도구를 사용하여 Windows에서 사진 크기를 줄일 수도 있습니다. 그러나 사이트의 웹 도구를 사용하는 동안 업로드한 이미지의 복사본을 저장할 수 있으므로 주의하십시오. 이러한 웹사이트에 기밀 이미지를 업로드하지 말고 오프라인 도구를 사용하여 Windows에서 개인 사진을 압축하는 것이 좋습니다.

1단계: 웹에서 ReduceImages를 방문하십시오.

축소 이미지 확인

2단계: 이미지를 드롭하거나 PC에서 검색합니다.

3단계: JPG 품질을 낮추고 이미지 크기 조정을 누르십시오. 웹사이트에서 이미지 크기를 줄이는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

4단계: 축소된 이미지 크기를 확인하고 이미지 다운로드를 누르십시오. 12MB 사진을 가져왔고 1.08MB의 압축 이미지만 얻었습니다.

이 도구는 무료로 사용할 수 있습니다. 대량 편집 및 광고 제거를 원하시면 $3.99부터 시작하는 월간 요금제를 구독하세요.

#windows #photo #image

Windows에서 사진 크기를 줄이는 5가지 방법

5 способов уменьшить размер фотографии в Windows

Узнайте, как уменьшить размер фотографии в Windows. Как сжать изображение в Windows. В Windows есть несколько встроенных инструментов и сторонних приложений для одновременного сжатия изображений. 5 лучших способов уменьшить размер фотографии в Windows

Большинство онлайн-сервисов и веб-сайтов ограничивают размер загружаемого изображения. С флагманскими и средними смартфонами, оснащенными камерами с высоким разрешением, захват фотографий с файлами большого размера становится естественным. Однако не у всех есть такие устройства и пропускная способность интернета. Таким образом, вы можете уменьшить размер фотографии, чтобы поделиться или загрузить ее, не сталкиваясь с какими-либо ошибками. Вот лучшие способы уменьшить размер фотографии в Windows.

Вы часто получаете сообщение об ошибке при загрузке или публикации фотографии в Интернете? Это может быть связано с большим размером файла. Вам нужно будет уменьшить размер изображения до приемлемого уровня. К счастью, пользователям Windows не нужно специальное программное обеспечение для обработки изображений, такое как Photoshop, для уменьшения размера фотографии. Вы можете легко использовать встроенные инструменты для выполнения работы.

Как уменьшить размер фотографии в Windows:

 1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОТО MICROSOFT, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР ФОТО
 2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ MICROSOFT PAINT ДЛЯ СЖАТИЯ ФОТО
 3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ MICROSOFT PAINT ДЛЯ СЖАТИЯ ФОТО
 4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЖАТИЯ ФОТО
 5. СЖАТИЕ ФОТОГРАФИЙ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-ИНСТРУМЕНТОВ

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОТО MICROSOFT, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР ФОТО

Приложение «Фотографии» по умолчанию в Windows имеет несколько функций редактирования. Вы также можете использовать его, чтобы уменьшить размер фотографии. Следуйте инструкциям ниже.

Шаг 1: Нажмите сочетание клавиш Windows + E, чтобы открыть меню проводника Windows в Windows.

Шаг 2: Перейдите к папке с изображениями. Щелкните правой кнопкой мыши изображение, выберите «Открыть с помощью» и выберите приложение «Фотографии» в подменю.

Шаг 3: Нажмите меню с тремя горизонтальными точками вверху и выберите «Изменить размер».

Шаг 4: Мы открыли изображение размером 12 МБ в приложении «Фотографии» и уменьшили его размер до 3,1 МБ, используя настройки по умолчанию.

Шаг 5: Используйте ползунок качества, чтобы еще больше уменьшить размер фотографии. Вы можете изменить ширину и высоту изображения из того же меню. Нажмите Сохранить.

Сохраните сжатое изображение в предпочтительном месте в приложении Windows Explorer.

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ MICROSOFT PAINT ДЛЯ СЖАТИЯ ФОТО

Microsoft полностью переработала стандартное приложение Paint для Windows. Вы можете легко изменять размер и сжимать фотографии с помощью приложения Paint. Вот как.

Шаг 1: Нажмите сочетание клавиш Windows + E, чтобы открыть проводник Windows. Перейдите к изображениям, щелкните правой кнопкой мыши фотографию, выберите «Открыть с помощью» и выберите «Рисовать» в подменю.

Шаг 2: Нажмите кнопку «Изменить размер» вверху или нажмите сочетание клавиш Control+W.

Шаг 3: Вы можете изменить размер фотографии, отрегулировав Проценты или Пиксели. После этого нажмите «ОК», чтобы проверить уменьшенный файл изображения в действии.

Шаг 4: Нажмите кнопку «Сохранить» и проверьте уменьшенный размер файла на нижней панели.

Шаг 5: Нажмите «Файл» вверху и разверните меню «Сохранить как».

Шаг 6: Выберите предпочтительный тип файла, чтобы сохранить изображение и экспортировать его в соответствующую папку на вашем ПК.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ POWERTOYS ДЛЯ СЖАТИЯ ФОТО

Microsoft предлагает программное обеспечение PowerToys, которое поставляется с несколькими инструментами для повышения вашей производительности. Если вы хотите уменьшить размер файла сразу на нескольких фотографиях, рекомендуем использовать PowerToys.

Шаг 1: Установите PowerToys из Магазина Microsoft в Windows.

Загрузите Microsoft PowerToys для Windows

Шаг 2: Откройте PowerToys и выберите Image Resizer на левой боковой панели. Включите переключатель рядом с «Включить изменение размера изображения».

Шаг 3: Проверьте размеры пресетов по умолчанию, которые можно использовать в редакторе. Вы можете добавить новый размер или отредактировать уже существующие.

Шаг 4: Запустите проводник Windows, нажав сочетание клавиш Windows + E, и выберите несколько изображений.

Шаг 5: Щелкните правой кнопкой мыши по ним и выберите «Изменить размер изображений» в контекстном меню.

Step 6: Select a relevant size Preset from the top menu, enable or disable necessary options about the orientation, and click Resize.

That’ll batch convert all those photos into smaller images as per your choice.

4. USE THIRD-PARTY APPS TO COMPRESS A PHOTO

There is no drought of third-party photo editing apps on Windows. Among them, PhotoScape X stands out due to its rich editing options. Here’s how to use PhotoScape X to reduce photo size on Windows.

Step 1: Install PhotoScape X from the Microsoft Store.

Download PhotoScape X on Windows

Step 2: Open PhotoScape X and select the path from the sidebar.

Step 3: Drag and drop images to the empty Editor area.

Шаг 4: В меню, которое открывается в правом верхнем углу, нажмите «Изменить размер» и измените ширину и высоту изображения. Нажмите «Применить».

Шаг 5: Нажмите сочетание клавиш Ctrl + S, чтобы открыть меню «Сохранить». Используйте ползунок «Качество JPEG», чтобы уменьшить размер изображения. Щелкните Сохранить.

Хотя PhotoScape X можно использовать бесплатно, некоторые функции редактирования заблокированы платным доступом. Вам нужно заплатить 39,99 долларов за версию Pro.

5. СЖАТИЕ ФОТОГРАФИЙ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-ИНСТРУМЕНТОВ

Вы также можете использовать веб-инструменты для уменьшения размера фотографии в Windows. Однако будьте осторожны, поскольку при использовании веб-инструментов сайты могут хранить копию загружаемого вами изображения. Мы рекомендуем не загружать конфиденциальные изображения на эти веб-сайты и использовать автономные инструменты для сжатия личных фотографий в Windows.

Шаг 1. Посетите веб-сайт ReduceImages.

Проверить уменьшение изображений

Шаг 2: Перетащите изображения или просмотрите их на своем ПК.

Шаг 3: Уменьшите качество JPG и нажмите «Изменить размер изображения». Сайту может потребоваться некоторое время, чтобы уменьшить размер изображения.

Шаг 4: Проверьте уменьшенный размер изображения и нажмите «Загрузить изображение». Мы импортировали изображение размером 12 МБ, а получили сжатое изображение размером всего 1,08 МБ.

Инструмент можно использовать бесплатно. Если вы хотите массово редактировать и удалять рекламу, подпишитесь на ежемесячный план, начиная с 3,99 долларов США.

#windows #photo #image

5 способов уменьшить размер фотографии в Windows
田辺 明美

田辺 明美

1679742071

Windows で写真のサイズを縮小する 5 つの方法

Windows で写真のサイズを縮小する方法について説明します。Windows で画像を圧縮する方法。Windows には、画像を一度に圧縮するための組み込みツールとサードパーティ アプリがいくつかあります。Windows で写真のサイズを小さくする 5 つの方法

ほとんどのオンライン サービスや Web サイトでは、画像のアップロード サイズに制限があります。高メガピクセルのカメラを備えたミッドレンジおよびフラッグシップのスマートフォンでは、大きなファイルサイズで写真をキャプチャすることは当然のことです. ただし、誰もがそのようなデバイスとインターネット帯域幅に恵まれているわけではありません。そのため、エラーに直面することなく、写真のサイズを縮小して共有またはアップロードできます。Windows で写真のサイズを縮小する最良の方法を次に示します。

写真をオンラインでアップロードまたは共有しているときに、頻繁にエラーが表示されますか? ファイルサイズが大きいことが原因である可能性があります。画像サイズを管理可能なレベルに縮小する必要があります。ありがたいことに、Windows ユーザーは、写真のサイズを縮小するために Photoshop のような専用の画像操作ソフトウェアを必要としません。組み込みツールを使用して簡単に作業を完了できます。

Windows で写真のサイズを縮小する方法:

 1. MICROSOFT PHOTOS を使用して写真のサイズを縮小する
 2. MICROSOFT PAINT を使用して写真を圧縮する
 3. MICROSOFT PAINT を使用して写真を圧縮する
 4. サードパーティのアプリを使用して写真を圧縮する
 5. Web ツールを使用して写真を圧縮する

1. MICROSOFT PHOTOS を使用して写真のサイズを縮小する

Windows のデフォルトの写真アプリには、いくつかの編集機能が付属しています。写真のサイズを縮小するためにも使用できます。以下の手順に従ってください。

ステップ 1: Windows + E ショートカットを押して、Windows の Windows エクスプローラー メニューを開きます。

ステップ 2:写真のあるフォルダを参照します。画像を右クリックし、[プログラムから開く] を選択して、サブメニューから [写真アプリ] を選択します。

ステップ 3:上部にある 3 つの水平ドット メニューをクリックし、[サイズ変更] を選択します。

ステップ 4:写真アプリで 12 MB の写真を開き、デフォルト設定を使用してサイズをわずか 3.1 MB に縮小しました。

ステップ 5:品質スライダーを使用して、写真のサイズをさらに縮小します。同じメニューから画像の幅と高さを変更できます。保存を押します。

圧縮イメージを Windows エクスプローラー アプリの任意の場所に保存します。

2. MICROSOFT PAINT を使用して写真を圧縮する

Microsoft は、Windows の既定のペイント アプリを完全に再設計しました。ペイント アプリを使用して、写真のサイズを簡単に変更および圧縮できます。方法は次のとおりです。

ステップ 1: Windows + E ショートカットを押して Windows エクスプローラーを開きます。写真を参照し、写真を右クリックして、[プログラムから開く] を選択し、サブメニューから [ペイント] を選択します。

ステップ 2:上部の [サイズ変更] オプションをクリックするか、Ctrl+W ショートカットを押します。

ステップ 3:パーセンテージまたはピクセルを調整して、写真のサイズを変更できます。その後、[OK] をクリックして、縮小された画像ファイルが動作していることを確認します。

ステップ 4: [保存] ボタンをクリックし、下部のバーで縮小されたファイル サイズを確認します。

ステップ 5:上部の [ファイル] をクリックし、[名前を付けて保存] メニューを展開します。

ステップ 6:写真を保存するファイルの種類を選択し、PC の関連するフォルダーにエクスポートします。

3. POWERTOYS を使用して写真を圧縮する

Microsoft は、生産性を向上させるためのいくつかのツールを備えた PowerToys ソフトウェアを提供しています。一度に複数の写真のファイル サイズを縮小したい場合は、PowerToys を使用することをお勧めします。

手順 1: Windows の Microsoft Store から PowerToys をインストールします。

Windows で Microsoft PowerToys をダウンロードする

ステップ 2: PowerToys を開き、左側のサイドバーから Image Resizer を選択します。[画像リサイズを有効にする] の横にあるトグルをオンにします。

ステップ 3:エディターで使用できるデフォルトのプリセット サイズを確認します。新しいサイズを追加したり、既存のサイズを編集したりすることもできます。

ステップ 4: Windows + E ショートカットを押して Windows エクスプローラーを起動し、いくつかの画像を選択します。

ステップ 5:それらを右クリックし、コンテキスト メニューから [写真のサイズ変更] を選択します。

Step 6: Select a relevant size Preset from the top menu, enable or disable necessary options about the orientation, and click Resize.

That’ll batch convert all those photos into smaller images as per your choice.

4. USE THIRD-PARTY APPS TO COMPRESS A PHOTO

There is no drought of third-party photo editing apps on Windows. Among them, PhotoScape X stands out due to its rich editing options. Here’s how to use PhotoScape X to reduce photo size on Windows.

Step 1: Install PhotoScape X from the Microsoft Store.

Download PhotoScape X on Windows

Step 2: Open PhotoScape X and select the path from the sidebar.

Step 3: Drag and drop images to the empty Editor area.

Step 4: From the menu that pops open at the top-right corner, click on Resize and change the width and height of the image. Hit Apply.

Step 5: Press Ctrl + S shortcut to open the Save menu. Use a JPEG Quality slider to reduce image size. Click Save.

While PhotoScape X is free to use, some of the editing features are locked behind a paywall. You need to pay $39.99 for the Pro version.

5. COMPRESS PHOTOS USING WEB TOOLS

You can also use web tools to reduce photo size on Windows. However, be careful while using web tools for the sites may store a copy of the image you upload. We recommend not to upload confidential images on these websites and stick with offline tools to compress private photos on Windows.

Step 1: Visit ReduceImages on the web.

Check ReduceImages

ステップ 2:画像をドロップするか、PC から参照します。

ステップ 3: JPG の品質を下げ、[画像のサイズ変更] をクリックします。ウェブサイトが画像サイズを縮小するのに時間がかかる場合があります。

ステップ 4:縮小された画像サイズを確認し、[画像をダウンロード] をクリックします。12 MB の画像をインポートし、わずか 1.08 MB の圧縮画像を取得しました。

このツールは無料で使用できます。一括編集して広告を削除したい場合は、$3.99 からの月額プランに登録してください。

#windows #photo #image

Windows で写真のサイズを縮小する 5 つの方法
Amos Riva

Amos Riva

1679738425

5 façons de réduire la taille des photos sous Windows

Découvrez comment réduire la taille des photos sous Windows. Comment compresser une image sous Windows. Windows dispose de plusieurs outils intégrés et d'applications tierces pour compresser les images à la fois. Les 5 meilleures façons de réduire la taille des photos sous Windows

La plupart des services en ligne et des sites Web limitent la taille de téléchargement des images. Avec les smartphones de milieu de gamme et phares équipés d'appareils photo à mégapixels élevés, la capture de photos avec des fichiers de grande taille est naturelle. Cependant, tout le monde n'a pas la chance de disposer de tels appareils et d'une bande passante Internet. Ainsi, vous pouvez réduire la taille de la photo à partager ou à télécharger sans rencontrer d'erreur. Voici les meilleures façons de réduire la taille des photos sous Windows.

Recevez-vous fréquemment une erreur lors du téléchargement ou du partage d'une photo en ligne ? Cela peut être dû à une taille de fichier importante. Vous devrez réduire la taille de l'image à un niveau gérable. Heureusement, les utilisateurs de Windows n'ont pas besoin d'un logiciel de manipulation d'images dédié comme Photoshop pour réduire la taille des photos. Vous pouvez facilement utiliser les outils intégrés pour faire le travail.

Comment réduire la taille des photos sous Windows:

 1. UTILISEZ MICROSOFT PHOTOS POUR RÉDUIRE LA TAILLE DE LA PHOTO
 2. UTILISER MICROSOFT PAINT POUR COMPRESSER UNE PHOTO
 3. UTILISER MICROSOFT PAINT POUR COMPRESSER UNE PHOTO
 4. UTILISER DES APPLICATIONS TIERCES POUR COMPRESSER UNE PHOTO
 5. COMPRESSER LES PHOTOS À L'AIDE DES OUTILS WEB

1. UTILISEZ MICROSOFT PHOTOS POUR RÉDUIRE LA TAILLE DE LA PHOTO

L'application Photos par défaut sur Windows est livrée avec plusieurs fonctionnalités d'édition. Vous pouvez également l'utiliser pour réduire la taille de la photo. Suivez les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Appuyez sur le raccourci Windows + E pour ouvrir le menu de l'Explorateur Windows sous Windows.

Étape 2 : Naviguez jusqu'au dossier contenant les images. Faites un clic droit sur une image, sélectionnez Ouvrir avec et choisissez l'application Photos dans le sous-menu.

Étape 3 : Cliquez sur le menu à trois points horizontaux en haut et sélectionnez Redimensionner.

Étape 4 : Nous avons ouvert une image de 12 Mo dans l'application Photos, et elle a réduit la taille à seulement 3,1 Mo en utilisant les paramètres par défaut.

Étape 5 : Utilisez le curseur de qualité pour réduire davantage la taille de la photo. Vous pouvez modifier la largeur et la hauteur de l'image à partir du même menu. Appuyez sur Enregistrer.

Enregistrez votre image compressée à un emplacement préféré dans l'application Windows Explorer.

2. UTILISER MICROSOFT PAINT POUR COMPRESSER UNE PHOTO

Microsoft a complètement repensé l'application Paint par défaut sur Windows. Vous pouvez facilement redimensionner et compresser la taille des photos à l'aide de l'application Paint. Voici comment.

Étape 1 : Appuyez sur le raccourci Windows + E pour ouvrir l'Explorateur Windows. Accédez aux images, cliquez avec le bouton droit sur une photo, sélectionnez Ouvrir avec et sélectionnez Peindre dans le sous-menu.

Étape 2 : Cliquez sur l'option Redimensionner en haut ou vous pouvez appuyer sur le raccourci Ctrl+W.

Étape 3 : Vous pouvez redimensionner une photo en ajustant le pourcentage ou les pixels. Après cela, cliquez sur OK pour vérifier le fichier image réduit en action.

Étape 4 : Appuyez sur le bouton Enregistrer et vérifiez la taille réduite du fichier dans la barre inférieure.

Étape 5 : Cliquez sur Fichier en haut et développez le menu Enregistrer sous.

Étape 6 : Choisissez un type de fichier préféré pour enregistrer votre image et exportez-la vers un dossier approprié sur votre PC.

3. UTILISEZ DES POWERTOYS POUR COMPRESSER UNE PHOTO

Microsoft propose le logiciel PowerToys qui est livré avec plusieurs outils pour améliorer votre productivité. Si vous souhaitez réduire la taille du fichier dans plusieurs photos à la fois, nous vous recommandons d'utiliser PowerToys.

Étape 1 : Installez PowerToys à partir du Microsoft Store sous Windows.

Télécharger Microsoft PowerToys sur Windows

Étape 2 : Ouvrez PowerToys et sélectionnez Image Resizer dans la barre latérale gauche. Activez la bascule à côté de "Activer Image Resizer".

Étape 3 : Vérifiez les tailles prédéfinies par défaut qui peuvent être utilisées dans l'éditeur. Vous pouvez ajouter une nouvelle taille ou modifier celles qui existent déjà.

Étape 4 : Lancez l'Explorateur Windows en appuyant sur le raccourci Windows + E et sélectionnez plusieurs images.

Étape 5 : Faites un clic droit dessus et sélectionnez Redimensionner les images dans le menu contextuel.

Étape 6 : Sélectionnez un préréglage de taille pertinent dans le menu supérieur, activez ou désactivez les options nécessaires concernant l'orientation, puis cliquez sur Redimensionner.

Cela convertira par lots toutes ces photos en images plus petites selon votre choix.

4. UTILISER DES APPLICATIONS TIERCES POUR COMPRESSER UNE PHOTO

Il n'y a pas de pénurie d'applications de retouche photo tierces sur Windows. Parmi eux, PhotoScape X se distingue par ses riches options d'édition. Voici comment utiliser PhotoScape X pour réduire la taille des photos sous Windows.

Étape 1 : Installez PhotoScape X à partir du Microsoft Store.

Télécharger PhotoScape X sur Windows

Étape 2 : Ouvrez PhotoScape X et sélectionnez le chemin dans la barre latérale.

Étape 3 : faites glisser et déposez les images dans la zone vide de l'éditeur.

Étape 4 : Dans le menu qui s'ouvre dans le coin supérieur droit, cliquez sur Redimensionner et modifiez la largeur et la hauteur de l'image. Appuyez sur Appliquer.

Étape 5 : Appuyez sur le raccourci Ctrl + S pour ouvrir le menu Enregistrer. Utilisez un curseur Qualité JPEG pour réduire la taille de l'image. Cliquez sur Enregistrer.

Bien que PhotoScape X soit gratuit, certaines des fonctionnalités d'édition sont verrouillées derrière un paywall. Vous devez payer 39,99 $ pour la version Pro.

5. COMPRESSER LES PHOTOS À L'AIDE DES OUTILS WEB

Vous pouvez également utiliser des outils Web pour réduire la taille des photos sous Windows. Cependant, soyez prudent lorsque vous utilisez des outils Web car les sites peuvent stocker une copie de l'image que vous téléchargez. Nous vous recommandons de ne pas télécharger d'images confidentielles sur ces sites Web et de vous en tenir aux outils hors ligne pour compresser les photos privées sur Windows.

Étape 1 : Visitez ReduceImages sur le Web.

Cochez Réduire les images

Étape 2 : Déposez vos images ou parcourez-les depuis votre PC.

Étape 3 : Réduisez la qualité JPG et appuyez sur Redimensionner l'image. Le site Web peut mettre un certain temps à réduire la taille de l'image.

Étape 4 : Vérifiez la taille réduite de l'image et cliquez sur Télécharger l'image. Nous avons importé une image de 12 Mo et obtenu une image compressée de 1,08 Mo seulement.

L'outil est gratuit. Si vous souhaitez modifier et supprimer des publicités en masse, abonnez-vous à un forfait mensuel à partir de 3,99 $.

#windows #photo #image

5 façons de réduire la taille des photos sous Windows
Iara Simões

Iara Simões

1679734800

5 formas de reducir el tamaño de la foto en Windows

Aprende a reducir el tamaño de una foto en Windows. Cómo comprimir una imagen en Windows. Windows tiene varias herramientas integradas y aplicaciones de terceros para comprimir imágenes a la vez. Las 5 mejores formas de reducir el tamaño de las fotos en Windows

La mayoría de los servicios y sitios web en línea imponen un límite en el tamaño de carga de imágenes. Con los teléfonos inteligentes insignia y de gama media con cámaras de megapíxeles, capturar fotos con archivos de gran tamaño es algo natural. Sin embargo, no todo el mundo está bendecido con tales dispositivos y ancho de banda de Internet. Por lo tanto, puede reducir el tamaño de la foto para compartir o cargar sin encontrar ningún error. Estas son las mejores formas de reducir el tamaño de una foto en Windows.

¿Con frecuencia recibe un error al cargar o compartir una foto en línea? Puede deberse a un tamaño de archivo grande. Deberá reducir el tamaño de la imagen a un nivel manejable. Afortunadamente, los usuarios de Windows no necesitan un software de manipulación de imágenes dedicado como Photoshop para reducir el tamaño de la foto. Puede usar fácilmente las herramientas integradas para hacer el trabajo.

Cómo reducir el tamaño de la foto en Windows:

 1. UTILICE FOTOS DE MICROSOFT PARA REDUCIR EL TAMAÑO DE LA FOTO
 2. USAR MICROSOFT PAINT PARA COMPRIMIR UNA FOTO
 3. USAR MICROSOFT PAINT PARA COMPRIMIR UNA FOTO
 4. USA APLICACIONES DE TERCEROS PARA COMPRIMIR UNA FOTO
 5. COMPRIMIR FOTOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS WEB

1. UTILICE FOTOS DE MICROSOFT PARA REDUCIR EL TAMAÑO DE LA FOTO

La aplicación Fotos predeterminada en Windows viene con varias funciones de edición. También puede usarlo para reducir el tamaño de la foto. Siga los pasos a continuación.

Paso 1: Presione el atajo de Windows + E para abrir el menú del Explorador de Windows en Windows.

Paso 2: busque la carpeta con imágenes. Haga clic derecho en una imagen, seleccione Abrir con y elija la aplicación Fotos en el submenú.

Paso 3: haz clic en el menú de tres puntos horizontales en la parte superior y selecciona Cambiar tamaño.

Paso 4: abrimos una imagen de 12 MB en la aplicación Fotos y redujo el tamaño a solo 3,1 MB usando la configuración predeterminada.

Paso 5: use el control deslizante de calidad para reducir aún más el tamaño de la foto. Puede cambiar el ancho y alto de la imagen desde el mismo menú. Presiona Guardar.

Guarde su imagen comprimida en una ubicación preferida en la aplicación Windows Explorer.

2. UTILIZA MICROSOFT PAINT PARA COMPRIMIR UNA FOTO

Microsoft ha rediseñado por completo la aplicación Paint predeterminada en Windows. Puede cambiar el tamaño y comprimir fácilmente los tamaños de las fotos con la aplicación Paint. Así es cómo.

Step 1: Press Windows + E shortcut to open Windows Explorer. Browse to the pictures, right-click on a photo, select Open with and select Paint from the submenu.

Step 2: Click the Resize option at the top or you can press Control+W shortcut.

Step 3: You can resize a photo by adjusting Percentage or Pixels. After that, click Ok to check the reduced image file in action.

Step 4: Hit the Save button and check the reduced file size on the bottom bar.

Step 5: Click File at the top and expand the Save As menu.

Step 6: Pick a preferred file type to save your picture as and export it to a relevant folder on your PC.

3. USE POWERTOYS TO COMPRESS A PHOTO

Microsoft ofrece el software PowerToys que viene con varias herramientas para mejorar su productividad. Si desea reducir el tamaño del archivo en varias fotos a la vez, le recomendamos que utilice PowerToys.

Paso 1: Instale PowerToys desde Microsoft Store en Windows.

Descargar Microsoft PowerToys en Windows

Paso 2: abre PowerToys y selecciona Image Resizer en la barra lateral izquierda. Activa el interruptor junto a "Habilitar cambio de tamaño de imagen".

Paso 3: compruebe los tamaños preestablecidos predeterminados que se pueden usar en el editor. Puede agregar un nuevo tamaño o editar los existentes también.

Paso 4: Inicie el Explorador de Windows presionando el atajo de Windows + E y seleccione varias imágenes.

Paso 5: haga clic derecho sobre ellos y seleccione Cambiar el tamaño de las imágenes en el menú contextual.

Paso 6: seleccione un ajuste preestablecido de tamaño relevante en el menú superior, habilite o deshabilite las opciones necesarias sobre la orientación y haga clic en Cambiar tamaño.

Eso convertirá por lotes todas esas fotos en imágenes más pequeñas según su elección.

4. USA APLICACIONES DE TERCEROS PARA COMPRIMIR UNA FOTO

No hay sequía de aplicaciones de edición de fotos de terceros en Windows. Entre ellos, PhotoScape X destaca por sus ricas opciones de edición. Aquí se explica cómo usar PhotoScape X para reducir el tamaño de una foto en Windows.

Paso 1: Instale PhotoScape X desde Microsoft Store.

Descargar PhotoScape X en Windows

Paso 2: Abra PhotoScape X y seleccione la ruta en la barra lateral.

Paso 3: Arrastre y suelte imágenes en el área vacía del Editor.

Paso 4: Desde el menú que se abre en la esquina superior derecha, haz clic en Redimensionar y cambia el ancho y alto de la imagen. Presiona Aplicar.

Paso 5: Presione el atajo Ctrl + S para abrir el menú Guardar. Utilice un control deslizante de calidad JPEG para reducir el tamaño de la imagen. Clic en Guardar.

Si bien PhotoScape X es de uso gratuito, algunas de las funciones de edición están bloqueadas detrás de un muro de pago. Debe pagar $ 39.99 por la versión Pro.

5. COMPRIMIR FOTOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS WEB

También puede usar herramientas web para reducir el tamaño de la foto en Windows. Sin embargo, tenga cuidado al utilizar las herramientas web, ya que los sitios pueden almacenar una copia de la imagen que cargue. Recomendamos no cargar imágenes confidenciales en estos sitios web y utilizar herramientas fuera de línea para comprimir fotos privadas en Windows.

Paso 1: Visite ReduceImages en la web.

Marcar ReducirImágenes

Paso 2: suelte sus imágenes o examínelas desde su PC.

Paso 3: Reduzca la calidad de JPG y presione Redimensionar imagen. El sitio web puede tardar algún tiempo en reducir el tamaño de la imagen.

Paso 4: Verifique el tamaño de imagen reducido y presione Descargar imagen. Importamos una imagen de 12 MB y obtuvimos una imagen comprimida de solo 1,08 MB.

La herramienta es de uso gratuito. Si desea editar en bloque y eliminar anuncios, suscríbase a un plan mensual a partir de $3.99.

#windows #photo #image

5 formas de reducir el tamaño de la foto en Windows

5 วิธีในการลดขนาดรูปภาพบน Windows

เรียนรู้วิธีลดขนาดภาพถ่ายบน Windows วิธีบีบอัดรูปภาพบน Windows Windows มีเครื่องมือในตัวและแอพของบุคคลที่สามมากมายเพื่อบีบอัดรูปภาพพร้อมกัน 5 วิธียอดนิยมในการลดขนาดรูปภาพบน Windows

บริการออนไลน์และเว็บไซต์ส่วนใหญ่จำกัดขนาดการอัปโหลดรูปภาพ ด้วยสมาร์ทโฟนระดับกลางและระดับเรือธงที่มีกล้องเมกะพิกเซลสูง การถ่ายภาพด้วยไฟล์ขนาดใหญ่จึงดูเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่มีความสุขกับอุปกรณ์และแบนด์วิธอินเทอร์เน็ตดังกล่าว คุณจึงสามารถลดขนาดรูปภาพเพื่อแชร์หรืออัปโหลดโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ต่อไปนี้คือวิธีที่ดีที่สุดในการลดขนาดรูปภาพบน Windows

คุณมักได้รับข้อผิดพลาดขณะอัปโหลดหรือแชร์รูปภาพทางออนไลน์หรือไม่ อาจเป็นเพราะขนาดไฟล์ใหญ่ คุณจะต้องย่อขนาดรูปภาพให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ โชคดีที่ผู้ใช้ Windows ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จัดการรูปภาพโดยเฉพาะ เช่น Photoshop เพื่อลดขนาดรูปภาพ คุณสามารถใช้เครื่องมือในตัวเพื่อทำงานให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย

วิธีลดขนาดภาพถ่ายบน Windows:

 1. ใช้ภาพ MICROSOFT เพื่อลดขนาดภาพ
 2. ใช้ MICROSOFT PAINT เพื่อบีบอัดรูปภาพ
 3. ใช้ MICROSOFT PAINT เพื่อบีบอัดรูปภาพ
 4. ใช้แอปของบุคคลที่สามเพื่อบีบอัดรูปภาพ
 5. บีบอัดรูปภาพโดยใช้เครื่องมือเว็บ

1. ใช้รูปถ่ายของไมโครซอฟต์เพื่อลดขนาดรูปภาพ

แอพ Photos เริ่มต้นบน Windows มาพร้อมกับคุณสมบัติการแก้ไขหลายอย่าง คุณยังสามารถใช้เพื่อลดขนาดรูปภาพ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1:กดทางลัด Windows + E เพื่อเปิดเมนู Windows Explorer บน Windows

ขั้นตอนที่ 2:เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพ คลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Open with และเลือก Photos app จากเมนูย่อย

ขั้นตอนที่ 3:คลิกเมนูจุดแนวนอนสามจุดที่ด้านบนแล้วเลือกปรับขนาด

ขั้นตอนที่ 4:เราเปิดรูปภาพขนาด 12 MB ในแอป Photos และลดขนาดเหลือเพียง 3.1 MB โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 5:ใช้แถบเลื่อนคุณภาพเพื่อลดขนาดรูปภาพเพิ่มเติม คุณสามารถเปลี่ยนความกว้างและความสูงของภาพได้จากเมนูเดียวกัน กดบันทึก

บันทึกภาพที่บีบอัดไปยังตำแหน่งที่ต้องการในแอพ Windows Explorer

2. ใช้ MICROSOFT PAINT เพื่อบีบอัดรูปภาพ

Microsoft ได้ออกแบบแอป Paint เริ่มต้นบน Windows ใหม่ทั้งหมด คุณสามารถปรับขนาดและบีบอัดขนาดรูปภาพได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอป Paint นี่คือวิธีการ

ขั้นตอนที่ 1:กดทางลัด Windows + E เพื่อเปิด Windows Explorer เรียกดูรูปภาพ คลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Open with และเลือก Paint จากเมนูย่อย

ขั้นตอนที่ 2:คลิกตัวเลือกปรับขนาดที่ด้านบน หรือคุณสามารถกดทางลัด Control+W

ขั้นตอนที่ 3:คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพโดยปรับเปอร์เซ็นต์หรือพิกเซล หลังจากนั้นคลิก ตกลง เพื่อตรวจสอบการทำงานของไฟล์รูปภาพที่ย่อขนาด

ขั้นตอนที่ 4:กดปุ่มบันทึกและตรวจสอบขนาดไฟล์ที่ลดลงที่แถบด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 5:คลิกไฟล์ที่ด้านบนและขยายเมนูบันทึกเป็น

ขั้นตอนที่ 6:เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการเพื่อบันทึกภาพของคุณและส่งออกไปยังโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องบนพีซีของคุณ

3. ใช้ POWERTOYS เพื่อบีบอัดรูปภาพ

Microsoft offers PowerToys software which comes with several tools to improve your productivity. If you want to reduce file size in several photos at once, we recommend that you use PowerToys.

Step 1: Install PowerToys from the Microsoft Store on Windows.

Download Microsoft PowerToys on Windows

Step 2: Open PowerToys and select Image Resizer from the left sidebar. Turn on the toggle next to ‘Enable Image Resizer.’

Step 3: Check the default Preset sizes that can be used in the editor. You can add a new size or edit existing ones too.

Step 4: Launch Windows Explorer by pressing Windows + E shortcut and select several images.

Step 5: Right-click on them and select Resize pictures from the context menu.

Step 6: Select a relevant size Preset from the top menu, enable or disable necessary options about the orientation, and click Resize.

That’ll batch convert all those photos into smaller images as per your choice.

4. USE THIRD-PARTY APPS TO COMPRESS A PHOTO

There is no drought of third-party photo editing apps on Windows. Among them, PhotoScape X stands out due to its rich editing options. Here’s how to use PhotoScape X to reduce photo size on Windows.

Step 1: Install PhotoScape X from the Microsoft Store.

Download PhotoScape X on Windows

Step 2: Open PhotoScape X and select the path from the sidebar.

Step 3: Drag and drop images to the empty Editor area.

ขั้นตอนที่ 4:จากเมนูที่เปิดขึ้นที่มุมบนขวา ให้คลิกที่ปรับขนาดและเปลี่ยนความกว้างและความสูงของรูปภาพ กดสมัคร

ขั้นตอนที่ 5:กด Ctrl + S ทางลัดเพื่อเปิดเมนูบันทึก ใช้แถบเลื่อนคุณภาพ JPEG เพื่อลดขนาดภาพ คลิกบันทึก

แม้ว่า PhotoScape X จะใช้งานได้ฟรี แต่คุณสมบัติการแก้ไขบางอย่างจะถูกล็อกไว้หลังเพย์วอลล์ คุณต้องจ่าย $39.99 สำหรับรุ่น Pro

5. บีบอัดรูปภาพโดยใช้เครื่องมือเว็บ

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเว็บเพื่อลดขนาดภาพถ่ายบน Windows อย่างไรก็ตาม โปรดใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องมือเว็บสำหรับไซต์ที่อาจจัดเก็บสำเนาของรูปภาพที่คุณอัปโหลด เราขอแนะนำว่าอย่าอัปโหลดรูปภาพที่เป็นความลับบนเว็บไซต์เหล่านี้ และใช้เครื่องมือออฟไลน์เพื่อบีบอัดรูปภาพส่วนตัวบน Windows

ขั้นตอนที่ 1:ไปที่ ReduceImages บนเว็บ

ตรวจสอบการลดภาพ

ขั้นตอนที่ 2:วางภาพของคุณหรือเรียกดูจากพีซีของคุณ

ขั้นตอนที่ 3:ลดคุณภาพ JPG และกดปรับขนาดรูปภาพ เว็บไซต์อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อลดขนาดรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 4:ตรวจสอบขนาดภาพที่ลดลงแล้วกดดาวน์โหลดภาพ เรานำเข้ารูปภาพขนาด 12 MB และได้รูปภาพที่บีบอัดขนาด 1.08 MB เท่านั้น

เครื่องมือนี้ใช้งานได้ฟรี หากคุณต้องการแก้ไขและลบโฆษณาจำนวนมาก ให้สมัครแผนรายเดือนเริ่มต้นที่ $3.99

#windows #photo #image

5 วิธีในการลดขนาดรูปภาพบน Windows
许 志强

许 志强

1679723880

在 Windows 上縮小照片尺寸的 5 種方法

了解如何在 Windows 上縮小照片尺寸。如何在 Windows 上壓縮圖像。Windows 有幾個內置工具和第三方應用程序可以一次壓縮圖像。在 Windows 上縮小照片尺寸的 5 大方法

大多數在線服務和網站都限制了圖像上傳的大小。隨著中端和旗艦智能手機配備高像素相機,拍攝大文件大小的照片變得自然而然。然而,並不是每個人都擁有這樣的設備和互聯網帶寬。因此,您可以縮小照片尺寸以分享或上傳而不會遇到任何錯誤。以下是在 Windows 上減小照片尺寸的最佳方法。

在網上上傳或分享照片時,您是否經常收到錯誤消息?這可能是由於文件較大。您需要將圖像大小縮小到可管理的水平。值得慶幸的是,Windows 用戶不需要像 Photoshop 這樣的專用圖像處理軟件來縮小照片尺寸。您可以輕鬆使用內置工具來完成工作。

如何在 Windows 上縮小照片尺寸

 1. 使用 MICROSOFT PHOTOS 縮小照片尺寸
 2. 使用 MICROSOFT 畫圖壓縮照片
 3. 使用 MICROSOFT 畫圖壓縮照片
 4. 使用第三方應用壓縮照片
 5. 使用網絡工具壓縮照片

1. 使用 MICROSOFT PHOTOS 縮小照片尺寸

Windows 上的默認照片應用程序帶有多種編輯功能。您也可以使用它來縮小照片尺寸。請按照以下步驟操作。

步驟 1:按 Windows + E 快捷方式打開 Windows 上的 Windows 資源管理器菜單。

第 2 步:瀏覽到包含圖片的文件夾。右鍵單擊圖片,選擇打開方式,然後從子菜單中選擇照片應用程序。

第 3 步:單擊頂部的三個水平點菜單,然後選擇調整大小。

第 4 步:我們在照片應用程序中打開了一張 12 MB 的圖片,使用默認設置將大小縮小到只有 3.1 MB。

第 5 步:使用質量滑塊進一步減小照片尺寸。您可以從同一菜單更改圖像的寬度和高度。點擊保存。

將壓縮圖像保存到 Windows 資源管理器應用程序中的首選位置。

2. 使用 MICROSOFT 畫圖壓縮照片

Microsoft 已經完全重新設計了 Windows 上的默認畫圖應用程序。您可以使用畫圖應用輕鬆調整和壓縮照片大小。就是這樣。

步驟 1:按 Windows + E 快捷鍵打開 Windows 資源管理器。瀏覽圖片,右鍵單擊照片,選擇打開方式,然後從子菜單中選擇畫圖。

第 2 步:單擊頂部的“調整大小”選項,或者您可以按 Control+W 快捷鍵。

第 3 步:您可以通過調整百分比或像素來調整照片大小。之後,單擊“確定”以檢查正在運行的縮小圖像文件。

第 4 步:點擊“保存”按鈕並檢查底部欄中縮小的文件大小。

第 5 步:單擊頂部的文件並展開另存為菜單。

第 6 步:選擇首選文件類型以將圖片另存為並將其導出到 PC 上的相關文件夾。

3. 使用 POWERTOYS 壓縮照片

Microsoft 提供 PowerToys 軟件,該軟件附帶多種工具來提高您的工作效率。如果您想一次減小多張照片的文件大小,我們建議您使用 PowerToys。

第 1 步:從 Windows 上的 Microsoft Store 安裝 PowerToys。

在 Windows 上下載 Microsoft PowerToys

第 2 步:打開 PowerToys 並從左側邊欄中選擇 Image Resizer。打開“啟用圖像縮放器”旁邊的開關。

第 3 步:檢查可在編輯器中使用的默認預設大小。您也可以添加新尺寸或編輯現有尺寸。

第 4 步:按 Windows + E 快捷方式啟動 Windows 資源管理器並選擇多個圖像。

第 5 步:右鍵單擊它們並從上下文菜單中選擇調整圖片大小。

第 6 步:從頂部菜單中選擇相關尺寸預設,啟用或禁用有關方向的必要選項,然後單擊調整大小。

這將根據您的選擇將所有這些照片批量轉換為較小的圖像。

4.使用第三方應用程序壓縮照片

Windows 上不乏第三方照片編輯應用程序。其中,PhotoScape X 因其豐富的編輯選項而脫穎而出。以下是如何在 Windows 上使用 PhotoScape X 縮小照片尺寸。

第 1 步:從 Microsoft Store 安裝 PhotoScape X。

在 Windows 上下載 PhotoScape X

第 2 步:打開 PhotoScape X 並從邊欄中選擇路徑。

第 3 步:將圖像拖放到空白的編輯器區域。

第 4 步:從右上角彈出的菜單中,單擊“調整大小”並更改圖像的寬度和高度。點擊應用。

第五步:按Ctrl+S快捷鍵打開保存菜單。使用 JPEG 質量滑塊減小圖像尺寸。單擊保存。

雖然 PhotoScape X 是免費使用的,但一些編輯功能被鎖定在付費專區後面。您需要為專業版支付 39.99 美元。

5. 使用網絡工具壓縮照片

您還可以使用網絡工具在 Windows 上縮小照片尺寸。但是,在使用網絡工具時要小心,因為網站可能會存儲您上傳的圖像的副本。我們建議不要在這些網站上上傳機密圖像,並堅持使用離線工具在 Windows 上壓縮私人照片。

第 1 步:訪問網絡上的 ReduceImages。

選中 ReduceImages

第 2 步:放下您的圖像或從您的 PC 瀏覽它們。

第 3 步:降低 JPG 質量並點擊調整圖像大小。網站縮小圖像尺寸可能需要一些時間。

第 4 步:檢查縮小後的圖像大小並點擊下載圖像。我們導入了一張 12 MB 的圖片,得到的壓縮圖片只有 1.08 MB。

該工具可免費使用。如果您想批量編輯和刪除廣告,請訂閱每月 3.99 美元起的計劃。

#image #windows #photo

在 Windows 上縮小照片尺寸的 5 種方法
Romolo Morelli

Romolo Morelli

1679720229

5 modi per ridurre le dimensioni delle foto su Windows

Scopri come ridurre le dimensioni delle foto su Windows. Come comprimere un'immagine su Windows. Windows ha diversi strumenti integrati e app di terze parti per comprimere le immagini contemporaneamente. I 5 migliori modi per ridurre le dimensioni delle foto su Windows

La maggior parte dei servizi online e dei siti Web pone un limite alla dimensione del caricamento delle immagini. Con gli smartphone di fascia media e di punta dotati di fotocamere ad alto megapixel, l'acquisizione di foto con file di grandi dimensioni viene naturale. Tuttavia, non tutti sono benedetti con tali dispositivi e larghezza di banda Internet. Quindi, puoi ridurre le dimensioni della foto da condividere o caricare senza riscontrare alcun errore. Ecco i modi migliori per ridurre le dimensioni delle foto su Windows.

Ricevi spesso un errore durante il caricamento o la condivisione di una foto online? Può essere dovuto a una dimensione del file di grandi dimensioni. Dovrai ridurre le dimensioni dell'immagine a un livello gestibile. Per fortuna, gli utenti Windows non hanno bisogno di un software di manipolazione delle immagini dedicato come Photoshop per ridurre le dimensioni delle foto. Puoi facilmente utilizzare gli strumenti integrati per portare a termine il lavoro.

Come ridurre le dimensioni delle foto su Windows:

 1. UTILIZZA LE FOTO DI MICROSOFT PER RIDURRE LE DIMENSIONI DELLE FOTO
 2. UTILIZZA MICROSOFT PAINT PER COMPRIMERE UNA FOTO
 3. UTILIZZA MICROSOFT PAINT PER COMPRIMERE UNA FOTO
 4. UTILIZZA APP DI TERZE PARTI PER COMPRIMERE UNA FOTO
 5. COMPRIMI LE FOTO UTILIZZANDO GLI STRUMENTI WEB

1. UTILIZZA LE FOTO DI MICROSOFT PER RIDURRE LE DIMENSIONI DELLA FOTO

L'app Foto predefinita su Windows è dotata di diverse funzionalità di modifica. Puoi anche usarlo per ridurre le dimensioni della foto. Segui i passaggi seguenti.

Passaggio 1: premere la scorciatoia Windows + E per aprire il menu Esplora risorse su Windows.

Passaggio 2: passare alla cartella con le immagini. Fai clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine, seleziona Apri con e scegli l'app Foto dal sottomenu.

Passaggio 3: fai clic sul menu dei tre punti orizzontali in alto e seleziona Ridimensiona.

Passaggio 4: abbiamo aperto un'immagine da 12 MB nell'app Foto e ne abbiamo ridotto le dimensioni a soli 3,1 MB utilizzando le impostazioni predefinite.

Passaggio 5: utilizzare il dispositivo di scorrimento della qualità per ridurre ulteriormente le dimensioni della foto. È possibile modificare la larghezza e l'altezza dell'immagine dallo stesso menu. Premi Salva.

Salva l'immagine compressa in una posizione preferita nell'app Esplora risorse.

2. UTILIZZA MICROSOFT PAINT PER COMPRIMERE UNA FOTO

Microsoft ha completamente ridisegnato l'app Paint predefinita su Windows. Puoi facilmente ridimensionare e comprimere le dimensioni delle foto utilizzando l'app Paint. Ecco come.

Passaggio 1: premere la scorciatoia Windows + E per aprire Esplora risorse. Sfoglia le immagini, fai clic con il pulsante destro del mouse su una foto, seleziona Apri con e seleziona Paint dal sottomenu.

Passaggio 2: fai clic sull'opzione Ridimensiona in alto oppure puoi premere la scorciatoia Control + W.

Passaggio 3: puoi ridimensionare una foto regolando la percentuale o i pixel. Successivamente, fai clic su OK per controllare il file immagine ridotto in azione.

Passaggio 4: premi il pulsante Salva e controlla la dimensione ridotta del file nella barra in basso.

Passaggio 5: fare clic su File in alto ed espandere il menu Salva con nome.

Passaggio 6: scegli un tipo di file preferito per salvare la tua immagine ed esportarla in una cartella pertinente sul tuo PC.

3. USA POWERTOYS PER COMPRIMERE UNA FOTO

Microsoft offre il software PowerToys che viene fornito con diversi strumenti per migliorare la tua produttività. Se desideri ridurre le dimensioni del file in più foto contemporaneamente, ti consigliamo di utilizzare PowerToys.

Passaggio 1: installa PowerToys da Microsoft Store su Windows.

Scarica Microsoft PowerToys su Windows

Passaggio 2: apri PowerToys e seleziona Image Resizer dalla barra laterale sinistra. Attiva l'interruttore accanto a "Abilita Image Resizer".

Passaggio 3: controlla le dimensioni preimpostate predefinite che possono essere utilizzate nell'editor. Puoi aggiungere una nuova dimensione o modificare anche quelle esistenti.

Passaggio 4: avviare Esplora risorse premendo il collegamento Windows + E e selezionare diverse immagini.

Passaggio 5: fai clic destro su di essi e seleziona Ridimensiona immagini dal menu contestuale.

Passaggio 6: selezionare una dimensione preimpostata pertinente dal menu in alto, abilitare o disabilitare le opzioni necessarie sull'orientamento e fare clic su Ridimensiona.

Ciò convertirà in batch tutte quelle foto in immagini più piccole secondo la tua scelta.

4. UTILIZZA APP DI TERZE PARTI PER COMPRIMERE UNA FOTO

Non c'è siccità di app di fotoritocco di terze parti su Windows. Tra questi, PhotoScape X si distingue per le sue ricche opzioni di modifica. Ecco come utilizzare PhotoScape X per ridurre le dimensioni delle foto su Windows.

Passaggio 1: installa PhotoScape X da Microsoft Store.

Scarica PhotoScape X su Windows

Passaggio 2: apri PhotoScape X e seleziona il percorso dalla barra laterale.

Passaggio 3: trascina e rilascia le immagini nell'area vuota dell'Editor.

Passaggio 4: dal menu che si apre nell'angolo in alto a destra, fai clic su Ridimensiona e modifica la larghezza e l'altezza dell'immagine. Premi Applica.

Passaggio 5: premere la scorciatoia Ctrl + S per aprire il menu Salva. Utilizzare un cursore Qualità JPEG per ridurre le dimensioni dell'immagine. Fare clic su Salva.

Sebbene PhotoScape X sia gratuito, alcune delle funzionalità di modifica sono bloccate dietro un paywall. Devi pagare $ 39,99 per la versione Pro.

5. COMPRIMI LE FOTO UTILIZZANDO GLI STRUMENTI WEB

Puoi anche utilizzare strumenti Web per ridurre le dimensioni delle foto su Windows. Tuttavia, fai attenzione mentre usi gli strumenti web perché i siti potrebbero memorizzare una copia dell'immagine che carichi. Si consiglia di non caricare immagini riservate su questi siti Web e di utilizzare strumenti offline per comprimere foto private su Windows.

Passaggio 1: visita ReduceImages sul Web.

Seleziona Riduci immagini

Passaggio 2: rilascia le tue immagini o sfogliale dal tuo PC.

Passaggio 3: riduci la qualità JPG e premi Ridimensiona immagine. Potrebbe essere necessario del tempo prima che il sito Web riduca le dimensioni dell'immagine.

Passaggio 4: controlla le dimensioni ridotte dell'immagine e fai clic su Scarica immagine. Abbiamo importato un'immagine da 12 MB e ottenuto un'immagine compressa di soli 1,08 MB.

Lo strumento è gratuito. Se desideri modificare in blocco e rimuovere gli annunci, iscriviti a un piano mensile a partire da $ 3,99.

#windows #photo #image

5 modi per ridurre le dimensioni delle foto su Windows
Joshua Yates

Joshua Yates

1679715938

How to Reduce Photo Size on Windows

Learn how to reduce photo size on Windows. How to compress a image on Windows. Windows has several built-in tools and third-party apps to compress images at once. Top 5 Ways to Reduce Photo Size on Windows

Most online services and websites put a limit on image upload size. With mid-range and flagship smartphones sporting high megapixel cameras, capturing photos with big file sizes comes naturaly. However, not everyone is blessed with such devices and internet bandwidth. So, you can reduce the photo size to share or upload without facing any error. Here are the best ways to reduce photo size on Windows.

Do you frequently receive an error while uploading or sharing a photo online? It can be due to a large file size. You’ll need to shrink the image size to a manageable level. Thankfully, Windows users don’t need dedicated image manipulation software like Photoshop to reduce photo size. You can easily use the built-in tools to get the job done.

5 Ways to Reduce Photo Size on Windows:

 1. USE MICROSOFT PHOTOS TO REDUCE PHOTO SIZE
 2. USE MICROSOFT PAINT TO COMPRESS A PHOTO
 3. USE MICROSOFT PAINT TO COMPRESS A PHOTO
 4. USE THIRD-PARTY APPS TO COMPRESS A PHOTO
 5. COMPRESS PHOTOS USING WEB TOOLS

1. USE MICROSOFT PHOTOS TO REDUCE PHOTO SIZE

The default Photos app on Windows comes with several editing features. You can also use it to reduce photo size. Follow the steps below.

Step 1: Press Windows + E shortcut to open the Windows Explorer menu on Windows.

Step 2: Browse to the folder with pictures. Right-click on a picture, select Open with and choose Photos app from the submenu.

Step 3: Click the three horizontal dots menu at the top and select Resize.

Step 4: We opened a 12 MB picture in the Photos app, and it reduced the size to only 3.1 MB using the default settings.

Step 5: Use the quality slider to reduce the photo size further. You can change the image width and height from the same menu. Hit Save.

Save your compressed image to a preferred location in the Windows Explorer app.

2. USE MICROSOFT PAINT TO COMPRESS A PHOTO

Microsoft has completely redesigned the default Paint app on Windows. You can easily resize and compress photo sizes using the Paint app. Here’s how.

Step 1: Press Windows + E shortcut to open Windows Explorer. Browse to the pictures, right-click on a photo, select Open with and select Paint from the submenu.

Step 2: Click the Resize option at the top or you can press Control+W shortcut.

Step 3: You can resize a photo by adjusting Percentage or Pixels. After that, click Ok to check the reduced image file in action.

Step 4: Hit the Save button and check the reduced file size on the bottom bar.

Step 5: Click File at the top and expand the Save As menu.

Step 6: Pick a preferred file type to save your picture as and export it to a relevant folder on your PC.

3. USE POWERTOYS TO COMPRESS A PHOTO

Microsoft offers PowerToys software which comes with several tools to improve your productivity. If you want to reduce file size in several photos at once, we recommend that you use PowerToys.

Step 1: Install PowerToys from the Microsoft Store on Windows.

Download Microsoft PowerToys on Windows

Step 2: Open PowerToys and select Image Resizer from the left sidebar. Turn on the toggle next to ‘Enable Image Resizer.’

Step 3: Check the default Preset sizes that can be used in the editor. You can add a new size or edit existing ones too.

Step 4: Launch Windows Explorer by pressing Windows + E shortcut and select several images.

Step 5: Right-click on them and select Resize pictures from the context menu.

Step 6: Select a relevant size Preset from the top menu, enable or disable necessary options about the orientation, and click Resize.

That’ll batch convert all those photos into smaller images as per your choice.

4. USE THIRD-PARTY APPS TO COMPRESS A PHOTO

There is no drought of third-party photo editing apps on Windows. Among them, PhotoScape X stands out due to its rich editing options. Here’s how to use PhotoScape X to reduce photo size on Windows.

Step 1: Install PhotoScape X from the Microsoft Store.

Download PhotoScape X on Windows

Step 2: Open PhotoScape X and select the path from the sidebar.

Step 3: Drag and drop images to the empty Editor area.

Step 4: From the menu that pops open at the top-right corner, click on Resize and change the width and height of the image. Hit Apply.

Step 5: Press Ctrl + S shortcut to open the Save menu. Use a JPEG Quality slider to reduce image size. Click Save.

While PhotoScape X is free to use, some of the editing features are locked behind a paywall. You need to pay $39.99 for the Pro version.

5. COMPRESS PHOTOS USING WEB TOOLS

You can also use web tools to reduce photo size on Windows. However, be careful while using web tools for the sites may store a copy of the image you upload. We recommend not to upload confidential images on these websites and stick with offline tools to compress private photos on Windows.

Step 1: Visit ReduceImages on the web.

Check ReduceImages

Step 2: Drop your images or browse them from your PC.

Step 3: Reduce JPG quality and hit Resize Image. It may take some time for the website to reduce image size.

Step 4: Check the reduced image size and hit Download Image. We imported a 12 MB picture, and got a compressed image of 1.08 MB only.

The tool is free to use. If you want bulk editing and remove ads, subscribe to a monthly plan starting at $3.99.

#image #windows #photo

How to Reduce Photo Size on Windows
Monty Boehm

Monty Boehm

1677562204

Immich: High Performance Self-hosted Photo and Video Backup Solution

Immich - High performance self-hosted photo and video backup solution 

中文

Demo

You can access the web demo at https://demo.immich.app

For the mobile app, you can use https://demo.immich.app/api for the Server Endpoint URL

The credential
email: demo@immich.app
password: demo
Spec: Free-tier Oracle VM - Amsterdam - 2.4Ghz quad-core ARM64 CPU, 24GB RAM

Features

FeaturesMobileWeb
Upload and view videos and photosYesYes
Auto backup when the app is openedYesN/A
Selective album(s) for backupYesN/A
Download photos and videos to local deviceYesYes
Multi-user supportYesYes
Album and Shared albumsYesYes
Scrubbable/draggable scrollbarYesYes
Support RAW (HEIC, HEIF, DNG, Apple ProRaw)YesYes
Metadata view (EXIF, map)YesYes
Search by metadata, objects and image tagsYesNo
Administrative functions (user management)N/AYes
Background backupYesN/A
Virtual scrollYesYes
OAuth supportYesYes
LivePhoto backup and playbackiOSYes
User-defined storage structureYesYes
Public SharingN/AYes

Support the project

I've committed to this project, and I will not stop. I will keep updating the docs, adding new features, and fixing bugs. But I can't do it alone. So I need your help to give me additional motivation to keep going.

As our hosts in the selfhosted.show - In the episode 'The-organization-must-not-be-name is a Hostile Actor' said, this is a massive undertaking of what the team and I are doing. And I would love to someday be able to do this full-time, and I am asking for your help to make that happen.

If you feel like this is the right cause and the app is something you are seeing yourself using for a long time, please consider supporting the project with the option below.

Donation

Known Issues

immich-machine-learning fails to start

Symptoms: the container logs illegal instruction core dump and restarts

Solution: https://immich.app/docs/install/requirements#hardware


Disclaimer

 • ⚠️ The project is under very active development.
 • ⚠️ Expect bugs and breaking changes.
 • ⚠️ Do not use the app as the only way to store your photos and videos!

Documentation

You can find the main documentation, including installation guides, at https://immich.app/.


Download Details:

Author: immich-app
Source Code: https://github.com/immich-app/immich 
License: MIT license

#nodejs #photos #svelte #photo #gallery #mobileapp 

Immich: High Performance Self-hosted Photo and Video Backup Solution
Bongani Ngema

Bongani Ngema

1676374038

Photobooth: Google I/O 2021 Photo Booth built with Flutter & Firebase

I/O Photo Booth

A Photo Booth built with Flutter and Firebase for Google I/O 2021.


Getting Started 🚀

To run the desired project either use the launch configuration in VSCode/Android Studio or use the following commands:

$ flutter run -d chrome

*I/O Photo Booth works on Web.


Running Tests 🧪

To run all unit and widget tests use the following command:

$ flutter test --coverage --test-randomize-ordering-seed random

To view the generated coverage report you can use lcov.

# Generate Coverage Report
$ genhtml coverage/lcov.info -o coverage/
# Open Coverage Report
$ open coverage/index.html

Working with Translations 🌐

This project relies on flutter_localizations and follows the official internationalization guide for Flutter.

Adding Strings

 • To add a new localizable string, open the app_en.arb file at lib/l10n/arb/app_en.arb.
{
  "@@locale": "en",
  "counterAppBarTitle": "Counter",
  "@counterAppBarTitle": {
    "description": "Text shown in the AppBar of the Counter Page"
  }
}
 1. Then add a new key/value and description
{
  "@@locale": "en",
  "counterAppBarTitle": "Counter",
  "@counterAppBarTitle": {
    "description": "Text shown in the AppBar of the Counter Page"
  },
  "helloWorld": "Hello World",
  "@helloWorld": {
    "description": "Hello World Text"
  }
}
 • Use the new string
import 'package:io_photobooth/l10n/l10n.dart';

@override
Widget build(BuildContext context) {
 final l10n = context.l10n;
 return Text(l10n.helloWorld);
}

Adding Translations

For each supported locale, add a new ARB file in lib/l10n/arb.

├── l10n
│  ├── arb
│  │  ├── app_en.arb
│  │  └── app_es.arb
 • Add the translated strings to each .arb file:

app_en.arb

{
  "@@locale": "en",
  "counterAppBarTitle": "Counter",
  "@counterAppBarTitle": {
    "description": "Text shown in the AppBar of the Counter Page"
  }
}

app_es.arb

{
  "@@locale": "es",
  "counterAppBarTitle": "Contador",
  "@counterAppBarTitle": {
    "description": "Texto mostrado en la AppBar de la página del contador"
  }
}

Try it now and learn about how it's made.

Built by Very Good Ventures in partnership with Google

Created using Very Good CLI 🤖


Download Details:

Author: Flutter
Source Code: https://github.com/flutter/photobooth 
License: MIT license

#firebase #dart #photo #flutter 

Photobooth: Google I/O 2021 Photo Booth built with Flutter & Firebase
Rupert Beatty

Rupert Beatty

1673661180

Photo-editor: Photo Editor with A Lot Of Cool Features

iOS Photo Editor

Features

 •  Cropping
 •  Adding images -Stickers-
 •  Adding Text with colors
 •  Drawing with colors
 •  Scaling and rotating objects
 •  Deleting objects
 •  Saving to photos and Sharing
 •  Cool animations
 •  Uses iOS Taptic Engine feedback

Installation

CocoaPods

CocoaPods is a dependency manager for Cocoa projects. You can install it with the following command:

$ gem install cocoapods

To integrate iOS Photo Editor into your Xcode project using CocoaPods, specify it in your Podfile:

source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
platform :ios, '10.0'
use_frameworks!

target '<Your Target Name>' do
  pod 'iOSPhotoEditor'
end

Then, run the following command:

$ pod install

Usage

Photo

The PhotoEditorViewController.

let photoEditor = PhotoEditorViewController(nibName:"PhotoEditorViewController",bundle: Bundle(for: PhotoEditorViewController.self))

//PhotoEditorDelegate
photoEditor.photoEditorDelegate = self

//The image to be edited 
photoEditor.image = image

//Stickers that the user will choose from to add on the image     
photoEditor.stickers.append(UIImage(named: "sticker" )!)

//Optional: To hide controls - array of enum control
photoEditor.hiddenControls = [.crop, .draw, .share]

//Optional: Colors for drawing and Text, If not set default values will be used
photoEditor.colors = [.red,.blue,.green]

//Present the View Controller
present(photoEditor, animated: true, completion: nil)

The PhotoEditorDelegate methods.

func doneEditing(image: UIImage) {
  // the edited image
}
  
func canceledEditing() {
  print("Canceled")
}

Live Demo appetize.io

Demo

Demo Video

Demo

Download Details:

Author: Bevy
Source Code: https://github.com/bevy/photo-editor 
License: MIT license

#swift #ios #instagram #photo 

Photo-editor: Photo Editor with A Lot Of Cool Features

Building A Photo Grid View in Flutter

image_grid

This is project show image grid and with add button to add more images and minus to remove image in grid

Getting Started

This project is a starting point for a Flutter plug-in package, a specialized package that includes platform-specific implementation code for Android and/or iOS.

For help getting started with Flutter, view our online documentation, which offers tutorials, samples, guidance on mobile development, and a full API reference 

Use this package as a library

Depend on it

Run this command:

With Flutter:

 $ flutter pub add image_grid

This will add a line like this to your package's pubspec.yaml (and run an implicit flutter pub get):

dependencies:
 image_grid: ^0.0.7+3

Alternatively, your editor might support flutter pub get. Check the docs for your editor to learn more.

Import it

Now in your Dart code, you can use:

import 'package:image_grid/image_grid.dart'; 

example/lib/main.dart

import 'dart:io';

import 'package:flutter/material.dart';
import 'dart:async';

import 'package:flutter/services.dart';
import 'package:image_grid/grid_image.dart';
import 'package:image_grid/image_grid.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatefulWidget {
 const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 State<MyApp> createState() => _MyAppState();
}

class _MyAppState extends State<MyApp> {
 String _platformVersion = 'Unknown';

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  initPlatformState();
 }

 // Platform messages are asynchronous, so we initialize in an async method.
 Future<void> initPlatformState() async {
  String platformVersion;
  // Platform messages may fail, so we use a try/catch PlatformException.
  // We also handle the message potentially returning null.
  try {
   platformVersion =
     await ImageGrid.platformVersion ?? 'Unknown platform version';
  } on PlatformException {
   platformVersion = 'Failed to get platform version.';
  }

  // If the widget was removed from the tree while the asynchronous platform
  // message was in flight, we want to discard the reply rather than calling
  // setState to update our non-existent appearance.
  if (!mounted) return;

  setState(() {
   _platformVersion = platformVersion;
  });
 }


 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home:Home() ,
  );
 }
}

class Home extends StatefulWidget {
 const Home({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 _HomeState createState() => _HomeState();
}

class _HomeState extends State<Home> {
 int imagecount = 0;
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text('Plugin example app'),
   ),
   body: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: [
     GridImage(
      compressImage: true,
      context: context,
      onchange: (List<File> files) {
       setState(() {
        imagecount = files.length;
       });
      },
      title: "Select Image",
     ),
     SizedBox(
      height: 10,
     ),
     Text("Total images are added ${imagecount}")
    ],
   ),
  );
 }
} 

Download Details:

Author: 

Source Code: https://pub.dev/packages/image_grid

#flutter #grid #photo 

Building A Photo Grid View in Flutter