Cách chỉ nhận các bản ghi được tạo hôm nay trong Laravel

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chỉ lấy các bản ghi được tạo hôm nay trong Laravel. Chúng ta sẽ sử dụng phương thức whereDate() của Eloquent model để lọc kết quả chỉ với những bản ghi có cột created_a t là ngày hôm nay. Đây là một kỹ thuật hữu ích để nhận phân tích dữ liệu được tạo gần đây, chẳng hạn như đăng ký người dùng mới hoặc mua sản phẩm.

Dưới đây là một số ví dụ về Cách lấy bản ghi ngày hiện tại từ Cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng ví dụ này để lấy bản ghi ngày hiện tại từ cơ sở dữ liệu.

Post::whereDate('created_at', \Carbon\Carbon::today())->get(); // Eloquent

// or

\DB::table('posts')->whereDate('created_at', \Carbon\Carbon::today())->get(); // Query Builder

// or

Post::whereDate('created_at', now()->today())->get(); // Eloquent

// or

\DB::table('posts')->whereDate('created_at', now()->today())->get(); // Query Builder

Một số ví dụ khác về việc lấy bản ghi ngày hiện tại từ cơ sở dữ liệu.

Post::whereDate('created_at', \DB::raw('CURDATE()'))->get(); // Eloquent

// or

\DB::table('posts')->whereDate('created_at', \DB::raw('CURDATE()'))->get(); // Query Builder

Đây là một phương pháp đơn giản để lấy bản ghi ngày hiện tại từ cơ sở dữ liệu.

đầu ra

[
 {
  'title': "How to Get only records created today in Laravel",
  'slug': "how-to-get-only-records-created-today-laravel",
  'created_at': "2022-09-01 23:21:27",
  
 },
 {
  'title': "How to Install Mautic ubuntu",
  'slug': "how-to-install-mautic-ubuntu",
  'created_at': "2022-09-01 23:14:08",
  
 }
]

 Mã hóa vui vẻ !!!

1.00 GEEK